ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
331,222,629
51,959,100
5,600,000
21,000,000
1,400,000
ސިފްކޯ/ޕޮލްކޯ ހައުސިންގ
އަލަށްފަށާ ހުޅުމާލެ
319,674,810
50,000,000
-
-
-
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް)
ހިނގަމުންދާ ކ. މާލެ
11,547,819
1,959,100
5,600,000
21,000,000
1,400,000
ޖުމްލަ
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން