2019 ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ހިނގަމުުންދާ ގޮތް
ސެޕްޓެންބަރު 2019

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ.

މިގޮތުން، ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތައް ހިމެނިފައިވާއެވެ.

ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2018
2019
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު
ޖަނަވަރީ - ސެޕްޓެންބަރު
ޖުމުލަ ޚަރަދު
18,926,723,560
18,883,214,832
18,926,723,560
18,883,214,832
16,907,098,410
16,342,112,092
14,925,240,320
14,518,191,346
12,782,379,439
12,340,165,162
10,509,691,074
10,053,562,782
8,317,726,455
8,140,180,460
6,085,616,578
5,740,747,538
3,644,341,494
3,580,899,778
2,011,596,157
1,632,470,820
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
12,931,960,332
14,479,907,721
12,931,960,332
14,479,907,721
11,416,497,584
12,374,913,475
9,899,584,349
10,966,361,028
8,361,041,225
9,132,461,832
6,980,577,165
7,699,328,739
5,312,718,716
6,118,252,924
3,946,193,787
4,298,087,160
2,532,839,978
2,901,790,918
1,161,297,374
1,197,856,858
މުސާރައާއި އުޖޫރަ އަދި ޕެންޝަން
6,883,859,852
7,379,025,904
6,883,859,852
7,379,025,904
6,099,513,274
6,535,212,420
5,336,807,825
5,720,592,362
4,558,777,425
4,897,317,527
3,796,160,012
4,059,568,941
2,929,602,305
3,252,660,122
2,190,509,955
2,351,896,904
1,430,018,472
1,566,963,288
714,458,760
771,462,559
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
3,184,019,656
3,454,201,763
3,184,019,656
3,454,201,763
2,807,343,832
3,056,272,668
2,446,933,495
2,660,623,944
2,085,916,618
2,269,182,907
1,720,563,903
1,865,134,620
1,364,623,453
1,472,664,906
1,016,313,761
1,102,202,534
671,686,818
731,310,839
332,752,199
355,026,391
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
2,572,652,933
2,773,248,064
2,572,652,933
2,773,248,064
2,290,370,002
2,457,177,949
2,014,351,493
2,165,985,932
1,720,756,860
1,861,728,136
1,448,097,282
1,556,321,287
1,063,779,629
1,268,386,683
797,612,290
865,814,648
506,899,296
575,775,779
258,545,866
289,953,135
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,127,187,263
1,151,576,077
1,127,187,263
1,151,576,077
1,001,799,440
1,021,761,803
875,522,838
893,982,486
752,103,947
766,406,484
627,498,826
638,113,034
501,199,223
511,608,534
376,583,905
383,879,722
251,432,358
259,876,670
123,160,694
126,483,033
އިދާރީ އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5,935,045,905
6,090,686,521
5,935,045,905
6,090,686,521
5,220,215,056
5,266,380,194
4,488,878,479
4,676,390,649
3,744,930,728
3,897,350,491
3,175,368,630
3,301,991,818
2,376,809,462
2,528,799,855
1,753,916,401
1,643,812,303
1,102,164,304
1,058,023,530
446,680,112
426,082,565
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
117,528,149
143,865,260
117,528,149
143,865,260
102,732,775
119,923,097
93,740,899
107,775,045
77,459,145
91,866,904
68,404,856
78,648,826
52,874,138
64,872,423
39,338,166
48,611,374
26,634,169
29,952,793
14,010,748
17,209,090
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
401,174,896
399,012,113
401,174,896
399,012,113
336,272,906
345,312,736
276,858,663
307,184,282
231,703,773
248,046,590
199,540,065
211,942,646
164,488,918
179,215,511
122,940,447
126,075,034
70,391,201
136,829,119
23,579,646
37,990,820
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,295,870,052
1,236,165,130
1,295,870,052
1,236,165,130
1,119,368,403
1,070,774,283
1,018,015,862
949,503,951
846,224,002
775,681,662
692,498,330
651,460,135
551,588,132
537,788,239
373,346,425
332,040,009
221,087,800
211,244,236
112,659,915
94,028,488
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
433,859,116
605,828,157
433,859,116
605,828,157
382,305,471
526,905,878
318,374,950
452,727,206
251,209,954
397,188,251
225,632,910
357,715,124
163,446,500
289,511,636
96,550,674
193,298,718
53,149,760
77,915,622
14,917,605
11,172,614
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
361,779,077
299,688,864
361,779,077
299,688,864
300,499,586
247,569,169
265,685,064
199,511,698
216,979,020
136,894,134
196,530,482
114,553,905
174,535,000
95,598,321
159,090,331
73,638,594
123,340,098
51,141,108
51,973,908
20,970,648
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
116,648,741
216,671,175
116,648,741
216,671,175
103,264,813
187,897,520
86,209,405
168,304,404
67,781,634
148,950,656
48,740,742
127,599,538
35,287,421
105,487,390
24,370,622
76,731,375
13,699,166
52,728,193
5,921,896
30,590,982
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
986,193,732
795,083,179
986,193,732
795,083,179
888,956,467
725,271,085
776,405,353
690,946,684
679,350,440
611,587,425
626,064,566
596,516,205
411,171,306
438,946,250
340,139,792
265,752,343
231,932,289
177,191,949
140,108,089
119,288,377
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
2,221,992,142
2,394,372,642
2,221,992,142
2,394,372,642
1,986,814,636
2,042,726,426
1,653,588,283
1,800,437,379
1,374,222,760
1,487,134,868
1,117,956,680
1,163,555,439
823,418,047
817,380,086
598,139,944
527,664,855
361,929,822
321,020,511
83,508,304
94,831,545
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
113,054,574
1,010,195,296
113,054,574
1,010,195,296
96,769,254
573,320,861
73,898,045
569,378,017
57,333,072
337,793,814
9,048,523
337,767,980
6,306,949
336,792,947
1,767,430
302,377,953
657,202
276,804,100
158,502
311,735
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
5,994,763,228
4,403,307,112
5,994,763,228
4,403,307,112
5,490,600,826
3,967,198,617
5,025,655,971
3,551,830,318
4,421,338,214
3,207,703,330
3,529,113,909
2,354,234,043
3,005,007,740
2,021,927,536
2,139,422,791
1,442,660,378
1,111,501,516
679,108,860
850,298,782
434,613,962
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
279,257,297
289,687,285
279,257,297
289,687,285
228,616,416
254,764,563
195,909,764
225,684,573
170,483,372
185,014,834
123,147,490
147,263,245
85,048,856
107,720,506
74,545,188
80,356,783
70,768,155
39,452,072
61,996,374
26,273,291
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް، ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
275,729,341
273,584,416
275,729,341
273,584,416
225,630,692
243,003,054
192,938,500
217,028,865
169,448,082
176,504,359
122,134,146
145,576,094
84,035,512
106,052,387
73,531,844
79,213,375
70,072,811
39,424,072
61,301,030
26,273,291
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
3,507,478
16,102,869
3,507,478
16,102,869
2,965,246
11,761,509
2,950,786
8,655,707
1,014,812
8,510,475
1,013,344
1,687,151
1,013,344
1,668,119
1,013,344
1,143,408
695,344
28,000
695,344
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
20,479
-
20,479
-
20,479
-
20,479
-
20,479
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް
4,936,907,228
2,680,006,595
4,936,907,228
2,680,006,595
4,611,239,049
2,380,492,441
4,267,282,744
2,166,598,751
3,734,362,209
1,987,358,523
2,904,657,669
1,313,422,133
2,528,327,071
1,116,943,982
1,810,243,770
927,988,191
910,148,821
429,629,179
739,514,522
328,905,927
ބިމާއި އިމާރާތް
1,086,640,148
598,699,255
1,086,640,148
598,699,255
1,005,991,011
501,172,145
960,090,727
401,360,555
910,359,965
351,103,881
871,684,963
184,755,557
819,594,346
152,934,699
382,796,940
73,707,932
52,719,767
50,492,966
20,882,941
11,733,049
މަގާއި، ފާލަން، ބްރިޖް އަދި އެއަރޕޯޓް
2,609,158,463
1,289,257,647
2,609,158,463
1,289,257,647
2,458,486,403
1,216,457,472
2,340,160,383
1,168,272,255
2,004,337,225
1,126,979,342
1,365,876,579
718,960,990
1,193,778,442
665,154,319
1,018,956,200
655,999,843
543,291,822
320,436,390
516,309,747
302,893,880
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
347,687,801
162,164,866
347,687,801
162,164,866
320,555,690
117,570,138
242,670,989
98,845,040
190,654,217
92,500,902
168,649,724
67,768,839
130,086,883
57,247,960
72,854,980
22,051,148
39,397,008
5,299,429
23,576,269
82,514
އެހެނިހެން އުމްރާނީ މުދާ
893,420,817
629,884,827
893,420,817
629,884,827
826,205,946
545,292,686
724,360,646
498,120,901
629,010,802
416,774,398
498,446,402
341,936,747
384,867,399
241,607,004
335,635,650
176,229,269
274,740,224
53,400,394
178,745,565
14,196,484
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދާއި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
416,405,317
876,724,948
416,405,317
876,724,948
360,608,588
803,032,809
344,907,890
661,240,827
298,937,060
574,488,769
298,698,818
528,500,572
244,975,081
465,612,123
129,977,100
374,410,171
81,332,540
150,122,378
39,535,887
49,529,512
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
50,500,756
9,252,662
50,500,756
9,252,662
46,712,827
8,062,732
38,580,179
7,267,741
34,772,610
6,231,635
27,576,399
5,464,648
22,827,913
3,441,526
17,382,346
2,604,798
11,369,196
1,577,744
7,211,395
927,296
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
365,904,561
867,472,286
365,904,561
867,472,286
313,895,761
794,970,077
306,327,711
653,973,086
264,164,450
568,257,134
271,122,418
523,035,924
222,147,168
462,170,598
112,594,754
371,805,373
69,963,344
148,544,634
32,324,492
48,602,216
ލޯން ދޫކުރުން
362,193,387
556,888,284
362,193,387
556,888,284
290,136,773
528,908,805
217,555,574
498,306,167
217,555,574
460,841,205
202,609,933
365,048,093
146,656,733
331,650,925
124,656,733
59,905,232
49,252,000
59,905,232
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް
362,193,387
556,888,284
362,193,387
556,888,284
290,136,773
528,908,805
217,555,574
498,306,167
217,555,574
460,841,205
202,609,933
365,048,093
146,656,733
331,650,925
124,656,733
59,905,232
49,252,000
59,905,232
9,252,000
29,905,232
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން
1,294,180,398
879,428,421
1,294,180,398
879,428,421
1,096,964,126
722,060,127
1,062,480,156
676,541,931
888,593,092
528,043,328
848,130,532
471,701,136
785,189,550
418,277,224
743,910,053
318,110,718
546,226,177
188,955,285
121,463,044
138,021,974
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު،
8,120,809
6,821,706
8,120,809
6,821,706
8,120,809
6,821,706
8,120,809
6,821,706
6,957,371
6,821,706
6,957,371
4,503,895
6,957,371
4,503,895
-
4,503,895
-
192,375
-
192,375
އެސް.ޑީ.އެފްއަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ
1,160,573,984
736,146,242
1,160,573,984
736,146,242
1,021,396,967
736,146,242
892,403,719
681,005,375
771,839,336
633,892,950
645,411,220
579,681,673
490,859,947
509,724,006
357,730,638
379,907,554
195,138,822
245,592,939
46,446,258
120,874,688