ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
50,744,783
38,336,500
36,609,704
64,069,333
31,860,000
ކ.ދޫނިދޫ ބޭރު ތޮށިލުން
އަލަށްފަށާ ކ. ދޫނިދޫ
7,721,583
-
-
-
-
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ރިޓެންޝަން ހުޅުމާލެ
10,250,256
8,530,465
1,377,485
-
-
ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
10,357,932
-
-
-
-
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
5,996,264
16,677,757
4,762,966
2,325,472
-
އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
10,728,727
754,619
-
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހިނގަމުންދާ ހއ. ހޯރަފުށި
2,038,963
-
-
-
-
ކ.ދޫނިދޫ ވަގުތީ ބަދިގެ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ދޫނިދޫ
1,556,938
81,726
-
-
-
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ކޭނައިން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުލެ
2,094,120
352,836
-
-
-
ސ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ގަން
-
-
7,000,000
17,500,000
10,500,000
ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,750,000
17,500,000
15,750,000
ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
1,700,000
4,250,000
2,550,000
ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
އަލަށްފަށާ ލ. ގަން
-
-
500,000
1,000,000
-
ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
420,000
6,230,000
350,000
ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ނައިފަރު
-
-
300,000
7,300,000
400,000
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މަނަދޫ
-
-
300,000
5,390,000
2,310,000
ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ކ. ދޫނިދޫ
-
5,589,580
16,181,778
2,573,861
-
އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
6,349,517
2,317,475
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން