ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
11,821,231
14,446,583
64,107,408
71,540,132
38,147,000
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
269,059
1,699,999
550,000
-
-
ޑީ-ރެޑިކަލައިޒްކޮށް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރާ ވަގުތީ މަރުކަޒު
ކ.ހިންމަފުށި
2,881,522
-
-
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޭކުރެންދޫ
4,118,824
2,987,506
14,570,955
16,392,324
17,500,000
ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
980,000
882,000
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
3,846,407
6,526,954
756,453
680,808
-
ލ.ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
490,000
980,000
147,000
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
705,419
82,124
28,000,000
31,500,000
20,500,000
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ 50 ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ކ.މާފުށި
-
-
13,720,000
15,435,000
-
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ 20 ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ކ.މާފުށި
-
3,150,000
5,040,000
5,670,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް