އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
3,096,007,226
2,803,210,428
33,288,410,231
37,241,154,768
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
334,000,713
300,009,330
7,255,117,218
7,389,888,598
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
110,985,197
108,628,054
1,063,941,791
1,334,486,699
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
8,833,747
22,094,412
185,487,490
118,504,139
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
214,181,769
167,251,405
6,005,687,937
5,883,898,933
އެހެނިހެން - ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
-
2,035,459
-
52,998,827
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
151,650,040
145,137,235
1,453,089,214
1,473,555,794
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
137,983,221
143,637,784
1,275,487,998
1,459,683,686
ސިވިލް ޑިފެންސް
13,666,819
1,499,451
177,601,216
13,872,108
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
257,945,062
275,158,721
2,427,941,995
2,529,464,679
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
173,545,968
154,662,745
1,521,775,078
1,584,316,589
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
-
-
-
-
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
63,214,884
63,030,521
622,692,172
559,036,077
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
21,184,210
49,453,806
283,474,745
314,301,040
އެހެނިހެން - އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
-
8,011,649
-
71,810,974
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
610,392,219
601,432,302
6,355,096,065
9,042,532,825
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
237,478,160
112,162,098
4,064,460,964
2,093,020,632
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
11,292,712
12,021,812
107,504,902
126,073,633
ހަކަތަ
449,820
226,856,699
75,521,695
2,998,337,801
އިމާރާތްކުރުމާއި ކާރުޚާނާތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި މައުދަން ނެގުން
-
15,947,596
-
164,312,115
ދަތުރުފަތުރު
356,163,183
177,449,711
2,073,484,058
3,130,254,279
މުވާސަލާތު
5,008,344
13,839,291
27,793,333
74,421,652
އެހެނިހެން ސިނާއަތްތައް
-
43,155,095
6,331,113
456,112,713
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
135,088,996
68,694,433
1,228,395,704
1,759,706,587
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
21,316,828
9,698,927
115,312,673
260,277,860
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
84,876,271
40,978,786
945,388,851
1,091,890,698
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
1,382,404
831,772
8,171,087
22,487,817
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
6,522,985
12,284,152
41,430,386
331,287,623
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ދިރާސާކުރުމާއި ތަރައްގީކުރުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
20,990,508
4,900,796
118,092,707
53,762,589
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
320,821,681
128,478,371
1,787,593,336
2,616,259,228
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
148,680,289
85,431,192
331,147,422
863,398,883
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
151,738,642
15,395,317
1,357,365,473
1,534,686,319
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
20,402,750
25,629,766
99,080,441
209,597,610
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
-
2,022,095
-
8,576,415
ސިއްހަތު
328,949,156
368,365,825
4,148,125,835
3,742,269,413
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
275,018,585
315,433,544
3,130,460,747
3,180,753,405
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
53,930,571
41,467,210
1,017,626,117
418,659,111
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
-
-
38,971
835,076
ސިއްހީ އާލަތްތަކާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
10,756,858
-
138,986,127
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ރިސާރޗާއި ޑިވެލޮޕްމަންޓް
-
708,213
-
3,035,694
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
70,961,659
69,961,630
616,703,535
796,300,725
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
34,751,166
30,729,496
332,938,361
384,025,165
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
2,616,840
3,129,911
32,188,667
34,653,668
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
693,389
7,811,658
6,190,817
85,585,169
ދީނީ ޚިދުމަތް
32,900,264
28,290,566
245,385,690
292,036,723
ތައުލީމު
331,910,541
404,696,059
3,273,514,329
3,961,904,990
ފަށާ ތައުލީމާއި ޕްރައިމަރީ ތައުލީމު
-
-
-
-
ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު
-
-
-
-
މަތީ ތައުލީމު
74,988,057
83,382,634
698,008,173
791,449,130
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
256,922,484
321,313,426
2,575,506,156
3,170,455,860
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
554,287,159
441,276,521
4,742,833,000
3,929,271,929
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
210,558,148
275,435,495
1,799,333,071
2,173,404,893
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
120,938,480
127,870,096
1,292,291,147
1,374,023,055
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,474,500
-
59,599,500
-
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
12,909,655
23,571,912
153,675,990
249,892,243
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
203,193,397
1,985,111
1,422,246,433
40,694,922
މުޖުތަމައުން އެކަހެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން
1,212,979
12,413,908
15,686,859
91,256,816
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.