ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,502,267,331
2,778,445,883
9,586,514,086
13,835,196,610
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,433,319,751
2,695,142,324
9,108,584,300
13,318,869,267
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
69,042,616
83,654,953
484,248,749
645,659,671
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(95,036)
(351,394)
(6,318,963)
(129,332,328)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.