އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދު
ރުފިޔާ އިން
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ހުރިހާ އިދާރާތަކެއް
3,292,279,509
3,553,805,997
23,995,575,130
27,219,659,296
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
47,266,537
44,537,725
298,483,668
313,358,896
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
1,137,742
1,356,695
9,597,868
9,815,922
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
3,522,205
2,870,059
112,372,336
50,410,529
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން
2,107,841
2,472,991
18,490,638
19,650,050
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
3,015,280
2,708,113
15,092,644
18,180,042
އެންޓި - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
4,167,174
3,419,053
24,336,459
25,125,207
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
4,579,272
5,531,958
30,038,998
33,882,588
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
5,031,507
5,738,931
40,207,725
43,392,211
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
8,134,789
7,487,567
58,837,012
63,919,005
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
785,529
949,772
7,009,941
7,574,176
މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް
498,147
373,632
2,749,608
2,953,107
މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
962,024
1,041,830
7,756,639
6,109,485
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
359,284
871,094
5,162,520
6,597,922
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
6,699,115
7,570,875
27,805,025
24,887,594
އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
209,494
358,169
1,894,938
2,858,987
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
1,204,712
1,212,970
6,712,673
8,447,849
ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ
602,693
732,481
4,449,259
5,338,073
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
2,207,369
8,251,048
19,213,447
22,463,904
މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ
466,463
625,220
2,106,230
2,332,257
ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް
417,521
749,632
3,056,089
5,153,602
އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް
1,728,878
1,191,614
4,657,504
9,853,327
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
610,086,113
6,358,333
763,946,036
457,160,419
ޚާއްޞަ ބަޖެޓް
483,180,739
1,098,088,003
8,163,523,480
9,038,764,124
ޕެންޝަން ބަޖެޓް
117,656,947
126,815,132
936,982,625
990,796,791
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
12,832,665
12,077,608
99,928,851
93,332,268
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
117,279,600
134,819,086
924,641,533
927,729,921
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން
8,044,984
7,543,191
68,368,707
63,955,364
ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
10,448,047
6,795,182
24,867,952
19,825,307
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
150,529,701
165,019,960
991,461,992
1,111,802,758
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
32,498,187
26,782,439
193,823,318
194,298,577
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
21,539,785
19,316,615
155,254,483
160,710,870
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
297,811,258
297,645,908
1,803,155,279
2,211,809,395