ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
122,986,252
226,350,714
215,402,706
275,127,732
281,303,934
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ.ބާރަށް
6,856,372
2,707,362
177,290
-
-
ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ގއ.ވިލިނގިލި
827,093
233,448
-
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
379,723
680,322
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 4 ބުރި އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް)
ސ.ފޭދޫ
(6,806)
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލް 24 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހދ.ހަނިމާދޫ
653,209
780,664
146,545
-
-
ކ.ގާފަރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
ކ.ގާފަރު
188,167
-
-
-
-
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ފ.ނިލަންދޫ
3,763,427
1,318,461
-
-
-
ހއ.ވަށަފަރު ސްކޫލް އޭ.ވީ ރޫމް އަދި ސައިންސް ރޫމް
ހއ.ވަށަފަރު
1,212,671
38,985
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
1,757,752
931,261
-
-
-
އެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
436,593
-
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ސ.ހިތަދޫ
4,738,383
1,870,370
-
-
-
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް (ރ.މީދޫ)
ރ.މީދޫ
(4,500)
-
-
-
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ލ.މާވަށް
4,565,963
4,747,462
701,884
-
-
ފުވައްމުލައް އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,734,043
4,612,192
381,804
-
-
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
ރިޓެންޝަން ޅ.ނައިފަރު
4,853,275
6,194,018
713,369
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ހއ.މުރައިދޫ
670,184
17,958
-
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހއ.ކެލާ
2,542,219
2,142,136
295,877
-
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
609,280
62,838
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް
ގދ.ތިނަދޫ
102,218
-
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
2,050,284
290,000
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި އިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ގދ.ގައްދޫ
4,886
340,668
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
18,557,885
22,902,087
4,260,902
1,278,455
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ.ނެއްލައިދޫ
341,969
887,264
89,988
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހދ.ވައިކަރަދޫ
1,283,940
1,895,911
389,014
-
-
ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.ކާށިދޫ
7,712,592
4,825,469
1,754,391
-
-
އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން އދ.މަހިބަދޫ
5,288,387
3,790,402
573,148
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގއ.ގެމަނަފުށި
4,043,059
3,523,016
518,348
-
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 06 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ސ.ހުޅުމީދޫ
1,991,067
3,367,606
345,069
-
-
އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ސ.މަރަދޫފޭދޫ
2,055,617
3,891,169
419,752
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ.ނޮޅިވަރަމް
2,509,758
1,630,904
372,807
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސް ރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ކުރިނބީ
2,601,466
1,035,517
195,833
-
-
ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ނ.މަނަދޫ
756,320
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ރ.ހުޅުދުއްފާރު
2,927,895
2,314,609
416,770
-
-
ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އަލިފުށި
66,298
1,869,632
718,811
113,009
-
ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އުނގޫފާރު
1,357,228
1,971,995
1,417,359
141,401
-
ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ރ.މަޑުއްވަރި
3,238,569
3,233,094
581,562
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ކުރެންދޫ
61,298
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ކ.ހުރާ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރަތް
ހިނގަމުންދާ ކ.ހުރާ
1,469,358
1,134,124
945,545
63,833
-
އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން އއ.ތޮއްޑޫ
7,977,885
3,570,906
823,296
-
-
ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ.ފެލިދޫ
73,557
2,407,795
1,277,658
124,284
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
102,381
1,817,707
1,658,992
126,533
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން މ.ކޮޅުފުށި
2,168,438
5,840,490
710,093
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ދ.މާއެނބޫދޫ
40,191
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ.ވޭމަންޑޫ
598,899
757,355
970,040
80,400
-
ތ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގުރައިދޫ
49,634
3,001,332
1,377,946
139,538
-
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ލ.އިސްދޫ
3,957,702
3,989,876
382,000
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގދ.ފިޔޯރީ
4,915,458
260,657
306,817
-
-
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމް)
ރިޓެންޝަން ސ.މަރަދޫ
2,530,256
2,516,272
458,586
-
-
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
116,600
23,268,568
9,877,767
2,000,548
-
ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
355,869
16,372,679
4,070,997
566,319
-
ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ގދ.ގައްދޫ
169,366
3,056,045
1,425,000
1,312,050
1,189,873
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
474,927
10,717
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ 12 ކްލާސް ރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
3,929,379
1,995,565
434,433
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހއ.އިހަވަންދޫ
328,568
2,019,874
192,924
-
-
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ނ.ޅޮހި
-
2,007,264
292,612
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ރ.ކިނޮޅަސް
-
1,936,604
282,311
-
-
އއ.މާޅޮހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އއ.މާޅޮސް
-
1,334,136
2,168,984
2,899,281
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ތ.ކަނޑޫދޫ
-
457,125
57,335
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ގއ.ނިލަންދޫ
-
1,471,161
162,305
-
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
186,732
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
-
1,808,112
1,710,286
129,895
-
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް އަދި 12 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ދިއްދޫ
-
3,973,069
810,721
1,182,208
307,728
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ށ.ނަރުދޫ
-
2,032,215
3,080,146
155,955
229,244
ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ
-
9,281,476
3,999,849
303,784
446,540
ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.ކުޑަފަރި
-
857,478
1,289,138
261,089
-
ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.މިލަދޫ
-
964,662
1,338,290
271,044
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
217,895
1,800,000
3,265,084
3,259,853
ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އިންނަމާދޫ
-
300,117
509,412
1,892,721
398,416
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ދުވާފަރު
-
1,051,928
757,493
75,570
-
މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
3,551,823
3,349,334
203,503
-
ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
2,464,453
2,059,598
139,043
-
ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ފ.ބިލެތްދޫ
-
4,588,827
414,636
-
-
ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ބުރުނި
-
2,126,038
976,089
98,844
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ވޭމަންޑޫ
-
3,180,066
1,460,006
147,848
-
ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ހިތަދޫ
-
1,313,880
1,098,756
74,178
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ލ.މާވަށް
-
1,746,385
2,523,734
153,340
-
ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 18 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
3,481,991
2,911,877
196,581
-
ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޭދޫ
-
1,200,469
1,299,904
197,453
290,241
ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގާދިއްފުށި
-
3,247,452
1,490,943
150,981
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ށ.މާއުނގޫދޫ
-
643,108
1,422,982
166,267
244,401
ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ފޮނަދޫ
-
3,166,053
2,647,669
178,745
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
539,970
59,444
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގއ.ދެއްވަދޫ
-
1,657,929
184,390
-
-
ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ދ.މީދޫ
-
2,504,497
1,737,580
131,967
-
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނައިވާދޫ
-
346,775
64,444
-
-
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
1,846,666
1,746,754
132,664
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
-
1,025,048
1,524,760
75,507
-
ހއ.އުތީމު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުތީމު
-
707,419
669,145
50,821
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ތިމަރަފުށި
-
3,005,109
1,125,911
117,432
-
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 15 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ށ.ފުނަދޫ
-
-
2,250,000
2,810,050
2,921,894
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ނޫމަރާ
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
-
200,000
283,590
2,249,260
ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.އުނގޫފާރު
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.އުލިގަމު
-
-
1,500,000
2,835,899
2,820,832
ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހއ.މާރަންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ފިއްލަދޫ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ތުރާކުނު
-
-
450,000
1,170,283
1,173,361
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނައިވާދޫ
-
-
200,000
496,282
3,637,393
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޮޅިވަރަމް
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ފިނޭ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ށ.ޅައިމަގު
-
-
2,100,000
3,584,613
3,948,044
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ށ.ކަނޑިތީމު
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ށ.ފީވައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ފީވައް
-
-
200,000
2,410,514
2,684,069
ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ނ.ހެނބަދޫ
-
-
1,245,000
2,262,493
2,258,490
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި އޮފީސް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ނ.މަނަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ނ.މަނަދޫ
-
-
1,350,000
1,914,301
1,736,043
ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.މާޅެންދޫ
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ރ.ރަސްމާދޫ
-
-
1,800,000
2,908,062
2,936,077
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ރ.އިނގުރައިދޫ
-
-
1,530,000
2,892,617
2,877,249
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މީދޫ
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ފައިނު
-
-
2,250,000
3,456,252
4,628,467
ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ކިހާދޫ
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ.ކެންދޫ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ކ.މާފުށި ސްކޫލް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.މާފުށި
-
-
200,000
500,573
4,438,115
ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުރައިދޫ
-
-
200,000
496,282
3,637,393
ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުޅި
-
-
825,000
1,559,744
1,551,458
އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ އއ.ހިމަންދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ އއ.ރަސްދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
އއ.މަތިވެރި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.މަތިވެރި
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް)
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އދ.މާމިގިލި
-
-
200,000
567,180
4,100,104
އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ އދ.ފެންފުށި
-
-
600,000
820,244
743,864
މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ މ.ނާލާފުށި
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
މ.މުލަކު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ މ.މުލައް
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
2,400,000
4,537,438
4,513,332
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.އޮމަދޫ
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.މަޑިފުށި
-
-
200,000
354,487
2,711,971
ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ގުރައިދޫ
-
-
200,000
425,385
3,174,682
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ކުނަހަންދޫ
-
-
200,000
274,728
2,191,421
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.ކުނަހަންދޫ
-
-
825,000
674,070
611,301
ލ.ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ލ.ގަން
-
-
900,000
735,349
666,874
ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
-
900,000
1,591,536
1,592,739
ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގދ.ވާދޫ
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,350,000
2,499,136
2,565,230
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ސ.ހުޅުދޫ
-
-
562,500
1,063,462
1,057,812
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
-
-
1,650,000
3,119,489
3,102,915
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް،ހެލްތް ރޫމް،ކައުސިލާރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ފޭދޫ
-
-
562,500
1,041,307
1,068,846
ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މާކުރަތު
-
-
600,000
1,063,462
1,163,641
ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ވާދޫ
-
-
200,000
283,590
2,249,260
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ އޮފީސް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ފުޅަދޫ
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލާސް ރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ވެލިދޫ
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ފޮއްދޫ
-
-
420,000
794,052
789,833
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
-
525,000
983,702
991,705
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.މަކުނުދޫ
-
-
900,000
1,630,642
1,727,808
އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އއ.އުކުޅަސް
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވިލުފުށި
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ.ފުލިދޫ
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުމުންދޫ
-
-
1,800,000
3,403,079
3,384,998
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލުގެ 8 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
-
200,000
1,205,257
2,288,271
ނ.މާފަރު 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.މާފަރު
-
-
1,350,000
2,392,790
2,618,192
ނ.ލަންދޫ 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.ލަންދޫ
-
-
200,000
1,350,000
3,710,244
ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.މޮޅަދޫ
-
-
337,500
638,077
634,687
ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ގޮއިދޫ
-
-
1,200,000
2,268,719
2,256,666
ށ.ބިލެއްފަހި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ށ.ބިލެއްފަހި
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ބ.ތުޅާދޫ
-
-
200,000
354,487
2,711,971
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,350,000
2,499,136
2,565,230
ކ.ހިންމަފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ހިންމަފުށި
-
-
200,000
478,558
4,144,239
ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވިލިމާލެ
-
-
900,000
1,666,091
1,710,153
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް 01 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ބ.ފުޅަދޫ
-
-
375,000
119,639
127,175
"މ.ވޭވަށު ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް "
އަލަށްފަށާ މ.ވޭވަށް
-
-
225,000
425,385
423,125
ގދ.ނަޑެއްލާ 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ނަޑެއްލާ
-
-
337,500
638,077
634,687
ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް
އަލަށްފަށާ ނ.މަގޫދޫ
-
-
315,000
595,539
592,375
ތ.ވަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ.ވަންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ތ.ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ތ.ދިޔަމިގިލި
-
-
1,500,000
2,835,899
2,820,832
ލ.ކަލައިދޫ ސްކޫލް 03 ކްލާސްރޫމް އާއި ސައިންސްލެބް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ކަލައިދޫ
-
-
600,000
1,134,360
1,128,333
އދ.ދިގުރަށު ސްކޫލް 03 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އދ.ދިގުރަށް
-
-
1,500,000
2,835,899
2,820,832
ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ނ.ހޮޅުދޫ
-
-
2,100,000
3,970,259
3,949,165
ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް 06 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ގދ.ރަތަފަންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ރ.ރަސްގެތީމު 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ.ރަސްގެތީމު
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ހުޅުމާލޭ އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީއެޗް އެސް އީ ބީ ބްލޮކް (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް)
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,043,750
9,535,710
9,485,048
ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ އަދި ސައިންސް ލެބް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ.ފޭދޫ
-
-
450,000
850,770
846,249
އދ.ދަނގެތީ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ އދ.ދަނގެތި
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ލ.ގަން މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އެއް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ގަން
-
-
900,000
1,701,539
1,692,499
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއް ހެދުން
އަލަށްފަށާ ތ.އޮމަދޫ
-
-
387,000
731,662
727,775
ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 1
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,516,667
14,666,915
10,302,776
ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 2
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,516,667
14,666,915
10,302,776
ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 3
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
5,516,667
14,666,915
10,302,776
ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 4
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
3,000,000
5,671,798
5,641,664
ށ.މުނަށްވަރާ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ށ.މަރޮށި
-
-
225,000
159,519
555,531
ކ.ދިއްފުށި ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އަދި ސެން ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ކ.ދިއްފުށި
-
-
450,000
850,770
846,249
ތ.ކިނބިދޫ 3 ކްލާސް ރޫމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ބިނާކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ކިނބިދޫ
-
-
1,237,500
2,339,617
2,327,186
އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް
އަލަށްފަށާ އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ
-
-
1,462,500
2,765,001
2,750,312
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 05 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ
-
-
1,462,500
2,765,001
2,750,312
ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ތ.ބުރުނި
-
-
150,000
47,856
50,870
އދ.ދަނގެތި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ.ދަނގެތި
-
-
450,000
850,770
846,249
ށ.ކޮމަންޑޫ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ށ.ކޮމަންޑޫ
-
-
240,000
453,744
451,333
ގއ.ކޮނޑޭ 04 ކްލާސްރޫމް ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގއ.ކޮނޑޭ
-
-
450,000
850,770
846,249
މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
އަލަށްފަށާ މ.ދިއްގަރު
-
-
1,500,000
2,835,899
2,820,832
ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާ އެކު
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ހިރިލަންދޫ
-
-
1,350,000
2,552,309
2,538,749
އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ އއ.އުކުޅަސް
-
-
500,000
1,500,000
2,000,000
ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ބިލެތްދޫ
-
-
500,000
1,200,000
300,000
ފ.ފީއަލީ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ފީއަލި
-
-
500,000
1,200,000
300,000
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ސެން ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ދ.މާއެނބޫދޫ
-
-
200,000
940,000
60,000
ބ.ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ކުޑަރިކިލު
-
-
500,000
1,500,000
2,000,000
ހއ.ކެލާ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހއ.ކެލާ
-
-
2,100,000
3,970,259
3,949,165
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ވައިކަރަދޫ
-
-
1,200,000
1,701,539
1,392,499
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް، އޭވީ ރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް
އަލަށްފަށާ ސ.މަރަދޫ
-
-
1,000,000
1,500,000
2,000,000
މ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ މ.މަޑުއްވަރި
-
-
375,000
2,000,000
125,000
ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފާހާނާބަރި ހެދުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ
-
-
475,000
25,000
-
ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ސެން ކްލާސްރޫމް
އަލަށްފަށާ ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
940,000
60,000
ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް
އަލަށްފަށާ ބ.ގޮއިދޫ
-
-
200,000
750,000
50,000
ކ.ތުލުސްދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް
އަލަށްފަށާ ކ.ތުލުސްދޫ
-
-
450,000
850,770
846,249
ގދ.ވާދޫ ސްކޫލް އެޑްމިން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ގދ.ވާދޫ
-
-
500,000
1,500,000
2,000,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް