ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
11,500,000
98,156,000
14,344,000
ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
-
-
2,715,000
21,035,000
1,250,000
ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
320,000
8,176,000
3,504,000
ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,715,000
21,035,000
1,250,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,715,000
21,035,000
1,250,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
320,000
5,840,000
5,840,000
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. އަލިފުށި
-
-
2,715,000
21,035,000
1,250,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން