ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
22,717,758
24,496,256
36,677,289
29,153,539
32,551,396
ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ.ވައިކަރަދޫ
2,199,281
-
180,000
-
-
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ކ.ހުރާ
2,506,651
195,096
-
-
-
ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.އިސްދޫ
1,327,794
163,142
150,000
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ގއ.ކޮނޑޭ
2,418,372
161,729
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޅ.ނައިފަރު
1,486,110
427,639
-
-
-
ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.މަޑިފުށި
-
535,357
283,312
164,980
-
ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ.ފުޅަދޫ
-
1,121,715
740,880
666,792
100,019
ހއ.ހޯރަފުށީ ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން
ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
1,000,000
-
-
ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
-
-
369,600
332,640
-
ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
900,000
307,016
440,000
102,402
-
ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހއ.ކެލާ
1,989,121
492,188
140,766
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ.ކުރެންދޫ
-
-
126,000
252,000
37,800
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ދ.ކުޑަހުވަދޫ
2,326,876
131,675
477,005
-
-
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ށ.ފޯކައިދޫ
-
327,941
-
-
-
ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ސ.ފޭދޫ
2,400,000
-
4,000,000
-
-
ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
-
1,910,878
595,000
535,500
-
ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މާޅެންދޫ
-
3,100,571
446,168
131,551
-
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ.ރަކީދޫ
-
727,088
299,040
269,136
40,370
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
140,000
126,000
18,900
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް 2 ބުރި އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގދ.ވާދޫ
-
-
2,051,546
2,307,989
346,198
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ހޯރަފުށި
-
137,800
330,000
660,000
-
ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ރަސްގެތީމު
595,676
827,864
595,000
535,500
80,325
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
637,998
866,367
779,730
116,959
މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މ.ރަތްމަންދޫ
-
270,000
716,800
645,120
-
ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގދ.ގައްދޫ
-
-
420,000
840,000
683,762
ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ފ.ބިލެތްދޫ
1,140,000
2,393,586
143,809
129,428
-
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ މާލެ ސިޓީ
-
-
840,000
756,000
-
ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ނ.މިލަދޫ
-
333,072
1,400,000
596,865
-
އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ އއ.ފެރިދޫ
2,657,727
-
392,000
352,800
-
ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މަޑުއްވަރި
-
675,000
156,800
141,120
21,168
ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ.ދަނބިދޫ
-
1,488,389
1,698,900
1,529,010
250,000
ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ލ.ކަލައިދޫ
-
3,423,375
1,579,200
1,421,280
235,000
ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ.ކިނބިދޫ
-
1,459,430
1,240,706
1,116,636
167,495
ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ޅ.ހިންނަވަރު
-
1,309,014
1,915,200
1,723,680
240,000
ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ.ދިއްފުށި
-
-
840,000
756,000
113,400
ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ތ.ވިލުފުށި
770,150
-
440,000
880,000
-
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
ހިނގަމުންދާ ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
622,227
261,990
523,980
-
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އައު އިމާރާތް
ހިނގަމުންދާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
151,200
302,400
-
ށ.ނޫމަރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
ށ.ނޫމަރާ
-
1,316,466
-
-
-
އެކި ރަށްރަށުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގާއިމް ކުރުން
އެކިރަށްތަކުގައި
-
-
10,000,000
10,000,000
30,000,000
ފުވައްމުލަކު މަސްމާރުކޭޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލަށްފަށާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ
-
-
500,000
200,000
100,000
ސ.ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގައި މަސް މާރުކޭޓް ޤާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ.ހިތަދޫ
-
-
750,000
375,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް