އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
1,798,976,237
1,943,439,000
18,579,934,190
25,688,613,812
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
922,168
1,928,251
10,156,145
12,525,972
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
1,196
307
5,016
27,578
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
1,306
7,729
259,580
345,784
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
1,321
447
35,120
10,928
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
8,513
(124,523)
89,424
310,223
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
11,892
5,120
73,594
205,151
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
21,373
21,992
1,182,665
1,330,346
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
5,549
7,523
68,094
2,801,297
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
1,083,017,345
1,392,445,838
12,786,070,880
18,149,663,062
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
3,567
5,175
62,555
55,410
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
16
322,169
9,987
436,585
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
142,328
71,482
1,512,417
2,156,288
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
81
7,842
50,980
184,864
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1,395
3,206
1,543,272
1,050,806
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
3
2,900
2,066
10,623
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
46
48
43,739
5,315
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
1,298
1,855
4,287
3,218
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
24,415
16,150
256,316
349,012
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
186
2,666
3,868
35,035
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
431
1,894
215,677
438,137
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
1,191
2,909
4,248
68,073
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
9,182,594
223,682
541,442,532
1,152,893,526
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
8,119,106
24,909,443
86,412,940
583,713,223
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
569,720
1,792,131
1,608,471
4,375,519
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
6,083
37,411
32,800,923
203,592
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
221,371
938,008
97,510,271
40,914,608
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
5,441,165
6,560,342
34,483,927
61,166,342
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
845
37,005
7,654
1,220,292
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
756,282
1,374,845
7,044,383
4,345,645
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
7,487
14,174
538,525
207,646
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
319,136,581
355,084,581
2,937,960,930
3,790,119,780
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
4,287,467
6,426,477
47,376,934
51,737,447