ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
825,475
3,833,608
9,285,274
3,960,495
2,665,686
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
671,993
-
-
-
-
ހއ.އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
ހއ.އުލިގަމު
60,657
-
-
-
-
ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
92,825
3,833,608
7,867,774
1,280,570
-
ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މާފަރު
-
-
1,417,500
2,679,925
2,665,686
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް