2019 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ހިނގަމުންދާ ގޮތް
ސެޕްޓެންބަރު 2019

މި ބައިގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚުލާސާ ތާވަލެވެ. މި ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ދައުލަތުގެ

ޑެފިސިޓް/ސަރޕްލަސް އަދި ދައުލަތުން ދައްކާ އެހެނިހެން ފައިސާއެވެ.

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
16,647,627,878
17,922,487,007
16,647,627,878
83,467,348,028
15,081,237,195
81,732,483,539
13,562,886,831
80,388,255,679
10,954,366,408
77,297,662,863
9,100,258,009
75,501,306,300
7,775,950,723
73,882,745,257
6,252,747,232
71,933,558,908
4,248,142,943
70,051,036,009
2,483,720,966
68,477,078,948
ޖުމުލަ އާމްދަނީ
16,385,989,049
16,880,693,023
16,385,989,049
16,880,693,023
14,834,757,694
15,169,099,214
13,331,458,085
13,866,327,229
10,746,915,606
11,276,998,235
8,919,025,137
9,496,116,740
7,625,370,940
7,885,665,084
6,125,118,217
5,945,497,413
4,166,196,414
4,102,376,033
2,468,059,311
2,536,063,168
ޖުމުލަ ބަޖެޓު
21,389,598,751
19,769,464,959
21,389,598,751
104,539,962,372
19,033,580,312
101,841,491,336
16,888,245,004
99,972,052,395
14,449,769,238
97,645,527,609
12,010,190,197
95,300,265,226
9,600,733,323
93,333,458,992
7,187,257,269
90,833,859,563
4,385,706,493
88,540,544,850
2,179,505,459
86,541,182,581
ޖުމުލަ ޚަރަދު
18,926,723,560
18,883,214,832
18,926,723,560
95,967,696,614
16,907,098,410
93,426,593,873
14,925,240,320
91,602,673,127
12,782,379,439
89,424,646,944
10,509,691,074
87,138,044,563
8,317,726,455
85,224,662,242
6,085,616,578
82,825,229,319
3,644,341,494
80,665,381,560
2,011,596,157
78,716,952,602
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
12,931,960,332
14,479,907,721
12,931,960,332
14,479,907,721
11,416,497,584
12,374,913,475
9,899,584,349
10,966,361,028
8,361,041,225
9,132,461,832
6,980,577,165
7,699,328,739
5,312,718,716
6,118,252,924
3,946,193,787
4,298,087,160
2,532,839,978
2,901,790,918
1,161,297,374
1,197,856,858
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
5,994,763,228
4,403,307,112
5,994,763,228
4,403,307,112
5,490,600,826
3,967,198,617
5,025,655,971
3,551,830,318
4,421,338,214
3,207,703,330
3,529,113,909
2,354,234,043
3,005,007,740
2,021,927,536
2,139,422,791
1,442,660,378
1,111,501,516
679,108,860
850,298,782
434,613,962
ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
(1,292,901,950)
(165,644,646)
(1,292,901,950)
(7,647,774,903)
(936,904,748)
(6,911,348,745)
(585,948,136)
(6,465,980,261)
(1,148,662,591)
(7,457,906,152)
(783,368,499)
(6,982,731,555)
(130,604,427)
(6,845,480,231)
507,270,446
(6,568,427,564)
835,733,739
(6,379,663,098)
612,232,899
(6,063,094,772)
އޯވަރޯލް ބެލެންސް
(2,279,095,682)
(960,727,826)
(2,279,095,682)
(12,500,348,586)
(1,825,861,215)
(11,694,110,334)
(1,362,353,489)
(11,214,417,449)
(1,828,013,032)
(12,126,984,081)
(1,409,433,065)
(11,636,738,263)
(541,775,733)
(11,341,916,984)
167,130,654
(10,891,670,411)
603,801,449
(10,614,345,551)
472,124,809
(10,239,873,654)
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން، ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
1,302,301,207
886,250,127
1,302,301,207
6,920,237,345
1,105,084,934
6,762,869,051
1,070,600,965
6,717,350,855
895,550,463
6,568,852,252
855,087,903
6,510,192,250
792,146,921
6,456,768,338
743,910,053
6,356,601,832
546,226,177
6,223,134,878
121,463,044
6,172,201,567
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
1,160,573,984
736,146,242
1,160,573,984
3,703,435,479
1,021,396,967
3,703,435,479
892,403,719
3,648,294,612
771,839,336
3,601,182,187
645,411,220
3,546,970,911
490,859,947
3,477,013,243
357,730,638
3,347,196,791
195,138,822
3,212,882,176
46,446,258
3,088,163,925
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އާމްދަނީ
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޚަރަދު
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
-
0
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އޯވަރޯލް ބެލެންސް
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
-
(0)
ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ
-
90,188,165,703
-
180,376,331,406
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703
-
90,188,165,703ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ތަފްސީލް
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު