އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
1,815,596,260
2,472,320,390
12,932,824,104
19,957,980,275
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
1,492,051
864,716
6,875,105
8,083,061
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
143
651
1,635
25,323
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
1,183
14,856
222,863
273,077
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
687
497
30,304
7,600
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
26,533
8,486
66,702
405,598
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
6,439
9,108
44,398
184,484
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
470,262
901,718
1,136,353
1,130,602
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
3,136
1,288,757
50,626
2,160,544
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
1,190,624,912
1,184,582,744
8,905,852,818
14,333,831,348
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
1,826
8,977
50,800
45,215
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
5,056
67,522
9,829
69,000
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
9,706
62,532
1,324,472
1,972,105
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
1,780
7,776
37,602
172,420
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
46
1,058
1,317,338
1,232,450
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
102
753
2,060
6,251
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
222
110
43,214
4,961
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
15
157
2,686
1,165
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
12,664
27,794
172,641
245,625
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
159
2,303
3,505
30,161
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
316
429,902
13,112
434,484
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
194
1,345
194
60,740
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
107,434,469
665,558,119
455,945,449
1,038,372,973
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
1,929,587
91,557,402
42,971,669
411,438,796
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
638,599
1,194,116
1,038,751
2,583,388
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
10,980
28,185
468,678
128,831
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
2,768,946
108,973
75,640,424
29,476,499
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
4,174,858
5,898,885
21,831,454
42,945,331
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
536
7,836
4,800
20,892
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
1,827,698
32,480
3,856,756
2,468,597
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
10,659
10,604
498,815
135,122
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
286,623,757
391,192,969
2,046,205,070
2,720,068,636
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
4,874,482
5,657,136
35,454,252
36,422,700