އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
2,621,116,904
3,499,658,299
18,219,431,119
20,134,743,611
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
336,745,151
639,870,229
5,182,832,514
4,615,502,982
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
103,305,811
112,682,509
570,033,994
667,009,806
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
10,869,430
8,343,668
139,756,629
40,884,303
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
222,569,910
517,422,935
4,473,041,891
3,863,627,364
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
-
1,421,117
-
43,981,508
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
156,288,173
137,158,077
764,711,469
743,142,064
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
142,311,199
135,595,012
681,408,174
735,815,599
ސިވިލް ޑިފެންސް
13,976,974
1,563,065
83,303,295
7,326,466
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
209,598,688
238,104,459
1,240,149,769
1,300,696,924
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
130,081,686
156,852,541
777,887,217
835,167,832
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
61,415,134
48,409,104
326,348,456
279,990,887
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
18,101,868
27,535,270
135,914,096
153,367,710
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
5,307,544
-
32,170,494
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
289,474,949
867,501,255
3,006,780,907
4,514,083,389
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
214,337,777
187,463,167
2,291,311,770
1,434,273,238
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
6,607,900
6,628,708
71,430,561
63,836,617
ހަކަތަ
865,395
339,264,263
11,268,917
1,558,866,427
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
17,657,308
-
79,571,607
ދަތުރުފަތުރު
66,284,403
278,859,791
618,711,361
1,129,566,097
މުވާސަލާތު
1,379,474
2,553,690
14,058,298
16,285,760
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
-
35,074,328
-
231,683,643
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
255,601,961
100,470,110
643,187,371
838,762,331
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
7,611,921
20,022,098
53,151,459
159,959,419
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
223,044,625
51,020,959
513,399,577
462,059,637
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
888,371
13,062,018
3,616,854
17,749,421
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
1,256,041
8,789,207
13,227,878
169,469,967
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
22,801,003
7,575,827
59,791,603
29,523,887
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
138,197,183
290,526,873
884,188,157
1,485,868,293
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
6,894,954
114,556,678
77,111,727
529,610,572
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
124,358,715
139,779,130
744,502,171
856,969,335
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
6,943,514
35,611,668
62,574,259
96,842,581
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
-
579,397
-
2,445,806
ސިއްހަތު
415,208,623
335,434,418
2,176,662,070
2,078,767,970
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
289,732,401
298,775,177
1,638,800,284
1,756,911,857
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
125,451,727
27,112,408
537,822,815
237,254,236
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
24,495
-
38,971
-
ސިއްހީ އާލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
9,332,358
-
83,344,781
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
214,475
-
1,257,097
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
53,077,570
109,660,631
295,978,279
488,497,612
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
29,642,045
40,167,893
156,224,174
240,996,567
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
3,455,526
2,923,942
16,093,988
18,784,408
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
564,048
7,054,936
2,897,549
47,931,940
ދީނީ ޚިދުމަތް
19,415,951
59,513,860
120,762,568
180,784,698
ތައުލީމު
308,651,527
452,565,003
1,654,494,571
2,013,066,433
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
91,607,264
86,422,239
338,571,354
359,782,441
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
217,044,263
366,142,764
1,315,923,217
1,653,283,992
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
458,273,079
328,367,244
2,370,446,012
2,056,355,612
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
154,247,265
170,502,269
953,771,860
1,116,405,272
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
116,573,727
124,040,357
702,284,974
739,953,198
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,433,000
-
32,257,500
-
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
13,308,766
22,074,000
85,255,083
129,719,392
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
168,710,321
3,275,170
596,876,595
28,579,408
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން
-
8,475,449
-
41,698,342
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.