ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
4,674,272
9,535,275
3,998,791
3,269,026
3,126,835
ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
2,412,511
1,675,244
95,130
-
-
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
މާލެ ސިޓީ
(16,440)
-
-
-
-
މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ ތަނެއް ޤައިމްކުރުން
ކ.މާފުށި
3,948
-
-
-
-
ކ.މާފުށީ ޖަލުގައި އިމަޖެންސީ މެޑިކަލް ޕޯސްޓް އަދި ކްރައިސިސް ކެއަރ ހޭންޑްލިންގ ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ކ.މާފުށި
1,214,892
2,097,433
-
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ހިންމަފުށި
1,059,361
2,724,234
1,442,772
125,488
-
ހުޅުމާލެ ޖަލުގައި 300 ގައިދީންގެ ޖާގައިގެ ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
ހުޅުމާލެ
-
5,554
-
-
-
ކ.މާފުށި ރިހިބިލިޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
-
2,441,099
17,500
-
-
ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-09 އަޕްގުރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.މާފުށި
-
591,711
780,669
-
-
އައްސޭރި ޖަލުގައި ގޭޓް ހައުސްއެއް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ހިންމަފުށި
-
-
402,720
761,382
757,337
ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ހިންމަފުށި
-
-
675,000
1,276,155
1,269,374
ކ. މާފުށި ޖަލު މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓް 4،3،2،1 އަދި 9 ގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަދަލުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.މާފުށި
-
-
285,000
538,821
535,958
ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޖުވެނައިލް ފެސިލިޓީގެ ފޭސް 2 ތަރައްޤީކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ހިންމަފުށި
-
-
300,000
567,180
564,166
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް