ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
249,963,335
418,788,808
285,144,358
345,374,536
59,105,756
ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހއ.ބާރަށް
2,961,847
1,488,942
-
-
-
ގއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ގއ.ވިލިނގިލި
321,645
436,084
-
-
-
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގައި 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް ޢިމާރާތްކުރުން
މާލެ ސިޓީ
500,553
-
-
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލް 24 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް
ހދ.ހަނިމާދޫ
2,070,985
39,610
-
-
-
ފ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލާސް، 2 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ފ.ނިލަންދޫ
1,059,769
243,975
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގައި ކްލާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން
ތ.މަޑިފުށި
871,981
146,090
-
-
-
ސ.ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ސ.ހިތަދޫ
2,128,461
116,934
-
-
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ލ.މާވަށް
4,919,545
553,589
-
-
-
ފުވައްމުލައް އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ފުވައްމުލައް ސިޓީ
4,838,581
174,685
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް
ޅ.ނައިފަރު
6,549,145
630,695
-
-
-
ހއ.މުރައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ސައިންސް ލެބް
ހއ.މުރައިދޫ
142,286
66,155
-
-
-
ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
1,542,017
13,189,695
397,601
177,841
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
98,306
63,876
-
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ދ.ކުޑަހުވަދޫ
378,197
276,942
-
-
-
ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ބުރި އިމާރާތް - ފޭސް 2 (8 ކްލާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފީސް، ސްޓާފްރޫމް)
ގދ.ގައްދޫ
340,668
-
-
-
-
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
24,854,090
15,907,534
3,784,658
4,257,740
-
ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ.ނެއްލައިދޫ
666,138
907,437
105,812
-
-
ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ.ވައިކަރަދޫ
554,880
482,150
3,614,527
181,090
27,163
ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ކާށިދޫ
3,666,256
9,185,207
1,244,791
1,120,312
-
އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އދ.މަހިބަދޫ
4,549,736
648,845
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ގއ.ގެމަނަފުށި
4,579,440
497,038
-
-
-
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 06 ކްލާސްރޫމް
ސ.ހުޅުމީދޫ
4,973,392
214,747
-
-
-
އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ސ.މަރަދޫފޭދޫ
2,540,835
3,111,500
419,752
-
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން ހދ.ނޮޅިވަރަމް
3,665,954
302,570
377,777
-
-
ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސް ރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން
ހދ.ކުރިނބީ
1,094,680
575,006
-
-
-
ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ނ.މަނަދޫ
1,073,254
2,660,899
357,751
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ރ.ހުޅުދުއްފާރު
3,017,977
522,580
211,526
-
-
ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އަލިފުށި
1,813,148
881,988
333,551
166,776
-
ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އުނގޫފާރު
1,572,543
1,711,466
490,746
736,119
-
ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ރ.މަޑުއްވަރި
6,457,372
803,818
-
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ
-
3,345,574
1,772,809
1,595,528
-
ކ.ހުރާ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރަތް
ހިނގަމުންދާ ކ.ހުރާ
977,964
1,101,419
471,021
235,511
-
އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
އއ.ތޮއްޑޫ
4,808,944
1,085,416
-
-
-
ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ.ފެލިދޫ
2,247,455
1,725,691
384,373
768,746
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
2,805,738
2,027,085
373,470
746,940
-
މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން މ.ކޮޅުފުށި
4,270,421
5,574,458
422,505
-
-
ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ދ.މާއެނބޫދޫ
-
-
2,507,280
2,820,690
423,103
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ.ވޭމަންޑޫ
1,219,406
3,221,600
757,355
378,677
-
ތ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގުރައިދޫ
2,336,580
2,371,463
411,853
823,706
-
ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ލ.އިސްދޫ
4,693,729
207,221
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް
ގދ.ފިޔޯރީ
97,289
592,515
-
-
-
ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމް)
ރިޓެންޝަން ސ.މަރަދޫ
4,307,819
1,569,309
335,690
-
-
ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހުޅުމާލެ
25,407,564
29,750,196
3,313,433
3,727,612
-
ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
16,455,947
6,246,981
1,170,063
1,053,057
-
ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ގައްދޫ
2,141,293
8,979,588
1,680,000
1,512,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ވަށާފާރު
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
24,996
-
-
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ 12 ކްލާސް ރޫމް
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
2,691,335
373,612
-
-
-
ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހއ.އިހަވަންދޫ
35,973
3,128
2,556,514
2,876,078
-
ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ނ.ޅޮހި
57,367
420,445
-
-
-
ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ރ.ކިނޮޅަސް
57,367
410,660
-
-
-
އއ.މާޅޮހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އއ.މާޅޮސް
3,054,606
2,208,602
462,875
416,588
-
ތ.ކަނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ތ.ކަނޑޫދޫ
1,136,422
125,191
-
-
-
ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް
ގއ.ނިލަންދޫ
2,894,279
572,005
-
-
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް / ސްޕަވައިޒަރ ރޫމް
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
186,732
-
-
-
-
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ
1,150,168
293,034
328,117
205,305
-
ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް އަދި 12 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ހއ.ދިއްދޫ
2,462,174
2,630,083
354,476
-
-
ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ށ.ނަރުދޫ
2,014,618
3,190,031
474,182
246,764
-
ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 4 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ށ.ފޯކައިދޫ
8,510,208
2,434,591
746,895
672,205
-
ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ނ.ކުޑަފަރި
2,311,854
4,440,172
464,062
-
-
ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ނ.މިލަދޫ
2,624,350
1,515,942
520,496
-
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ހުޅުދުއްފާރު
6,172
3,770,340
2,245,184
2,525,832
-
ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ރ.އިންނަމާދޫ
-
4,295,642
2,360,962
2,656,083
-
ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ދުވާފަރު
669,148
2,557,418
380,000
119,443
-
މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,681,563
4,501,893
414,636
-
-
ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ފުވައްމުލައް ސިޓީ
1,732,521
1,416,470
414,636
-
-
ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ފ.ބިލެތްދޫ
2,866,998
2,424,689
448,157
672,236
-
ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ބުރުނި
1,610,454
3,755,134
291,742
204,219
-
ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ވޭމަންޑޫ
1,309,138
708,825
436,379
872,759
-
ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ލ.ހިތަދޫ
943,039
1,019,904
218,937
-
-
ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ލ.މާވަށް
1,357,769
1,358,108
452,590
-
-
ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 18 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
3,065,192
4,632,752
547,660
162,812
-
ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ށ.ފޭދޫ
1,748,371
500,233
346,760
-
-
ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ތ.ގާދިއްފުށި
1,336,879
1,017,844
445,626
891,253
-
ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ށ.މާއުނގޫދޫ
1,851,644
2,795,969
490,746
2,944,478
-
ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ފޮނަދޫ
1,582,717
1,261,523
313,906
282,515
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނޭކުރެންދޫ
391,052
332,277
59,444
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގއ.ދެއްވަދޫ
3,106,584
717,263
193,650
-
-
ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ދ.މީދޫ
1,708,437
792,593
389,507
311,606
-
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ނައިވާދޫ
51,200
755,464
66,860
-
-
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
1,513,118
452,109
332,981
209,683
-
ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ވ.ކެޔޮދޫ
1,183,976
969,231
222,863
-
-
ހއ.އުތީމު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ހއ.އުތީމު
-
1,634,365
-
-
-
ތ.ތިމަރަފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ތ.ތިމަރަފުށި
2,000,863
1,801,088
346,606
866,515
-
ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 15 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ށ.ފުނަދޫ
2,297,441
8,518,279
3,099,796
3,487,271
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
1,158,130
2,137,500
1,925,842
2,166,573
-
ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ށ.ނޫމަރާ
-
1,097,066
139,271
125,344
-
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ހުޅުދުއްފާރު
-
-
343,975
309,578
46,437
ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ.އުނގޫފާރު
-
-
2,596,895
2,921,507
438,226
ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ހިނގަމުންދާ ހއ.އުލިގަމު
-
6,511,880
-
-
-
ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.މާރަންދޫ
-
1,809,665
477,847
160,062
-
ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ހއ.ފިއްލަދޫ
-
2,637,581
3,507,296
3,945,708
591,856
ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހއ.ތުރާކުނު
-
4,018,612
2,535,362
2,852,282
-
ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނައިވާދޫ
-
3,668,058
2,240,000
2,520,000
-
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ނޮޅިވަރަމް
-
-
2,143,502
2,411,439
361,716
ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ފިނޭ
-
579,032
3,019,730
3,397,197
509,579
ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ށ.ޅައިމަގު
-
7,392,005
2,912,000
3,276,000
-
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ށ.ކަނޑިތީމު
-
-
1,827,107
2,055,495
308,324
ށ.ފީވައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު
ޓެންޑަރިންގ ށ.ފީވައް
-
-
2,328,777
2,619,874
392,981
ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.ހެނބަދޫ
2,353,322
3,797,155
2,280,970
2,566,091
-
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ނ.ކެނދިކުޅުދޫ
-
-
-
-
-
ނ.މަނަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
2,304,199
140,400
1,769,252
1,990,409
-
ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ނ.މާޅެންދޫ
-
3,289,279
210,000
420,000
-
ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ރަސްމާދޫ
-
5,451,024
2,391,961
2,690,956
-
ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.އިނގުރައިދޫ
-
4,344,134
1,589,007
1,787,633
-
ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.މީދޫ
-
3,262,616
1,494,297
1,344,867
-
ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ފައިނު
-
3,188,116
3,413,265
3,839,923
-
ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު
ހިނގަމުންދާ ބ.ކިހާދޫ
-
311,183
207,456
1,452,189
-
ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ބ.ކެންދޫ
2,562,658
9,470,716
762,423
381,212
-
ކ.މާފުށި ސްކޫލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި
-
5,136,901
639,894
255,958
-
ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ގުރައިދޫ
-
-
672,000
1,344,000
201,600
ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ކ.ގުޅި
-
4,639,995
3,309,693
3,723,404
558,511
އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ އއ.ހިމަންދޫ
-
4,553,945
1,995,727
2,245,193
-
އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އއ.ރަސްދޫ
-
5,220,366
1,947,647
2,191,102
-
އއ.މަތިވެރި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އއ.މަތިވެރި
-
2,947,780
2,286,659
2,572,491
-
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް)
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ.މާމިގިލި
-
2,849,465
1,567,680
1,410,912
211,637
އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ރިޓެންޝަން އދ.ފެންފުށި
-
1,610,232
231,635
-
-
މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މ.ނާލާފުށި
-
14,893,492
1,518,365
1,366,528
-
މ.މުލަކު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ މ.މުލައް
-
1,646,892
2,271,110
2,554,999
-
ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
2,131,799
4,037,178
346,708
222,037
-
ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
168,750
2,615,157
2,942,051
441,308
ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު
ޓެންޑަރިންގ ތ.އޮމަދޫ
-
168,480
3,657,804
3,982,417
597,363
ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ތ.މަޑިފުށި
-
4,481,316
1,639,396
1,475,456
-
ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ތ.ގުރައިދޫ
-
-
734,167
660,750
99,113
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ލ.ކުނަހަންދޫ
-
-
-
-
-
ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ.ކުނަހަންދޫ
-
1,256,850
-
-
-
ލ.ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ލ.ގަން
962,406
2,346,519
320,802
-
-
ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ގއ.ކޮލަމާފުށި
-
1,776,700
1,698,052
1,910,308
286,546
ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
ރިޓެންޝަން ގދ.ވާދޫ
1,996,441
2,131,375
395,961
-
-
ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ސ.ހިތަދޫ
-
343,001
1,885,270
2,120,929
318,139
ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުދޫ
1,016,197
1,636,773
998,448
898,603
-
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫފޭދޫ
2,259,463
1,740,500
1,617,311
1,819,475
-
ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް،ހެލްތް ރޫމް،ކައުސިލާރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ސ.ފޭދޫ
-
850,799
41,462
-
-
ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ރ.މާކުރަތު
-
3,999,300
1,717,833
1,932,562
289,884
ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ރ.ވާދޫ
-
719,139
239,713
479,426
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ އޮފީސް އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
1,253,328
550,000
1,100,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
4,050
1,382,645
657,900
592,110
88,816
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ބ.ފުޅަދޫ
-
-
1,232,972
1,109,674
166,451
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލާސް ރޫމް
ހިނގަމުންދާ ނ.ވެލިދޫ
-
1,630,742
540,717
126,645
-
ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ނ.ފޮއްދޫ
-
713,088
1,025,853
923,268
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
2,312,371
4,480,000
5,040,000
-
ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ
-
2,032,492
2,520,408
2,835,459
-
އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ އއ.އުކުޅަސް
2,409,574
2,853,330
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވިލުފުށި
-
173,450
336,000
302,400
45,360
ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވ.ފުލިދޫ
-
1,491,511
890,929
801,836
-
ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުމުންދޫ
-
4,208,604
2,731,660
3,073,117
-
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލުގެ 8 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ.އޮޅުވެލިފުށި
-
1,350,000
1,338,574
1,204,717
180,708
ނ.މާފަރު 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ނ.މާފަރު
-
6,968,853
1,977,115
2,224,255
-
ނ.ލަންދޫ 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ޓެންޑަރިންގ ނ.ލަންދޫ
-
-
1,764,600
1,985,175
297,776
ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ހއ.މޮޅަދޫ
-
1,214,704
442,177
127,959
-
ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ށ.ގޮއިދޫ
-
135,000
1,717,394
1,932,069
289,810
ށ.ބިލެއްފަހި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ށ.ބިލެއްފަހި
-
3,053,998
3,425,665
3,853,873
578,081
ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ބ.ތުޅާދޫ
-
1,866,577
890,968
801,872
120,281
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
6,875,178
1,760,280
1,584,252
-
ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް
ޓެންޑަރިންގ ސ.ހިތަދޫ
-
1,976,811
2,148,693
2,417,279
362,592
ކ.ހިންމަފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ.ހިންމަފުށި
-
3,725,001
1,606,048
1,806,804
271,021
ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
-
-
243,600
487,200
-
ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް 01 ކްލާސްރޫމް
ޓެންޑަރިންގ ބ.ފުޅަދޫ
-
-
132,322
119,090
17,863
"""މ.ވޭވަށު ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް """
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.ވޭވަށް
-
1,496,427
342,664
308,398
46,260
ގދ.ނަޑެއްލާ 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ނަޑެއްލާ
-
1,073,536
513,996
462,597
69,389
ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް
ހިނގަމުންދާ ނ.މަގޫދޫ
-
1,685,299
479,730
431,757
-
ތ.ވަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވަންދޫ
-
-
1,142,214
1,027,993
154,199