ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,850,416
7,672,209
2,993,307
9,400,000
1,400,000
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
ރިޓެންޝަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
5,918,690
7,377,696
671,993
-
-
ހދ.ހަނިމާދޫގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ހަނިމާދޫ
130,040
-
-
-
-
ހއ.އުލިގަމުގައި ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ހއ. އުލިގަމު
2,801,686
294,513
121,314
-
-
ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
2,200,000
9,400,000
1,400,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން