ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
17,035
1,672,907
2,965,000
20,882,377
31,284,993
ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
17,035
519,688
1,665,000
2,963,625
2,964,055
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 3 ބުރީގެ ކުލާސްރޫމް ބްލޮކް އިމާރާތްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
258,241
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި އޮޑިޓޯރިއަމްއެއް ހެދުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
217,745
-
-
-
ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
645,583
200,000
143,567
852,036
ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ގަން
-
31,650
500,000
5,731,476
12,475,386
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
5,990,837
5,881,192
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
2,454,825
2,412,991
ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
3,598,047
6,699,333
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް