ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
30,871,937
14,274,462
420,035,750
231,897,296
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
12,335,988
10,164,108
62,384,344
53,527,337
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
18,535,949
4,110,355
357,651,406
178,369,959
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.