ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,533,139,268
2,792,720,346
10,006,549,836
14,067,093,906
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(95,036)
(351,394)
(6,318,963)
(129,332,328)
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,533,234,304
2,793,071,740
10,012,868,799
14,196,426,234
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
892,838,405
1,935,697,839
7,245,416,429
10,408,408,263
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ
213,257,859
323,039,734
1,314,784,496
1,673,914,024
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
213,254,616
323,037,023
1,314,711,458
1,673,162,914
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
3,243
2,711
73,038
751,110
އެކްސްޕޯޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އެކްސްޕޯރޓް ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް
82,668,661
854,316,885
1,311,737,163
2,175,606,309
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް
-
-
-
-
ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް
-
-
-
-
ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް
9,915,033
541,177,498
549,156,537
1,037,966,894
އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް
76,700
2,149,300
3,215,500
3,376,450
ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް
-
209,226,716
308,086,694
526,813,137
ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
60,513,725
63,602,648
353,012,127
439,017,787
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް
12,163,203
38,160,723
98,266,305
168,432,041
ދަތުރުފަތުރުގެ ވިޔަފާރިގެ އާމްދަނީން ނެގޭ ޓެކްސް
-
-
-
-
ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް
502,916,537
606,998,490
3,986,161,474
5,525,781,373
ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
341,372,589
358,200,478
2,800,656,204
3,951,295,294
ޖެނެރަލް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
161,543,948
248,798,011
1,185,505,270
1,574,486,080
ރޯޔަލްޓީ
3,794,135
5,856,762
28,610,567
54,814,329
ޑިއުޓީ ފްރީ ޝޮޕްގެ ރޯޔަލްޓީ
2,779,329
4,498,403
22,636,467
27,031,600
ފިޔުލް ރީއެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
128,501
-
ރީ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
1,014,806
1,358,359
5,844,599
27,782,729
ބިދޭސީން ކުރާ ވިޔަފާރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން ކުރާ މަސްވެރިކަމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
1,000
-
ބިދޭސީން ކުރާ އިންވެސްމަންޓުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ގާމެންޓް އިންޑަސްޓްރީގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބުލިއަން ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
ބޮޑު ކަންނެލީގެ އެކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ރޯޔަލްޓީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
90,201,213
145,485,968
604,122,729
978,292,228
ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
79,488
10
2,704,185
30
ގްރީން ޓެކްސް
59,900,371
70,789,004
398,961,870
546,967,036
އެއާރޕޯޓް ޓެކްސް
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް
30,221,354
74,696,953
202,456,674
431,311,276
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
-
-
-
13,885
އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ
-
-
-
-
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
609,383,201
850,584,266
2,341,439,659
3,552,492,983
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
69,539,253
159,508,892
536,729,762
1,052,193,072
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ
394,000
619,500
15,379,890
16,007,120
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
2,100
-
83,300
-
މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ
1,502,011
1,986,082
13,008,327
13,467,925
ސެޓްފިކެޓް ފީ
599,468
900,307
5,395,397
7,035,164
ސީލް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޗާޖް
34,600
126,000
35,000
673,465
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
6,775
61,100
784,181
632,196
ކަސްޓަމްސް ސާރޗާޖް
-
-
-
-
މުދާ ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އިންޓްރާންސިޓް ފީ
-
-
-
-
ބޮންޑެޑް ވެއަރ ހައުސް ފީ
441,621
455,136
3,248,319
3,091,083
މުވައްޒަފުން ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
413,081
439,106
2,740,694
2,767,035
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
25
1
192
1,434
ސަރުކާރުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ އިޝްތިހާރު ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ އިޢުލާން ފޮނުވުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ރެކޯޑް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕްރޮގްރާމް ސްޕޮންސަރ ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
25,000
45,000
75,000
ސައުންޑް ސިސްޓަމް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
29,000
1,500
29,500
ޓީވީ ނުވަތަ ބައިސްކޯފު ފިލްމު ނެގުމުގެ ހުއްދަ
-
-
500
15,744
ދިވެހި ފިލްމުގެ ލަވަ ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ޑްރައިވިންގ ޓެސްޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފީ
104,145
233,245
1,089,835
1,649,355
ސީމަން ވޮޗް ކީޕިންގ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ ފީ
6,000
7,250
30,325
75,304
ސީމަން އެޖެންސީ ބަދަލު ކުރުމުގެ ފީ
-
1,200
-
1,200
އޮޑީ ނަންބަރު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
24,000
76,500
286,000
397,500
ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް
-
-
48,049
-
ހެންޑްލިންގ ޗާޖަސް
-
-
118,591
-
އުފަން ދުވަހުގެ ރެޖިސްޓްރީ ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
އުފަން ދުވަހުގެ ސެޓްފިކޭޓް ހެއްދުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ޕާކިންގ ޗާޖު
-
-
-
-
ކުނީ ފީ
-
-
200
-
މާރުކޭޓް ފީ
-
-
-
-
ގޯތި ބައިކުރުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ގޯތީގެ ޗާޓު ކުރަހައި ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
-
-
-
-
ފާޚާނާ ބޭނުން ކުރުމުގެ ފީއަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މިނެކިރުމާއި، މިންއަޅާ ތަކެތީގައި ސީލް ޖެހުމުގެ ފީ
-
1,750
26,450
5,850
މަޢުރަޒުފަދަ ތަންތަނުގައި ލަވަޖެހުމާއި ކޭބަލް ޓީވީ
-
500
1,001,500
215,562
ޕާސްޕޯޓު ކެންސަލް ކޮށްދިނުމަށް ނަގާ ފީ
11,900
14,700
51,800
91,400
ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުތަކުގައި އުފައްދާ ތަކެތިވިއްކުން
-
-
-
-
ކޯޓުން ބޭރުގައި ކައިވެނި ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
38,550
270,900
435,171
1,254,584
ކޯޓު ފީ
41,439
30,577
209,657
188,965
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
17,080
18,772
152,589
144,381
ޓެލެފޯން ކޯލާއި ޓެލެކްސް، ޓެލެފެކްސް ފީ
625
5,400
21,692
27,682
ޓެންޑަރ ޑޮކިޔުމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
551,672
116,074
1,634,003
1,543,816
އިޝްތިހާރު ބޯޑު ބަހައްޓައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
6,400
-
އަވަސް ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
-
ސްކޫލް ފީ
19,835
73,145
69,305
399,607
ސަރުކާރުން ހިންގާ ދަނާލުތަކުން ލިބޭ ފީ
-
-
-
-
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
815,225
2,107,072
6,969,204
7,757,593
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
-
86,665
70,950
182,495
ގަލުގެ ކޮލިޓީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
އިސްތިހާރު ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
1,500
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ސިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޑިޕޮޒިޓް
-
18,000
-
69,000
މާލޭ މެދު ޖެޓީ ޚިދުމަތުގެ އަގު
-
-
-
3,426
މުދާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ނަގާ ފީ
15,600
57,180
241,089
280,176
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
317,355
395,087
3,071,620
3,361,134
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
143,305
88,560
1,726,760
785,601
އެމްބިއުލާންސް ފީ
64,585
66,164
8,989,524
6,945,777
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
152,274
91,937
3,549,671
2,907,747
އެކްސް-ރޭ ފީ
81,094
61,479
780,652
764,252
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
24,530
50,435
356,395
481,131
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
15,815
10,615
106,630
102,798
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
72,629
141,110
786,136
647,251
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
1,102,066
379,216
10,265,990
8,585,222
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
4,660
-
33,660
3,200
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
113,461
122,378
1,079,801
1,330,355
ސްކޭން ފީ
18,200
33,115
227,620
277,688
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
4,070
2,750
38,940
30,661
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
-
4,260
1,440
7,740
އެންޑޮސްކޮޕީ ހެދުމުގެ އަގު
-
-
-
2,400
ރިފްރެކްޝަން ފީ
-
-
-
-
ސީ.ޓީ. ސްކޭން ފީ
28,340
14,760
60,560
153,240
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
159,010
945,700
2,316,410
4,029,730
ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
-
40,304
20,061
276,453
ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
314,093
986,255
1,288,661
2,332,860
ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ
960,350
769,800
47,705,080
5,432,500
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެދަތުރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ
52,657
772,424
3,001,387
3,403,291
ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
2,450
-
15,775
-
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ކަރަންޓު ފީއަށް ލިބުނު
-
54,564
187,195
573,809
ލޯކަލް ޓްރާންސްޕޯޓް ސަރޗާޖް
-
-
-
-
ތަފާސް ހިސާބު ނަގައިދިނުމުގެ އަގު
-
-
-
-
ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ
-
20
74,235
2,430
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ އަހަރީ ފީ
32,846
1,288
179,077
272,364
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ
200
-
800
600
ސޯޝަލް ހެލްތު އިންޝުއަރެންސް ކްލެއިމްސް
-
-
-
-
ޓްރޭޑް ރެޖިސްޓްރީ ފީ
108,450
189,750
887,500
1,193,900
ފޮރިން އިންވެސްމަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަހަރީ ފީ
230,500
844,900
3,605,006
4,152,350
ޕްރޮސެސިންގ ޗާޖް
383,874
482,706
2,666,895
3,049,578
އިމްޕޯޓް ވެސެސް ފީ
11,160
143,500
350,160
679,700
ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
-
-
230,150,000
އިމާރާތްކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން
-
-
-
-
އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ނެގޭފީ
31,021,139
75,940,069
206,920,857
436,562,921
ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ ފީ
-
922,200
2,890,455
2,878,095
ޓޫރިޒަމް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ފީ
-
15,330,000
-
16,862,000
ޓްރޯމާ ސަރވިސް
-
-
-
-
ޑާމޮޓަލޮގީ ޙިދުމަތް
-
6,096
32,256
32,117
ކާޑިއެކް ސަރވިސް
-
-
966,742
379,494
އެޑްމިޝަން ފީ
800
400
12,550
6,800
ލައިޓް ޑިއުސް
316,730
286,464
2,362,834
1,534,066
ގޮނޑުދޮށުން ނަގާ ވެއްޔަށް ދައްކާ ފީ
-
-
-
-
ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީ ފީ
-
-
-
-
އެސް.ޑީ.އެފް އަށް ދައްކާ ފައިސާ-އެހެނިހެން
-
-
-
-
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފީ
-
-
-
-
ރެވެނިއު ކްލިއަރިންގ އެކައުންޓް
(73,564)
(100,102)
166,961
103,613
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
778,580
6,248,246
8,364,741
14,086,240
ރެވެނިއު ފީ
28,057,842
46,422,281
168,453,615
239,726,903
ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ
56,691,938
70,870,393
326,692,031
403,547,029
ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
172,992
211,101
1,783,381
1,668,498
ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
32,000
60,000
192,000
242,100
އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
55,500
45,500
492,000
446,000
ކިޔަވައިދޭތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
700
1,000
16,900
22,000
ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ
-
-
-
-
ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
20,000
30,000
72,000
86,500
ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
200
2,200
4,000
6,400
ކްލިނިކް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
51,000
3,500
363,000
ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ
-
-
-
-
ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ވާރކްޕާމިޓް ފީ
29,269,150
38,936,550
120,055,500
218,240,950
ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ
345,045
534,730
2,410,160
3,542,625
މޮޓޯރ ވެހިކަލް ލައިސަންސް ފީ
7,207,068
9,909,866
58,645,559
44,977,060
ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ
-
-
-
-
ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ
16,353,284
16,800,585
109,041,560
103,578,013
އެއްގަމާއި ކަނޑުގެ އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
93,050
291,460
1,085,980
1,400,730
ރަޖިސްޓްރީ ބާތިލު ކުރުމުގެ ފީ
3,400
6,710
44,720
67,530
ބޭންކް މޯގޭޖް ރަޖިސްޓްރީ ފީ
20,240
50,740
182,470
234,420
ކައިވެނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
55,900
42,250
340,714
275,575
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ އާކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވުމުގެ ސެޓްފިކެޓް
-
-
-
-
ރ.ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ ސެޓްފިކެޓް މާލޭގައި ހެއްދުން
-
-
-
-
ބިދޭސީން އަތޮޅުތަކަށް ދިޔުމުގެ ހުއްދައަށް ލިބޭ
-
-
-
-
މާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އަޅާފައިހުންނަ އުޅަނދުފަހަރުގެފީ
108,440
111,930
742,080
887,410
ބަނދަރު ކުލި
412,000
340,900
3,966,600
1,896,330
ސީމަނުންގެ އެގްރީމެންޓް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
1,375
2,125
12,125
12,250
ސީމަނުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ޕޯސްޓޭޖް ކޮންޓްރޯލް ހުއްދަ
-
-
-
-
ކޮޕީރައިޓް ރަގިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
-
1,000
4,200
4,000
އިންވާރޑް އަދި އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ފީ
152,750
158,000
1,229,250
1,115,317
ރަސްމީ ނޫން ބަނދަރުތަކުން މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގެ ފީ
1,706,992
2,387,659
16,334,687
15,701,530
ބިމުން ފެންނަގާ ބޭރުކުރުންގެ ހުއްދަ
112,500
342,900
1,392,800
2,257,900
އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
250,300
256,400
1,125,000
1,444,100
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަދޭ އޭޖެންސީ ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ފީ
7,500
5,000
25,000
5,000
އެހެނިހެން ރެޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ލައިސަންސް ފީ
140,052
68,788
6,337,345
3,696,791
އޮންލައިން ވިޔަފާރި އަދި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ފީ
171,500
222,000
1,152,500
1,375,000
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
1,339,285
5,131,926
6,971,069
23,896,058
ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
19,970
19,339
163,184
151,891
ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން
-
480
12,243
11,200
ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން
-
215
26,955
24,930
އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން
13,555
8,075
83,001
68,350
ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ސީ.ޑީ.ސީ ދޫކުރުން
500
700
3,450
5,100
ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ.ސީ ދޫކުރުން
1,291,550
5,030,250
6,317,000
23,141,750
ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން
-
-
-
-
ވެލިގަލާއި އަކިރިފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން
-
-
-
-
ފެން ވިއްކުން
-
1,460
30,431
39,022
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
13,710
71,407
334,805
453,814
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
386,698,270
548,750,181
1,016,516,456
1,346,304,115
ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ
316,996
226,635
2,064,733
1,717,421
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
3,999,658
2,870,288
20,616,378
21,789,314
ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި
369,531,612
383,543,670
929,292,089
1,112,949,276
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
4,854,737
6,094,666
36,622,355
42,367,336
ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިމުގެ ކުލި
30,250
28,907
247,327
244,754
ކަނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
ހެލިޕޭޑްތަކުގެ ކުލި
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި
1,581,712
1,346,155
8,656,110
8,736,566
ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި
-
-
12,000
-
ފަޅުރަށްރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ފީ
-
-
-
-
ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރެވޭ ފަޅުރަށްރަށުން ނެގޭކުލި
-
-
-
-
ބިންވިއްކުމާއި ބިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފީ
6,334,852
154,565,414
18,775,592
157,992,422
ޢާމު އިޖްތިމާޢީ ތަންތަނުގެ ކުލި
-
-
-
-
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
48,453
74,448
229,872
507,027
ޖޫރިމަނާ
11,299,654
17,152,985
122,675,237
147,229,628
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
6,506,224
9,677,778
39,064,284
102,694,757
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
1,540,030
1,772,828
14,491,281
13,735,685
އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
1,148,439
1,523,419
48,005,332
6,387,777
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
431,502
1,315,035
3,458,526
6,297,358
ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ
1,200
4,850
102,115
176,700
ޓްރެފިކް ވައިލޭޝަން ޗާޖް
1,528,200
2,633,098
16,716,800
14,234,098
ވެހިކަލް އިމްޕައުންޑިންގ ފީ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
144,059
225,977
836,899
3,703,253
އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ
67,314,530
29,309,622
190,521,502
332,375,387
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
521,319
412,022
7,928,556
118,769,003
ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. ގެ ފައިދާ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ
65,893,211
-
89,131,004
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން
900,000
-
900,000
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.އައި.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
-
-
81,334,448
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައްޑޫ އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގސް
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ވިލިނގިލި އިންވެސްމަންޓް ޕވޓ ލޓޑ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.އައި.އީ.ޒެޑް.
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ގުލިފަޅު އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން
-
-
-
-
އެމް.އެމް.އޭ. އެކްސްޗޭންޖް ފައިދާ
-
-
-
-
ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ
-
28,897,600
10,080,000
198,132,670
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ
-
-
-
-
ލިބޭ އެހެނިހެން އިންޓަރެސްޓް، ފައިދާ، ޑިވިޑެންޑް
-
-
1,147,494
15,473,714
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
14,518,235
19,860,267
130,431,152
240,517,642
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
13,344
40,707
2,336,660
108,928
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
9,336,608
1,501,017
60,522,452
33,550,815
ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ
-
39,255
16,470
107,440
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
95,036
351,394
6,318,963
129,332,328
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
32,546
38,872
57,297
146,875
ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ
100
155
2,250
6,937
ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
ޑޮނޭޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ
2,259,287
11,539,567
17,514,274
26,312,034
އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓްރާންސްޕޯޓް ނެޓްވޯކް ފަންޑަށް ލިބޭ
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ ކުރާ ބާކީ
-
-
-
-
މަސްވެރިންގެ އިންޝުއަރަންސް އަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ
-
-
-
-
މަސްވެރިންވެރިން އިންޝުއަރަންސްގައި ބައިވެރިވުމަށ
-
-
-
-
މުދަލު ޒަކާތް
2,781,314
6,348,300
36,915,890
49,529,794
ފިތުރު ޒަކާތް
-
-
6,746,896
1,421,491
އެހެނިހެން ނޮން- ޓެކްސް ރެވެނިއު
-
1,000
-
1,000
ރިފަންޑް ކުރެވޭ އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންލިބޭ ފައިސާ
-
-
-
-
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ
1,982,036
-
10,902,450
6,430,051
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ
1,982,036
-
7,787,287
6,281,498
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިދާ
-
-
-
-
އެހެނިހެން ފައިދާ
-
-
-
148,553
އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުން ލިބޭ
-
-
3,115,163
-
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
623,980
2,513,936
7,887,353
10,090,645
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
623,980
2,513,936
7,887,353
10,090,645
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
227,545
277,450
807,371
708,774
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި
23,186
3,236
217,718
51,083
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
373,249
2,218,150
6,288,381
8,747,598
ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި
-
15,100
567,263
583,189
އެހެނިހެން މުދާ ވިއްކި
-
-
6,620
-
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ
30,388,718
4,275,698
418,125,358
225,434,342
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ
706,713
3,415,365
3,289,725
17,708,890
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
494,833
1,039,485
1,280,660
12,756,153
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
211,880
2,375,880
1,964,065
4,752,737
ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް
-
-
45,000
200,000
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ
12,227,961
16,083
59,050,555
40,306,262
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް
11,651,524
-
55,948,156
34,254,396
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - މަލްޓިލެޓްރަލް
-
-
488,059
1,996,600
ތަކެތީގެ ހިލޭ އެހީ - ވޮލަންޓަރީ އޯރގް.
576,437
16,083
2,614,340
4,055,266
މަޝްރޫއު