2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ޚަރަދު
23,332,167,304
26,461,722,364
36,250,011,729
36,855,269,903
33,435,053,656
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
139,596,017
193,329,996
176,699,325
178,449,630
175,000,000
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
92,281,356
156,476,878
142,558,472
143,882,424
141,273,084
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ
43,590,465
28,593,909
26,693,346
26,986,370
26,408,853
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ
3,724,196
8,259,209
7,447,507
7,580,836
7,318,063
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
174,591,771
175,814,497
210,582,552
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
151,978,961
201,242,520
174,591,771
175,814,497
210,582,552
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
430,231,310
500,198,357
581,483,534
544,830,443
545,015,654
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
50,021,997
69,017,873
144,652,488
105,358,287
110,288,777
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު
22,009,538
33,772,273
33,819,417
34,065,830
34,040,184
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު
25,966,588
29,786,365
31,709,474
31,821,015
31,601,179
އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް
219,759,132
248,192,026
247,233,563
249,017,158
245,501,918
ސިވިލް ކޯޓު
35,897,465
38,598,190
41,340,224
41,548,369
41,138,146
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
28,591,094
31,151,497
31,220,768
31,338,182
31,106,777
ފެމިލީ ކޯޓު
27,310,626
26,125,149
26,886,934
26,965,492
26,810,666
ޖުވެނައިލް ކޯޓު
8,881,112
9,938,625
10,349,829
10,382,610
10,318,005
ޑްރަގް ކޯޓު
11,793,758
13,616,359
14,270,837
14,333,500
14,210,002
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,576,684
17,662,758
17,643,119
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
10,543,199
13,180,112
17,576,684
17,662,758
17,643,119
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
26,909,944
27,332,185
82,788,500
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
113,016,732
105,969,820
26,909,944
27,332,185
82,788,500
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
19,974,997
23,979,400
26,687,288
26,880,195
28,000,000
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
19,974,997
23,979,400
26,687,288
26,880,195
28,000,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,796,721
22,671,567
24,367,679
24,561,299
24,100,000
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
22,796,721
22,671,567
24,367,679
24,561,299
24,100,000
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,693,221
33,032,504
34,081,152
34,544,577
36,401,372
އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
29,693,221
33,032,504
34,081,152
34,544,577
36,401,372
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
65,473,156
66,056,564
64,906,741
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
45,002,744
58,849,932
65,473,156
66,056,564
64,906,741
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
60,592,741
65,020,692
72,438,492
72,890,152
71,999,986
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
60,592,741
65,020,692
72,438,492
72,890,152
71,999,986
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,329,922
89,974,116
104,321,268
105,032,535
120,561,200
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
96,329,922
89,974,116
104,321,268
105,032,535
120,561,200
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,406,589
9,516,379
9,300,000
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
6,751,591
7,866,125
9,406,589
9,516,379
9,300,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,186,558
5,110,222
5,247,681
5,296,792
5,200,000
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
4,186,558
5,110,222
5,247,681
5,296,792
5,200,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,439,770
9,480,736
9,400,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
8,968,489
8,560,220
9,439,770
9,480,736
9,400,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,856,676
12,069,554
11,886,000
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
4,284,140
5,617,399
11,856,676
12,069,554
11,886,000
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,505,570
48,483,657
88,517,076
38,215,581
122,432,107
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
32,505,570
48,483,657
88,517,076
38,215,581
122,432,107
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,827,676
4,856,185
4,800,000
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3,788,021
3,397,647
4,827,676
4,856,185
4,800,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,235,434
9,271,932
9,200,000
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
8,647,176
8,244,919
9,235,434
9,271,932
9,200,000
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,428,503
7,395,481
9,819,354
9,942,294
9,699,993
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
4,428,503
7,395,481
9,819,354
9,942,294
9,699,993
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
33,478,487
33,687,825
31,859,997
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
26,796,700
31,606,437
33,478,487
33,687,825
31,859,997
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
4,962,651
10,110,991
10,225,318
10,000,000
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
-
4,962,651
10,110,991
10,225,318
10,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
51,214,045
64,060,918
79,616,570
80,888,569
78,381,622
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
51,214,045
64,060,918
79,616,570
80,888,569
78,381,622
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
5,456,961,022
6,994,344,102
9,894,846,469
12,541,428,308
8,860,894,116
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
5,456,961,022
6,994,344,102
9,894,846,469
12,541,428,308
8,860,894,116
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,280,278,034
1,301,496,018
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
1,280,278,034
1,301,496,018
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,540,553
12,668,816
14,887,110
14,976,836
17,202,472
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
12,402,246
12,457,649
14,533,530
14,612,647
16,859,190
ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ
138,307
211,167
353,580
364,189
343,282
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,562,920
138,782,114
138,350,113
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
114,880,407
121,978,813
138,562,920
138,782,114
138,350,113
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,211,659,564
1,342,655,628
1,355,023,901
1,335,006,543
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1,294,094,073
1,211,659,564
1,342,655,628
1,355,023,901
1,335,006,543
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,203,600
9,746,246
65,410,345
161,524,002
18,000,000
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
5,203,600
9,746,246
65,410,345
161,524,002
18,000,000
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
195,805,645
190,620,532
188,474,995
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
140,875,417
172,011,096
195,805,645
190,620,532
188,474,995
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
71,469,137
107,042,877
80,197,116
56,336,206
77,346,726
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
67,952,433
101,682,575
73,386,027
49,441,559
70,616,755
ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
3,516,704
5,360,302
6,811,089
6,894,647
6,729,971
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,408,265,861
1,555,962,771
1,545,664,353
1,532,173,566
1,639,187,304
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
1,408,265,861
1,555,962,771
1,545,664,353
1,532,173,566
1,639,187,304
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
345,944,422
399,250,040
375,463,591
403,688,684
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
318,956,070
345,944,422
399,250,040
375,463,591
403,688,684
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,622,768
211,807,982
226,322,701
220,282,671
219,710,595
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
201,622,768
211,807,982
226,322,701
220,282,671
219,710,595
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
2,421,984,799
2,804,529,418
3,459,772,459
3,021,030,418
3,280,316,895
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
308,846,830
337,539,662
539,957,289
549,970,553
517,717,342
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން
49,625,099
62,576,304
63,908,729
65,707,356
62,162,491
ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
20,053,186
20,955,580
21,878,562
22,076,454
21,686,436
ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
4,038,493
4,818,722
6,316,986
6,401,504
6,234,932
އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
79,608,355
122,464,416
549,844,913
85,801,432
366,671,187
މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން
32,209,988
18,001,732
107,875,000
113,250,000
140,625,000
މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް
27,317,265
33,945,345
29,585,884
29,693,505
29,481,402
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް
20,507,658
21,451,277
20,441,214
20,508,906
20,375,497
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
35,838,126
40,425,670
37,347,267
37,452,755
37,244,856
ހިރިޔާ ސްކޫލް
24,395,297
28,042,358
26,983,533
27,057,871
26,911,362
އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
34,910,791
38,946,939
37,099,221
37,208,870
36,992,770
ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
23,981,286
27,173,319
25,571,454
25,669,811
25,475,964
އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
26,389,830
27,865,905
27,485,925
27,648,164
27,328,413
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
35,587,224
39,250,909
38,031,007
38,169,082
37,896,956
ތާޖުއްދީން ސްކޫލް
28,938,584
31,134,953
30,315,096
30,405,941
30,226,901
ކަލާފާނު ސްކޫލް
27,669,029
31,573,568
29,469,384
29,552,355
29,388,833
މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް
19,083,309
23,996,867
21,939,233
22,003,434
21,876,906
އިމާދުއްދީން ސްކޫލް
34,254,018
37,621,889
35,000,396
35,085,979
34,917,308
ގާޒީ ސްކޫލް
29,910,093
35,046,074
34,752,445
34,864,342
34,643,813
ރެހެންދި ސްކޫލް
31,586,829
36,812,550
35,703,230
35,805,391
35,604,050
ހުރަވީ ސްކޫލް
-
24,168,497
24,053,318
24,150,117
23,959,338
އެމް.ވަން ސްކޫލް
-
-
17,455,793
17,513,653
20,231,958
ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
15,293,180
17,255,634
17,093,750
17,155,300
17,033,996
ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
20,605,338
23,115,388
22,979,458
23,039,593
22,921,079
ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,319,273
10,440,091
10,469,569
10,512,525
10,427,866
ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
10,182,038
10,573,252
10,449,202
10,492,704
10,406,973
ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,436,618
16,734,077
15,051,517
15,094,092
15,010,186
ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
19,448,576
22,453,618
21,950,021
22,031,477
21,870,944
ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
12,998,755
15,394,261
14,173,207
14,242,812
14,105,632
އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,883,201
13,130,632
12,887,697
12,931,005
12,845,653
ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,692,144
15,316,292
15,857,309
15,903,636
15,812,333
ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
16,551,633
18,595,447
18,341,891
18,395,071
18,290,264
ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
9,319,876
9,516,459
8,686,400
8,729,982
8,644,091
ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,652,871
16,851,088
15,186,457
15,228,571
15,145,571
ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
14,648,138
16,329,287
15,995,799
16,040,047
15,952,844
ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
11,442,382
15,987,555
14,318,625
14,362,833
14,275,705
ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
13,307,127
15,887,746
14,252,851
14,293,744
14,213,153
ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,976,887
13,445,391
13,508,251
13,555,394
13,462,484
އިހަވަންދޫ ސްކޫލް
16,612,152
19,654,584
19,231,536
19,281,059
19,183,461
މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް
7,979,469
9,564,687
8,736,024
8,768,765
8,704,242
އަފީފުއްދީން ސްކޫލް
16,716,798
18,211,962
17,550,610
17,610,328
17,492,635
ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް
12,898,506
15,336,468
14,803,241
14,851,102
14,756,780
ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް
13,577,772
14,621,119
14,149,143
14,204,277
14,095,618
ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,434,564
11,267,131
10,594,665
10,635,658
10,554,867
ފުނަދޫ ސްކޫލް
12,947,423
14,734,390
14,833,296
14,893,834
14,774,529
މިލަންދޫ ސްކޫލް
13,491,849
19,149,854
16,694,303
16,742,907
16,647,116
ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް
13,039,922
13,500,480
12,816,793
12,864,350
12,770,623
މޭނާ ސްކޫލް
12,734,134
13,584,116
13,142,105
13,190,760
13,094,874
އުނގޫފާރު ސްކޫލް
11,656,111
12,490,132
11,966,766
12,011,002
11,923,821
އަލިފުށީ ސްކޫލް
12,406,485
13,129,551
12,896,627
12,936,646
12,857,777
މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް
12,635,057
14,284,922
14,081,585
14,126,191
14,038,279
ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް
11,413,848
12,318,826
11,827,612
11,867,259
11,789,121
ތުޅާދޫ ސްކޫލް
10,427,006
11,920,808
11,346,846
11,390,234
11,304,724
ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
9,719,154
10,678,264
10,269,772
10,309,653
10,231,051
މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް
17,846,114
21,150,446
19,520,983
19,583,873
19,459,929
ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
11,165,750
12,697,839
12,703,128
12,751,815
12,655,864
އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
10,175,576
12,755,475
11,298,333
11,343,249
11,254,729
ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް
13,451,548
15,825,211
15,699,586
15,750,761
15,649,904
މާވަށު ސްކޫލް
10,937,256
11,252,789
10,682,954
10,729,611
10,637,662
އަބޫބަކުރު ސްކޫލް
10,508,438
11,820,796
10,709,028
10,753,070
10,666,272
ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް
14,536,485
17,270,624
17,969,037
18,007,635
17,931,567
މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން
12,153,047
17,196,187
16,769,296
16,815,219
16,724,715
ހިތަދޫ ސްކޫލް
21,875,403
23,271,668
21,161,211
21,231,544
21,092,931
ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް
26,521,377
29,870,041
29,011,828
29,088,843
28,937,061
ފޭދޫ ސްކޫލް
15,151,800
17,199,677
16,143,894
16,186,331
16,102,696
އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް
16,560,410
18,606,355
18,247,048
18,310,909
18,185,051
ތިނަދޫ ސްކޫލް
9,927,990
9,738,275
9,229,501
9,272,706
9,187,558
އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
174,759,042
201,184,912
202,561,440
203,342,419
201,803,209
މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
172,672,522
201,129,346
183,538,363
184,373,335
182,727,710
ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
156,336,935
179,673,899
174,556,253
175,255,529
173,877,343
މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
183,557,226
208,192,830
205,850,396
206,509,670
205,210,322
މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
233,648,303
271,264,013
251,169,046
251,956,182
250,404,837
ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން
-
5,142,987
15,792,327
16,077,431
15,515,528
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
480,300,080
547,479,128
950,473,677
921,724,285
843,830,821
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
460,975,633
523,260,824
915,739,061
886,580,729
807,914,530
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ
2,926,921
3,321,959
6,779,085
6,840,851
8,297,817
ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ އޮތޯރިޓީ
4,073,890
3,505,772
6,606,526
6,721,105
6,495,287
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
12,323,636
17,390,573
21,349,005
21,581,600
21,123,187
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
36,366,789
41,625,841
45,324,939
46,031,713
45,906,017
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ
36,366,789
41,625,841
45,324,939
46,031,713
45,906,017
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
162,400,071
197,795,424
238,897,892
205,531,999
207,488,893
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
31,329,502
36,862,272
77,341,188
42,731,210
47,139,983
ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
16,487,056
19,717,933
19,604,722
19,673,848
19,537,612
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް
10,126,464
11,936,966
11,788,425
11,843,784
11,734,683
ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ
12,254,955
15,182,179
11,710,231
11,776,933
11,645,476
ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ
12,033,985
12,911,017
12,401,388
12,465,001
12,339,633
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
13,904,278
11,760,233
12,295,633
12,419,159
12,175,708
ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް
2,577,993
3,757,026
4,066,620
4,107,908
4,026,540
ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ
7,082,794
4,153,038
3,874,592
3,897,354
3,852,497
ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ
474,065
-
-
-
-
އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު
12,381,046
15,879,923
15,673,977
15,895,319
15,459,087
ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް
5,966,606
7,290,654
7,056,568
7,101,948
7,012,513
ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
14,953,170
17,807,278
16,160,639
16,266,691
16,057,679
ފެކަލްޓީ އޮފް ސައެންސް
439,819
-
-
-
-
ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ
5,441,833
6,918,982
6,136,967
6,234,338
6,042,437
ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ
8,333,199
10,703,272
10,125,041
10,185,552
10,066,295
ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް
5,087,745
7,245,962
5,402,845
5,436,437
5,370,235
ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ
3,525,561
15,668,689
25,259,056
25,496,517
25,028,515
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
228,526,237
286,314,487
333,288,882
336,149,164
331,198,233
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް
75,728,643
72,022,569
68,716,168
69,945,951
67,278,503
ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,025,802
4,481,967
6,319,968
6,368,122
6,273,219
ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
17,809,422
21,184,722
26,094,546
26,190,486
26,001,403
އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން
14,667,292
18,083,371
18,648,622
18,798,849
18,502,772
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
3,825,949
10,249,723
10,409,357
10,463,897
10,356,405
އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
9,840,678
11,485,770
12,904,380
13,017,595
12,794,464
ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
4,273,682
3,572,241
8,641,672
8,707,843
8,577,428
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
15,309,325
29,554,777
32,268,504
32,415,176
32,126,107
ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,033,794
10,538,890
13,497,555
13,586,517
13,411,188
ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
12,347,924
9,186,418
10,309,651
10,363,202
10,257,662
ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
10,009,265
11,062,696
11,861,990
11,937,756
11,788,432
ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން
11,670,781
18,274,540
16,894,699
16,984,941
16,807,085
ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,167,823
4,879,314
7,117,171
7,169,234
7,066,628
ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން
10,238,837
14,336,153
8,848,772
8,929,042
8,770,839
ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,661,151
6,804,015
12,892,557
12,994,336
12,793,743
އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
6,994,891
9,030,684
10,454,747
10,526,368
10,385,211
ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
8,364,049
16,630,899
14,443,527
14,518,764
14,370,483
ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
4,556,929
9,285,825
22,156,982
22,203,738
22,111,592
ޖިއްދާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް
-
5,649,913
11,717,900
11,823,515
11,615,361
ރަޝިއާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ
-
-
9,090,114
9,203,832
9,909,708
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
1,461,902,200
2,122,209,974
2,957,068,566
2,790,122,460
2,636,992,966
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
248,277,020
799,870,095
1,153,262,961
975,773,349
843,423,739
ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
21,310,407
24,907,028
33,937,585
34,403,218
33,485,515
މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ
19,361,648
23,314,734
26,783,650
26,961,170
26,611,302
މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް
22,953,797
21,530,408
27,190,677
27,701,113
26,695,112
ހދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
101,145,479
110,344,475
168,888,307
169,553,024
168,242,950
ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
99,617,742
101,244,176
169,485,257
170,157,944
168,832,163
މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
40,733,670
43,442,412
51,410,703
51,756,072
51,075,391
ގދ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
77,209,259
96,838,517
160,510,727
161,467,525
159,581,800
ލ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
78,287,040
81,736,278
153,507,751
154,110,344
152,922,711
ސ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
77,512,700
88,720,437
203,123,033
205,036,884
201,264,928
ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
69,785,654
76,424,537
83,656,240
84,003,210
83,319,374
ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
65,687,019
73,926,661
81,969,088
82,305,265
81,642,706
ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
56,151,641
59,583,348
67,368,362
67,655,580
67,089,515
ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
56,213,051
58,292,235
66,704,007
67,048,149
66,369,893
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
42,165,063
45,143,721
53,004,823
53,282,948
52,734,805
ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް
44,914,113
45,530,855
48,654,118
48,824,543
48,488,659
އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
36,304,317
39,542,190
45,350,030
45,647,408
45,061,314
އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
48,835,395
50,083,405
55,825,078
56,077,874
55,579,648
ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
16,534,558
18,871,091
22,543,795
22,719,831
22,372,886
ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
35,425,985
38,382,970
42,567,631
42,818,746
42,323,831
ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
43,753,221
44,517,661
51,659,619
52,021,375
51,308,400
ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
66,284,018
72,213,614
75,413,809
75,801,036
75,037,861
ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
59,645,587
68,947,408
67,658,336
68,066,680
67,261,885
ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
28,655,783
32,812,568
39,620,205
39,932,294
39,317,204
ދަމަނަވެށި
5,138,033
5,989,150
6,972,774
6,996,878
6,949,374
މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް
1,138,852,204
1,324,731,380
1,515,737,311
1,540,733,903
1,491,468,771
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
943,333,246
957,460,268
899,091,864
911,645,452
886,903,912
ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް
20,588,821
21,785,950
45,298,494
45,883,169
44,730,850
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް
-
94,698,182
235,944,035
243,022,356
229,071,877
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް
174,930,137
250,786,980
335,402,918
340,182,926
330,762,132
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,914,109,269
1,375,985,340
1,432,064,434
1,474,566,799
1,390,800,001
ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
1,914,109,269
1,375,985,340
1,432,064,434
1,474,566,799
1,390,800,001
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
30,034,298
61,664,639
206,065,269
207,533,661
181,990,930
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
20,456,440
50,774,700
189,878,458
191,052,280
166,090,106
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯން މޯލްޑިވްސް
786,020
1,947,164
1,592,870
1,617,870
1,568,600
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ
8,791,838
8,942,775
14,593,941
14,863,511
14,332,224
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
295,676,649
366,960,481
235,302,096
175,679,728
265,223,460
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން
30,800
9,023,815
38,940,625
38,423,838
22,814,209
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
281,723,684
334,621,493
181,204,344
121,936,912
227,409,258
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
13,922,165
23,315,173
15,157,127
15,318,978
14,999,993
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,142,950
44,883,534
46,986,847
47,366,457
48,484,261
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
63,142,950
44,883,534
46,986,847
47,366,457
48,484,261
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް
206,751,362
303,345,404
310,192,578
241,112,586
532,047,140
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
206,751,362
303,345,404
310,192,578
241,112,586
532,047,140
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
34,762,675
54,975,068
77,307,631
69,949,947
69,360,180
މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
30,800
11,224,125
28,809,071
21,130,469
20,797,039
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
9,036,410
17,394,175
17,507,710
17,472,744
18,045,805
ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ
7,920,062
7,934,244
10,433,969
10,607,212
10,137,775
ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ
6,312,920
5,971,546
7,022,281
7,068,398
6,977,505
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
5,416,868
6,054,184
5,708,323
5,769,032
5,649,384
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
2,467,129
2,462,352
2,956,494
2,976,226
2,937,338
ޤައުމީ އަރްޝީފް
3,578,486
3,934,442
4,869,783
4,925,866
4,815,334
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,424,902,815
1,619,207,775
4,249,367,839
2,429,420,574
2,835,082,807
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,158,632,730
1,564,337,707
4,173,091,226
2,356,676,793
2,770,816,798
މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ
4,929,596
8,353,565
21,957,189
23,021,603
15,337,605
ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
238,478,813
18,511,019
-
-
-
ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
10,912,989
12,758,154
39,097,285
34,271,231
33,928,405
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން
11,948,687
15,247,330
15,222,139
15,450,947
14,999,999
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
205,090
152,620,229
738,215,796
1,263,370,275
927,093,363
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
205,090
152,620,229
738,215,796
1,263,370,275
927,093,363
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
48,605,630
70,634,806
80,947,841
82,022,238
77,883,999
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ
166,445
17,112,762
22,562,106
23,347,215
21,500,000
ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
43,170,957
47,473,210
52,037,312
52,276,724
50,083,999
ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
5,268,228
6,048,834
6,348,423
6,398,299
6,300,000
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
69,870,265
90,853,868
125,485,141
93,765,026
132,942,978
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
69,870,265
90,853,868
125,485,141
93,765,026
132,942,978
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
351,284,085
227,368,234
223,035,504
177,740,619
214,191,099
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
344,272,587
215,107,044
213,010,566
167,651,423
204,228,547
ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު
7,011,498
7,488,830
7,507,079
7,562,090
7,453,673
އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް
-
4,772,360
2,517,859
2,527,106
2,508,879
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
638,162,686
93,805,158
123,486,974
120,648,119
120,093,973
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
597,708,017
47,709,178
64,072,874
61,324,900
61,304,162
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް
29,032,324
33,172,415
40,561,819
40,321,681
40,362,437
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ
1,622,925
1,849,204
3,468,744
3,496,632
3,441,668
އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
9,799,420
11,074,361
15,383,537
15,504,906
14,985,706
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
174,589,695
211,926,193
333,908,364
242,960,335
290,625,424
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް
25,039,886
30,042,215
117,578,606
40,609,225
64,993,411
ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް
22,424,737
25,393,544
30,588,782
28,417,753
29,048,667
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ
14,179,195
18,796,210
18,192,873
18,380,683
18,610,533
ފިޔަވަތި
9,828,617
19,264,213
18,225,530
18,418,714
18,037,975
ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު
2,726,684
2,164,845
-
-
-
ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
66,892,638
81,761,318
111,800,449
99,208,182
122,804,610
ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު
33,497,938
34,503,848
37,522,124
37,925,778
37,130,228
ކައުންސިލްސް
573,263,155
915,388,584
1,767,292,765
1,963,691,870
1,615,011,054
މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
17,111,300
130,219,990
154,131,960
171,260,633
140,850,924
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,727,475
35,176,980
48,525,296
53,917,909
44,344,034
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
18,294,568
57,455,551
80,109,585
89,012,157
73,206,810
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,582,395
6,981,394
9,276,435
10,307,324
8,477,115
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,391,005
3,054,738
5,309,489
5,899,532
4,949,944
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,184,806
2,493,637
4,816,072
5,351,281
4,747,201
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,045,070
2,676,297
5,174,725
5,749,792
5,530,735
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,751,147
2,841,037
4,508,846
5,009,914
5,336,421
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,515,133
6,255,054
12,143,445
13,492,945
10,853,169
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,441,293
5,834,984
15,799,122
17,554,877
14,199,408
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,518,672
3,814,711
9,769,562
10,855,253
9,547,566
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,915,171
2,781,722
4,351,238
4,834,791
4,021,587
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,779,188
5,705,392
16,728,809
18,587,880
15,037,521
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,892,965
2,376,013
7,551,401
8,390,587
8,544,233
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,383,369
3,225,431
6,042,115
6,713,574
5,498,681
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,503,324
2,113,337
4,151,806
4,613,196
4,100,604
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,727,014
2,125,611
4,707,302
5,230,424
4,481,017
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,589,058
3,425,046
10,643,889
11,826,743
10,244,526
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,445,650
6,798,949
10,417,625
11,575,335
9,519,973
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,716,779
3,032,270
13,338,686
14,821,013
12,199,874
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,271,756
1,663,195
4,751,886
5,279,963
4,825,519
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,763,507
2,149,073
4,407,171
4,896,940
4,148,784
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,908,365
2,491,799
3,787,197
4,208,068
3,646,778
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,849,637
3,553,021
8,795,008
9,772,396
8,208,582
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,243,794
3,319,408
6,534,275
7,260,428
5,802,722
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,834,717
3,820,090
13,568,620
15,076,499
11,455,532
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,868,262
2,382,055
4,670,561
5,189,601
4,403,487
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,880,218
10,275,591
48,052,030
53,392,049
42,943,271
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,520,231
3,152,630
8,007,906
8,897,824
7,685,744
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,260,882
2,937,223
7,257,094
8,063,574
7,252,836
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,266,623
4,354,303
6,915,420
7,683,930
6,425,777
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,069
3,554,133
9,269,197
10,299,282
8,245,976
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,969,619
6,220,513
9,832,278
10,924,938
8,985,063
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,784,708
3,587,822
8,984,435
9,982,874
7,845,054
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,448,784
1,600,745
4,133,883
4,593,281
3,904,561
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,952,355
2,452,227
6,115,640
6,795,271
6,250,786
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,273,658
2,601,508
6,949,138
7,721,396
6,473,347
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,926,803
2,907,837
6,014,970
6,683,413
5,613,710
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,269,022
2,719,101
5,054,321
5,616,008
4,718,459
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,696,894
3,439,844
9,411,636
10,457,550
8,404,712
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,394,468
2,897,641
4,864,773
5,405,395
4,560,455
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,247,525
2,768,079
4,853,246
5,392,586
4,734,703
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,827,664
2,428,224
5,171,133
5,745,800
4,639,313
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,328,249
3,081,886
7,676,334
8,529,405
6,847,195
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,039,327
2,939,481
6,095,960
6,773,404
5,414,386
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,228,964
3,883,731
14,093,261
15,659,444
12,600,003
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,030,112
4,773,805
12,749,779
14,166,661
11,383,817
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,656,832
4,652,564
7,979,845
8,866,645
7,292,249
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,636,704
2,447,946
4,557,493
5,063,966
4,008,448
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,747,993
3,460,892
10,753,150
11,948,146
9,800,127
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,835,529
2,372,893
5,299,886
5,888,862
4,692,653
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,966,811
2,363,647
4,126,547
4,585,130
3,707,737
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,723,229
3,275,957
5,820,248
6,467,052
5,184,475
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,139,843
2,951,568
6,321,574
7,024,090
5,808,488
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,532,356
2,610,756
4,937,420
5,486,115
4,222,250
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,537,893
3,198,725
6,073,213
6,748,129
5,404,420
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,607,494
1,776,733
3,156,021
3,506,750
3,066,490
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,751,873
3,686,269
9,345,431
10,383,988
8,340,077
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,634,478
3,766,592
9,931,088
11,034,729
8,911,317
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,653,240
1,533,896
3,120,484
3,467,263
3,098,684
މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,742,849
5,027,372
11,234,285
12,482,750
10,073,713
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,481,651
6,098,031
9,591,884
10,657,829
8,765,383
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,891,749
4,541,527
11,236,580
12,485,300
10,033,093
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,886,198
2,457,026
4,417,517
4,908,436
4,345,749
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,042,053
2,759,674
4,660,801
5,178,755
4,176,541
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,161,743
2,566,016
4,248,440
4,720,569
4,135,793
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,601,861
3,343,338
8,219,763
9,133,225
7,313,623
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
7,935,352
3,815,652
9,369,305
10,410,515
8,393,001
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,211,683
3,833,763
17,342,061
19,269,283
15,666,287
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,373,667
2,912,197
5,758,770
6,398,742
5,127,221
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,006,367
2,357,568
4,612,747
5,125,361
4,098,675
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,763,790
2,344,830
4,313,644
4,793,019
3,815,295
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,670,508
3,237,233
9,507,140
10,563,667
8,511,249
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,584,740
3,334,922
8,140,210
9,044,831
7,262,827
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,700,700
3,616,877
11,245,926
12,495,685
10,075,112
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,802,136
2,308,355
4,091,817
4,546,540
4,241,251
މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,984,564
2,720,913
4,875,124
5,416,896
4,811,462
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,996,433
6,140,282
7,792,273
8,658,227
7,120,839
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,100,959
2,368,477
4,226,753
4,696,472
3,872,160
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,603,061
1,997,774
3,677,359
4,086,024
3,281,536
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,543,580
3,159,799
6,462,045
7,180,171
5,742,694
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,556,445
1,994,191
3,747,263
4,163,696
3,498,611
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,825,116
2,300,413
3,625,157
4,028,020
3,233,433
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,900,060
4,935,970
6,080,773
6,756,529
5,208,912
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,840,160
2,411,581
4,354,221
4,838,106
3,936,899
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,683,186
3,886,708
15,507,963
17,231,362
13,979,634
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,576,785
3,948,562
9,628,091
10,698,060
8,621,065
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,093,736
2,667,462
5,559,554
6,177,387
4,924,426
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,085,631
1,331,626
2,734,757
3,038,670
2,695,859
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,326,463
1,565,181
2,883,322
3,203,746
3,401,957
މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,969,946
2,504,963
6,079,043
6,754,606
6,472,488
ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,436,810
4,863,729
6,759,585
7,510,778
6,177,135
ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,421,176
4,930,040
14,667,265
16,297,237
13,232,483
ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,958,171
6,115,640
22,646,269
25,162,947
20,455,373
ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,625,186
4,941,346
8,402,045
9,335,764
7,503,067
ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,889,104
2,449,038
4,814,553
5,349,594
4,281,725
މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,373,499
4,500,111
8,862,454
9,847,338
8,098,806
މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,705,788
4,680,413
14,387,503
15,986,385
13,192,716
މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,542,423
3,084,248
7,629,504
8,477,370
6,791,639
މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,949,268
2,163,398
7,166,112
7,962,482
6,385,475
މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,333,251
2,861,746
7,747,253
8,608,205
6,933,502
މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,501,934
5,694,904
7,809,217
8,677,054
6,617,463
މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,528,795
2,946,911
9,415,204
10,461,515
8,411,017
މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,414,903
1,565,287
6,196,814
6,885,465
5,520,209
މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,440,030
3,231,688
16,496,009
18,329,209
14,839,156
މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,397,933
3,601,138
11,035,229
12,261,573
9,863,001
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,859,601
4,334,354
6,824,278
7,582,659
6,236,252
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,740,749
3,853,400
10,403,416
11,559,547
8,944,440
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,640,380
3,136,016
6,380,280
7,089,320
5,715,639
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,112,290
6,247,820
7,097,595
7,886,351
6,311,331
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,674,793
3,539,891
5,685,243
6,317,044
5,077,567
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,112,134
1,995,375
4,821,843
5,357,694
4,272,421
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,858,765
2,425,977
4,592,255
5,102,592
4,376,338
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,960,069
2,293,670
4,439,136
4,932,457
4,110,778
އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,940,447
2,354,436
5,898,138
6,553,597
5,060,274
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,653,731
4,622,801
7,324,242
8,138,185
6,693,137
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,397,821
2,865,528
4,247,784
4,719,840
3,630,900
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,102,895
2,153,958
5,699,263
6,332,621
5,104,691
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,885,946
2,008,841
3,749,160
4,165,804
3,315,713
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,150,360
4,234,327
11,903,544
13,226,384
10,724,282
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,359,632
1,474,706
3,407,763
3,786,467
3,137,343
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,640,825
3,304,128
5,244,437
5,827,251
4,673,138
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,504,604
2,893,176
5,122,429
5,691,684
4,747,101
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,502,844
1,771,486
2,398,602
2,665,158
2,320,065
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,432,189
3,347,227
5,698,366
6,331,625
5,062,171
އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,720,930
3,689,922
14,962,962
16,625,794
13,354,555
ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,703,967
3,640,063
4,802,916
5,336,663
4,389,065
ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,736,374
1,615,620
3,537,935
3,931,106
3,223,331
ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,275,723
1,217,419
1,424,630
1,582,949
1,297,869
ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,061,542
1,855,595
4,061,345
4,512,682
3,432,960
ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,054,316
2,433,641
4,968,694
5,520,865
4,414,706
ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,172,309
1,421,006
1,847,783
2,053,127
1,692,707
މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,733,679
4,721,357
5,963,262
6,625,959
5,449,427
މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,782,331
2,117,935
2,204,620
2,449,619
2,203,219
މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,127,900
2,500,040
3,062,701
3,403,059
3,117,830
މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,711,705
3,658,767
8,179,710
9,088,721
7,322,015
މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,226,427
2,845,289
6,279,667
6,977,526
5,388,960
މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,753,987
3,074,533
3,654,419
4,060,534
3,224,601
މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,125,058
3,830,087
6,148,143
6,831,385
5,405,012
މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,384,883
3,180,996
6,462,404
7,180,570
5,785,160
މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,944,494
2,409,141
3,304,865
3,672,135
2,909,873
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,044,702
5,391,268
5,688,189
6,320,317
5,198,057
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,707,425
3,667,018
6,701,718
7,446,479
5,721,759
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,467,680
3,252,836
6,417,827
7,131,039
5,719,732
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,203,833
5,335,873
4,639,654
5,155,258
4,068,956
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,219,537
2,969,296
3,827,010
4,252,306
3,469,636
ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,849,489
4,743,048
10,978,489
12,198,528
9,807,449
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,898,631
5,137,530
6,361,823
7,068,812
5,813,646
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,756,996
4,200,070
6,598,493
7,331,783
5,867,400
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,350,542
3,186,916
6,086,892
6,763,328
5,181,887
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,987,049
2,522,833
3,710,668
4,123,034
3,854,796
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,374,543
3,172,645
5,620,641
6,245,262
4,980,270
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,351,127
3,367,533
5,065,524
5,628,455
4,316,896
ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,814,597
5,539,614
15,039,507
16,710,847
13,468,882
ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,975,973
6,889,155
8,298,016
9,220,174
7,583,004
ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,858,328
2,965,700
4,436,015
4,928,989
4,603,716
ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,761,164
3,217,373
7,633,647
8,481,974
6,782,567
ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,639,972
3,190,361
6,693,793
7,437,674
5,986,784
ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,450,927
3,052,423
4,627,342
5,141,578
4,081,925
ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,675,349
3,799,675
8,993,301
9,992,726
8,013,020
ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,287,659
3,337,167
4,700,831
5,223,234
4,820,940
ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,667,866
2,379,757
3,525,371
3,917,145
3,416,149
ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,423,310
3,906,938
7,587,859
8,431,098
6,735,313
ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,490,905
2,150,528
2,790,936
3,101,093
2,432,569
ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,771,003
4,138,396
8,042,447
8,936,203
7,172,356
ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,173,148
2,766,451
7,551,110
8,390,264
6,740,619
ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,066,327
3,276,499
5,970,628
6,634,143
5,298,987
ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,140,556
2,797,590
4,376,289
4,862,626
4,121,244
ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,898,147
9,012,577
8,882,237
9,869,320
8,116,885
ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,041,028
3,049,632
8,432,964
9,370,118
7,957,309
ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,991,685
2,458,646
5,877,787
6,530,985
5,307,532
ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,449,874
2,777,072
6,036,710
6,707,569
5,711,399
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,702,422
2,346,862
3,246,847
3,607,669
3,239,546
ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
6,410,814
9,198,129
23,719,730
26,355,702
22,996,782
ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,899,467
4,138,938
10,139,529
11,266,334
9,046,759
ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,810,339
5,074,885
15,630,841
17,367,895
13,980,889
ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,948,710
2,591,476
6,607,199
7,341,457
5,863,034
ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,224,359
2,964,692
8,008,283
8,898,243
6,883,642
ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,045,720
2,812,924
6,240,295
6,933,778
5,963,855
ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,569,685
3,075,920
7,305,504
8,117,364
6,891,374
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,859,256
5,604,080
7,755,953
8,617,872
7,087,649
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,355,544
3,284,945
7,217,357
8,019,421
6,393,773
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,369,353
9,516,302
15,896,958
17,663,586
14,291,874
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,761,125
3,623,938
7,927,966
8,809,000
7,058,516
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,106,841
3,143,581
5,474,151
6,082,493
5,340,044
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,684,764
4,393,292
7,812,478
8,680,678
6,945,264
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,254,676
2,929,029
5,080,301
5,644,875
5,531,977
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,443,152
1,956,135
4,837,545
5,375,141
5,519,743
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,848,687
3,839,690
9,176,542
10,196,330
8,143,859
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
1,629,253
2,213,125
5,669,679
6,299,750
5,388,072
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
5,412,392
7,100,262
8,970,126
9,966,975
8,197,200
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,277,522
3,789,386
8,579,736
9,533,201
7,640,843
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,419,292
3,009,968
7,447,360
8,274,985
6,947,823
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,317,352
2,777,917
6,755,843
7,506,619
6,006,522
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
3,524,229
4,531,502
10,847,987
12,053,522
9,638,642
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,156,100
2,644,697
5,634,515
6,260,678
5,350,695
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,157,496
3,486,151
8,098,402
8,998,377
8,572,137
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,319,177
2,813,940
6,989,544
7,766,292
6,588,597
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
2,439,119
4,365,711
8,470,550
9,411,881
7,504,596
ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
4,465,924
12,880,692
28,557,432
31,731,017
25,731,907