ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
104,962,734
153,055,158
340,154,584
880,842,324
169,857,419
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ. ބާރަށް
5,472,203
3,553,059
720,528
-
-
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 15 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ށ. ފުނަދޫ
4,114
-
2,250,000
12,000,000
750,000
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިޔަމް
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
137,128
-
-
-
-
ށ.މިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތާއި ހޯލް
ނިމިފައި ށ. މިލަންދޫ
1,003,512
-
-
-
-
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް (6 ކްލާސްރޫމް)
ނިމިފައި ބ. ތުޅާދޫ
7,815
-
-
-
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ. ކަނޑޫދޫ
554,940
399,337
485,343
-
-
ތ.އޭ.އީ.ސީ. ހޯލް
ނިމިފައި ތ. ތިމަރަފުށި
88,729
-
-
-
-
ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގއ. ވިލިނގިލި
4,950,181
922,286
340,418
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
5,356,198
447,725
-
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާލެ
5,356,198
447,725
-
-
-
މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި މ. ދިއްގަރު
221,983
-
-
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ދ. މާއެނބޫދޫ
117,268
-
-
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ގއ. ނިލަންދޫ
6,216
-
800,000
3,000,000
200,000
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ރިޓެންޝަން ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
266,392
185,672
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
465,475
190,782
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް)
ރިޓެންޝަން ސ. ފޭދޫ
2,477,392
558,478
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލް 24 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހދ. ހަނިމާދޫ
409,730
1,999,891
124,956
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ. އިހަވަންދޫ
2,611,010
319,862
-
-
-
ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
ނިމިފައި ކ. ގާފަރު
-
188,167
-
-
-
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ފ. ނިލަންދޫ
5,575,288
3,170,268
819,640
-
-
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ތުރާކުނު
240,041
38,763
-
-
-
ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ހއ. ވަށަފަރު
830,111
991,706
79,302
-
-
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ށ. ނަރުދޫ
2,057
-
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ތ. މަޑިފުށި
98,402
1,794,611
118,418
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް) - ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
1,240,023
436,593
-
-
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 3 ކްލާސްރޫމް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ސ. ހިތަދޫ
2,208,375
4,875,334
415,787
-
-
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ނިމިފައި ސ. ހިތަދޫ
323,041
-
-
-
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ސ. ހުޅުމީދޫ
2,571,202
267,645
-
-
-
ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް އެއް ކެމްޕަސް އަކަށް ބަދަލު ކުރުން
ނިމިފައި ނ. ހޮޅުދޫ
8,730
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ހިނގަމުންދާ ހދ. ފިނޭ
2,888
-
-
-
-
ހއ.އުތީމު މަދުރަސަތުއް ސުލްތާނު މުޙައްމަދު ތަކުރުފާނުލް އަޢުޛަމް 4 ކުލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ. އުތީމު
4,452
-
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ 3 ކުލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ހދ. ނެއްލައިދޫ
88,908
-
-
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހދ. މަކުނުދޫ
627,333
242,370
-
-
-
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ފާހާނާ
ރިޓެންޝަން ށ. ޅައިމަގު
860,148
1,737,660
-
-
-
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް (ރ.މީދޫ)
ރިޓެންޝަން ރ. މީދޫ
115,192
-
-
-
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ލ. މާވަށް
1,461,715
4,447,417
1,685,981
655,568
6,322,394
ފުވައްމުލައް އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
15,825
3,507,421
1,335,770
2,235,319
372,553
ފ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ފ. މަގޫދޫ
249,553
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
ހިނގަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު
2,636,935
5,828,382
3,221,641
4,176,934
696,156
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ރިޓެންޝަން ހއ. މުރައިދޫ
-
1,466,028
41,887
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ހއ. ކެލާ
971,986
1,450,000
514,952
1,287,381
772,429
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ރިޓެންޝަން ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
575,525
1,029,648
39,873
-
-
ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި ޢިމާރާތް
ނިމިފައި ފ. ފީއަލި
99,980
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
24,054
-
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ
3,492,899
2,337,001
224,340
-
-
ލ.ދަނބިދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ލ. ދަނބިދޫ
114,309
-
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި އިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ރިޓެންޝަން ގދ. ގައްދޫ
340,668
340,668
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
34,291
16,861,138
29,225,972
47,395,957
66,956,445
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް އިމާރާތަށް 2 ފަންގިފިލާ އިތުރުކުރުން
ނިމިފައި ކ. މާލެ
145,653
-
-
-
-
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭއޭރިއާ ތަރައްޤީކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
35,849
-
-
-
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ. ނެއްލައިދޫ
556,044
1,354,311
101,137
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ވައިކަރަދޫ
1,881,952
2,219,631
2,059,524
3,112,113
389,014
ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
9,972,655
10,134,765
4,708,018
1,754,391
5,209,906
އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އދ. މަހިބަދޫ
1,662,747
4,613,696
1,430,318
4,395,646
549,456
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގއ. ގެމަނަފުށި
1,485,286
3,988,096
2,448,144
2,970,572
495,095
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
-
390,000
-
-
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 06 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުމީދޫ
-
1,750,000
4,806,314
345,069
-
އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
2,992,853
5,000,000
9,007,147
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
1,077,260
2,363,352
2,304,776
2,154,521
359,087
ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސް ރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުރިނބީ
894,509
2,200,000
1,175,653
900,174
225,044
ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ނ. މަނަދޫ
1,684,918
2,071,189
1,960,560
2,932,181
366,523
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
1,792,484
2,589,040
2,183,562
2,202,739
367,123
ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ. އަލިފުށި
1,572,687
1,571,238
4,681,302
329,081
-
ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ. އުނގޫފާރު
1,294,017
2,113,513
4,139,027
329,081
-
ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ. މަޑުއްވަރި
1,133,332
4,001,180
1,477,978
4,931,242
547,916
ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ޅ. ކުރެންދޫ
1,566,136
868,515
2,093,214
3,290,811
329,081
ކ.ހުރާ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރަތް
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
728,246
2,236,860
1,161,620
1,213,743
242,749
އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އއ. ތޮއްޑޫ
3,504,133
6,827,688
4,698,755
745,498
-
ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ. ފެލިދޫ
1,507,843
1,526,402
4,726,138
329,081
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ. ކެޔޮދޫ
1,558,824
1,310,957
4,941,583
329,081
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މ. ކޮޅުފުށި
-
3,024,148
6,188,222
706,913
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ދ. މާއެނބޫދޫ
1,730,098
1,889,947
1,423,107
3,681,172
368,117
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ. ވޭމަންޑޫ
1,412,924
1,746,057
2,297,402
2,940,697
367,587
ތ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ. ގުރައިދޫ
1,443,773
1,243,299
1,718,430
3,290,811
329,081
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ލ. އިސްދޫ
2,226
3,371,195
1,358,028
2,182,718
363,786
ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގދ. ފިޔޯރީ
885,924
5,351,392
554,770
-
-
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމް)
ހިނގަމުންދާ ސ. މަރަދޫ
-
3,601,217
1,079,375
3,404,067
425,508
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހުޅުމާލެ
-
625,000
18,000,000
45,628,476
30,000,000
ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
5,014,557
4,725,000
20,058,227
4,011,645
1,671,519
ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގދ. ގައްދޫ
1,304,909
1,482,494
1,428,367
3,234,291
323,429
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު
ރިޓެންޝަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
5,600
474,927
24,996
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ 12 ކްލާސް ރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
1,775,209
3,210,589
2,077,027
2,440,438
406,740
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހއ. އިހަވަންދޫ
1,575,424
2,775,970
1,022,878
2,762,799
345,350
ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ހއ. އުލިގަމު
-
-
2,800,000
10,500,000
700,000
ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. މާރަންދޫ
-
-
1,500,000
5,625,000
375,000
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހއ. ފިއްލަދޫ
-
-
2,400,000
4,250,000
350,000
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް އަދި 12 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. ދިއްދޫ
-
-
2,600,000
9,750,000
650,000
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ. ތުރާކުނު
-
-
800,000
3,000,000
200,000
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނައިވާދޫ
-
-
700,000
2,625,000
175,000
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނެއްލައިދޫ
-
-
-
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަމް
-
-
1,500,000
5,625,000
375,000
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ފިނޭ
-
-
2,100,000
7,875,000
525,000
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ނަރުދޫ
-
-
2,900,000
10,875,000
725,000
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ޅައިމަގު
-
-
2,700,000
10,125,000
675,000
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. ކަނޑިތީމު
-
-
1,600,000
6,000,000
400,000
ށ.ފީވައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ށ. ފީވައް
-
-
1,500,000
5,625,000
375,000
ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ށ. ފޯކައިދޫ
-
1,575,000
8,550,000
5,400,000
900,000
ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ހެނބަދޫ
-
-
2,700,000
14,400,000
900,000
ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ކުޑަފަރި
-
-
2,000,000
7,500,000
500,000
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
800,000
4,000,000
200,000
ނ.މަނަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
2,900,000
10,875,000
725,000
ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މާޅެންދޫ
-
-
1,800,000
6,750,000
450,000
ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ. މިލަދޫ
-
-
2,250,000
12,000,000
750,000
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
2,900,000
10,875,000
725,000
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްމާދޫ
-
-
1,900,000
7,125,000
475,000
ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ރ. އިންނަމާދޫ
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. އިނގުރައިދޫ
-
-
2,600,000
9,750,000
650,000
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. މީދޫ
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ފައިނު
-
-
2,600,000
9,750,000
650,000
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ދުވާފަރު
-
-
1,400,000
3,375,000
225,000
ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ބ. ކިހާދޫ
-
-
620,000
2,325,000
155,000
ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކެންދޫ
-
-
1,800,000
6,750,000
450,000
ކ.މާފުށި ސްކޫލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. މާފުށި
-
-
2,100,000
7,875,000
525,000
ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުރައިދޫ
-
-
1,900,000
7,125,000
475,000
ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. ގުޅި
-
-
2,800,000
10,500,000
700,000
އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ އއ. ހިމަންދޫ
-
-
2,900,000
14,875,000
1,725,000
އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. ރަސްދޫ
-
-
2,750,000
15,000,000
750,000
އއ.މަތިވެރި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. މަތިވެރި
-
-
2,790,000
14,880,000
930,000
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް)
އަލަށްފަށާ އދ. މާމިގިލި
-
-
2,975,000
11,156,250
743,750
އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ އދ. ފެންފުށި
-
-
800,000
3,000,000
200,000
މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. ނާލާފުށި
-
-
1,200,000
4,500,000
300,000
މ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. ކޮޅުފުށި
-
-
-
-
-
މ.މުލަކު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. މުލައް
-
-
2,400,000
9,000,000
600,000
މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,550,000
13,600,000
850,000
ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,400,000
12,800,000
800,000
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,800,000
9,600,000
600,000
ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
2,000,000
5,250,000
350,000
ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ހިރިލަންދޫ
-
-
2,400,000
9,000,000
600,000
ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ބުރުނި
-
-
1,200,000
4,500,000
300,000
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު
އަލަށްފަށާ ތ. އޮމަދޫ
-
-
2,700,000
10,125,000
675,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ވޭމަންޑޫ
-
-
2,400,000
9,000,000
600,000
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ތ. މަޑިފުށި
-
-
1,600,000
6,000,000
400,000
ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ގުރައިދޫ
-
-
1,600,000
6,000,000
400,000
ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ހިތަދޫ
-
-
1,000,000
3,375,000
225,000
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ކުނަހަންދޫ
-
-
700,000
2,625,000
175,000
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. މާވަށް
-
-
1,800,000
6,750,000
450,000
ލ.ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގއ. ކޮލަމާފުށި
-
-
1,500,000
5,625,000
375,000
ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
1,800,000
6,750,000
450,000
ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 18 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
3,000,000
16,000,000
1,000,000
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
1,800,000
9,600,000
600,000
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހުޅުދޫ
-
-
1,300,000
4,875,000
325,000
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ
-
-
2,550,000
13,600,000
850,000
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް،ހެލްތް ރޫމް،ކައުސިލާރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
800,000
3,000,000
200,000
ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ. ފޭދޫ
-
-
2,800,000
10,500,000
700,000
ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. މާކުރަތު
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
އއ.މާޅޮހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. މާޅޮސް
-
-
2,400,000
9,000,000
600,000
ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ގާދިއްފުށި
-
-
2,100,000
7,875,000
525,000
ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. މާއުނގޫދޫ
-
-
1,500,000
5,625,000
375,000
ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. ވާދޫ
-
-
1,600,000
6,000,000
400,000
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ
-
-
1,600,000
6,000,000
400,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,500,000
1,075,000
125,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,650,000
6,375,000
475,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
2,650,000
6,375,000
475,000
ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
2,900,000
10,875,000
725,000
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ބ. ފުޅަދޫ
-
-
500,000
1,875,000
125,000
ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ށ. ނޫމަރާ
-
-
860,000
2,725,000
215,000
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލާސް ރޫމް
އަލަށްފަށާ ނ. ވެލިދޫ
-
-
800,000
3,000,000
200,000
ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ނ. ފޮއްދޫ
-
-
460,000
1,725,000
115,000
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
300,000
75,000
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ހދ. މަކުނުދޫ
-
-
1,316,324
4,936,217
329,081
އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އއ. އުކުޅަސް
-
-
1,800,000
9,600,000
600,000
ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
-
-
1,500,000
500,000
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގއ. ދެއްވަދޫ
-
-
1,800,000
3,000,000
200,000
ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ދ. މީދޫ
-
-
1,470,000
5,512,500
367,500
ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ވ. ފުލިދޫ
-
-
1,400,000
5,250,000
350,000
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ނައިވާދޫ
-
500,000
65,000
-
-
ނ.ކުޑަފަރީ ސްމާޓް ކްލާސްރޫމް ޤާއިމުކުރުން
ނ. ކުޑަފަރި
1,437,100
-
-
-
-
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
3,600,000
7,800,000
600,000
ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުމުންދޫ
-
-
1,800,000
9,600,000
600,000
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ހުޅުދުއްފާރު
-
-
500,000
-
-
ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ރ. އުނގޫފާރު
-
-
1,000,000
6,600,000
400,000
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ކުނަހަންދޫ
-
-
1,000,000
3,375,000
225,000
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
-
1,000,000
2,800,000
200,000
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީ އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ވ. ކެޔޮދޫ
-
-
1,500,000
2,625,000
175,000
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލުގެ 8 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
-
-
500,000
7,100,000
400,000
ނ.މާފަރު 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ނ. މާފަރު
-
-
1,650,000
8,800,000
550,000
ނ.ލަންދޫ 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ނ. ލަންދޫ
-
-
1,650,000
8,800,000
550,000
ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ހއ. މޮޅަދޫ
-
-
500,000
2,350,000
150,000
ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ށ. ގޮއިދޫ
-
-
1,000,000
6,600,000
400,000
ށ.ބިލެއްފަހި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ށ. ބިލެއްފަހި
-
-
1,000,000
9,450,000
550,000
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ބ. ތުޅާދޫ
-
-
1,500,000
5,150,000
350,000
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
-
-
1,000,000
2,800,000
200,000
ހއ.އުތީމު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ހއ. އުތީމު
-
-
1,500,000
-
-
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
2,000,000
9,400,000
600,000
ތ.ތިމަރަފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ. ތިމަރަފުށި
-
-
1,500,000
4,200,000
300,000
ކ.ހިންމަފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ކ. ހިންމަފުށި
-
-
1,000,000
8,625,000
4,000,000
ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
-
-
1,000,000
5,650,000
350,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން