ޖުމްލަ ބަޖެޓް ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
8,756,259,071
10,910,197,417
13,284,613,838
22,878,309,126
18,227,951,222
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
12,092,699
4,944,442
3,071,400
7,413,517
6,502,228
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
5,287,208
539,428
100,000
105,263
110,526
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5,063,887
-
1,560,000
5,830,170
4,842,933
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
1,741,604
4,405,014
1,411,400
1,478,084
1,548,769
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
1,395,289,687
1,788,792,034
1,537,081,047
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,240,914,787
2,490,151,899
2,516,710,536
4,426,427,944
3,440,878,612
ބިން
291,059,492
1,322,824,277
623,646,274
1,285,019,762
1,405,742,011
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
260,408,363
214,041,617
757,695,152
805,626,127
759,121,716
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
689,446,932
953,286,005
1,135,369,110
2,335,782,055
1,276,014,885
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
3,007,754,112
3,074,576,980
5,924,792,343
9,133,004,501
9,635,491,997
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
209,133,098
540,806,459
882,702,209
1,427,393,304
1,927,173,082
ވައިގެ ބަނދަރު
1,344,008,668
525,424,211
1,351,185,155
1,505,254,734
2,383,215,378
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
342,857,812
649,183,129
913,205,487
1,909,170,533
1,656,977,369
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
642,008,256
702,653,314
1,289,618,251
1,787,047,306
1,756,600,600
ކަރަންޓް ވިއުގަ
2,959,435
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
466,786,843
656,509,867
1,488,081,241
2,504,138,624
1,911,525,568
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
420,026,397
518,100,241
501,366,549
445,064,363
415,837,712
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
40,178,961
46,053,108
52,293,826
46,670,825
51,155,425
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
123,943,823
337,966,034
175,950,242
153,497,000
153,992,477
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
1,058,581
655,000
50,000
50,000
50,000
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
11,928,527
4,269,493
3,752,020
4,126,312
4,538,007
ރެފަރެންސް ފޮތް
738,794
8,991,407
374,994
-
-
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
46,110,282
7,295,471
11,510,671
12,109,550
13,262,063
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
33,250,963
31,866,450
108,915,651
97,371,117
79,602,832
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
145,328,323
72,907,512
131,797,871
109,782,811
87,446,997
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
17,488,143
8,095,766
16,721,274
21,456,748
25,789,911
އުޅަނދުފަހަރު
41,723,519
21,827,301
42,581,820
50,989,394
33,922,333
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
37,313,363
11,390,090
23,779,487
21,032,747
20,461,457
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
4,410,156
10,437,211
18,202,333
29,352,447
12,852,447
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
600,000
604,200
608,429
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
1,573,529,332
1,964,114,458
1,359,614,372
596,693,562
511,993,562
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
66,418,286
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
1,507,111,046
1,964,114,458
1,359,614,372
596,693,562
511,993,562
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
8,939,035
191,272,852
21,268,131
21,730,731
21,730,731
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
8,939,035
21,272,852
21,268,131
21,730,731
21,730,731
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
-
170,000,000
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
1,565,687
2,250
-
400,000
400,000
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
1,565,687
2,250
-
400,000
400,000
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
343,000,000
343,000,000
343,000,000
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
343,000,000
343,000,000
343,000,000
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
137,051,853
206,747,994
142,270,000
655,575,080
656,220,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
82,388,106
151,247,994
79,810,000
584,505,080
588,140,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
54,663,747
55,500,000
62,460,000
71,070,000
68,080,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
987,495,693
931,459,000
984,649,000
5,359,218,000
1,574,893,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
338,887,793
209,262,860
372,589,000
372,791,000
417,231,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
345,582,427
339,002,140
181,699,000
391,173,000
414,908,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
90,212,310
15,251,000
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
212,813,163
367,943,000
430,361,000
4,595,254,000
742,754,000
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,325,165,957
1,507,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
1,005,491,147
400,000,000
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
1,107,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
319,674,810
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް