އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
3,096,007,226
2,803,210,428
33,288,410,231
37,241,154,768
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
38,201,037
44,292,596
409,707,149
444,008,830
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
1,520,100
1,431,413
13,632,840
13,763,858
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
2,283,085
2,182,008
119,748,182
56,239,905
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
3,060,586
2,890,336
27,691,866
27,219,998
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
4,444,388
2,505,520
24,882,460
25,691,209
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
3,741,744
4,340,880
33,570,547
36,950,709
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
3,868,775
4,501,656
42,750,902
67,925,424
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
5,462,146
5,340,362
55,853,169
61,556,763
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
7,011,052
8,303,974
81,718,143
88,746,479
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
875,764
749,364
9,568,479
10,082,978
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
473,719
863,661
4,259,749
4,616,738
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
1,037,172
819,476
10,301,189
9,362,829
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
852,323
859,937
8,304,449
9,655,265
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,997,759
4,735,177
39,448,573
38,963,175
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
347,192
365,118
2,933,087
4,002,799
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
1,876,655
1,302,253
11,468,846
11,754,161
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
750,556
614,201
6,280,101
7,171,007
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
2,593,181
11,698,763
31,930,535
39,240,647
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
481,731
559,441
3,492,596
3,603,016
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
619,953
830,098
4,621,786
7,850,256
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
2,128,643
932,788
10,000,790
13,035,046
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
11,407,156
8,239,363
817,185,753
577,970,030
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
563,931,589
537,611,142
10,688,987,602
11,279,278,479
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
120,938,480
127,749,023
1,292,291,147
1,372,109,973
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
12,057,922
11,395,804
165,872,256
128,476,597
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
138,012,701
132,241,981
1,313,617,442
1,344,181,032
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
30,468,354
7,773,460
138,893,368
94,291,355
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
728,257
1,202,716
35,964,318
32,727,805
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
143,443,554
146,948,067
1,405,705,734
1,520,412,753
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
21,039,418
34,738,902
277,367,529
285,877,952
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
19,340,561
19,695,718
216,632,864
218,006,224
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
256,073,120
321,313,426
2,566,057,196
3,170,455,860