ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,533,139,268
2,792,720,346
10,006,549,836
14,067,093,906
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,502,267,331
2,778,445,883
9,586,514,086
13,835,196,610
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,433,319,751
2,695,142,324
9,108,584,300
13,318,869,267
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
69,042,616
83,654,953
484,248,749
645,659,671
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(95,036)
(351,394)
(6,318,963)
(129,332,328)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
30,871,937
14,274,462
420,035,750
231,897,296
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
12,335,988
10,164,108
62,384,344
53,527,337
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
18,535,949
4,110,355
357,651,406
178,369,959
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,501,025,927
3,142,405,840
14,489,518,034
18,068,785,911
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,621,116,904
3,499,658,299
18,219,431,119
20,134,743,611
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
2,319,739,128
3,378,525,392
17,089,955,723
19,061,582,733
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
57,014,994
95,716,416
276,373,868
507,724,389
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
16,560,853
1,440,611
69,205,859
8,822,090
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
20,821,871
23,558,752
381,766,367
171,270,426
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
206,980,058
417,128
402,129,302
385,343,973
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
-
-
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(120,090,977)
(357,252,459)
(3,729,913,085)
(2,065,957,700)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(21,130,957)
(15,619,674)
(127,275,559)
(152,853,325)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(97,789,290)
(315,536,224)
(3,370,277,990)
(1,869,789,840)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(1,170,730)
(1,096,561)
(6,637,865)
(18,314,535)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(25,000,000)
(225,721,671)
(25,000,000)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(967,886,659)
(349,685,495)
(4,482,968,198)
(4,001,692,005)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,533,139,268
2,792,720,346
10,006,549,836
14,067,093,906
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,501,025,927
3,142,405,840
14,489,518,034
18,068,785,911
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(864,799,980)
(190,578,183)
(3,738,833,699)
(2,191,673,227)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(103,086,679)
(184,107,312)
(969,856,170)
(1,835,018,778)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.