އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
2,621,116,904
3,499,658,299
18,219,431,119
20,134,743,611
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
44,863,014
38,579,766
222,184,228
227,843,622
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
1,509,186
1,214,466
7,330,523
7,295,804
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
5,605,854
1,462,491
105,412,591
45,415,083
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
2,027,327
2,168,179
14,033,245
14,667,993
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
1,506,518
2,381,875
10,481,571
13,308,595
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
2,783,954
3,061,969
17,623,246
18,377,603
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
4,458,642
4,507,006
22,424,843
24,696,985
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
4,572,515
5,768,201
30,812,233
32,419,164
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
9,492,203
8,270,504
45,290,585
48,714,088
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
718,223
1,223,144
5,118,988
5,732,617
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
335,432
338,813
1,867,040
2,277,894
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
727,157
712,191
6,144,464
4,359,553
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
996,533
998,510
3,873,578
4,974,466
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1,388,810
6,479,170
18,170,837
16,138,627
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
198,985
369,535
1,508,104
2,176,268
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
726,687
1,036,651
4,581,257
6,220,854
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
542,293
642,831
3,093,960
3,748,635
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
1,963,559
2,266,768
14,702,259
11,874,239
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
230,544
241,368
1,431,746
1,483,123
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
297,849
693,793
2,225,469
3,907,929
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
817,244
1,503,206
2,084,293
7,521,510
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
5,648,564
7,665,155
141,901,992
72,340,299
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
542,387,296
1,150,098,579
6,901,687,951
7,182,016,997
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
116,573,727
123,815,839
702,284,974
739,009,264
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
12,890,978
11,509,486
77,295,352
69,366,076
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
142,320,224
127,495,914
715,800,470
669,859,910
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
12,603,529
7,025,214
53,297,824
44,529,267
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
7,293,225
852,814
12,831,114
12,349,724
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
113,539,794
168,219,678
716,620,275
813,452,944
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
17,942,868
25,506,926
129,459,849
143,549,264
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
18,831,789
18,216,778
114,145,130
119,188,496
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
216,249,005
366,142,764
1,311,531,237
1,653,283,992