ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖުމްލަ
952,487,842
618,930,046
3,091,757,976
4,850,549,994
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
4,206,846
5,484,855
27,209,519
29,457,963
ޤައުމީ ސަލާމަތް
-
-
26,822
3,309,613
ޕެނިޓެންޝަރީ
5,554
857,185
3,808,685
3,836,812
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
1,475,769
400,620
2,190,876
6,403,010
ރިހެބިލިޓޭޝަން
1,707,224
1,349,455
12,447,041
3,515,037
ކަސްޓަމްސް
-
2,219,066
-
5,053,028
ޕޮލިސް
1,018,299
658,529
8,736,095
7,340,464
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
46,278,684
8,554,904
184,481,401
111,588,349
ސިއްޙީ ދާއިރާ
46,278,684
8,554,904
184,481,401
111,588,349
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
23,452,556
34,297,994
123,497,413
247,177,222
ޔުނިވަރސިޓީ
32,551
2,811,836
5,446,091
15,637,833
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
23,420,005
31,486,158
118,051,322
231,539,389
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
36,632,670
65,143,828
158,048,193
521,237,305
ތިމާވެށި
300,000
-
300,000
157,201
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
25,517,747
-
34,277,785
75,008,288
ކުނި ނައްތާލުން
10,730,000
1,589,223
102,972,196
196,145,248
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
80,823
63,255,282
12,739,092
241,542,907
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
4,100
299,323
7,759,120
8,383,661
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
101,547,820
89,446,935
759,346,813
837,832,220
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
3,970,901
1,666,751
51,405,417
29,234,722
ފެނުގެ ނިޒާމް
1,494,159
15,266,941
65,811,980
113,711,238
ފެނާއި ނަރުދަމާ
96,082,760
72,513,243
642,129,416
694,886,259
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
687,298,087
144,541,486
1,126,527,282
1,546,878,406
ޕޯޓު ހެދުން
112,504
-
2,619,767
-
ދަތުރުފަތުރު
-
77,999
52,017,198
614,179
ވައިގެ ބަނދަރު
601,373,387
37,070,763
696,685,085
420,829,569
ބްރިޖު އެޅުން
111,000
20,552,203
30,405,937
515,933,509
ބަނދަރު ހެދުން
85,701,196
86,840,521
344,799,295
609,501,149
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
2,097,979
5,030,757
66,588,134
55,566,398
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
1,614,071
295,621
8,266,359
4,044,066
އޮފީސް ޢިމާރާތް
483,908
4,735,136
58,321,775
51,522,332
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
3,916,189
150,424,440
81,048,444
478,260,330
ބޯހިޔާވަހިކަން
3,916,189
150,424,440
81,048,444
478,260,330
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
23,160,592
9,798,332
139,581,048
188,289,162
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
1,388,113
4,750,243
19,965,713
31,786,397
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
463,582
274,756
22,977,084
52,096,869
ކުޅިވަރު
21,308,897
4,773,333
95,575,071
103,199,298
ސަގާފަތް
-
-
1,063,180
1,206,598
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
18,032,134
105,258,714
285,881,808
741,295,007
ބިން ހިއްކުން
-
24,868,773
88,490,511
232,958,803
މަގުހެދުން
18,032,134
80,389,941
197,391,297
508,336,203
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
4,223,680
523,584
55,480,635
17,931,148
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
4,223,680
523,584
55,480,635
17,931,148
އެހެނިހެން
1,640,605
424,218
84,067,286
75,036,486
އެހެނިހެން
1,608,955
424,218
77,087,586
63,540,390
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.