ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ
10,525,320
10,775,548
22,906,570
35,442,482
31,702,817
ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޓެންޑަރިންގ ހދ.ވައިކަރަދޫ
554,200
-
375,000
708,975
705,208
ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ކ.ހުރާ
1,994,658
1,881,187
270,966
-
-
ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ލ.އިސްދޫ
1,945,983
1,327,794
226,586
-
-
ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ގއ.ކޮނޑޭ
1,175,616
2,137,023
224,624
-
-
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
319,000
77,658
-
-
-
ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ރިޓެންޝަން ޅ.ނައިފަރު
3,249,637
1,486,110
293,373
-
-
ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.މަޑިފުށި
34,980
-
661,071
1,146,134
1,039,407
ތ.ގާދިއްފުށި ކައުންސިލް އިދާރާ ވަށާފާރު ރޭނުން
ތ.ގާދިއްފުށި
113,000
-
-
-
-
ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ބ.ފުޅަދޫ
5,300
-
375,000
567,654
514,795
ގދ.ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ގދ.ފިޔޯރީ
204,889
-
-
-
-
ހދ.މަކުނުދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހދ.މަކުނުދޫ
96,806
-
-
-
-
ހދ.ފިނޭ މަގުބައްތި ޖެހުން
ހދ.ފިނޭ
482,300
-
-
-
-
ކ.ހުރާގައި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ކ.ހުރާ
217,682
-
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ގަބުރުސްތާނު ވަށާފާރު ރޭނުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
69,090
-
-
-
-
ގއ.ގެމަނަފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ގއ.ގެމަނަފުށި
39,124
-
-
-
-
ގއ.ދެއްވަދޫ ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ގއ.ދެއްވަދޫ
23,055
-
-
-
-
ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ވިލިމާލެ
-
289,399
499,071
76,232
-
ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ސ.މަރަދޫ
-
225,088
586,292
59,291
-
ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ހއ.ކެލާ
-
738,104
486,346
-
-
ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ހިނގަމުންދާ ޅ.ކުރެންދޫ
-
166,806
434,485
-
-
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދާ ދ.ކުޑަހުވަދޫ
-
2,017,640
1,125,078
-
-
ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން
ހިނގަމުންދާ ސ.ފޭދޫ
-
428,739
670,049
203,283
-
ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ކެލާ
-
-
281,250
531,731
528,906
ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މާޅެންދޫ
-
-
429,000
777,737
787,488
ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ވ.ރަކީދޫ
-
-
200,000
1,407,118
1,593,575
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ހޯނޑެއްދޫ
-
-
693,750
1,202,791
1,090,788
ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް 2 ބުރި އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ވާދޫ
-
-
1,350,000
2,366,678
2,370,403
ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހއ.ހޯރަފުށި
-
-
200,000
184,333
1,601,465
ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.ރަސްގެތީމު
-
-
200,000
372,000
1,069,811
އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އދ.ހަންޏާމީދޫ
-
-
303,750
424,530
384,998
މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މ.ރަތްމަންދޫ
-
-
750,000
1,417,949
1,410,416
ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ގދ.ގައްދޫ
-
-
540,000
899,100
815,377
ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ފ.ބިލެތްދޫ
-
-
480,000
650,695
590,103
މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ މާލެ ސިޓީ
-
-
1,500,000
3,934,810
6,257,708
ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ނ.މިލަދޫ
-
-
260,000
597,786
606,863
އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ އއ.ފެރިދޫ
-
-
390,000
597,786
542,120
ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ރ.މަޑުއްވަރި
-
-
200,000
731,250
1,948,255
ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ދަނބިދޫ
-
-
719,738
1,360,735
1,353,506
ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ލ.ކަލައިދޫ
-
-
846,750
1,600,865
1,592,360
ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން
އަލަށްފަށާ ތ.ކިނބިދޫ
-
-
750,000
1,506,571
1,366,281
ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ޅ.ހިންނަވަރު
-
-
880,118
1,663,950
1,655,110
ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
އަލަށްފަށާ ކ.ދިއްފުށި
-
-
363,750
545,056
494,301
ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ތ.ވިލުފުށި
-
-
115,523
232,057
210,448
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގް ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު
-
-
225,000
425,385
423,125
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އައު އިމާރާތް
އަލަށްފަށާ ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
-
-
5,000,000
9,250,000
750,000
ޖުމްލަ
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް