ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,813,545
832,650
7,541,179
8,966,361
889,708
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ރިޓެންޝަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
8,319,957
671,993
-
-
-
ހއ.އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ހއ. އުލިގަމު
493,588
60,657
-
-
-
ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް އައްޑޫ ސިޓީ
-
100,000
7,541,179
8,966,361
889,708
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން