ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
1,494,116
26,018,888
16,982,979
29,938,999
14,302,576
ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހުޅުމާލެ
395,116
222,794
300,000
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
245,000
6,439
302,400
604,800
-
ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
210,000
6,424
176,400
352,800
-
ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ދިއްދޫ
175,000
8,742,805
3,815,589
6,438,806
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
175,000
-
4,200,000
8,500,000
1,700,000
ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ރ.އަލިފުށި
175,000
17,016,234
4,096,670
4,608,753
-
ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ.ތުލުސްދޫ
119,000
24,192
341,920
683,840
102,576
ނ.ވެލިދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖެއް އެޅުން
ނ.ވެލިދޫ
-
-
3,750,000
8,750,000
12,500,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް