ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
111,818,343
140,466,148
507,296,187
657,719,913
199,051,432
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ބާރަށް
-
9,059,017
360,264
-
-
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 15 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
16,455
-
3,750,000
6,000,000
5,250,000
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިޔަމް
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
2,275,059
84,555
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތާއި ހޯލް
ނިމިފައި ށ. މިލަންދޫ
1,286,128
995,312
-
-
-
ހދ.އޭ.އީ.ސީ ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
218,743
-
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް (6 ކްލާސްރޫމް)
ނިމިފައި ބ. ތުޅާދޫ
241,621
-
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ. ކަނޑޫދޫ
764,896
991,951
43,003
-
-
ތ.އޭ.އީ.ސީ. ހޯލް
ނިމިފައި ތ. ތިމަރަފުށި
163,203
-
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް - ފޭސް 2
ނިމިފައި ލ. އިސްދޫ
91,558
-
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 12 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ގދ. ގައްދޫ
12,608
-
-
-
-
ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގއ. ވިލިނގިލި
1,461,486
3,416,740
1,943,326
170,209
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
461,546
-
-
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
31,466,841
6,635,132
-
-
-
މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި މ. ދިއްގަރު
42,506
-
-
-
-
ލ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް (ލ.ފޮނަދޫ)
ހިނގަމުންދާ ލ. ފޮނަދޫ
28,938
-
-
-
-
ކ.ދިއްފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ކ. ދިއްފުށި
156,068
-
-
-
-
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ނިމިފައި ރ. ރަސްމާދޫ
11,708
-
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ސުކޫލު މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
232,681
-
-
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
2,482,514
59,561
1,000,000
2,900,000
100,000
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ރިޓެންޝަން ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
3,991,103
-
185,672
-
-
ގދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކުލާސްރޫމް (3 ބުރި ޢިމާރާތާއި ހޯލް)
ހިނގަމުންދާ ގދ. ތިނަދޫ
531,717
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
1,957,520
-
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް)
ރިޓެންޝަން ސ. ފޭދޫ
8,652,348
1,120,733
558,478
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލް 24 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ހަނިމާދޫ
365,921
360,000
1,540,000
500,000
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ. އިހަވަންދޫ
4,829,110
319,862
319,862
-
-
ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް (9 ކްލާސްރޫމް 3 ބުރި ޢިމާރާތް)
ހިނގަމުންދާ ކ. ގުރައިދޫ
179,998
-
-
-
-
ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް އެނެކްސް 5 ބުރި ޢިމާރާތް (24 ކްލާސްރޫމް، 3 ލެބް، އޭވީރޫމް، އޮފީސް ބްލޮކް)
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
43,129
-
-
-
-
ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
ނިމިފައި ކ. ގާފަރު
188,167
-
-
-
-
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
6,399,349
9,668,710
409,820
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ތުރާކުނު
1,446,348
271,152
-
-
-
ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ވަށަފަރު
284,174
223,682
1,192,972
74,561
-
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ށ. ނަރުދޫ
1,264,321
24,801
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ. މަޑިފުށި
1,290,871
-
950,000
50,000
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
3,169,969
-
-
-
-
ކ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލް ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ކ. ތުލުސްދޫ
81,652
-
-
-
-
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ މަދަރުސާ 6 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
194,959
-
-
-
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 3 ކްލާސްރޫމް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
-
2,912,500
587,500
-
ސ.ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސ. ހިތަދޫ
-
2,910,506
3,197,332
1,207,893
-
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ނިމިފައި ސ. ހިތަދޫ
1,387,604
-
-
-
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ސ. ހުޅުމީދޫ
3,520,513
267,645
267,645
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަސް އަކަށް ބަދަލު ކުރުން
ނިމިފައި ނ. ހޮޅުދޫ
269,532
589,593
-
-
-
ޏ.ފުވައްމުލަކު ހާފިޒް އަހުމަދު ސްކޫލް 3 ބުރި ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
126,040
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ހިނގަމުންދާ ހދ. ފިނޭ
1,291,332
33,390
-
-
-
ހއ.އުތީމު މަދުރަސަތުއް ސުލްތާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޛަމް 4 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ. އުތީމު
292,118
49,241
-
-
-
ހއ.ތުރާކުނު މަދަރުސާ 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ތުރާކުނު
370,298
-
-
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހދ. މަކުނުދޫ
3,657,228
242,370
242,370
-
-
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ފާހާނާ
ރިޓެންޝަން ށ. ޅައިމަގު
369,593
1,050,309
124,915
-
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ރ. އިނގުރައިދޫ
160,169
-
-
-
-
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް (ރ.މީދޫ)
ރިޓެންޝަން ރ. މީދޫ
663,625
125,873
-
-
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. މާވަށް
5,180,558
2,029,508
7,074,924
327,784
-
ފުވައްމުލައް އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
1,862,766
3,215,744
1,372,553
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ތ. ވޭމަންޑޫ
259,278
-
-
-
-
ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ފ. މަގޫދޫ
774,732
249,553
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ޅ. ނައިފަރު
5,874,244
3,480,778
7,746,178
696,156
-
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ހިނގަމުންދާ ހއ. މުރައިދޫ
604,414
795,844
41,887
-
-
ހއ.ވަށަފަރު 4 ކްލާސްރޫމް އާއި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ވަށަފަރު
137,072
-
-
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހއ. ކެލާ
-
3,437,738
2,574,762
712,500
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
2,107,835
777,531
19,937
-
-
ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ފ. ފީއަލި
836,806
99,980
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
2,600,726
97,384
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
3,584,966
1,506,015
643,358
-
ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ލ. ދަނބިދޫ
152,789
-
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި އިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
3,635,965
1,866,156
340,668
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. މާލެ
-
-
65,000,000
50,000,000
65,000,000
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިމާރާތަށް 2 ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުން
ނިމިފައި ކ. މާލެ
700,018
-
-
-
-
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭއޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
560,639
-
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
505,683
1,415,912
101,137
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
2,723,099
2,862,676
1,194,507
-
ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
-
11,280,735
11,280,735
8,771,954
1,754,391
އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ. މަހިބަދޫ
-
3,846,191
4,368,198
1,274,728
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގއ. ގެމަނަފުށި
-
1,485,286
6,921,526
495,095
-
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
1,000,000
2,600,000
4,820,000
80,000
ސ.ހުޅުދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ސ. ހުޅުދޫ
-
1,069,024
3,701,460
1,356,341
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫގައި 6 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
900,000
2,800,000
1,300,000
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
1,795,434
3,027,214
1,359,087
-
ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސް ރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ކުރިނބީ
-
1,500,000
2,200,000
1,300,000
-
ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ނ. މަނަދޫ
-
2,565,659
2,581,533
1,183,261
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
2,569,863
2,589,040
1,183,562
-
ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ. އަލިފުށި
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ. އުނގޫފާރު
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ރ. މަޑުއްވަރި
-
4,000,000
9,200,000
800,000
-
ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ޅ. ކުރެންދޫ
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
ކ.ހުރާ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރަތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ. ހުރާ
-
1,213,743
2,898,481
742,749
-
އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި އއ. ތޮއްޑޫ
-
4,472,986
8,064,216
372,749
-
ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ވ. ފެލިދޫ
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ވ. ކެޔޮދޫ
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ މ. ކޮޅުފުށި
-
1,500,000
4,500,000
2,250,000
250,000
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ދ. މާއެނބޫދޫ
-
2,576,820
2,601,464
1,184,059
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ. ވޭމަންޑޫ
-
2,573,110
2,594,839
1,183,794
-
ތ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ. ގުރައިދޫ
-
2,303,567
2,113,513
1,164,541
-
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ. އިސްދޫ
-
1,818,932
3,093,009
1,363,786
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ. ފިޔޯރީ
-
1,476,540
2,134,313
1,295,308
-
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމް)
ޓެންޑަރިންގ ސ. މަރަދޫ
-
1,350,000
4,800,000
2,125,000
225,000
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހުޅުމާލެ
-
116,600
54,000,000
50,000,000
46,000,000
ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކ. މާލެ
-
11,250,000
21,625,000
7,875,000
2,250,000
ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ. ގައްދޫ
-
2,264,004
2,042,863
1,161,715
-
ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލާއި ލެބޯރެޓަރީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
1,500,000
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
475,000
25,000
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ 12 ކްލާސް ރޫމް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
2,033,698
3,694,356
1,406,740
-
ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫ، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ހއ. އުލިގަމު
-
-
2,250,000
9,500,000
2,250,000
ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. މާރަންދޫ
-
-
1,675,000
4,700,000
1,125,000
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
2,100,000
4,820,000
80,000
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް އަދި 12 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
7,000,000
3,400,000
2,600,000
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. ތުރާކުނު
-
-
2,000,000
1,900,000
100,000
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
2,275,000
1,225,000
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
-
2,500,000
6,400,000
100,000
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
-
2,600,000
4,820,000
80,000
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
-
-
4,000,000
6,000,000
500,000
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ނަރުދޫ
-
-
4,700,000
9,640,000
160,000
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ޅައިމަގު
-
-
4,800,000
8,560,000
140,000
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. ކަނޑިތީމު
-
-
2,400,000
4,000,000
1,600,000
ށ.ފީވައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ށ. ފީވައް
-
-
2,325,000
5,090,000
85,000
ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
-
10,500,000
4,125,000
375,000
ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ހެނބަދޫ
-
-
2,000,000
7,600,000
2,400,000
ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ކުޑަފަރި
-
-
2,575,000
6,300,000
1,125,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
1,000,000
2,400,000
600,000
ނ.މަނަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
4,700,000
9,640,000
160,000
ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މާޅެންދޫ
-
-
1,675,000
6,200,000
1,125,000
ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މިލަދޫ
-
-
2,000,000
10,600,000
2,400,000
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
4,700,000
9,640,000
160,000
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
2,725,000
6,670,000
105,000
ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ރ. އިންނަމާދޫ
-
-
2,100,000
4,820,000
80,000
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. އިނގުރައިދޫ
-
-
4,575,000
8,290,000
135,000
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. މީދޫ
-
-
2,725,000
6,670,000
105,000
ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ފައިނު
-
-
4,575,000
8,290,000
135,000
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ދުވާފަރު
-
-
1,525,000
2,525,000
450,000
ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ބ. ކިހާދޫ
-
-
1,515,000
1,507,500
77,500
ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކެންދޫ
-
-
4,050,000
4,860,000
90,000
ކ.މާފުށި ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. މާފުށި
-
-
2,125,000
6,800,000
1,575,000
ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުރައިދޫ
-
-
2,725,000
6,670,000
105,000
ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުޅި
-
-
5,025,000
8,830,000
145,000
އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
-
-
5,250,000
9,100,000
150,000
އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ރަސްދޫ
-
-
2,000,000
10,600,000
2,400,000
އއ.މަތިވެރި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. މަތިވެރި
-
-
2,900,000
12,760,000
2,940,000
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް)
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
-
-
5,000,000
8,000,000
1,875,000
އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ އދ. ފެންފުށި
-
-
1,000,000
2,400,000
600,000
މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. ނާލާފުށި
-
-
1,300,000
3,800,000
900,000
މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. ކޮޅުފުށި
-
-
1,875,000
625,000
-
މ.މުލަކު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
2,500,000
7,700,000
1,800,000
މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,500,000
11,800,000
2,700,000
ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,250,000
11,200,000
2,550,000
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,000,000
10,600,000
2,400,000
ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,100,000
4,820,000
80,000
ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
2,100,000
4,820,000
80,000
ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
-
2,500,000
7,700,000
1,800,000
ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ބުރުނި
-
-
1,300,000
3,800,000
900,000
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ތ. އޮމަދޫ
-
-
2,875,000
8,600,000
2,025,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
2,250,000
9,500,000
2,250,000
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ތ. މަޑިފުށި
-
-
1,500,000
5,300,000
1,200,000
ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ގުރައިދޫ
-
-
1,500,000
5,300,000
1,200,000
ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ހިތަދޫ
-
-
1,125,000
2,700,000
675,000
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ކުނަހަންދޫ
-
-
1,375,000
1,775,000
350,000
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. މާވަށް
-
-
1,750,000
5,900,000
1,350,000
ލ.ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
1,550,000
4,400,000
1,050,000
ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
2,600,000
4,820,000
80,000
ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
3,200,000
5,740,000
60,000
ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 18 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
8,000,000
8,850,000
3,150,000
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
2,000,000
10,600,000
2,400,000
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
1,425,000
4,100,000
975,000
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
-
2,500,000
11,800,000
2,700,000
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް،ހެލްތް ރޫމް،ކައުސިލާރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
1,000,000
2,400,000
600,000
ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ފޭދޫ
-
-
3,500,000
5,600,000
4,900,000
ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. މާކުރަތު
-
-
2,500,000
6,400,000
100,000
އއ.މާޅޮހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. މާޅޮސް
-
-
2,500,000
7,700,000
1,800,000
ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ގާދިއްފުށި
-
-
2,125,000
6,800,000
1,575,000
ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. މާއުނގޫދޫ
-
-
2,325,000
5,090,000
85,000
ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ވާދޫ
-
-
1,500,000
5,300,000
1,200,000
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
-
-
1,500,000
5,700,000
800,000
ހދ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,875,000
625,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,725,000
6,670,000
105,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,725,000
6,670,000
105,000
ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
5,250,000
9,100,000
150,000
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ބ. ފުޅަދޫ
-
-
500,000
2,000,000
-
ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ށ. ނޫމަރާ
-
-
1,742,500
557,500
-
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލާސް ރޫމް
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
-
-
1,000,000
2,400,000
600,000
ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ނ. ފޮއްދޫ
-
-
1,742,500
557,500
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
-
300,000
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
2,350,000
4,067,081
164,541
އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
2,000,000
10,600,000
2,400,000
ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
-
-
2,000,000
-
-
އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ސްކޫލުގެ 4 ކުލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
800,000
1,800,000
1,400,000
ގއ ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
1,600,000
1,400,000
1,000,000
ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ދ. މީދޫ
-
-
2,000,000
5,000,000
350,000
ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ވ. ފުލިދޫ
-
-
750,000
1,350,000
-
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
500,000
-
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން