ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,814,936,385
2,471,442,083
12,925,837,766
19,796,804,568
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(659,875)
(878,307)
(6,986,338)
(161,175,707)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,815,596,260
2,472,320,390
12,932,824,104
19,957,980,275
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
1,365,420,472
1,384,772,752
9,270,288,146
14,087,691,813
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
243,281,574
312,851,056
1,764,354,453
2,288,548,134
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
243,280,703
312,851,056
1,764,280,544
2,287,787,514
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
871
-
73,909
760,620
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
315,575,280
263,401,127
1,734,558,153
3,733,004,956
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
119,977,696
131,358,585
688,857,870
1,975,015,116
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
1,535,000
(767,500)
4,827,000
2,762,550
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
25,668,635
15,900,971
361,966,353
901,259,957
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
141,549,905
98,340,098
544,736,687
609,904,606
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
26,844,044
18,568,974
134,170,243
244,062,728
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
-
-
-
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
685,437,447
637,701,616
4,963,624,028
6,741,559,087
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
359,389,730
399,225,089
3,321,016,545
4,679,625,680
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
326,047,717
238,476,527
1,642,607,483
2,061,933,407
ރޯޔަލްޓީ
10,409,390
29,907,334
45,555,428
90,545,656
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
3,381,248
4,600,230
28,435,441
35,816,026
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
128,501
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
7,028,142
25,307,104
16,990,486
54,729,631
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
1,000
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
110,716,781
140,911,619
762,196,084
1,234,033,979
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
(149,983)
10
2,758,187
40
ގްރީން ޓެކްސް
75,624,279
73,090,374
502,774,323
681,603,866
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
35,160,553
67,821,235
256,581,642
552,416,188
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
81,932
-
81,932
13,885
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
361,428,088
1,076,128,038
3,027,661,515
5,593,666,946
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
90,491,122
212,481,525
684,611,725
1,921,702,117
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
496,000
528,500
16,114,390
16,905,620
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
-
-
92,400
-
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
2,794,035
2,419,796
17,258,505
17,851,110
ސެޓްފިކެޓް ފީ
1,030,749
1,103,314
7,235,182
8,968,839
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
37,000
67,700
110,400
812,365
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
304,106
108,400
1,163,575
893,596
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
419,391
489,717
4,267,531
4,096,937
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
456,338
508,213
3,757,732
3,925,873
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
211
23
685
1,632
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
45,000
157,973
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
23,000
1,500
52,500
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
500
27,915
1,000
76,979
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
100
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
241,560
233,850
1,388,395
1,954,305
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
14,125
21,349
64,450
113,548
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
1,200
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
72,000
61,000
388,000
484,500
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
-
-
48,049
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
-
118,591
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
-
-
200
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
6,600
450
33,050
6,700
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
9,000
500
1,010,500
416,062
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
20,800
23,900
79,300
140,500
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
105,499
182,800
672,445
1,883,084
ކޯޓު ފީ
57,180
45,535
294,294
268,470
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
30,035
22,894
192,441
182,843
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
2,400
4,200
24,392
35,482
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
94,710
50,500
1,769,203
1,618,850
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
6,400
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
40,645
76,605
120,770
507,897
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
3,304,407
1,747,192
11,074,884
10,385,223
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
190,412
117,160
261,362
314,825
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
1,500
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
-
12,000
43,500
88,500
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
3,426
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
43,900
44,887
302,189
367,188
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
635,035
731,738
4,467,065
4,912,218
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
121,070
442,045
2,127,635
1,325,172
އެމްބިއުލާންސް ފީ
71,255
106,535
9,154,895
8,014,627
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
127,611
312,644
3,901,118
4,267,288
އެކްސް-ރޭ ފީ
55,683
97,820
923,405
1,035,599
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
24,125
50,220
420,235
655,406
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
11,305
16,305
138,231
137,583
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
120,172
72,123
976,193
870,229
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
2,616,025
932,065
13,956,076
11,011,009
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
4,800
-
50,660
3,200
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
171,198
232,874
1,451,964
1,869,503
ސްކޭން ފީ
26,610
55,605
306,830
383,764
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
2,290
2,830
58,060
44,323
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
5,350
9,800
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
2,400
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
9,720
24,700
92,360
252,005
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
689,500
846,734
3,227,360
5,289,714
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
8,520
53,019
31,101
467,280
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
196,013
587,188
1,610,337
3,314,929
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
2,257,200
1,232,250
50,855,030
7,452,800
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
1,151,236
348,234
4,368,285
3,882,992
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
-
-
15,775
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
27,130
20,648
231,370
653,382
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
-
-
74,235
2,430
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
1,739
3,044
180,816
312,876
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
-
800
600
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
180,050
327,450
1,135,200
1,588,050
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
922,211
538,150
4,757,717
5,151,850
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
455,933
544,104
3,540,918
4,154,260
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
140,000
187,500
565,160
984,200
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
76,500,000
-
843,950,000
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
35,893,489
70,977,648
262,281,973
561,713,387
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
826,740
-
3,717,195
6,748,815
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
-
-
16,862,000
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
-
762
32,256
42,074
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
-
-
966,742
763,312
އެޑްމިޝަން ފީ
350
600
12,900
9,550
ލައިޓް ޑިއުސް
488,280
273,782
3,334,260
2,096,034
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
-
-
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
322,988
(210,650)
965,655
63,441
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
1,343,672
1,446,750
10,632,002
16,642,096
ރެވެނިއު ފީ
31,817,569
47,805,408
226,104,246
332,244,294
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
73,446,434
85,370,309
453,413,782
530,170,524
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
332,775
200,736
2,228,733
2,059,845
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
26,500
22,000
234,500
280,100
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
257,000
-
790,000
446,000
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
4,800
11,000
22,300
36,500
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
20,500
5,000
102,500
91,500
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
600
1,100
4,600
7,900
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
40,000
55,500
47,500
490,000
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
40,174,900
51,141,200
186,215,550
298,563,650
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
418,860
604,250
2,971,820
4,488,540
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
11,194,478
11,544,433
77,044,507
45,753,928
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
15,961,745
17,088,315
140,376,794
137,634,154
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
172,820
268,950
1,331,860
1,842,650
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
3,600
15,600
51,220
88,330
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
50,660
112,130
253,700
386,670
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
104,001
41,050
512,590
393,250
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
-
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
43,530
39,380
880,750
979,440
ބަނދަރު ކުލި
976,800
306,250
5,910,250
2,540,095
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
1,376
3,375
14,876
16,125
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
-
-
-
-
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
8,000
-
13,200
5,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
186,900
142,750
1,597,650
1,440,217
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
2,193,705
2,608,042
20,927,202
22,042,552
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
269,400
433,500
1,786,400
2,924,300
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
265,600
239,300
1,497,800
1,817,700
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
5,000
10,000
35,000
15,000
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
504,884
217,948
7,063,980
4,060,578
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
228,000
258,500
1,498,500
1,766,500
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,496,836
4,615,224
10,801,101
35,025,252
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
18,420
34,374
217,132
200,788
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
160
160
12,563
11,360
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
-
875
26,955
26,180
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
16,048
7,955
110,284
97,620
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
900
1,300
6,050
7,000
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
2,407,850
4,405,700
10,002,100
33,988,800
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
2,640
5,347
34,944
44,460
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
50,818
159,513
391,073
649,044
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
47,876,132
(13,877,527)
1,189,500,796
1,382,119,984
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
64,236
3,600
2,145,226
1,790,180
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
3,898,781
4,085,301
27,884,730
29,755,468
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
32,999,619
(25,672,291)
1,074,193,606
1,125,123,144
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
8,800,225
6,922,379
54,537,028
56,184,393
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
23,737
24,407
317,984
306,467
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
1,297,908
-
1,297,908
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
719,368
485,329
10,031,379
10,089,802
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
-
-
12,000
-
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
-
-
18,775,592
157,992,422
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
72,258
273,749
305,343
878,108
ޖޫރިމަނާ
16,147,564
16,139,234
148,565,934
174,840,003
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
8,919,938
7,935,386
52,345,310
115,740,188
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
2,661,577
2,334,075
19,880,450
17,760,743
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
1,192,233
1,309,287
49,284,316
9,013,462
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
612,693
1,284,040
4,357,878
8,900,634
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
(6,900)
21,000
95,215
213,700
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
1,998,000
3,047,987
20,517,550
19,063,054
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
770,023
207,459
2,085,215
4,148,221
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
107,512,766
755,840,651
369,164,280
1,238,696,822
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
858,274
91,018,020
9,535,173
225,437,813
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
20,000,000
-
20,000,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
54,644,658
-
143,898,162
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
-
-
900,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
-
-
128,258,168
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
15,575,104
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
32,000,000
-
32,000,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
-
663,601,362
17,797,500
994,068,551
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
-
-
-
-
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
9,834
1,221,269
1,200,173
19,190,458
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
23,457,234
15,558,622
160,701,447
304,681,652
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
13,227
2,330
2,365,125
149,457
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
1,136,301
1,650,889
62,582,235
39,075,968
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
700
2,510
17,570
355,910
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
659,875
878,307
6,986,338
161,175,707
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
56,703
88,275
151,300
276,254
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
500
-
34,470
6,937
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
10,235,201
2,254,165
30,703,225
31,450,015
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
-
-
-
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
11,354,727
10,682,146
51,114,288
64,359,439
ފިތުރު ޒަކާތް
-
-
6,746,896
7,830,965
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
-
-
-
1,000
ރިފަންޑް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
-
0
10,902,450
6,430,592
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
0
7,787,287
6,282,039
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
-
-
-
148,553
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ
-
-
3,115,163
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
1,672,728
1,539,025
10,871,566
11,808,089
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,672,728
1,539,025
10,871,566
11,808,089
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
347,743
20,279
1,342,765
751,410
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
19,816
1,810
271,640
59,366
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
1,174,481
1,516,937
8,552,590
10,414,124
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
130,688
-
697,951
583,189
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި
-
-
6,620
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
87,074,972
9,880,574
624,002,877
264,813,427
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
1,670,691
7,265,041
106,687,982
25,602,054
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
2,434,952
8,960,660
15,635,439
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
1,670,691
4,401,160
97,682,322
9,337,687
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
-
428,928
45,000
628,928
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
1,111,269
19,738
61,113,986
51,225,018
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
-
56,858,556
36,291,251
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
488,059
2,805,803
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
1,111,269
19,738
3,767,371
12,127,964
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
84,293,012
2,595,796
456,200,909
187,986,354
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
4,741,620
-
16,680,649
10,902,545
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
79,551,392
2,595,796
439,520,260
177,083,810
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
-