ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,796,620,945
1,940,875,168
18,568,561,657
25,522,497,913
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(2,355,292)
(2,563,831)
(11,372,533)
(166,115,899)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,798,976,237
1,943,439,000
18,579,934,190
25,688,613,812
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
1,178,013,342
1,368,123,342
13,157,114,772
17,966,938,429
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
274,422,821
307,479,172
2,534,000,493
3,188,903,652
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
274,422,821
307,192,786
2,533,709,076
3,186,615,551
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
286,386
291,417
2,288,101
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
82,492,344
117,736,825
2,662,239,816
4,128,457,645
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
23,486,605
20,313,815
1,095,705,256
2,093,496,947
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
-
-
6,361,000
3,675,859
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
-
-
675,071,083
901,259,957
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
46,958,568
74,282,689
679,138,576
829,548,452
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
12,047,171
23,140,321
202,871,168
300,476,430
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
-
-
3,092,733
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
691,090,863
787,653,681
6,780,859,889
8,870,031,507
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
483,333,528
507,492,447
4,509,024,955
5,978,929,801
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
207,757,335
280,161,234
2,271,834,934
2,891,101,706
ރޯޔަލްޓީ
6,664,099
6,431,976
63,721,035
129,127,891
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
4,609,119
5,204,965
40,867,517
49,780,492
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
128,501
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
2,054,980
1,227,011
22,724,017
79,347,398
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
1,000
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
123,343,215
148,821,688
1,116,293,539
1,650,417,735
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
(99,740)
-
1,563,062
40
ގްރީން ޓެކްސް
75,400,233
76,288,124
707,703,225
897,236,678
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
48,042,722
72,533,564
406,926,031
753,167,132
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
-
-
101,221
13,885
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
376,640,025
532,453,651
4,407,982,200
7,281,791,270
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
188,166,449
367,472,141
1,076,355,833
2,553,719,241
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
471,850
801,700
17,445,340
18,632,320
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
-
-
92,400
-
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
1,976,611
2,348,995
23,761,811
24,003,734
ސެޓްފިކެޓް ފީ
1,152,360
1,188,536
10,460,950
12,304,517
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
53,200
61,400
276,300
705,800
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
140,968
217,475
1,704,038
1,588,411
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
447,649
507,285
5,725,842
5,653,765
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
399,756
713,090
5,042,282
5,720,738
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
21
122
1,196
2,494
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
498,584
50,000
984,091
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
2,500
79,000
4,000
171,000
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
-
-
8,710
113,534
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
100
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
408,215
171,750
2,397,835
2,583,985
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
5,375
15,250
92,700
134,044
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
1,200
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
93,000
67,500
581,000
669,150
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
-
-
48,049
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
-
118,591
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
-
-
200
200
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
375
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
850
6,850
40,850
17,950
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
71,565
18,534
1,086,565
501,706
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
14,900
20,800
113,900
196,800
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
231,650
251,100
1,329,995
2,489,884
ކޯޓު ފީ
37,305
41,265
441,496
399,111
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
22,106
26,104
282,526
244,513
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
2,975
4,100
31,567
47,582
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
55,729
135,000
1,992,598
1,874,467
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
6,400
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
61,500
89,466
320,650
738,319
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
1,265,817
4,163,306
14,461,280
16,084,761
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
67,640
45,620
357,852
773,590
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
1,500
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
-
4,500
66,000
105,000
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
3,426
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
33,627
32,912
430,666
463,500
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
632,089
875,116
6,024,762
7,687,409
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
217,430
1,003,740
2,637,580
4,468,657
އެމްބިއުލާންސް ފީ
134,690
113,379
15,727,775
8,395,456
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
1,448,757
750,127
5,900,316
7,274,775
އެކްސް-ރޭ ފީ
171,045
108,970
1,305,343
1,574,613
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
138,965
81,947
631,436
992,874
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
25,732
24,579
200,908
210,692
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
144,731
91,435
1,339,886
1,230,373
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
3,193,723
1,054,494
19,680,111
14,861,861
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
51,460
3,200
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
273,431
404,042
1,997,536
3,235,622
ސްކޭން ފީ
37,300
99,743
432,860
623,859
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
8,912
7,508
78,507
78,327
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
750
1,500
7,500
11,768
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
2,550
-
2,550
5,500
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
5,630
56,090
154,020
519,935
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
1,004,720
876,901
5,432,480
7,952,097
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
17,805
201,481
60,446
719,145
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
217,844
609,857
2,465,118
5,225,672
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
2,785,600
1,016,400
56,176,330
10,779,500
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
129,366
395,688
4,978,565
5,315,542
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
12,135
-
27,910
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
6,717
17,600
296,292
838,744
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
13,340
-
95,815
2,430
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
9,018
4,862
191,754
324,755
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
200
200
1,200
800
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
137,900
185,100
1,672,000
2,125,900
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
845,150
691,550
6,370,569
7,149,950
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
569,048
598,585
5,065,085
5,852,043
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
133,500
166,600
893,660
1,510,550
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
76,600,000
230,350,000
76,600,000
1,074,300,000
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
49,332,926
74,136,029
415,034,869
770,085,916
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
-
-
3,717,195
7,024,755
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
-
-
16,862,000
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
14,459
12,861
52,289
79,101
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
420,966
51,014
1,704,590
1,242,130
އެޑްމިޝަން ފީ
3,200
1,500
18,000
14,100
ލައިޓް ޑިއުސް
257,704
257,715
4,342,408
2,802,643
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
-
-
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
230,703
108,924
852,346
1,868,099
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
4,739,129
1,171,331
18,238,402
22,001,024
ރެވެނިއު ފީ
37,232,115
40,435,030
327,122,371
461,255,857
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
66,634,329
75,810,623
640,930,234
733,128,396
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
196,750
577,706
2,848,270
3,121,083
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
34,000
42,000
348,500
388,100
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
86,000
5,000
1,137,500
461,000
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
1,100
5,500
28,500
56,171
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
15,000
500
133,500
92,000
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
1,100
600
7,200
10,400
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
29,500
34,000
103,000
586,000
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
35,508,450
51,127,900
281,179,120
434,710,700
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
729,665
551,425
4,713,285
6,242,600
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
8,527,954
9,493,670
102,612,667
50,363,104
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
16,486,670
7,752,242
189,563,132
179,064,944
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
179,280
258,580
1,999,460
2,587,065
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
4,710
7,500
66,940
111,930
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
20,480
450
376,250
508,290
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
40,200
42,100
637,435
527,775
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
-
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
106,595
395,925
1,142,625
1,867,250
ބަނދަރު ކުލި
310,800
289,550
7,638,345
3,324,895
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
625
2,125
22,376
26,375
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
-
-
-
-
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
2,000
1,000
16,200
18,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
185,000
187,000
2,163,050
1,935,150
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
2,661,866
3,160,815
28,430,059
31,945,421
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
339,200
784,300
2,887,000
4,777,200
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
218,000
260,800
2,186,100
2,581,800
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
-
25,000
42,500
130,000
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
716,384
461,435
8,407,220
5,127,642
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
233,000
343,500
2,240,000
2,563,500
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
4,366,816
5,416,733
20,750,718
50,196,550
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
107,584
14,598
428,310
284,514
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
240
160
12,883
12,160
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
20,265
34,975
48,245
85,340
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
11,215
7,824
151,556
122,131
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
700
600
8,350
9,200
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
4,206,900
5,171,950
19,515,900
48,587,800
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
685
1,967
41,853
55,640
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
19,227
184,658
543,621
1,039,765
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
59,558,645
26,651,270
1,754,727,476
1,835,862,359
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
21,200
22,200
2,762,987
2,117,851
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
3,075,615
4,203,967
39,794,491
42,799,654
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
37,423,063
10,695,033
1,586,857,578
1,534,105,868
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
8,115,254
10,764,820
80,092,988
82,869,914
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
18,307
24,407
374,597
381,787
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
637,163
-
1,935,071
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
813,707
463,779
13,769,682
12,996,633
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
-
-
12,000
-
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
9,363,500
306,800
28,475,740
158,679,256
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
90,836
170,263
652,342
1,911,397
ޖޫރިމަނާ
25,136,412
21,565,518
208,634,315
236,716,011
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
18,120,735
11,883,071
92,274,939
151,444,104
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
2,717,119
2,424,444
26,740,088
23,888,831
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
1,340,996
1,562,189
54,149,421
13,860,229
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
717,065
1,355,800
6,574,146
12,904,501
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
48,065
23,500
154,404
314,350
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
1,586,010
2,965,850
25,483,060
27,646,754
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
606,422
1,350,664
3,258,257
6,657,241
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
9,868,211
21,919,931
456,002,424
1,511,670,152
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
7,761,741
487,812
19,440,663
247,915,344
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
-
-
20,000,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
-
-
198,594,570
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
-
-
900,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
-
-
128,258,168
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
15,575,104
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
-
-
42,000,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
-
-
17,797,500
1,103,557,231
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
-
21,432,118
-
118,791,290
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
2,106,470
-
13,436,419
41,406,286
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
22,586,748
13,617,435
239,355,193
351,604,555
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
716,669
2,420
3,115,386
125,547
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
5,465,128
2,215,090
97,487,562
54,431,777
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
885
320,535
18,665
727,972
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
2,355,292
2,563,831
11,372,533
166,115,899
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
7,466
32,752
271,567
387,246
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
1,372
110
36,697
7,247
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
4,574,212
3,578,418
40,947,125
40,328,990
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
-
-
24,845
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
9,465,724
4,904,278
79,329,892
81,647,914
ފިތުރު ޒަކާތް
-
-
6,746,896
7,830,965
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
-
-
-
1,000
ރިފަންޑް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާ
-
-
4,025
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
322,415
-
11,226,007
8,894,007
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
322,415
-
8,110,844
8,745,454
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
-
-
-
148,553
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ
-
-
3,115,163
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
1,857,932
497,399
14,279,456
15,639,116
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
1,857,932
497,399
14,279,456
15,639,116
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
99,849
122,256
1,535,004
1,180,259
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
6,186
5,046
290,199
70,984
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
1,468,266
370,097
11,311,107
13,390,365
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
283,631
-
1,136,526
997,508
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި
-
-
6,620
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
242,464,938
42,364,607
1,000,557,762
424,244,997
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
3,622,258
1,275,725
116,642,752
32,010,502
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
-
435,394
9,721,399
17,519,228
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
3,606,533
765,331
103,278,903
13,280,735
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
15,725
75,000
3,642,450
1,210,540
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
222,000
1,537,879
109,334,957
63,073,486
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
22,000
417,934
104,680,796
36,726,186
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
488,059
2,805,803
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
200,000
1,119,945
4,166,102
23,541,497
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ އެހީ
238,620,680
39,551,003
774,580,053
329,161,008
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-ބައިލެޓްރަލް
230,674,082
1,455,477
248,180,322
15,948,631
ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިލޭއެހީ-މަލްޓިލެޓްރަލް
7,946,598
38,095,527