ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
16,017,833
12,138,867
4,515,789
2,890,879
951,885
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
26,822
-
-
-
-
ވީ.އައި.އޭ ގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން
ހުޅުލެ
1,386,437
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
339,015
-
410,000
820,000
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
405,477
-
290,887
581,774
-
ކ.ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ގިރިފުށި
5,000,000
12,138,867
550,000
315,000
-
މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.މުލި
315,762
-
360,000
720,000
951,885
ސ.ހުޅުމީދޫ 02 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
2,904,902
454,105
-
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
މާލެ ސިޓީ
8,544,320
-
-
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް