ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ރުފިޔާ އިން
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
1,619,301,093
1,767,029,120
2,001,371,924
2,011,780,504
2,015,234,563
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,547,011,919
1,626,985,265
1,883,820,523
1,906,224,995
1,919,085,930
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
410,085,651
439,964,150
510,969,763
510,969,763
510,969,763
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
392,005,299
418,680,540
482,361,365
482,361,365
482,361,365
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
18,080,352
21,283,610
28,608,398
28,608,398
28,608,398
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
619,297,001
637,318,786
731,719,093
731,719,093
731,719,093
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
20,316,392
22,997,789
26,975,732
26,975,732
26,975,732
ފަންނީ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
40,110,460
46,015,939
51,406,925
51,406,925
51,406,925
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
13,390,500
13,629,000
15,504,000
15,504,000
15,504,000
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
750
-
-
-
-
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
26,546,827
28,613,408
31,717,200
31,717,200
31,717,200
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
30,282,644
37,620,243
43,157,600
43,157,600
43,157,600
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
-
-
-
-
-
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
166,455
161,186
168,000
168,000
168,000
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
59,789,349
58,103,138
60,000,000
60,000,000
60,000,000
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
16,540,100
-
-
-
-
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
11,807,693
11,066,680
17,386,781
17,386,781
17,386,781
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
13,367,397
14,081,955
15,620,400
15,620,400
15,620,400
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
154,593,184
162,889,254
190,279,127
190,279,127
190,279,127
ފޯން އެލަވަންސް
10,263,210
10,751,311
10,720,200
10,720,200
10,720,200
ރިސްކް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ހެދުން އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ސަރވިސް އެލަވަންސް
222,122,040
229,608,124
265,755,960
265,755,960
265,755,960
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
-
-
-
-
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
-
-
-
-
-
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
1,780,759
3,027,168
3,027,168
3,027,168
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
-
-
-
-
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
27,663,479
28,965,739
33,446,160
33,446,160
33,446,160
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
-
-
-
-
-
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
-
-
-
-
-
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
27,663,479
28,965,739
33,446,160
33,446,160
33,446,160
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
15,157,361
16,189,257
17,150,000
17,348,502
17,562,021
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
4,828,672
3,186,488
4,800,000
4,800,335
4,800,715
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
17,905
113,425
150,000
152,009
154,290
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
3,956,646
7,245,707
6,000,000
6,113,128
6,229,698
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
1,562,599
1,395,543
1,500,000
1,520,088
1,542,899
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
612,707
500,000
500,000
506,696
514,300
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
4,178,832
3,748,094
4,200,000
4,256,246
4,320,119
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
208,284,639
224,741,014
259,323,657
275,611,835
282,571,708
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
6,319,429
7,351,250
8,306,050
9,420,221
9,519,270
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
1,136,981
2,696,079
1,861,947
1,520,088
1,542,899
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
30,055,230
37,947,000
40,070,500
41,312,800
42,548,800
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
155,472,959
152,005,407
181,571,250
194,754,000
199,945,200
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
705,105
1,203,979
1,000,000
1,019,651
1,041,601
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
7,527,970
15,000,000
17,399,153
19,021,924
19,250,497
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
621,624
935,738
2,287,350
2,229,462
2,262,919
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
139,893
330,141
365,800
304,018
308,580
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
27,680
40,000
40,000
40,536
41,144
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
1,160,427
591,858
839,042
613,392
628,600
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
5,117,341
6,639,562
5,582,565
5,375,743
5,482,198
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
203,494,826
177,562,146
239,391,427
244,977,452
249,507,608
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
2,075,949
2,340,243
2,377,048
2,441,759
2,477,056
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
49,693,462
44,077,190
53,172,500
56,576,000
58,121,000
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
7,751,177
4,829,400
7,552,500
7,860,422
7,969,918
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
12,061,944
15,537,060
21,304,250
22,461,200
23,079,200
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
7,358,255
11,619,283
18,222,000
20,947,380
21,160,166
ތަކެތީގެ ކުލި
237,514
150,000
150,000
152,009
154,290
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
-
-
2,150,581
2,179,381
2,212,087
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,306,551
3,147,000
5,352,500
5,630,960
5,706,998
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
3,620
20,000
20,000
20,268
20,572
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
-
-
-
-
-
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
8,011,605
1,636,192
1,000,000
1,013,392
1,028,600
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
1,431
9,000
18,000
18,241
18,515
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
265,265
1,260,058
2,000,000
2,026,784
2,057,200
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
146,798
6,796,388
1,250,000
253,348
257,150
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
-
-
-
-
-
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
482,258
442,632
500,000
513,392
528,600
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
140,210
800,000
400,000
405,357
411,440
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
2,628,833
1,500,000
1,503,000
1,523,128
1,545,985
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
2,573,595
3,415,682
3,196,460
3,279,312
3,324,935
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
54,384
100,000
100,000
101,339
102,860
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
107,252,628
76,104,926
81,872,588
79,824,931
81,015,698
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
160,843
181,870
50,000
50,670
51,430
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
996,029
3,400,000
4,000,000
4,053,568
4,114,399
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
292,475
195,222
500,000
506,696
514,300
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
-
32,700,000
33,137,915
33,635,209
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
19,611,255
21,633,989
25,000,000
25,334,798
25,714,991
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
6,137,734
7,543,270
8,000,000
8,107,135
8,228,797
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
-
-
-
-
-
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
10,818,556
10,460,284
12,000,000
12,160,703
12,343,196
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
2,654,965
3,630,435
5,000,000
5,066,960
5,142,998
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
-
-
-
-
-
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
3,170,594
5,211,506
10,050,000
10,191,285
10,351,727
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
340,368
278,089
500,000
506,696
514,300
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
458,367
1,969,887
1,500,000
1,526,784
1,557,199
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
322,222
528,556
1,000,000
1,013,392
1,028,600
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
-
25,000
50,000
50,670
51,430
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
1,415,461
1,800,235
6,900,000
6,992,404
7,097,338
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
634,176
609,739
100,000
101,339
102,860
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
30,405,805
41,357,700
40,690,423
40,523,609
41,114,811
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
-
36,748
75,000
76,004
77,145
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
4,963,365
10,555,409
21,215,423
20,787,803
21,082,833
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
83,218
136,587
200,000
202,678
205,720
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
108,933
82,211
100,000
101,339
102,860
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
2,513,218
2,289,971
4,000,000
4,053,568
4,114,399
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
8,601,344
8,590,285
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
6,451,126
9,246,892
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
137,579
186,238
1,500,000
1,520,088
1,542,899
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
79,244
75,700
100,000
101,339
102,860
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
2,878,274
4,347,592
6,000,000
6,080,351
6,171,598
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
4,589,504
5,810,067
7,500,000
7,600,439
7,714,497
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
9,449,202
33,460,978
15,080,000
15,089,106
15,099,448
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
31,971
-
330,000
334,419
339,438
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
-
156,092
-
-
-
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
371,431
380,133
350,000
354,687
360,010
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
-
-
-
-
-
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
-
-
-
-
-
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
-
-
-
-
-
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
9,045,800
32,924,753
14,400,000
14,400,000
14,400,000
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ނަރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
392,106
580,000
1,000,000
1,013,392
1,028,600
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
-
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
392,106
580,000
1,000,000
1,013,392
1,028,600
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
72,289,174
140,043,855
117,551,401
105,555,509
96,148,633
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
-
-
-
-
-
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
-
-
-
-
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
-
-
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
16,923,576
34,093,303
1,489,600
1,340,640
-
ބިން
100,000
-
-
-
-
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
18,634,143
-
-
-
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
16,823,576
15,459,160
1,489,600
1,340,640
-
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
25,132,284
21,947,197
19,793,231
22,241,780
8,664,901
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
25,132,284
21,947,197
2,017,713
-
-
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
-
-
17,775,518
22,241,780
8,664,901
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
29,683,996
64,060,599
85,668,570
71,083,824
76,265,980
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
1,735,894
3,923,074
6,581,735
3,597,541
3,651,529
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
7,569,427
24,759,800
34,499,720
33,159,954
39,405,055
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
1,200,000
-
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
124,742
202,007
250,000
253,348
257,150
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
419,629
607,011
9,700,000
9,496,496
9,639,007
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
547,282
5,434,304
1,000,000
1,013,392
1,028,600
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
14,510,683
26,149,889
29,137,765
19,339,276
17,997,436
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
4,776,339
1,784,514
4,499,350
4,223,817
4,287,203
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
-
-
-
އުޅަނދުފަހަރު
549,318
19,942,756
10,600,000
10,889,265
11,217,752
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
12,935,100
7,000,000
7,187,487
7,400,395
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
549,318
7,007,656
3,600,000
3,701,778
3,817,357
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
-
-
-
-
-
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
-
-
-
-
-
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
-
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
-