ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(120,090,977)
(357,252,459)
(3,729,913,085)
(2,065,957,700)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(21,130,957)
(15,619,674)
(127,275,559)
(152,853,325)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(97,789,290)
(315,536,224)
(3,370,277,990)
(1,869,789,840)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,170,730)
(1,096,561)
(6,637,865)
(18,314,535)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(25,000,000)
(225,721,671)
(25,000,000)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.