2020 ގެ ބަޖެޓު ޚުލާޞާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަންޑްތަކުގެ ޚުލާޞާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
29,480,592,426
31,905,868,555
43,774,178,251
43,752,815,582
38,748,444,855
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
22,123,937,394
27,528,447,755
31,260,427,526
35,532,265,353
27,877,444,503
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
7,187,163,815
3,367,048,964
9,601,770,511
5,168,653,791
8,174,428,843
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
169,491,217
1,010,371,836
1,209,464,712
1,305,781,844
1,122,238,761
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
28,165,331,601
30,459,828,300
42,749,485,445
42,657,215,356
37,871,314,865
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
18,927,729,339
22,407,061,575
24,039,210,203
24,433,159,276
23,633,916,772
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
9,026,694,880
7,023,531,988
15,516,255,513
15,871,471,144
11,729,386,458
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
210,907,382
1,029,234,737
1,491,504,227
606,470,342
933,678,887