ހުރިހާ ސެކްޓާތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-
-
-
-
-
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
-
-
-
-
-
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
-
-
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް