ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
42,332,569
-
800,000
3,791,832
28,937,334
ކޮވިޑް ވިލެޖް ޤާއިމުކުރުން
ހުޅުމާލެ
32,103,199
-
-
-
-
ކ.ގުޅީފަޅު އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން
ކ.ގުޅިފަޅު
10,229,370
-
-
-
-
ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ލ.ފޮނަދޫ
-
-
200,000
1,207,226
9,142,804
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
200,000
964,206
6,691,286
ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ގދ.ތިނަދޫ
-
-
200,000
810,200
6,551,622
ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
200,000
810,200
6,551,622
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް