ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބެހޭ ގޮތް
ރުފިޔާ އިން
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖުމްލަ
797,761,621
448,638,372
4,796,253,576
6,887,208,735
ގައުމީ ސަލާމަތާއި ސުލްހަ މަސަލަސްކަން ގާއިމްކުރުން
1,565,929
22,153,244
43,711,124
58,701,675
ޤައުމީ ސަލާމަތް
14,919
1,484,014
41,741
4,805,521
ޕެނިޓެންޝަރީ
-
15,479,599
5,618,843
19,830,102
ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
-
3,055,465
2,190,876
10,911,513
ރިހެބިލިޓޭޝަން
1,357,771
-
21,536,195
6,681,077
ކަސްޓަމްސް
-
1,074,452
3,354,243
6,189,968
ޕޮލިސް
193,239
1,059,715
10,969,226
10,283,494
ސިއްހީ ޚިދުމަތް ތަރައްގީކުރުން
28,792,067
14,721,421
332,968,473
151,256,525
ސިއްޙީ ދާއިރާ
28,792,067
14,721,421
332,968,473
151,256,525
ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
37,499,954
43,612,551
214,784,501
363,889,008
ޔުނިވަރސިޓީ
93,106
3,507,503
6,259,343
29,161,898
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ
37,406,848
40,105,048
208,525,158
334,727,110
ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުން
28,091,056
16,056,063
264,754,854
648,835,392
ތިމާވެށި
-
-
300,000
2,480,326
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ
-
1,124,538
70,681,356
91,097,025
ކުނި ނައްތާލުން
21,281,828
2,522,476
132,679,290
214,168,728
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން
6,423,242
12,259,387
40,030,974
328,520,172
ފެންހިންދާ ނިޒާމް
385,986
149,661
21,063,234
12,569,142
ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
84,274,552
65,939,178
952,813,404
1,278,056,767
ނަރުދަމާ ނިޒާމް
6,896,801
4,653,296
75,967,900
57,913,069
ފެނުގެ ނިޒާމް
19,978,668
25,110,053
95,798,974
204,221,532
ފެނާއި ނަރުދަމާ
57,399,083
36,175,828
781,046,530
1,015,922,166
ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
318,938,426
97,965,714
1,698,642,608
2,154,646,112
ޕޯޓު ހެދުން
106,164
37,258
2,941,042
3,078,195
ދަތުރުފަތުރު
114,049
19,289
52,382,964
909,721
ވައިގެ ބަނދަރު
5,098,660
5,762,549
751,746,631
518,393,323
ބްރިޖު އެޅުން
234,015,128
12,488,302
340,821,916
768,308,887
ބަނދަރު ހެދުން
79,604,425
79,658,317
550,750,055
863,955,986
އިދާރީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުން
4,310,668
2,641,784
74,994,866
83,582,854
ކައުންސިލްތައް ތަރައްޤީކުރުން
2,484,636
2,641,784
11,243,501
8,496,583
އޮފީސް ޢިމާރާތް
1,826,032
-
63,751,365
75,086,271
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
148,681,089
84,975,540
324,293,020
613,698,983
ބޯހިޔާވަހިކަން
148,681,089
84,975,540
324,293,020
613,698,983
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
39,083,114
20,821,234
220,484,831
245,946,337
މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
16,078,973
5,727,494
38,962,949
40,280,588
އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތް
6,464,179
4,853,028
36,013,917
59,484,851
ކުޅިވަރު
16,539,962
10,240,711
144,444,785
144,091,388
ސަގާފަތް
-
-
1,063,180
2,089,509
ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުން
96,060,276
67,842,032
493,628,401
1,159,834,000
ބިން ހިއްކުން
64,326,099
13,627,510
191,998,437
384,947,898
މަގުހެދުން
31,734,177
54,214,521
301,629,964
774,886,102
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުން
6,319,531
6,146,653
64,762,506
44,623,423
ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން
6,319,531
6,146,653
64,762,506
44,623,423
އެހެނިހެން
4,144,959
5,762,958
110,414,988
84,137,659
އެހެނިހެން
4,144,959
5,762,958
102,883,875
72,641,564
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.