މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ޖޫން
ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖަނަވަރީ - ޖޫން
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
2,621,116,904
3,499,658,299
18,219,431,119
20,134,743,611
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,925,935,200
2,361,644,224
11,256,945,515
13,664,181,402
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
385,919,546
411,886,958
2,293,248,261
2,406,160,946
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
338,061,182
363,386,648
1,994,000,489
2,095,156,313
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
47,858,364
48,500,309
299,247,772
311,004,633
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
329,461,239
379,414,629
2,054,350,961
2,241,267,048
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
3,271,798
3,613,022
19,094,432
21,539,559
ފަންނީ އެލަވަންސް
16,391,055
4,078,402
99,415,398
79,705,001
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
9,398,598
9,978,871
54,894,971
59,420,776
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
705,458
65,324
122,085,993
124,350,119
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
913
-
47,458
524,390
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
13,847
4,500
617,303
63,730
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
7,419,660
8,278,596
43,167,225
46,992,188
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
14,613,320
14,574,643
84,939,648
83,678,085
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
2,656,000
2,452,833
15,790,285
15,108,733
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
9,626,593
9,203,869
56,746,932
55,543,917
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
1,578,301
1,342,713
9,400,201
10,179,833
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
39,316,391
31,445,045
230,513,691
222,372,053
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
4,392,275
4,312,786
28,801,173
29,541,109
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
11,417,962
18,324,834
69,382,767
76,608,534
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
1,836,005
2,970,168
8,843,052
14,941,289
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
2,575,531
3,169,574
12,541,452
13,756,118
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
271,707
423,598
1,735,054
2,019,534
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
921,590
2,085,327
4,303,400
13,265,748
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
1,972,812
2,059,758
11,478,765
11,563,108
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
160,220
173,360
959,303
978,867
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
43,693,243
50,878,793
259,943,990
284,055,612
ފޯން އެލަވަންސް
2,633,101
2,780,006
15,350,503
16,632,233
ރިސްކް އެލަވަންސް
11,725,172
12,429,484
69,814,261
71,399,660
ހެދުން އެލަވަންސް
8,100
65,300
1,170,902
1,229,833
ސަރވިސް އެލަވަންސް
122,356,542
108,021,064
723,054,363
709,240,854
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
9,520
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
250,575
255,779
1,588,677
1,456,581
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
21,590
175,370
63,260
959,884
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
11,086,789
11,218,736
65,523,635
66,579,842
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
2,873,976
2,473,977
16,660,753
17,400,754
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
6,272,115
5,382,025
26,422,114
22,878,454
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
9,765,678
-
68,482,507
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
21,555,112
-
27,056,363
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
35,856,083
-
71,732,262
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
136,364,305
146,072,621
819,634,306
864,312,342
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
96,821,411
102,023,602
577,113,340
607,122,580
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
670,601
644,565
4,036,378
3,876,539
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
1,648,609
2,411,960
17,350,909
17,096,821
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
17,521,802
18,735,711
104,690,357
111,309,765
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
19,701,882
22,256,783
116,443,322
124,906,636
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
13,918,803
21,106,302
56,271,279
103,682,167
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
2,587,331
2,793,035
9,794,201
15,164,798
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
725,186
402,699
3,122,378
3,483,025
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
2,117,689
4,321,621
16,003,096
19,136,739
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
2,495,066
10,382,332
12,285,602
42,501,129
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
1,676,666
3,150,992
10,082,828
22,054,800
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
4,316,865
55,622
4,983,174
1,341,676
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
46,808,858
60,839,542
243,147,677
242,731,720
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
3,395,429
6,495,625
23,597,697
28,261,413
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
3,442,339
1,289,423
5,933,769
4,141,616
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
11,974,938
11,570,152
53,208,278
43,164,566
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
23,383,947
33,099,764
127,506,710
131,383,850
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
534,199
1,112,365
3,910,202
4,688,381
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
961,318
635,025
7,188,125
5,590,863
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
676,719
1,774,525
5,528,062
5,166,957
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
1,057,886
2,105,764
8,000,945
10,733,194
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
127,535
144,441
500,188
743,987
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
19,246
64,064
179,262
306,275
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
574,030
315,162
1,670,735
1,477,575
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
661,272
2,233,233
5,923,704
7,073,043
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
172,737,124
205,769,929
934,662,954
993,702,710
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
4,436,951
4,272,495
25,478,449
19,491,480
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
32,271,291
38,805,217
210,307,058
246,370,281
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
5,865,433
8,478,906
47,255,520
45,378,655
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
13,232,085
22,019,472
68,784,493
73,816,406
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
18,438,785
11,649,755
82,483,213
78,908,871
ތަކެތީގެ ކުލި
113,343
7,953
405,695
576,066
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
9,656,022
19,080,434
35,429,136
51,982,126
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,731,363
4,728,048
20,407,157
22,830,502
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
50,256
54,787
482,235
515,362
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
1,030,939
1,947,979
3,222,769
4,448,419
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
1,217,066
1,897,888
10,421,177
9,810,994
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
521,186
3,254,741
3,262,266
11,383,069
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
372,560
2,771,634
2,332,072
13,572,157
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
17,246,640
2,069,364
41,261,442
30,939,490
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
1,809,302
4,473,865
8,628,896
13,698,097
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
7,271,789
28,670,973
55,048,516
101,235,625
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
99,709
965,286
2,617,437
10,058,040
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
391,547
1,945,442
7,610,687
10,987,622
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
691,519
236,146
4,932,895
2,632,279
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
290,717
239,701
15,846,103
2,252,334
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
27,482
5,729
182,777
61,835
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
12,044,778
26,270,712
63,418,152
82,863,089
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
16,505,846
10,356,805
95,601,912
62,106,805
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
3,814,023
1,135,525
17,842,448
15,413,005
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
8,552,913
1,591,661
20,154,680
10,532,365
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
14,053,579
8,839,410
91,245,769
71,837,734
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
173,771,302
87,190,063
698,967,189
544,887,596
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
168,021,946
75,754,533
655,590,759
498,684,605
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
1,397,066
4,309,144
5,877,760
8,143,895
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
3,383,739
5,472,693
30,688,010
30,644,847
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
722,910
1,393,157
5,449,732
6,281,245
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
245,641
260,536
1,360,928
1,133,004
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
69,377,532
36,293,024
217,863,520
193,329,322
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
67,496,653
29,722,241
206,159,293
168,921,152
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
-
1,604,333
343,237
6,823,839
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
191,192
3,260,227
3,300,401
7,551,814
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
905,562
84,372
1,535,536
1,121,979
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
763,001
1,329,806
6,231,934
7,636,794
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
21,124
292,045
293,119
1,273,746
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
21,301,602
25,464,419
99,662,091
112,357,574
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
281,607
1,495,639
4,365,489
4,658,278
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
6,992,153
11,084,365
31,795,875
48,349,414
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
24,850
57,731
38,100
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
9,275
4,091,963
34,807
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
359,345
658,069
12,243,655
2,671,493
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
401,715
583,016
1,380,148
2,170,248
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
125
174,405
1,414,183
1,555,185
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
199,283
408,360
997,328
1,513,240
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
1,245,349
3,992,257
8,915,445
20,797,246
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
11,033
36,760
61,989
122,054
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
253,114
35,102
7,650,999
8,870,916
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
7,004,896
3,325,983
10,305,979
4,908,843
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
269,527
480,485
2,509,080
2,959,620
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
29,782
170,370
130,836
292,338
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
874,190
1,274,037
5,888,585
5,264,591
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
3,379,483
1,711,447
7,852,806
8,151,200
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
103,086,679
184,107,312
969,856,170
1,835,018,778
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
23,965,349
20,470,363
83,515,304
108,322,944
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
232,113
94,851
4,692,609
16,583,402
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
25,070,675
76,101,569
354,313,611
717,487,578
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
53,818,542
87,440,528
527,334,646
992,624,854
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
471,124,939
800,891,185
2,652,091,965
4,089,072,628
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
11,655,347
3,805,170
46,697,519
3,805,170
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
710,976
265,839
2,286,466
979,522
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
6,388,059
68,533,336
40,592,203
105,015,153
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
80,842
1,842,309
995,580
6,852,900
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
2,505,073
75,225
2,626,198
1,108,521
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
-
-
-
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
465,987
1,244,989
25,769,080
29,836,741
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
10,120,530
3,835,651
76,325,518
90,249,265
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
235,000
266,043
1,427,925
1,405,800
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
86,369,488
76,916,428
342,026,444
520,882,012
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
25,995,117
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
27,652,955
22,981,024
86,347,741
156,804,988
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
5,227,000
5,348,000
31,010,000
32,193,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
1,813,935
9,770,060
19,883,881
42,300,925
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
20,126,539
32,381,798
51,428,889
110,956,987
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
206,000
202,500
1,247,500
1,209,000
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
125,398,079
106,050,570
757,810,294
872,123,687
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
18,524,000
20,392,000
109,960,000
119,644,000
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
1,350,900
1,329,537
7,999,097
7,796,584
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
113,779,853
130,202,352
692,682,778
845,791,928
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
695,210
2,730,146
10,173,436
8,681,596
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
1,856,494
12,230,171
21,117,198
66,945,512
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
19,800,000
-
19,800,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
35,961,697
262,267,239
96,293,519
978,506,097
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
975
-
201,395,582
2,908,267
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
18,420,799
-
63,274,974
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
2,063,271
2,608,240
217,189,142
37,658,571
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
2,047,740
-
196,832,152
29,220,494
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
15,531
62,999
17,536,089
227,592
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
2,545,241
2,820,901
8,206,485
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
-
-
4,000
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
695,181,704
1,138,014,075
6,962,485,604
6,470,562,209
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
579,779
878,234
10,470,182
62,481,924
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
239,295
-
5,122,810
52,046,978
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
292,064
-
3,147,120
6,681,097
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
48,420
878,234
2,200,252
3,753,849
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
-
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
64,472,887
159,047,447
450,234,748
818,888,386
ބިން
22,180,413
25,305
102,605,910
161,386,650
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
6,894,954
77,842,321
78,276,201
299,022,167
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
35,397,520
81,179,821
269,352,637
358,479,569
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
311,327,977
374,731,261
1,264,461,891
2,003,007,012
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
22,537,204
97,545,728
208,019,052
548,251,869
ވައިގެ ބަނދަރު
1,204,264
18,648
78,358,449
37,189,747
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
40,525,852
156,242,538
233,847,680
457,307,040
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
229,192,844
82,967,293
485,228,261
520,703,989
ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
964,080
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
17,867,813
37,957,053
259,008,449
438,590,287
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
42,065,000
32,377,913
212,702,794
133,194,771
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
2,398,403
1,593,141
9,803,164
11,798,985
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
9,142,103
13,444,595
91,816,598
68,299,115
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
2,059,236
-
3,090,353
488,494
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
192,362
60,703
486,612
385,654
ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
6,240
8,547
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
1,031,662
246,518
3,139,958
1,648,360
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
732,955
878,022
12,102,307
5,377,354
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
14,072,413
12,387,596
43,631,054
39,600,371
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
12,435,866
3,767,338
48,626,508
5,587,893
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
-
-
އުޅަނދުފަހަރު
13,819,276
3,120,479
37,693,378
8,742,789
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
1,533,987
7,680
23,304,890
2,892,806
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
12,285,289
3,112,799
14,388,488
5,849,983
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
142,825,808
149,625,447
1,049,205,782
1,075,778,400
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
142,825,808
149,625,447
1,049,205,782
1,075,778,400
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
1,170,730
26,096,561
232,359,536
43,314,535
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
1,170,730
1,096,561
6,637,865
18,314,535
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
25,000,000
225,721,671
25,000,000
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
1,744
49,884
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
1,744
49,884
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
21,130,957
15,619,674
127,275,559
152,853,325
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
13,308,292
10,232,587
81,914,726
108,192,962
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
7,822,665
5,387,087
45,360,833
44,660,363
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
97,789,290
315,536,224
3,370,277,990
1,869,789,840
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
94,721,290
92,392,894
233,341,148
174,618,494
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
3,068,000
18,225,245
152,167,860
180,769,726
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
2,946,693,450
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
204,918,085
38,075,532
620,693,420
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
-
-
893,708,200
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
-
60,980,834
207,802,000
302,461,342
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
197,802,000
36,050,870
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
24,632,810
10,000,000
39,169,016
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
36,348,024
-
227,241,456
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑާޓާ އަކީ 25 ޖުލައި 2022 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑާޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.