އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
33,973,710,769
38,029,670,284
37,094,781,374
40,475,781,098
42,120,105,349
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
454,685,301
520,880,367
587,728,509
617,112,838
576,911,628
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
15,002,813
15,621,224
17,782,671
18,162,900
18,258,948
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
123,462,899
60,322,649
120,696,000
80,796,000
30,996,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
30,698,115
29,730,549
32,100,000
29,600,000
29,700,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
28,419,154
29,056,024
31,031,269
30,000,000
30,100,000
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
36,476,420
40,160,968
50,718,648
47,466,648
47,466,648
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
46,941,025
75,290,024
93,400,000
99,140,000
99,140,000
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
61,232,043
66,031,578
69,520,664
68,301,955
68,315,992
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
99,295,478
104,558,697
116,400,000
115,438,239
115,834,150
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
10,646,454
11,129,425
12,000,000
12,000,000
12,000,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,755,093
4,917,787
5,199,000
5,135,542
5,135,542
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
11,466,681
9,498,792
9,920,645
9,500,000
9,500,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
10,243,842
10,607,345
10,682,617
10,500,000
10,500,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
49,662,854
61,361,189
71,677,608
60,133,539
63,931,396
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,457,931
4,466,482
4,800,000
4,800,000
4,900,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
12,928,174
13,017,721
13,900,002
13,711,903
13,809,195
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
7,783,610
8,496,486
12,120,632
10,921,850
10,436,955
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
37,854,375
35,308,499
37,242,512
35,868,732
35,325,639
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
4,072,090
4,708,905
5,899,089
5,992,861
5,992,861
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
5,362,986
8,170,094
9,050,000
9,250,000
9,350,000
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
11,849,654
15,135,611
8,705,703
-
-
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
64,204,417
61,410,620
76,094,585
71,097,575
71,171,575
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
11,115,884,313
12,724,228,130
11,599,905,675
13,740,118,701
17,334,116,754
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,413,378,463
1,487,756,672
1,566,800,000
1,656,500,000
1,746,200,000
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
145,918,560
139,617,301
155,076,081
154,947,039
154,960,318
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,465,097,574
1,539,914,526
1,669,228,819
1,577,737,722
1,591,148,397
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
154,586,058
146,275,166
164,770,852
163,899,899
163,855,577
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
37,449,131
33,916,319
11,826,113
15,769,902
11,548,210
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
1,619,301,093
1,767,029,120
2,001,371,924
2,011,780,504
2,015,234,563
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
329,200,162
309,582,841
397,043,425
393,554,114
392,054,836
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
240,324,027
246,086,653