ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
2,260,513
2,568,150
8,071,800
8,341,970
291,417
މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
20,193
-
-
-
-
ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ
519,688
-
533,248
479,923
71,988
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
258,241
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް ހެދުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
217,745
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
661,583
746,840
217,728
195,955
-
ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
583,063
1,186,825
4,788,224
5,386,752
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ
-
362,173
907,200
816,480
-
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
29,935
756,000
680,400
102,060
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ.ތިނަދޫ
-
242,377
869,400
782,460
117,369
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް