ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
-
-
1,218,662
2,304,001
2,291,761
ސ.ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ހިތަދޫ
-
-
1,218,662
2,304,001
2,291,761
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް