ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
50,421,940
4,536,984
17,294,107
39,652,637
60,481,415
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.މާފުށި
23,729,346
269,059
1,399,999
-
-
ޑީ-ރެޑިކަލައިޒްކޮށް ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރާ ވަގުތީ މަރުކަޒު
ކ.ހިންމަފުށި
26,692,594
2,881,522
-
-
-
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޭކުރެންދޫ
-
480,644
10,000,000
14,179,495
14,940,582
ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ހޯރަފުށި
-
19,821
967,500
1,822,129
1,813,065
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
885,938
2,459,108
3,875,934
1,568,761
ލ.ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
967,500
1,829,155
1,819,437
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
17,945,924
40,339,570
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް