ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
20,401,852
11,810,502
18,307,368
6,724,071
1,080,000
ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
4,476,131
2,526,506
4,000,000
-
-
އާމަރީއެއް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
51,437
-
-
-
-
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
1,975,143
-
-
-
-
ކ.މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާފުށި
6,007,689
-
-
-
-
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ ތަނެއް ޤައިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާފުށި
-
3,948
-
-
-
ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
7,891,452
3,324,119
-
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ. ހިންމަފުށި
-
5,955,929
7,200,000
5,644,071
-
ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-09 އަޕްގުރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާފުށި
-
-
1,437,500
-
-
ކ.މާފުށި ރިހިބިލިޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާފުށި
-
-
5,669,868
1,080,000
1,080,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން