ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
10,600,000
58,000,000
154,000,000
ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
5,000,000
50,000,000
153,000,000
ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ. ފޮނަދޫ
-
-
5,600,000
8,000,000
1,000,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން