މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
އޮގަސްޓު
އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖަނަވަރީ - އޮގަސްޓު
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
3,292,279,509
3,553,805,997
23,995,575,130
27,219,659,296
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2,086,438,991
2,405,207,386
15,064,434,008
18,126,438,281
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
404,317,564
409,376,375
3,059,038,077
3,225,168,262
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
332,392,791
361,229,680
2,657,520,678
2,818,168,269
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
71,924,773
48,146,695
401,517,399
406,999,993
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
331,758,887
344,529,541
2,687,343,508
2,928,113,649
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
3,365,273
3,618,191
25,752,931
28,772,450
ފަންނީ އެލަވަންސް
16,521,982
3,676,272
132,550,572
87,081,417
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
9,483,998
10,216,731
73,817,683
79,766,037
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
3,120
(840)
122,127,938
124,338,014
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
2,571
-
53,582
524,390
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
13,847
4,500
644,997
72,730
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
7,298,632
7,863,454
57,800,572
63,212,776
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
14,583,198
13,512,473
109,240,238
108,440,330
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
2,735,467
2,692,667
21,253,321
20,405,567
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
9,483,473
9,066,357
75,503,958
73,486,019
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
1,837,330
1,124,986
12,429,256
12,353,357
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
42,546,907
32,141,683
309,572,488
286,567,154
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
10,996,729
6,317,899
42,871,308
42,067,703
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
327,800
623,300
79,441,017
79,878,384
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
1,768,504
2,844,936
11,786,227
20,383,482
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
1,576,410
1,662,507
17,266,674
19,210,240
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
321,781
335,962
2,311,198
2,690,796
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
1,066,160
3,096,879
5,774,806
17,737,593
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
2,541,181
1,902,078
15,283,497
15,246,063
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
179,377
152,517
1,278,340
1,283,425
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
44,334,491
51,054,056
347,750,293
386,095,779
ފޯން އެލަވަންސް
2,650,011
2,868,971
20,615,223
22,306,818
ރިސްކް އެލަވަންސް
14,496,079
10,918,628
92,114,112
92,820,089
ހެދުން އެލަވަންސް
1,400
(800)
1,589,562
1,837,453
ސަރވިސް އެލަވަންސް
125,789,891
107,938,822
964,023,090
923,158,391
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
9,520
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
246,006
240,899
2,068,955
1,934,344
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
95,841
108,780
261,951
1,235,904
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
11,167,659
10,909,844
87,661,625
88,493,291
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
2,822,556
2,493,092
22,318,355
22,311,605
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
3,501,213
1,570,792
32,179,739
25,849,779
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
9,235,971
-
86,889,333
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
9,816,556
-
47,698,397
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
36,521,380
-
143,955,021
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
137,198,886
148,328,695
1,093,732,739
1,159,333,452
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
97,522,016
102,507,409
771,644,112
811,577,884
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
649,704
670,553
5,307,085
5,190,647
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
2,071,815
4,522,047
21,379,820
25,151,735
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
17,552,160
19,115,123
139,821,307
149,279,278
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
19,403,191
21,513,563
155,580,415
168,133,909
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
18,438,943
24,060,539
80,696,811
138,452,082
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
4,510,358
3,783,261
15,252,685
20,846,352
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
547,826
4,652,988
4,005,734
10,022,757
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
5,531,895
3,759,015
23,339,533
25,260,826
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
2,842,641
6,117,884
16,814,012
52,391,981
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
3,658,138
4,718,008
14,925,581
27,557,005
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
1,348,085
1,029,383
6,359,266
2,373,160
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
64,257,541
82,822,664
345,001,429
365,326,414
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
7,628,677
6,663,704
33,816,908
37,103,815
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
1,278,586
3,888,592
7,558,792
8,629,226
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
7,710,263
20,313,911
70,116,698
69,942,383
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
39,437,616
43,407,298
188,788,225
200,452,067
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
658,792
1,031,015
5,032,056
6,185,289
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,048,139
273,456
8,403,141
6,522,362
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
1,893,980
2,453,564
8,393,618
8,703,763
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
2,315,018
2,183,973
11,252,174
14,365,386
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
233,297
239,810
817,634
1,038,416
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
20,727
54,111
253,430
403,435
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
554,223
312,996
2,444,560
1,855,147
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
1,478,223
2,000,235
8,124,193
10,125,126
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
209,336,057
221,832,910
1,273,062,999
1,355,739,627
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
19,694,444
4,984,070
47,195,642
25,663,674
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
57,250,429
52,022,236
293,224,984
325,660,165
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
10,311,495
11,351,162
63,293,633
63,925,502
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
18,310,473
20,304,466
92,077,202
106,433,182
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
21,411,997
18,989,757
117,033,108
108,224,828
ތަކެތީގެ ކުލި
115,388
98,102
588,084
778,299
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
2,962,976
9,848,998
40,488,963
65,196,038
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
5,038,360
5,288,419
28,800,176
30,161,290
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
115,620
80,307
633,694
643,404
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
948,686
649,258
4,628,670
6,290,576
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
1,424,676
1,363,448
12,209,286
11,742,068
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
503,725
3,253,145
4,138,327
17,243,171
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
964,163
11,329,166
3,903,513
27,607,603
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
18,734,346
2,395,054
61,029,022
35,488,743
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
393,873
3,447,675
9,874,489
21,352,311
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
8,547,332
20,294,302
79,765,616
137,137,901
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
1,108,966
869,985
4,193,386
11,557,509
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
6,973,000
1,111,949
19,711,997
12,854,469
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
801,161
998,414
6,598,691
3,810,358
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
107,402
793,256
16,011,287
3,780,666
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
(24,946)
5,000
159,248
71,485
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
3,649,903
10,626,783
69,938,740
107,602,403
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
13,894,844
10,353,561
122,393,256
82,818,117
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
5,183,969
941,306
25,988,822
21,608,683
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
1,135,747
15,404,906
32,321,789
29,955,067
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
9,778,028
15,028,185
116,861,374
98,132,118
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
-
-
-
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
165,557,582
77,325,769
965,608,589
701,653,754
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
150,631,529
67,972,646
887,783,537
641,137,782
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
1,022,496
770,971
7,188,461
9,445,164
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
11,520,579
6,990,534
60,323,366
40,962,611
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
1,805,843
1,331,819
7,897,130
8,652,911
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
577,135
259,799
2,416,095
1,455,287
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
61,170,038
31,895,724
302,069,233
243,923,225
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
58,601,336
26,911,869
287,648,530
209,903,187
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
214,918
317,200
558,155
7,846,262
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
114,196
1,583,233
3,417,064
9,508,933
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
190,106
105,424
1,772,642
1,748,030
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
1,908,297
2,356,488
8,236,838
11,261,056
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
141,185
621,510
436,004
3,655,759
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
32,065,462
30,237,577
161,847,776
159,249,930
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
172,410
568,018
5,138,633
5,354,707
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
19,456,028
12,412,580
58,766,389
67,022,788
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
34,121
1,272
91,852
44,757
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
22,147
2,607
4,114,110
50,505
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
992,473
717,022
24,122,956
3,498,845
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
783,466
782,816
2,553,362
3,127,201
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
31,426
109,460
1,446,227
1,761,992
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
669,150
587,305
1,858,869
2,176,628
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
3,134,643
7,290,843
13,868,367
29,948,439
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
43,032
44,946
119,343
166,999
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
86,252
88,185
9,552,551
9,046,040
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
843,687
281,960
15,402,617
11,602,633
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
2,315,506
389,686
5,570,192
3,429,265
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
100,064
104,144
266,933
430,094
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
1,901,937
1,939,908
8,533,270
7,752,708
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
1,479,120
4,916,826
10,442,105
13,836,329
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
107,081,093
263,308,948
1,191,328,807
2,260,535,801
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
23,914,687
32,758,768
107,429,991
144,797,901
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
1,165,345
4,466,365
5,857,954
21,049,767
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
17,457,240
70,918,759
397,306,994
820,170,710
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
64,543,821
155,165,055
680,733,868
1,274,517,423
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
552,817,921
769,163,421
3,682,806,226
5,547,434,350
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
11,638,761
-
70,060,156
3,805,170
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
339,911
182,384
3,001,722
1,222,839
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
77,491,620
29,777,807
142,722,129
140,550,369
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
109,116
317,549
1,327,636
7,528,600
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
94,829
17,725
2,748,162
1,142,971
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
-
-
-
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
3,946,365
4,658,539
31,092,799
34,925,186
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
7,839,711
5,838,683
88,123,136
101,754,123
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
558,134
42,646
1,996,059
1,448,445
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
37,399,760
58,280,593
486,735,064
636,437,926
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
25,995,117
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
24,081,624
24,457,032
134,393,021
207,946,637
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
5,234,000
5,350,000
41,462,000
42,909,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
7,260,895
11,295,277
30,504,067
59,439,981
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
12,699,397
15,435,793
76,877,581
134,937,759
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
203,500
201,000
1,655,500
1,614,000
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
154,735,690
172,628,580
997,486,291
1,103,774,121
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
18,668,000
20,612,000
147,232,000
160,746,000
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
2,183,561
1,586,207
11,293,208
10,886,769
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
111,563,813
131,217,689
934,383,724
1,111,011,930
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
4,348,898
2,845,262
16,725,522
14,857,060
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
14,421,178
7,250,115
36,428,649
112,116,957
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
-
19,800,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
57,674,506
258,747,742
198,437,546
1,535,519,551
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
324,652
-
202,125,137
2,942,384
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
18,420,799
-
100,116,571
ނަރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
2,439,017
2,325,224
221,897,814
41,507,735
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
761,166
396,613
197,674,546
29,617,107
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
-
555,535
17,606,089
783,127
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
1,677,851
1,325,316
6,617,179
11,055,741
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
47,760
-
51,760
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
1,205,840,518
1,148,598,610
8,931,141,122
9,093,221,015
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
25,923,413
1,483,682
36,915,825
71,936,260
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
25,198,488
-
30,522,587
52,385,541
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
319,259
-
3,756,932
13,456,527
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
405,666
1,483,682
2,636,306
6,094,192
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
-
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
82,085,700
232,612,610
552,359,572
1,166,210,672
ބިން
1,644,096
24,868,773
106,985,869
233,560,616
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
3,916,189
150,424,440
82,212,918
477,119,762
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
76,525,415
57,319,397
363,160,785
455,530,295
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
831,235,583
380,859,977
2,349,010,485
3,540,133,928
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
18,078,880
100,710,423
226,303,956
1,022,124,853
ވައިގެ ބަނދަރު
601,373,387
37,070,763
696,685,085
420,829,569
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
85,650,301
86,840,521
350,093,499
609,496,472
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
96,252,485
86,436,078
775,961,356
837,564,652
ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
964,080
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
29,880,530
69,802,192
299,966,589
649,154,302
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
42,360,948
28,894,854
291,463,014
194,955,079
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
1,753,188
3,254,833
12,411,235
17,496,704
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
16,300,888
11,975,491
132,018,616
90,184,573
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
3,090,353
488,494
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
909,575
52,807
1,463,664
467,528
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
323,338
6,240
331,885
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
2,448,546
434,357
6,470,637
2,240,996
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
540,196
2,549,197
15,728,872
10,637,146
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
19,042,801
10,131,444
67,767,303
64,252,016
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
1,365,754
173,387
52,506,094
8,855,738
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
-
-
އުޅަނދުފަހަރު
4,532,112
3,599,533
44,142,116
22,732,961
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
799,418
2,042,620
26,020,934
9,543,565
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
3,732,694
1,556,913
18,121,182
13,189,396
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
176,585,227
25,246,430
1,600,476,027
1,145,667,588
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
176,585,227
25,246,430
1,600,476,027
1,145,667,588
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
1,366,529
25,274,555
233,829,922
93,605,470
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
1,366,529
274,555
8,108,251
18,605,470
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
25,000,000
225,721,671
75,000,000
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
113,712
-
212,094
49,884
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
113,712
-
212,094
49,884
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
18,063,052
68,317,543
150,578,041
229,245,220
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
13,365,448
65,278,240
95,280,174
173,856,717
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
4,697,604
3,039,303
55,297,867
55,388,502
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
23,574,242
333,574,945
3,464,352,026
2,222,998,038
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
23,574,242
19,990,418
271,575,331
211,105,042
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
83,275,754
208,007,713
266,515,118
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
2,946,693,450
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
230,308,773
38,075,532
851,669,678
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
-
-
893,708,200
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
-
48,734,480
207,802,000
405,685,915
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
197,802,000
52,326,370
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
48,734,480
10,000,000
108,005,758
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
245,353,788
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 25 ސެޕްޓެމްބަރ 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.