ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
7,852,164
22,755,766
32,824,765
50,577,963
18,886,764
ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ވައިކަރަދޫ
8,480
1,780,762
87,597
-
-
ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
31,800
-
395,000
987,500
592,500
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
776,539
4,141,539
1,373,199
258,846
-
ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ. އިސްދޫ
1,031,353
3,273,777
226,586
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ގއ. ކޮނޑޭ
688,713
3,593,989
1,166,694
224,624
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
303,050
303,050
181,131
-
-
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ. ނައިފަރު
880,118
4,693,961
1,172,369
293,373
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
10,600
-
2,017,640
1,815,876
201,764
ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އެވޯޑްކުރެވިފައި ތ. މަޑިފުށި
792,571
2,042,550
4,097,899
309,244
-
ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ތ. ގާދިއްފުށި
77,000
113,000
-
-
-
ށ.ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ށ. ފޯކައިދޫ
-
26,773
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. މަޑުއްވަރި
-
-
975,000
2,437,500
1,462,500
ރ.ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
127,080
-
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ފިޔޯރީ
-
256,112
-
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. މަކުނުދޫ
1,322,321
121,320
-
-
-
ހދ.ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުރިނބީ
29,805
-
-
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކުޑަރިކިލު
32,226
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ މަގުބައްތި ޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ފިނޭ
-
482,300
-
-
-
ކ.ހުރާގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
297,053
194,328
-
-
-
ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ. ވިލުފުށި
15,239
-
770,150
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ގެމަނަފުށި
246,824
73,023
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ގެމަނަފުށި
743,347
48,561
-
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ދެއްވަދޫ
438,045
28,821
-
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މާޅެންދޫ
-
-
660,000
1,650,000
990,000
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ރަކީދޫ
-
-
700,000
2,906,250
1,743,750
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
-
-
925,000
2,312,500
1,387,500
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
1,575,000
1,437,500
862,500
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
116,600
720,000
1,800,000
1,080,000
ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
500,000
3,000,000
-
ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްގެތީމު
-
-
400,000
1,300,000
780,000
ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
562,500
1,218,750
93,750
ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
1,500,000
1,000,000
93,750
ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ބ. ފުޅަދޫ
-
1,465,300
1,000,000
1,500,000
-
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
-
405,000
1,012,500
607,500
މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ރަތްމަންދޫ
-
-
369,000
4,381,000
250,000
ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ދިއްފުށި
-
-
485,000
1,212,500
727,500
ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
1,520,000
1,300,000
780,000
ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
640,000
1,600,000
960,000
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
1,500,000
11,100,000
5,400,000
ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
2,400,000
1,600,000
-
ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ޅ. ކުރެންދޫ
-
-
1,500,000
1,000,000
93,750
ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މިލަދޫ
-
-
1,000,000
1,210,000
390,000
އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ. ފެރިދޫ
-
-
1,000,000
1,210,000
390,000
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
1,000,000
500,000
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން