ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
36,870,273
53,200,535
44,041,521
66,086,089
5,550,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
99,287
-
-
-
-
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ދ. ކުޑަހުވަދޫ
314,661
-
-
-
-
ކ.ހިންމަފުށި ޑީ-ރެޑިކަލައިޒޭޝަން އެންޑް ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ
ރިޓެންޝަން ކ. ހިންމަފުށި
28,056,331
26,692,595
2,881,522
-
-
ލ.ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ. ފޮނަދޫ
-
-
2,850,000
150,000
-
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ. މާފުށި
8,399,994
26,357,940
1,399,999
-
-
ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
2,900,000
1,500,000
350,000
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
12,200,000
14,000,000
1,000,000
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ. ނޭކުރެންދޫ
-
150,000
17,400,000
47,496,089
4,200,000
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
-
4,410,000
2,940,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން