އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
1,533,234,304
2,793,071,740
10,012,868,799
14,196,426,234
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
682,580
1,259,876
4,846,991
6,095,533
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
-
6,154
1,459
24,339
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
1,503
20,903
177,626
203,348
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
195
1,349
29,617
6,468
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
3,516
181,945
36,653
254,617
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
1,097
9,505
34,133
167,570
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
47,987
45,001
658,290
130,743
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
3,776
40,674
45,833
539,802
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
1,082,429,320
2,251,877,402
7,108,980,499
10,552,405,367
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
2,898
5,614
46,406
31,536
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
49
50
224
348
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
13,348
171,985
1,314,657
1,425,304
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
-
367
23,281
163,117
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
108,000
177,917
1,317,292
1,231,207
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
-
851
1,958
5,420
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
-
348
42,992
3,734
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
-
175
2,671
788
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
14,502
40,760
146,716
193,101
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
1,227
2,976
3,181
26,072
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
-
500
12,772
3,740
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
-
2,387
-
58,203
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
65,860,288
29,133,119
194,423,453
241,057,190
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
2,556,510
1,420,411
40,076,846
269,546,110
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
-
112,168
400,152
1,389,272
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
3,814
1,846
453,079
70,422
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
14,608,094
743,161
68,653,794
20,460,202
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
2,241,060
5,785,792
15,385,794
29,519,375
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
-
3,976
4,248
10,924
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
171,941
47,388
1,973,261
1,014,545
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
22,344
13,638
122,874
112,172
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
246,116,920
375,607,011
1,518,512,306
1,974,254,015
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
3,624,006
4,336,262
25,813,097
25,822,446
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
1,663,733
68,691
10,855,598
6,638,994