ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ފައިނޭންސިންގް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
ސެޕްޓެންބަރު 2018
ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޖަނަވަރީ އިން ސެޕްޓެންބަރު 2018 އަށް
ޖަނަވަރީ އިން ސެޕްޓެންބަރު 2019 އަށް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
އެކްޗުއަލް
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,566,390,683
1,734,864,489
38,012,883,134
17,922,487,007
ޓެކްސް އާމްދަނީ
950,446,883
1,040,565,073
28,049,227,330
13,011,453,689
ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ
595,278,174
671,329,358
9,298,097,221
3,915,652,162
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
6,421,817
878,267
88,930,115
16,015,156
ހިލޭ އެހީ
15,159,328
23,270,680
563,028,642
1,041,793,984
(-) ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
(915,520)
(1,178,890)
3,674,701,730
(62,427,984)
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
2,356,018,439
2,698,471,035
50,272,702,420
19,769,464,959
ޖުމުލަ ޚަރަދު
2,019,625,150
2,541,102,741
43,085,890,430
18,883,214,832
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,515,462,748
2,104,994,246
28,482,371,009
14,479,907,721
މުސާރައާއި އެލަވަންސް އަދި ޕެންޝަން
784,346,578
843,813,484
784,346,578
7,379,025,904
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
714,830,850
824,306,327
714,830,850
6,090,686,521
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
16,285,320
436,874,435
16,285,320
1,010,195,296
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
504,162,402
436,108,495
13,643,078,427
4,403,307,112
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
50,640,881
34,922,722
50,640,881
289,687,285
ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
325,668,178
299,514,154
325,668,178
2,680,006,595
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
55,796,729
73,692,139
55,796,729
876,724,948
ލޯނު ދޫކުރުން
72,056,614
27,979,480
72,056,614
556,888,284
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
(355,997,202)
(736,426,157)
(4,046,462,533)
(165,644,646)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
(453,234,467)
(806,238,252)
(4,438,117,859)
(960,727,826)
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
97,237,265
69,812,095
2,083,140,391
795,083,179
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
108,397,680
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
197,216,272
157,368,295
3,701,851,097
879,428,421
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
-
-
240,943,407
6,821,706
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
139,177,017
-
1,497,341,572
736,146,242