2019 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ހިނގަމުުންދާ ގޮތް
ސެޕްޓެންބަރު 2019

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ.

މިގޮތުން، ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް ހިމެނިފައިވާއެވެ.

ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
ސެޕްޓެންބަރު
ސެޕްޓެންބަރު
ޖުމުލަ ޚަރަދު
2,019,625,150
2,541,102,741
2,019,625,150
2,541,102,741
1,981,858,090
1,823,920,746
2,142,860,881
2,178,026,184
2,272,688,366
2,286,602,380
2,191,964,618
1,913,382,322
2,232,109,878
2,399,432,922
2,441,275,084
2,159,847,759
1,632,745,337
1,948,428,958
2,011,596,157
1,632,470,820
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
1,515,462,748
2,104,994,246
1,515,462,748
2,104,994,246
1,516,913,235
1,408,552,447
1,538,543,124
1,833,899,196
1,380,464,060
1,433,133,093
1,667,858,449
1,581,075,815
1,366,524,929
1,820,165,764
1,413,353,809
1,396,296,242
1,371,542,604
1,703,934,059
1,161,297,374
1,197,856,858
މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި ޕެންޝަން
784,346,578
843,813,484
784,346,578
843,813,484
762,705,449
814,620,058
778,030,400
823,274,834
762,617,413
837,748,586
866,557,707
806,908,819
739,092,350
900,763,218
760,491,483
784,933,616
715,559,713
795,500,729
714,458,760
771,462,559
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
376,675,824
397,929,095
376,675,824
397,929,095
360,410,338
395,648,724
361,016,877
391,441,037
365,352,714
404,048,287
355,940,450
392,469,714
348,309,692
370,462,371
344,626,942
370,891,695
338,934,619
376,284,448
332,752,199
355,026,391
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
282,282,931
316,070,115
282,282,931
316,070,115
276,018,509
291,192,017
293,594,633
304,257,796
272,659,578
305,406,849
384,317,653
287,934,604
266,167,339
402,572,035
290,712,994
290,038,869
248,353,429
285,822,644
258,545,866
289,953,135
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
125,387,823
129,814,275
125,387,823
129,814,275
126,276,602
127,779,317
123,418,891
127,576,001
124,605,121
128,293,450
126,299,603
126,504,500
124,615,318
127,728,812
125,151,547
124,003,052
128,271,664
133,393,637
123,160,694
126,483,033
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
714,830,850
824,306,327
714,830,850
824,306,327
731,336,577
589,989,545
743,947,750
779,040,158
569,562,099
595,358,673
798,559,168
773,191,963
622,893,060
884,987,552
651,752,098
585,788,774
655,484,192
631,940,965
446,680,112
426,082,565
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
14,795,375
23,942,163
14,795,375
23,942,163
8,991,876
12,148,052
16,281,754
15,908,141
9,054,288
13,218,078
15,530,718
13,776,403
13,535,973
16,261,049
12,703,997
18,658,581
12,623,421
12,743,703
14,010,748
17,209,090
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
64,901,990
53,699,377
64,901,990
53,699,377
59,414,243
38,128,454
45,154,890
59,137,692
32,163,709
36,103,944
35,051,146
32,727,135
41,548,471
53,140,477
52,549,247
(10,754,085)
46,811,554
98,838,299
23,579,646
37,990,820
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
176,501,649
165,390,847
176,501,649
165,390,847
101,352,542
121,270,332
171,791,860
173,822,288
153,725,672
124,221,528
140,910,198
113,671,896
178,241,707
205,748,230
152,258,625
120,795,773
108,427,885
117,215,747
112,659,915
94,028,488
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
51,553,646
78,922,278
51,553,646
78,922,278
63,930,521
74,178,672
67,164,996
55,538,955
25,577,044
39,473,127
62,186,410
68,203,489
66,895,826
96,212,917
43,400,914
115,383,096
38,232,155
66,743,008
14,917,605
11,172,614
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
61,279,491
52,119,694
61,279,491
52,119,694
34,814,522
48,057,471
48,706,044
62,617,564
20,448,538
22,340,230
21,995,482
18,955,584
15,444,669
21,959,727
35,750,234
22,497,486
71,366,189
30,170,459
51,973,908
20,970,648
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
13,383,928
28,773,656
13,383,928
28,773,656
17,055,407
19,593,116
18,427,771
19,353,748
19,040,892
21,351,118
13,453,322
22,112,148
10,916,798
28,756,015
10,671,456
24,003,182
7,777,269
22,137,212
5,921,896
30,590,982
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
97,237,265
69,812,095
97,237,265
69,812,095
112,551,114
34,324,401
97,054,912
79,359,260
53,285,875
15,071,220
214,893,260
157,569,955
71,031,513
173,193,907
108,207,503
88,560,394
91,824,200
57,903,571
140,108,089
119,288,377
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
235,177,506
351,646,217
235,177,506
351,646,217
333,226,353
242,289,047
279,365,523
313,302,511
256,266,080
323,579,429
294,538,633
346,175,353
225,278,103
289,715,230
236,210,123
206,644,345
278,421,517
226,188,966
83,508,304
94,831,545
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
16,285,320
436,874,435
16,285,320
436,874,435
22,871,209
3,942,844
16,564,974
231,584,203
48,284,549
25,834
2,741,574
975,033
4,539,519
34,414,994
1,110,228
25,573,853
498,699
276,492,365
158,502
311,735
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
504,162,402
436,108,495
504,162,402
436,108,495
464,944,855
415,368,299
604,317,757
344,126,988
892,224,305
853,469,287
524,106,169
332,306,507
865,584,949
579,267,159
1,027,921,275
763,551,517
261,202,734
244,494,899
850,298,782
434,613,962
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
50,640,881
34,922,722
50,640,881
34,922,722
32,706,652
29,079,990
25,426,392
40,669,739
47,335,882
37,751,589
38,098,634
39,542,738
10,503,668
27,363,723
3,777,033
40,904,712
8,771,782
13,178,781
61,996,374
26,273,291
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް، ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
50,098,649
30,581,362
50,098,649
30,581,362
32,692,192
25,974,188
23,490,418
40,524,507
47,313,936
30,928,265
38,098,634
39,523,706
10,503,668
26,839,012
3,459,033
39,789,303
8,771,782
13,150,781
61,301,030
26,273,291
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
542,233
4,341,360
542,233
4,341,360
14,460
3,105,802
1,935,974
145,233
1,468
6,823,324
-
19,032
-
524,710
318,000
1,115,408
-
28,000
695,344
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
-
-
-
-
-
-
-
20,479
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
325,668,178
299,514,154
325,668,178
299,514,154
343,956,306
213,893,690
532,920,535
179,240,228
829,704,540
673,936,390
376,330,598
196,478,151
718,083,301
188,955,790
900,094,949
498,359,012
170,634,299
100,723,252
739,514,522
328,905,927
ބިމާއި އިމާރާތް
80,649,137
97,527,111
80,649,137
97,527,111
45,900,284
99,811,590
49,730,761
50,256,674
38,675,002
166,348,324
52,090,617
31,820,858
436,797,407
79,226,767
330,077,173
23,214,966
31,836,825
38,759,917
20,882,941
11,733,049
މަގާއި، ފާލަން، ބްރިޖް އަދި އެއަރޕޯޓް
150,672,060
72,800,174
150,672,060
72,800,174
118,326,020
48,185,217
335,823,158
41,292,913
638,460,646
408,018,352
172,098,137
53,806,672
174,822,242
9,154,476
475,664,378
335,563,453
26,982,075
17,542,510
516,309,747
302,893,880
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
27,132,110
44,594,728
27,132,110
44,594,728
77,884,702
18,725,098
52,016,772
6,344,138
22,004,492
24,732,063
38,562,841
10,520,879
57,231,903
35,196,813
33,457,972
16,751,718
15,820,739
5,216,915
23,576,269
82,514
އެހެނިހެން އުމްރާނީ މުދާ
67,214,871
84,592,141
67,214,871
84,592,141
101,845,300
47,171,785
95,349,844
81,346,503
130,564,399
74,837,651
113,579,003
100,329,743
49,231,749
65,377,735
60,895,426
122,828,875
95,994,659
39,203,910
178,745,565
14,196,484
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
55,796,729
73,692,139
55,796,729
73,692,139
15,700,698
141,791,982
45,970,830
86,752,058
238,242
45,988,197
53,723,737
62,888,449
114,997,980
91,201,952
48,644,560
224,287,793
41,796,653
100,592,866
39,535,887
49,529,512
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
3,787,929
1,189,930
3,787,929
1,189,930
8,132,648
794,991
3,807,569
1,036,106
7,196,211
766,987
4,748,487
2,023,122
5,445,566
836,728
6,013,150
1,027,053
4,157,802
650,449
7,211,395
927,296
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
52,008,800
72,502,209
52,008,800
72,502,209
7,568,050
140,996,991
42,163,261
85,715,952
(6,957,969)
45,221,210
48,975,250
60,865,326
109,552,414
90,365,224
42,631,411
223,260,740
37,638,851
99,942,417
32,324,492
48,602,216
ލޯން ދޫކުރުން
72,056,614
27,979,480
72,056,614
27,979,480
72,581,199
30,602,637
-
37,464,962
14,945,641
95,793,112
55,953,200
33,397,169
22,000,000
271,745,693
75,404,733
-
40,000,000
30,000,000
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް
72,056,614
27,979,480
72,056,614
27,979,480
72,581,199
30,602,637
-
37,464,962
14,945,641
95,793,112
55,953,200
33,397,169
22,000,000
271,745,693
75,404,733
-
40,000,000
30,000,000
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
197,216,272
157,368,295
197,216,272
157,368,295
34,483,970
45,518,195
173,887,064
148,498,603
40,462,560
56,342,192
62,940,982
53,423,912
41,279,497
100,166,506
197,683,876
129,155,433
424,763,133
50,933,311
121,463,044
138,021,974
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު،
-
-
-
-
-
-
1,163,438
-
-
2,317,810
-
-
6,957,371
-
-
4,311,520
-
-
-
192,375
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
139,177,017
-
139,177,017
-
128,993,248
55,140,867
120,564,383
47,112,425
126,428,116
54,211,277
154,551,273
69,957,668
133,129,309
129,816,452
162,591,816
134,314,615
148,692,564
124,718,251
46,446,258
120,874,688