2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓު
42,312,919,404
42,519,120,958
37,504,493,680
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް
3,113,671,341
3,144,268,764
3,186,816,656
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ޤާނޫނުތައް ހެދުމާއި މާލީ އަދި ފިސްކަލް ކަންތައްތަކާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
2,975,352,302
3,010,372,260
2,998,202,287
އާންމު ޚިދުމަތްތައް
138,319,039
133,896,504
188,614,369
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން
5,150,370,169
8,332,748,263
3,727,412,716
ދަރަނި އަދާކުރުން
3,017,692,844
6,163,529,624
1,883,670,994
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,132,677,325
2,169,218,639
1,843,741,722
ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން
1,546,248,408
1,662,032,851
1,493,771,378
މިލިޓަރީ ޑިފެންސް
1,342,548,378
1,355,023,901
1,332,968,793
ސިވިލް ޑިފެންސް
203,700,030
307,008,950
160,802,585
އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
2,901,447,700
2,862,414,609
2,942,509,884
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން
1,761,289,922
1,740,000,045
1,808,190,597
އަލިފާނުގެ ހާދިސާ އަދި ހާލުގައިޖެހިގެން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
32,250
-
612,750
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުން
744,435,488
745,900,973
738,746,128
ބަންދުގައި ބޭތިއްބުމާއި އަދި ރިހެބިލިޓޭޝަންއަށް ކުރާ ޚަރަދު
395,690,040
376,513,591
394,960,409
އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
9,665,889,370
8,011,375,811
7,912,373,171
މަސައްކަތްތެރިންނާއި ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް އަދި އިގުތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް
3,673,492,115
3,843,539,393
4,096,654,276
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން
231,788,437
180,904,679
208,025,175
ހަކަތަ
24,831,387
3,673,729
279,440,265
ދަތުރުފަތުރު
5,652,729,590
3,899,135,772
3,247,745,517
މުވާސަލާތު
83,047,841
84,122,238
80,507,938
ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން
2,945,323,853
1,764,461,245
1,797,984,078
ރައްކާތެރި ގޮތެއްގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުން
387,402,474
600,902,152
214,666,547
ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
1,595,353,978
702,484,984
1,059,101,873
ޖައްވައް ދޫކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް ހުއްޓުވުން
16,797,043
15,997,043
21,169,644
ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ހިމާޔަތްކުރުން
803,524,056
305,454,069
363,446,098
އެހެނިހެން ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުމުގެ ޚަރަދު
142,246,302
139,622,997
139,599,916
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
3,244,504,803
3,654,579,664
3,110,718,847
ގެދޮރު ބިނާކުރުން
866,190,641
1,388,796,359
1,025,147,652
ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,959,648,906
2,106,592,204
1,865,962,947
ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން
417,709,367
159,191,101
195,789,904
މަގުބައްތި ޖެހުން
-
-
10,524,115
އެހެނިހެން - ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތް
955,889
-
13,294,229
ސިއްހަތު
4,388,715,548
4,329,991,034
4,107,829,194
ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް
3,826,190,429
3,762,777,707
3,523,174,085
އާންމު ސިއްހީ ޚިދުމަތް
562,525,119
567,213,327
584,655,109
އެހެނިހެން - ސިއްހަތު
-
-
-
އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް
603,853,466
485,405,978
822,795,567
މުނިފޫހިފިލުވުމާއި ކުޅިވަރު
236,609,500
171,945,711
446,805,079
ސަގާފީ ހިދުމަތްތައް
60,044,366
49,210,124
51,069,786
ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމާއި ޝާއިޢުކުރުމުގެ ހިދުމަތް
8,204,175
8,273,018
8,137,338
ދީނީ ޚިދުމަތް
298,995,425
255,977,125
316,783,364
ތައުލީމު
4,678,983,868
4,247,635,289
4,411,597,841
ފަށާ، ޕްރައިމަރީ އަދި ސާނަވީ ތައުލީމު
3,440,849,514
3,039,346,975
3,270,783,058
މަތީ ތައުލީމު
1,238,134,354
1,208,288,314
1,140,814,783
އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
4,073,910,878
4,024,207,450
3,990,684,348
ބަލިވުމާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ދޭ އެހީ
1,411,533,616
1,452,698,048
1,371,568,149
އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,320,000,000
1,320,000,000
1,320,000,000
ޔަތީމު ކުދިންނާއި ބަލަދުވެރިޔަކު ނެތް ފަރާތްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
57,733,560
59,465,566
56,052,000
ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލީ ޚިދުމަތް
212,887,545
120,164,441
171,327,689
އެހެނިހެން - އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން
1,071,756,157
1,071,879,395
1,071,736,510