ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
679,585
963,613
4,907,402
685,710
ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
603,613
4,571,402
685,710
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
120,000
112,000
-
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ތިނަދޫ
-
-
120,000
112,000
-
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ހިތަދޫ
-
679,585
120,000
112,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް