2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
42,749,485,445
42,657,215,356
37,871,314,865
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
3,122,610,513
3,152,897,009
3,240,039,867
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
2,984,291,474
3,019,000,505
3,049,925,498
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
138,319,039
133,896,504
190,114,369
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
5,150,370,169
8,332,748,263
3,727,412,716
ދަރަނި އަދާކުރުން
3,017,692,844
6,163,529,624
1,883,670,994
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,132,677,325
2,169,218,639
1,843,741,722
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,554,248,408
1,663,032,851
1,499,371,378
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,342,548,378
1,355,023,901
1,332,968,793
ސިވިލް ޑިފެންސް
211,700,030
308,008,950
166,402,585
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
3,000,587,700
2,897,854,609
3,012,169,884
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,761,289,922
1,740,000,045
1,809,690,597
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
32,250
-
612,750
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
813,575,488
778,840,973
776,906,128
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
425,690,040
379,013,591
424,960,409
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
9,703,903,578
8,003,326,784
7,954,657,390
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
3,705,455,989
3,844,140,419
4,114,024,276
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
231,788,437
180,904,679
208,025,175
ހަކަތަ
24,831,387
3,673,729
279,440,265
ދަތުރުފަތުރު
5,658,779,924
3,890,485,719
3,272,659,736
މުވާސަލާތު
83,047,841
84,122,238
80,507,938
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
2,930,553,585
1,733,348,113
1,790,128,102
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
387,402,474
600,902,152
214,666,547
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,591,995,180
672,435,896
1,053,124,759
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
16,797,043
15,997,043
21,169,644
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
792,112,586
304,390,025
361,567,236
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
142,246,302
139,622,997
139,599,916
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
3,263,704,806
3,656,454,665
3,128,918,850
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
866,190,641
1,388,796,359
1,025,147,652
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,978,848,909
2,108,467,205
1,884,162,950
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
417,709,367
159,191,101
195,789,904
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
10,524,115
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
955,889
-
13,294,229
ސިއްހަތު
4,481,065,548
4,337,991,034
4,144,159,194
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
3,917,790,429
3,770,027,707
3,558,754,085
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
563,275,119
567,963,327
585,405,109
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
694,016,711
559,933,020
918,757,795
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
311,692,578
241,112,586
533,547,140
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
65,264,533
54,430,291
56,289,953
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
8,204,175
8,273,018
8,137,338
ދީނީ ޚިދުމަތް
308,855,425
256,117,125
320,783,364
ތައުލީމު
4,774,045,949
4,294,987,330
4,464,515,341
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
3,487,864,095
3,048,721,516
3,314,900,558
މަތީ ތައުލީމު
1,286,181,854
1,246,265,814
1,149,614,783
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
4,074,378,478
4,024,641,678
3,991,184,348
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,411,533,616
1,452,698,048
1,371,568,149
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
57,733,560
59,465,566
56,052,000
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
213,355,145
120,598,669
171,827,689
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,071,756,157
1,071,879,395
1,071,736,510