2020 ގެ ބަޖެޓު ޚުލާޞާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާގައި ހިމެނެނީ 3 ތާވަލެކެވެ. ފުރަތަމަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާތަކާއި ބަޖެޓު ފައިނޭންސްކުރަން ރާވާފައިވާ ގޮތެވެ.

ދެވަނަ ތާވަލުގައި ވަނީ އެކި ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި އެ ފަންޑުތަކުން ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ތިންވަނަ ތާވަލުގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ މައިގަނޑު ބައިތަކެވެ.

ދައުލަތުގެ ފަންޑްތަކުގެ ޚުލާޞާ
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި
29,480,592,426
31,905,868,555
43,337,612,210
43,614,721,184
38,381,623,670
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
22,123,937,394
27,528,447,755
30,823,861,485
35,394,170,955
27,510,623,318
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
7,187,163,815
3,367,048,964
9,601,770,511
5,168,653,791
8,174,428,843
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
169,491,217
1,010,371,836
1,209,464,712
1,305,781,844
1,122,238,761
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު
28,165,331,601
30,459,828,300
42,312,919,404
42,519,120,958
37,504,493,680
ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް
18,927,729,339
22,407,061,575
24,002,533,261
24,396,826,635
23,540,423,391
ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް
9,026,694,880
7,023,531,988
15,091,499,099
15,757,608,755
11,459,172,225
އެޑްވާންސް ފަންޑް
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ޓްރަސްޓް ފަންޑް
210,907,382
1,029,234,737
1,516,371,542
618,570,974
930,565,316