ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,967,818
545,953
10,594,130
7,880,825
10,442,695
އދ.މާމިގިލި 3 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
އދ.މާމިގިލި
38,041
-
-
-
-
އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
މާލެ ސިޓީ
1,191,963
-
-
-
-
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
2,557,808
26,822
446,097
-
-
ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އޮޑިޓޯރިއަމް
މާލެ ސިޓީ
2,629
-
-
-
-
ވީ.އައި.އޭ ގައި ހުރި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން
ހުޅުލެ
5,177,377
-
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ނައިފަރު
-
245,522
715,149
2,226,550
425,807
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
273,609
80,802
22,023
24,055
ކ.ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ.ގިރިފުށި
-
-
7,447,977
-
-
މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މ.މުލި
-
-
450,000
850,770
846,249
ސ.ހުޅުމީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް
ރިޓެންޝަން ސ.ހުޅުމީދޫ
-
-
454,105
-
-
ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް މާލެ ސިޓީ
-
-
1,000,000
4,781,482
9,146,584
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް