ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,154,067
5,426,215
1,637,130
1,473,417
-
ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
ހިނގަމުންދާ އައްޑޫ ސިޓީ
4,154,067
5,383,815
1,463,686
1,317,317
-
ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާފަރު
-
42,400
173,444
156,100
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް