އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
37,145,084,501
42,847,161,850
42,840,801,398
46,849,143,754
45,434,127,395
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
455,069,782
520,880,367
587,728,509
617,112,838
576,911,628
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
15,002,813
15,621,224
17,782,671
18,162,900
18,258,948
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
123,462,899
60,332,649
120,696,000
80,796,000
30,996,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
31,085,472
29,730,549
32,100,000
29,600,000
29,700,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
28,419,154
29,056,024
31,031,269
30,000,000
30,100,000
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
36,476,420
40,160,968
50,718,648
47,466,648
47,466,648
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
47,417,587
76,551,500
93,400,000
99,140,000
99,140,000
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
61,232,043
66,455,578
69,520,664
68,301,955
68,315,992
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
99,295,478
104,558,697
116,400,000
115,438,239
115,834,150
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
10,644,270
11,129,425
12,000,000
12,000,000
12,000,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,759,593
4,964,287
5,199,000
5,135,542
5,135,542
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
11,466,681
9,713,969
10,135,822
9,715,177
9,715,177
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
10,243,842
10,607,345
10,682,617
10,500,000
10,500,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
56,451,150
62,341,509
72,273,584
60,433,539
64,231,396
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,457,931
4,466,482
4,800,000
4,800,000
4,900,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
12,928,174
13,017,721
13,900,002
13,711,903
13,809,195
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
7,783,610
8,496,486
12,120,632
10,921,850
10,436,955
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
37,854,375
35,308,499
37,242,512
35,868,732
35,325,639
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,072,090
4,708,905
5,899,089
5,992,861
5,992,861
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
5,500,158
8,294,450
9,130,000
9,330,000
9,430,000
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
11,849,654
15,135,611
8,705,703
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
833,158,006
878,324,311
850,208,276
622,943,978
140,554,315
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
11,234,521,926
12,747,461,603
11,619,905,675
13,760,118,701
17,354,116,754
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,413,378,463
1,487,756,672
1,566,800,000
1,656,500,000
1,746,200,000
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
178,621,431
139,617,301
155,076,081
154,947,039
154,960,318
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,552,161,679
1,544,049,482
1,670,128,819
1,577,737,722
1,591,148,397
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
154,586,058
146,275,166
164,770,852
163,899,899
163,855,577
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
37,449,131
33,918,089
11,826,113
15,769,902
11,548,210
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
1,625,402,074
1,823,102,612
2,052,227,924
2,017,661,746
2,016,939,899
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
331,512,036
310,582,841
400,564,748
393,554,114
392,054,836
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
240,324,027
246,086,653
256,210,272