ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
54,099,882
4,480,000
37,744,000
16,176,000
ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
1,120,000
9,436,000
4,044,000
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
1,120,000
9,436,000
4,044,000
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ތިނަދޫ
-
-
1,120,000
9,436,000
4,044,000
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. ހިތަދޫ
-
-
1,120,000
9,436,000
4,044,000
ހުޅުމާލެ ކޮވިޑް ވިލެޖް ޤާއިމުކުރުން
ހުޅުމާލެ
-
39,415,514
-
-
-
ކ.ގުޅީފަޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން
ކ. ގުޅިފަޅު
-
14,684,368
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން