ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
105,114,549
6,833,317
6,605,250
1,139,750
-
ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އާމަރީ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
2,580,776
-
-
-
-
މާފިލާފުށި ކޮމްޕޮސްޓް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރ
ހިނގަމުންދާ ޅ. މާފިލާފުށި
4,784,916
6,160,215
-
-
-
ބަންޑާރަކޮށި އެލް-ޝޭޕް ޢިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
1,256,628
-
-
-
-
ބަންޑާރަކޮށި 09 ބުރި ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
82,888,715
-
-
-
-
އދ.މާމިގިލި 3 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ އދ. މާމިގިލި
9,548,935
60,000
-
-
-
އޮފިސަރސް މެސް (ސ.ގަން)
ހިނގަމުންދާ ސ. ގަން
1,985,150
-
-
-
-
ގދ.ތިނަދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ގދ. ތިނަދޫ
302,384
-
-
-
-
ސ.ހުޅުމީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ސ. ހުޅުމީދޫ
1,767,045
-
-
-
-
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
-
387,284
3,300,000
1,000,000
-
ކޭކޭ އޮޑިޓޯރިއަމް
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
-
225,818
-
-
-
މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ މ. މުލި
-
-
1,425,000
75,000
-
ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ޅ. ނައިފަރު
-
-
1,267,500
32,500
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
-
612,750
32,250
-
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން