ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ
390,789,527
538,804,179
1,840,600,996
2,941,671,721
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
2,333,942
4,280,401
21,388,140
21,580,942
ޕޮލިސް
-
427,379
6,072,525
6,125,343
ކަސްޓަމްސް
-
15,856
-
2,833,962
ރިހެބިލިޓޭޝަން
-
-
10,259,173
-
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
715,107
2,134,280
715,107
4,991,397
ޕެނިޓެންޝަރީ
1,588,097
1,702,887
4,283,775
4,330,360
ޤައުމީ ސަލާމަތް
30,738
-
57,560
3,299,880
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
13,448,177
10,451,754
129,850,896
94,766,212
ސިއްޙީ ދާއިރާ
13,448,177
10,451,754
129,850,896
94,766,212
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
10,229,590
37,698,128
87,520,022
184,249,999
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
9,038,806
29,749,984
82,159,916
171,593,541
ޔުނިވަރސިޓީ
1,190,784
7,948,144
5,360,106
12,656,458
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
9,510,414
9,692,804
76,816,982
357,259,307
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
531,087
-
8,268,196
59,577,779
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
236,486
739,654
3,060,689
7,947,976
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
1,130,920
8,789,207
12,591,566
169,469,967
ކުނި ނައްތާލުން
7,611,921
163,943
52,896,531
120,263,585
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
229,708,357
85,782,499
561,924,725
549,675,213
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
4,207,139
6,444,393
44,325,656
27,069,230
ފެނުގެ ނިޒާމް
6,900,218
35,501,194
62,276,601
95,717,252
ފެނާއި ނަރުދަމާ
218,601,000
43,836,912
455,322,468
426,888,731
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
46,795,054
174,015,804
391,287,777
785,928,021
ޕޯޓު ހެދުން
1,748,049
-
2,394,658
-
ދަތުރުފަތުރު
10,388
63,369
52,017,198
502,143
ވައިގެ ބަނދަރު
1,204,264
18,648
78,358,449
37,189,747
ބްރިޖު އެޅުން
5,965,090
17,691,248
30,024,659
290,929,092
ބަނދަރު ހެދުން
37,867,263
156,242,538
228,492,813
457,307,040
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
15,860,111
24,386,146
66,878,852
50,233,541
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
531,071
516,920
9,047,345
3,446,344
އޮފީސް ޢިމާރާތް
15,329,040
23,869,226
57,831,507
46,787,196
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
6,894,954
77,842,321
77,111,727
300,162,735
ބޯހިޔާވަހިކަން
6,894,954
77,842,321
77,111,727
300,162,735
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
15,999,236
32,368,606
101,969,863
149,673,742
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
2,155,675
4,879,056
18,569,160
25,160,386
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
1,642,765
5,954,390
11,382,263
38,128,983
ކުޅިވަރު
12,200,796
21,535,160
72,018,440
85,188,694
ސަގާފަތް
-
-
-
1,195,680
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
36,284,542
80,136,911
266,389,978
419,555,180
ބިން ހިއްކުން
19,592,404
25,305
87,030,815
160,784,838
މަގުހެދުން
16,692,138
80,111,605
179,359,163
258,770,342
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
3,484,055
1,860,615
48,209,007
13,577,028
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
3,484,055
1,860,615
48,209,007
13,577,028
އެހެނިހެން
241,095
288,191
11,253,027
15,009,800
އެހެނިހެން
241,095
288,191
10,053,027
15,009,800
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.