ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖުލައި
ޖުލައި
ޖަނަވަރީ - ޖުލައި
ޖަނަވަރީ - ޖުލައި
ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ
1,104,351,545
3,161,937,825
11,110,901,381
17,315,161,030
ޖުމްލަ އާމްދަނީ
1,067,469,598
3,156,236,506
10,653,983,684
17,077,041,381
އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
1,032,194,452
3,113,192,874
10,140,778,752
16,509,176,109
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
35,282,646
74,009,204
519,531,395
728,162,673
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
(7,500)
(30,965,573)
(6,326,463)
(160,297,401)
ޖުމްލަ ހިލޭ އެހީ
36,881,947
5,701,320
456,917,697
238,119,649
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ
3,659,032
412,609
66,043,376
64,427,163
މަޝްރޫޢުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
33,222,915
5,288,710
390,874,321
173,692,487
ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,408,021,421
2,709,224,598
16,897,539,455
21,486,246,523
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,483,864,502
2,762,970,489
20,703,295,621
23,604,928,207
އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ
2,195,378,185
2,484,076,539
19,285,333,908
21,551,418,962
ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު
95,627,972
36,283,060
372,001,840
543,960,254
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
4,829,745
867,707
74,035,604
9,976,597
މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު
16,245,652
4,865,472
398,012,019
176,282,099
ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު
171,782,948
236,877,711
573,912,250
1,323,290,293
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %
-
-
-
-
ކަނޑަން: ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
(75,843,081)
(53,745,891)
(3,805,756,166)
(2,118,681,684)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)
(5,239,430)
(8,074,352)
(132,514,989)
(160,927,677)
ލޯން އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)
(70,499,794)
(20,671,539)
(3,440,777,784)
(1,889,423,092)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
(103,857)
-
(6,741,722)
(18,330,915)
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
(25,000,000)
(225,721,671)
(50,000,000)
ބަޖެޓް ބެލެންސް
އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,303,669,876)
452,713,227
(5,786,638,074)
(4,171,085,493)
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,104,351,545
3,161,937,825
11,110,901,381
17,315,161,030
ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު
2,408,021,421
2,709,224,598
16,897,539,455
21,486,246,523
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް
(1,189,278,332)
589,950,595
(4,928,112,031)
(2,223,808,180)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
(114,391,544)
(162,237,368)
(1,084,247,714)
(1,997,277,312)
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 28 އޯގަސްޓް 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.