ރުފިޔާ އިން
2018
2019
2020
2021
2022
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
8,722,804
13,052,470
87,370,107
56,747,500
5,825,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ވައިކަރަދޫ
-
250,000
700,000
50,000
-
ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ވިލިމާލެ
-
660,000
1,975,000
665,000
-
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ކ. ހުރާ
-
1,562,500
2,395,000
1,312,500
-
ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ލ. އިސްދޫ
-
1,062,500
2,510,000
712,500
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ކޮނޑޭ
-
1,105,240
2,512,000
712,500
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
-
275,500
14,500
-
-
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ޅ. ނައިފަރު
-
1,605,240
2,403,000
1,312,500
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ދ. ކުޑަހުވަދޫ
-
850,000
2,600,000
830,000
-
ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. މަޑިފުށި
-
1,562,500
2,403,000
1,312,500
-
ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ ވަށާފާރު ރޭނުން
އަލަށްފަށާ ތ. ގާދިއްފުށި
-
200,000
-
-
-
ޤައުމީ ކޮންޕިއުޓަރ ވިއުގަޔާ ކޮންޕިއުޓަރުތައް ގުޅާލުން
ހިނގަމުންދާ އެކިރަށްތަކުގައި
617,986
-
-
-
-
ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ދާންދޫ
167,509
-
-
-
-
ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. މަޑުއްވަރި
107,278
-
4,875,000
1,875,000
750,000
ރ.ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް
ހިނގަމުންދާ ރ. ދުވާފަރު
1,631,378
119,887
-
-
-
ފ.ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
79,160
-
-
-
-
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ފިޔޯރީ
3,343,852
-
204,889
-
-
ފ.ނިލަންދޫ މޫދުތޮށި މަރާމާތު ކުރުން- (ކުނިކޮށި ސަރަހައްދު)
ހިނގަމުންދާ ފ. ނިލަންދޫ
1,022,175
-
-
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ހދ. މަކުނުދޫ
532,593
916,107
97,056
-
-
ހދ.ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ހދ. ކުރިނބީ
557,395
29,805
-
-
-
ބ.ކުޑަރިކިލުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން
އަލަށްފަށާ ބ. ކުޑަރިކިލު
633,476
32,226
-
-
-
ގދ.ނަޑެއްލާ ސަހަރާގެ ވަށާފާރު ރޭނުން
ރިޓެންޝަން ގދ. ނަޑެއްލާ
30,002
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ މަގުބައްތި ޖެހުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ. ފިނޭ
-
458,185
24,115
-
-
ކ.ހުރާގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ކ. ހުރާ
-
472,155
24,850
-
-
ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ތ. ވިލުފުށި
-
436,230
770,150
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ޓެންޑަރިންގ ގއ. ގެމަނަފުށި
-
299,250
15,750
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ގެމަނަފުށި
-
717,100
37,742
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ. ދެއްވަދޫ
-
438,045
23,055
-
-
ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ. މާޅެންދޫ
-
-
3,300,000
200,000
-
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ވ. ރަކީދޫ
-
-
5,812,500
187,500
-
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ
-
-
4,625,000
1,375,000
-
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ވާދޫ
-
-
2,875,000
2,875,000
750,000
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ހޯރަފުށި
-
-
3,600,000
4,200,000
200,000
ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ސ. މަރަދޫ
-
-
2,912,500
587,500
-
ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ރ. ރަސްގެތީމު
-
-
2,600,000
3,687,500
187,500
ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
1,875,000
625,000
-
ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ހއ. ކެލާ
-
-
1,875,000
625,000
-
ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ. ފުޅަދޫ
-
-
1,600,000
3,800,000
600,000
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ. ހަންޏާމީދޫ
-
-
2,025,000
2,362,500
112,500
މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ. ރަތްމަންދޫ
-
-
2,460,000
1,640,000
-
ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ. ދިއްފުށި
-
-
2,425,000
3,912,500
162,500
ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ. ގައްދޫ
-
-
2,600,000
2,687,500
1,187,500
ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ފ. ބިލެއްދޫ
-
-
3,200,000
1,200,000
75,000
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލު އޮފީސް އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ކ. މާލެ
-
-
18,000,000
18,000,000
1,800,000
ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
އަލަށްފަށާ ސ. ފޭދޫ
-
-
2,000,000
-
-
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން