ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
67,255,991
59,442,146
72,341,419
70,122,509
70,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
67,255,991
59,442,146
72,341,419
70,122,509
70,000,000
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
-
-
-
-
-
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް