ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
25,398,853
37,615,519
31,702,170
46,918,953
45,998,014
ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
ހިނގަމުންދާ ކ.ދޫނިދޫ
581,998
19,737,586
4,984,140
995,440
-
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހުޅުމާލެ
6,943,695
1,085,148
-
-
-
ދ.ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލް ތަރައްޤީކުރުން
ދ.ވާނީ
6,579
-
-
-
-
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
ރިޓެންޝަން މާލެ ސިޓީ
17,457,906
9,582,095
1,500,000
-
-
އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
43,090
578,200
-
-
-
ޑޯގް ކެނަލް ތަރައްޤީކުރުން
ހުޅުލެ
365,585
-
-
-
-
ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ސ.ހިތަދޫ
-
5,242,207
617,657
-
-
ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
-
610,953
2,160,781
3,645,431
385,965
ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
-
771,730
853,160
1,626,266
1,927,335
އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
7,600
836,432
-
-
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ނ.މަނަދޫ
-
-
4,500,000
8,507,697
8,462,496
ސ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ގަން
-
-
1,800,000
3,403,079
3,384,998
ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
6,000,000
11,343,596
11,283,328
ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
6,000,000
11,343,596
11,283,328
ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
200,000
1,800,000
5,039,316
ކ.ދޫނިދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ކ.ދޫނިދޫ
-
-
2,250,000
4,253,848
4,231,248
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް