އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
3,292,279,509
3,553,805,997
23,995,575,130
27,219,659,296
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
257,241,410
789,977,394
5,730,272,200
5,731,270,719
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
97,391,191
104,316,475
756,041,383
896,472,804
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
9,168,802
17,502,695
157,880,796
66,240,386
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
150,681,417
666,141,236
4,816,350,021
4,720,822,704
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
-
2,016,987
-
47,734,826
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
131,144,885
142,645,916
998,235,188
1,018,402,325
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
117,267,378
141,524,325
890,237,015
1,008,923,321
ސިވިލް ޑިފެންސް
13,877,507
1,121,592
107,998,173
9,479,004
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
252,338,472
269,907,733
1,694,644,831
1,800,058,551
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
151,508,733
169,535,628
1,054,531,469
1,145,503,598
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
68,331,552
60,491,280
440,316,441
390,133,358
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
32,498,187
29,968,163
199,796,921
209,837,167
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
9,912,661
-
54,584,428
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,018,133,987
719,770,951
4,588,189,734
6,681,707,476
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
269,512,188
88,519,717
3,058,082,682
1,717,741,378
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
8,458,914
9,388,702
85,987,908
80,886,714
ހަކަތަ
25,927,093
315,218,622
38,002,361
2,245,175,481
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
11,164,512
-
105,514,838
ދަތުރުފަތުރު
710,246,415
246,438,491
1,380,816,150
2,182,195,075
މުވާސަލާތު
3,957,727
2,925,561
19,520,933
21,665,017
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
31,650
46,115,347
5,779,700
328,528,974
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
132,975,909
143,691,389
936,904,613
1,268,760,669
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
10,730,300
1,662,016
87,262,890
230,637,408
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
100,057,761
74,479,317
746,718,428
737,990,963
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
514,004
806,940
4,686,540
20,349,832
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
508,530
63,255,282
13,869,231
241,542,907
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
21,165,314
3,487,835
84,367,524
38,239,558
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
133,367,553
304,601,957
1,128,231,038
1,964,802,343
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
3,916,189
150,793,287
87,903,646
726,565,216
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
125,552,667
137,781,548
971,769,920
1,119,225,958
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
3,898,697
15,358,499
68,557,472
115,022,892
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
-
668,624
-
3,988,277
ސިއްހަތު
484,709,468
343,467,924
2,970,189,010
2,707,729,120
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
337,908,910
313,160,642
2,188,333,030
2,310,498,563
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
146,800,558
21,700,086
781,817,009
286,438,328
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
-
-
38,971
-
ސިއްހީ އާލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
8,365,055
-
109,021,981
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
242,141
-
1,770,248
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
71,179,254
51,264,207
424,585,555
608,969,088
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
40,590,526
18,071,701
217,492,655
297,764,013
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
3,897,685
3,023,167
23,649,562
24,471,035
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
651,503
7,498,883
4,087,641
62,460,486
ދީނީ ޚިދުމަތް
26,039,540
22,670,456
179,355,697
224,273,554
ތައުލީމު
380,673,924
402,767,892
2,275,710,545
2,731,928,540
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
81,524,332
105,121,984
466,060,739
520,119,146
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
299,149,592
297,645,908
1,809,649,806
2,211,809,395
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
430,514,647
385,710,633
3,248,612,416
2,706,030,465
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
197,448,135
224,451,113
1,270,525,057
1,438,922,846
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
117,656,947
127,194,971
936,982,625
992,202,578
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,437,500
-
43,117,500
-
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
15,188,081
21,747,189
112,475,365
180,892,044
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
93,076,760
2,699,639
878,769,372
33,660,853
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން
1,707,224
9,617,721
6,742,497
60,352,144
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.