ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
282,767
36,280,914
62,352,675
63,835,545
ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
282,767
300,000
15,482,951
9,446,670
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
9,481,960
8,963,293
9,444,399
ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
9,481,960
8,963,293
9,444,399
ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ދިއްދޫ
-
-
9,459,377
8,941,946
9,421,906
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
7,157,617
6,481,208
6,974,221
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އަލިފުށި
-
-
200,000
4,468,998
9,567,151
ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ތުލުސްދޫ
-
-
200,000
9,050,986
9,536,799
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް