ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
5,887,628
2,670,523
14,382,500
44,290,000
9,377,500
ސީއެމްއެސްގައި ސަވައިވަލް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
187,567
-
-
-
-
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
1,500,000
1,300,000
5,200,000
5,000,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
2,253,804
836,784
-
-
-
ސ.ހިތަދޫގައި އޮފީސް އިމާރާތާއި، ދަރިވަރުންގެ ކޮމަން ރޫމް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ. ހިތަދޫ
2,843,267
115,994
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް ހެދުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
476,614
217,745
-
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫގައި ލާރނިންގ ސެންޓަރު ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
126,376
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
2,700,000
13,500,000
1,800,000
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,500,000
5,200,000
800,000
ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
2,132,500
567,500
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,750,000
14,000,000
1,500,000
ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
5,000,000
5,822,500
277,500
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން