މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2021
2022
ނޮވެންބަރު
ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ނޮވެންބަރު
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
3,096,007,226
2,803,210,428
33,288,410,231
37,241,154,768
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
2,074,434,978
2,109,362,695
21,479,648,849
25,464,618,377
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
396,173,083
425,430,393
4,232,344,740
4,512,668,006
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
338,957,660
370,301,088
3,674,953,362
3,945,514,148
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
57,215,423
55,129,305
557,391,378
567,153,858
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
319,796,457
370,647,413
3,663,612,933
4,076,604,578
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
3,456,773
3,668,039
36,030,520
39,726,808
ފަންނީ އެލަވަންސް
17,420,241
3,688,761
183,678,321
97,832,313
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
9,635,711
10,290,177
102,724,896
110,480,918
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
-
-
122,160,638
124,391,880
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
9,854
14,348
91,565
582,317
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
13,847
12,238
687,960
300,640
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
7,450,714
8,099,642
80,201,135
88,142,456
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
14,144,192
15,032,905
151,465,955
152,245,392
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
2,438,000
2,424,500
29,120,621
27,686,367
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
9,737,095
9,037,186
104,903,187
100,339,939
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
1,648,123
2,050,607
17,467,059
20,891,543
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
43,161,337
40,923,877
432,419,127
442,585,894
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
6,598,574
5,591,643
58,837,358
58,472,483
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
965,200
43,000
103,144,367
80,019,134
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
2,327,847
3,748,368
18,908,398
31,069,529
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
1,321,567
1,488,255
22,228,773
24,338,186
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
282,326
346,057
3,140,793
3,768,218
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
768,517
2,238,923
8,136,078
23,603,285
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
1,877,958
2,113,402
21,014,388
21,370,145
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
159,062
168,835
1,773,742
1,818,187
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
44,240,090
51,571,446
480,556,588
540,041,124
ފޯން އެލަވަންސް
2,675,321
2,919,878
28,580,101
31,094,715
ރިސްކް އެލަވަންސް
11,697,160
12,227,600
128,329,962
128,400,765
ހެދުން އެލަވަންސް
26,200
71,333
2,093,102
2,089,463
ސަރވިސް އެލަވަންސް
121,112,508
109,700,237
1,328,256,551
1,250,213,327
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
-
-
9,520
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
273,886
345,068
2,820,351
2,891,589
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
181,010
130,950
583,699
1,543,144
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
10,941,396
11,132,290
120,429,032
121,916,315
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
2,981,883
2,592,325
31,116,777
29,986,334
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
2,250,065
2,589,211
42,711,889
44,738,389
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
9,478,843
-
115,571,909
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
19,955,534
-
103,394,993
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
36,951,934
-
255,047,358
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
140,963,801
150,317,264
1,508,675,596
1,609,157,275
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
97,727,298
102,976,481
1,062,951,639
1,120,188,502
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
636,542
675,104
7,173,346
7,240,070
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
4,503,431
4,498,750
30,471,826
38,275,598
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
18,150,899
19,759,725
193,113,906
207,567,626
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
19,945,631
22,407,204
214,964,879
235,885,480
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
16,586,969
20,404,278
147,625,975
213,347,928
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
1,786,507
4,032,339
22,891,364
32,174,237
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
1,002,005
752,016
6,716,287
16,112,081
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
3,115,402
6,229,782
34,265,168
40,706,363
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
8,956,541
7,068,522
50,153,302
80,664,339
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
1,657,110
1,896,117
26,642,384
40,780,183
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
69,404
425,502
6,957,470
2,910,725
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
67,456,382
68,154,835
525,005,035
558,538,838
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
4,391,401
4,785,648
50,152,476
52,886,575
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
691,181
1,530,229
10,329,168
12,801,918
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
14,231,333
23,976,133
103,020,530
129,958,362
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
24,567,601
30,186,012
268,718,145
288,845,514
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
642,600
763,696
7,378,089
8,365,929
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
808,565
1,611,614
11,223,245
9,502,347
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
4,641,396
533,568
18,469,048
14,846,867
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
1,078,974
1,443,154
15,937,983
18,935,577
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
165,166
91,938
1,270,898
1,487,514
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
116,890
194,443
483,443
693,187
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
332,278
298,212
4,463,987
2,664,991
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
15,788,997
2,740,188
33,558,023
17,550,058
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
206,721,972
199,929,325
1,884,975,011
1,923,324,002
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
5,687,427
2,340,816
69,787,094
35,023,823
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
41,923,282
30,985,260
429,331,282
423,285,683
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
9,885,976
16,060,253
96,302,107
92,081,180
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
10,796,638
25,238,289
128,262,883
163,920,843
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
18,562,342
15,167,127
171,899,275
156,570,263
ތަކެތީގެ ކުލި
52,832
403,898
836,866
2,280,975
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
2,987,110
4,085,261
57,345,957
77,037,097
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
3,625,665
4,897,172
40,767,113
44,739,037
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
106,641
55,774
982,038
910,793
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
790,920
1,060,916
7,703,830
9,538,956
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
1,838,496
1,863,869
17,345,669
18,116,317
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
1,654,043
5,265,780
9,405,965
31,443,350
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
1,760,031
6,740,967
27,867,533
43,778,489
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
8,460,282
9,446,077
74,316,589
52,258,394
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
1,515,871
2,244,867
23,036,426
27,836,046
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
4,377,560
23,502,501
106,859,667
193,163,388
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
2,132,103
2,181,076
8,806,640
16,568,752
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
3,531,783
3,188,551
25,784,774
24,844,917
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
892,999
1,273,444
8,032,098
7,256,604
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
21,925,295
593,294
63,000,240
9,908,080
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
31,047
4,085
231,207
81,081
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
36,029,358
8,401,399
124,499,445
150,938,524
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
13,176,862
10,468,018
162,891,503
114,036,670
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
3,993,551
2,015,047
38,182,248
31,270,731
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
1,009,299
1,130,062
35,648,654
44,387,396
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
9,974,559
20,937,391
155,847,908
151,276,088
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
378,132
-
770,524
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
73,839,385
112,600,315
1,287,196,570
1,026,181,429
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
70,563,014
103,955,718
1,185,825,822
934,082,174
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
852,545
1,003,026
10,414,027
13,197,497
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
1,856,942
6,630,036
77,410,351
64,897,311
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
363,011
879,643
10,287,115
12,088,430
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
203,873
131,893
3,259,255
1,916,018
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
57,362,085
44,462,419
473,041,463
308,289,120
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
52,138,730
38,641,585
448,909,549
251,209,427
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
1,902,535
1,596,505
3,526,715
11,437,019
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
1,196,492
728,477
5,053,492
12,236,458
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
19,975
1,026,334
2,150,301
6,864,671
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
1,500,835
1,385,554
12,106,308
21,064,796
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
603,518
1,083,963
1,295,098
5,476,749
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
41,977,215
29,946,964
242,352,009
236,398,656
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
610,667
645,444
6,425,029
9,387,575
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
10,946,514
14,931,807
89,354,027
106,558,409
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
12,773
-
206,847
880,427
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
4,114,110
50,505
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
19,343,230
462,884
44,896,546
4,927,322
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
499,894
320,729
4,037,007
4,533,554
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
19,795
51,182
1,583,203
1,856,204
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
336,922
111,278
2,669,199
2,727,071
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
1,915,699
6,246,629
21,557,271
41,410,596
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
5,722
88,453
220,251
615,377
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
361,633
196,871
10,240,519
9,460,504
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
4,472,635
2,370,128
20,546,613
17,440,800
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
1,073,997
672,067
7,443,609
5,115,468
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
20,633
13,702
327,281
546,516
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
1,413,162
1,095,070
13,133,109
11,595,023
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
943,939
2,740,719
15,597,388
19,293,306
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
143,076,641
74,697,019
2,056,869,670
3,212,588,768
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
12,106,679
21,755,386
143,399,279
213,229,992
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
3,503,826
4,888,107
9,580,796
26,128,835
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
71,431,699
15,608,300
963,931,277
1,369,340,775
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
56,034,437
32,445,226
939,958,318
1,603,889,166
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
606,738,750
612,355,046
5,228,693,375
7,743,452,422
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
18,832
-
93,170,949
3,805,170
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
306,435
41,678
4,070,774
1,464,083
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
8,244,680
20,358,000
180,148,629
201,225,800
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
1,783,081
1,551,556
7,346,245
10,923,983
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
47,150
712,402
3,118,382
1,995,853
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
-
-
74,931
1,005,350
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
1,751,681
1,511,283
38,907,998
41,953,369
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
4,856,206
5,254,610
100,704,585
116,962,656
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
91,823
23,541
4,457,300
1,680,794
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
62,460,673
49,206,070
694,584,965
805,256,191
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
-
40,638,551
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
26,208,902
28,235,180
212,996,253
290,089,491
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
5,277,000
5,388,000
57,344,000
59,023,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
6,123,904
8,687,576
46,250,583
85,920,473
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
21,518,661
19,447,546
124,543,906
185,492,620
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
197,500
204,000
2,255,500
2,223,000
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
171,118,407
224,109,879
1,408,683,153
1,687,918,342
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
19,030,000
20,749,000
203,912,000
223,261,000
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
1,374,850
1,269,032
19,315,504
18,636,619
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
151,012,990
10,660,140
1,302,509,499
1,518,601,389
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
1,376,395
933,450
19,571,287
23,919,539
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
48,452,599
3,496,769
89,982,533
119,265,896
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
-
19,800,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
75,460,310
176,487,405
371,878,153
2,104,516,610
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
26,671
6,033,857
202,227,695
32,057,960
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
27,994,074
-
186,453,233
ނަރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
3,742,238
417,425
229,256,472
44,067,356
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
3,691,767
341,025
202,948,846
29,958,132
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
50,471
76,400
18,476,940
903,627
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
(0)
7,830,686
13,153,838
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
-
-
51,760
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
1,021,572,248
693,847,733
11,808,761,382
11,776,536,392
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
2,175
1,362,724
73,558,178
88,513,065
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
1,953
102,700
66,309,249
53,275,468
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
-
252,510
4,353,465
26,381,904
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
222
1,007,514
2,895,464
8,855,694
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
-
-
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
285,682,311
186,774,549
1,166,082,554
1,672,613,877
ބިން
65,236,533
13,627,510
211,404,229
385,549,710
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
147,064,573
84,975,540
327,085,419
612,924,498
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
73,381,205
88,171,498
627,592,906
674,139,669
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
492,691,364
242,495,121
3,372,609,079
5,000,165,921
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
266,500,585
66,509,952
641,310,886
1,540,177,665
ވައިގެ ބަނދަރު
17,571,222
5,762,549
764,219,193
519,517,396
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
79,604,425
79,658,317
556,044,259
866,930,658
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
72,284,939
63,716,967
970,484,017
1,275,519,789
ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
964,080
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
56,730,193
26,847,337
440,550,724
797,056,333
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
51,279,139
50,198,393
422,857,260
339,432,835
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
5,325,140
5,394,522
23,394,672
28,135,946
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
31,113,518
9,593,257
195,762,361
123,310,584
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
3,090,353
488,494
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
74,257
233,107
1,799,697
1,352,689
ރެފަރެންސް ފޮތް
1,210
1,043
7,450
523,818
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
847,528
2,438,036
11,100,426
5,674,304
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
3,655,514
12,499,730
22,502,758
59,440,882
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
10,134,111
12,620,540
98,842,318
100,732,228
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
127,861
7,418,157
66,357,225
19,773,890
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
-
-
އުޅަނދުފަހަރު
843,189
31,159,316
79,777,576
99,081,154
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
843,189
27,545,733
46,373,899
71,991,625
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
3,613,583
33,403,677
27,089,529
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
120,224,362
40,259,230
2,314,972,314
1,282,204,006
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
120,224,362
40,259,230
2,314,972,314
1,282,204,006
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
3,147
25,000,000
234,602,569
69,978,375
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
3,147
-
8,880,898
22,078,375
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
25,000,000
225,721,671
47,900,000
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
227,768
49,884
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
227,768
49,884
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
15,407,875
61,599,391
191,681,257
324,358,473
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
6,539,200
58,464,821
115,243,502
256,208,989
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
8,868,675
3,134,570
76,437,755
68,149,483
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
55,438,686
30,906,130
3,744,590,827
2,337,302,859
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
1,227,923
18,512,708
317,143,692
281,710,798
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
54,210,763
12,393,422
404,575,303
328,302,649
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
2,946,693,450
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
76,178,382
833,581,212
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
-
-
893,708,200
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
-
24,092,878
207,802,000
562,835,943
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
197,802,000
52,326,370
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
16,382,878
10,000,000
257,445,785
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
7,710,000
-
253,063,788
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ޑޭޓާ އަކީ 28 ފެބްރުއަރީ 2023 ވަނަ ދުވަހު ސިސްޓަމުން ނެގިފައިވާ ޑޭޓާއެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ، މި މައުލޫމާތު ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.