އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
40,108,272,162
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
142,121,162
181,882,923
181,000,000
180,771,671
182,596,488
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
170,184,415
168,233,940
198,071,078
182,148,690
183,371,383
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
417,794,532
464,481,292
531,183,564
552,805,797
596,675,180
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
14,509,901
17,704,733
17,400,000
17,596,702
17,799,298
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
65,761,489
114,765,580
28,477,900
108,933,642
89,403,056
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
22,648,946
32,257,679
29,215,518
27,660,157
27,798,834
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,385,461
31,143,004
29,850,198
30,094,517
30,346,158
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
34,435,242
37,736,989
45,400,000
41,882,383
42,276,233
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,125,877
56,269,641
90,315,293
105,376,945
106,264,775
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
57,921,906
63,963,865
66,100,000
66,402,839
66,714,769
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
84,970,686
103,303,454
113,700,000
114,358,429
115,152,170
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
8,268,004
10,791,857
10,200,000
10,279,562
10,361,490
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
3,906,711
5,035,812
5,100,000
5,141,391
5,184,027
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,220,609
13,276,784
9,300,000
9,337,084
9,375,283
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
6,060,403
12,546,942
10,500,000
10,672,464
10,850,102
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
36,958,092
52,922,670
62,756,570
75,699,455
72,842,475
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,402,827
3,585,015
4,703,715
4,726,231
4,749,416
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,466,907
17,505,435
13,780,000
13,917,901
14,059,943
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
5,865,268
9,876,063
10,165,636
10,319,666
10,478,312
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
28,699,865
50,951,450
43,700,000
42,673,410
43,161,033
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,067,290
5,163,261
6,100,000
6,199,059
6,301,089
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
546,205
6,025,917
9,000,000
9,086,094
9,174,776
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
-
13,933,780
17,200,000
15,151,555
15,307,656
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
858,729,537
583,448,449
722,857,765
728,905,770
833,396,814
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
8,388,601,510
11,566,563,641
10,455,499,033
12,840,944,964
10,569,963,513
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,332,763,311
1,408,911,207
1,400,000,000
1,442,000,000
1,485,300,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
11,496,142
14,624,353
17,914,428
21,688,625
23,729,174
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
124,669,039
144,547,733
145,000,000
145,204,744
145,415,539
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,275,416,604
1,526,842,006
1,533,173,696
1,469,312,091
1,483,959,931
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
128,607,315
158,853,275
160,064,687
163,820,640
166,559,129
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
436,333,530
54,448,646
12,300,000
13,899,530
39,155,972
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
78,325,429
62,593,519
90,354,105
116,752,469
138,876,265
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
1,439,774,304
1,569,245,938
1,784,296,593
1,788,621,407
1,819,219,111
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
330,978,705
345,071,432
324,367,253
325,661,343
330,409,456
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
217,523,634
227,357,779
236,013,533
228,796,799
228,350,522
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,583,877,758
2,989,387,973
3,126,104,352
3,248,154,172
3,277,621,469
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
487,171,878
551,816,129
727,844,780
731,899,093
737,784,532
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
39,706,195
40,938,313
43,500,000
43,806,691
44,122,594
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
170,865,979
170,508,462
175,598,244
194,363,626
206,288,093
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
284,173,652
283,646,731
352,100,000
354,706,184
357,390,503
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,731,722,942
2,291,902,724
2,330,470,113
2,837,511,574
2,319,828,671
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
1,220,328,494
1,280,116,099
1,093,589,075
1,111,616,317
1,128,124,803
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
127,250,761
205,448,495
267,594,165
279,121,866
273,599,470
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
132,164,715
184,852,904
236,722,751
240,813,749
286,931,865
އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
112,987,861
120,929,274
172,200,000
173,855,430
175,560,521
އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
119,080,451
135,098,681
171,320,765
174,593,302
172,622,412
ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
100,457,323
129,527,357
160,940,967
168,423,823
167,354,581
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
215,629,574
332,047,868
291,066,913
297,752,957
297,265,310
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,666,896,111
1,848,015,306
1,297,000,000
1,334,021,653
1,372,153,955
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
225,613,312
462,045,514
288,343,947
295,791,069
282,962,567
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
227,658,629
149,793,054
53,127,922
56,268,899
57,095,680
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
75,718,782
49,462,870
75,229,919
31,072,305
31,516,679
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
320,196,624
370,835,062
392,469,651
375,002,511
395,240,227
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
45,750,977
59,544,222
64,240,961
63,654,120
63,366,083
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
2,553,609,729
3,679,144,734
3,999,181,518
4,601,951,642
5,548,702,396
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
91,602,617
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
11,434,955
3,138,568
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
103,638,111
176,623,976
163,540,660
133,263,423
149,451,484
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
226,300,289
261,462,512
281,877,538
305,319,885
313,550,131
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ
366,906,526
733,170,302
1,033,310,806
1,172,313,147
1,492,261,268
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
147,947,121
203,044,361
221,474,171
235,362,233
239,200,097
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްސް
952,297,651
1,319,319,964
1,565,370,767
1,706,923,566
1,783,697,399
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް