ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
9,113,438
20,858,020
52,388,690
52,500,000
23,100,000
ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
1,956,865
7,500,000
2,500,000
500,000
-
އާމަރީއެއް ޢިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
998,999
-
-
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގެ ކުޑަކުދީންގެ ޔުނިޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. ހިންމަފުށި
1,325
-
-
-
-
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
1,210,015
1,580,923
-
-
-
ކ.ކާށިދޫގައި 300 މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ކާށިދޫ
697,999
-
-
-
-
ކ.މާފުށީ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާފުށި
3,082,738
7,200,000
73,350
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގައި ފެން ރައްކާކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ހިންމަފުށި
600,000
-
-
-
-
އަޙްލުވެރި މަރުކަޒު އަދި ހުޅުމާލެ ޑިޓެންޝަން އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
488,985
-
-
-
-
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ ތަނެއް ޤައިމްކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާފުށި
76,512
-
-
-
-
ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާފުށި
-
4,577,097
2,915,340
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ގައި ޖަލެއް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
-
17,400,000
20,000,000
20,600,000
އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ހިންމަފުށި
-
-
9,500,000
2,000,000
-
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
20,000,000
30,000,000
2,500,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން