ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,621,116,904
3,499,658,299
18,219,431,119
20,134,743,611
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
2,319,739,128
3,378,525,392
17,089,955,723
19,061,582,733
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
57,014,994
95,716,416
276,373,868
507,724,389
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
16,560,853
1,440,611
69,205,859
8,822,090
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
20,821,871
23,558,752
381,766,367
171,270,426
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
206,980,058
417,128
402,129,302
385,343,973
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
-
-
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.