ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
6,217,898
1,418,777
10,183,080
5,093,769
1,694,491
ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި
631,217
-
1,568,700
2,156,800
1,456,840
ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ކ.މާފުށި
2,338,333
-
-
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ހިންމަފުށި
3,004,776
-
252,984
505,968
-
ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 300 ގައިދީންގެ ޖާގައިގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
ހުޅުމާލެ
5,554
-
-
-
-
ކ.މާފުށި ރިހިބިލިޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން
ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި
31,000
1,036,122
115,374
103,837
-
ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-09 އަޕްގުރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި
207,018
382,655
1,485,640
742,820
-
އައްސޭރި ޖަލުގައި ގޭޓް ހައުސްއެއް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ހިންމަފުށި
-
-
426,374
383,737
57,560
ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ހިންމަފުށި
-
-
714,647
643,182
96,477
ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓްތައް މަންޑޭލާ ރޫލްސްއާ އެއްގޮތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.މާފުށި
-
-
301,740
271,566
40,735
ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޖުވެނައިލް ފެސިލިޓީގެ ފޭސް 2 ތަރައްޤީކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ކ.ހިންމަފުށި
-
-
317,621
285,859
42,879
މާފުށީ ޖަލުގައި 100 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސްޓާފް އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކްއެއް އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.މާފުށި
-
-
5,000,000
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް