ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,939,402
13,151,179
5,843,328
372,325
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
2,939,402
13,151,179
5,843,328
372,325
-
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
-
-
-
-
-
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް