ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
41,955,860
56,040,500
21,282,831
23,582,420
8,664,901
ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން
ރިޓެންޝަން ކ.ދޫނިދޫ
25,132,284
21,947,197
2,017,713
-
-
ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
ހުޅުމާލެ
1,554,487
-
-
-
-
ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
މާލެ ސިޓީ
5,477,124
5,366,825
-
-
-
އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
އެކިރަށްތަކުގައި
441,408
-
-
-
-
ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ރިޓެންޝަން ސ.ހިތަދޫ
8,217,067
5,629,394
150,000
-
-
ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް
ހިނގަމުންދާ ލ.ގަން
397,345
1,338,641
1,878,899
2,113,762
-
ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
1,200
-
600,000
3,000,000
5,400,000
އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
724,045
468,434
3,863,826
4,346,804
652,021
ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މަނަދޫ
2,000
270,727
2,413,207
2,714,858
-
ސ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ސ.ގަން
3,700
1,037,414
4,188,800
4,712,400
2,250,000
ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ
3,200
1,816,159
2,429,731
2,733,447
-
ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
1,200
14,629,985
2,150,400
2,419,200
362,880
ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ލ.ފޮނަދޫ
800
-
100,655
201,309
-
ކ.ދޫނިދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ކ.ދޫނިދޫ
-
3,535,724
1,489,600
1,340,640
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް