ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
694,536
667,035
17,050,000
77,265,000
45,795,000
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
650,000
60,000
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
578,542
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކޮމަން ރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހިތަދޫ
115,994
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
540,000
8,730,000
8,730,000
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
300,000
5,760,000
1,440,000
ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
300,000
2,400,000
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
350,000
11,830,000
5,070,000
ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
17,035
2,000,000
8,545,000
555,000
ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
13,500,000
40,000,000
30,000,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން