ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
19,628,714
8,974,382
8,500,000
2,600,000
-
ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އާމަރީ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
23,320
-
-
-
-
ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ޅ. މާފިލާފުށި
2,886,015
-
-
-
-
ބަންޑާރަކޮށި 09 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
7,665,452
-
-
-
-
އދ.މާމިގިލި 3 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އދ. މާމިގިލި
643,266
-
-
-
-
ޝޯ ޕްރޮޓެކްޝަން - ކ.އާރަށް
ހިނގަމުންދާ ކ. އާރަށް
257,666
-
-
-
-
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
4,176,064
3,382,946
-
-
-
ކޭކޭ އޮޑިޓޯރިއަމް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
3,976,931
-
-
-
-
މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. މުލި
-
-
500,000
1,000,000
-
ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ޅ. ނައިފަރު
-
-
500,000
800,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
500,000
800,000
-
ވީ.އައި.އޭ ގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހުޅުލެ
-
5,591,436
2,000,000
-
-
ކ.ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ގިރިފުށި
-
-
5,000,000
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން