ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
31,850,000
140,575,000
111,000,000
މާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
13,575,000
40,725,000
36,200,000
ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
1,600,000
9,200,000
1,200,000
ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
13,575,000
40,725,000
36,200,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,500,000
40,725,000
36,200,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
1,600,000
9,200,000
1,200,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން