ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
21,371,957,551
20,876,937,707
21,638,102,761
22,099,614,653
22,618,161,796
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,642,900,508
4,327,412,049
4,510,157,300
5,002,950,972
5,251,057,548
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
3,999,176,821
3,833,777,763
3,943,454,486
4,438,758,666
4,686,865,242
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
643,723,687
493,634,286
566,702,814
564,192,306
564,192,306
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,651,335,794
3,811,093,440
3,906,277,142
3,901,397,547
3,900,802,947
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
33,710,577
37,066,754
37,323,123
37,323,123
37,323,123
ފަންނީ އެލަވަންސް
162,741,077
176,483,994
184,711,289
184,711,289
184,711,289
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
97,854,761
102,437,033
111,099,055
111,099,055
111,099,055
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
127,858,342
120,540,195
122,414,381
122,414,381
122,402,381
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
6,145
8,211
218,491
218,491
218,491
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
87,782
87,782
87,782
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
1,335,182
643,984
119,550
119,550
119,550
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
81,913,885
78,636,353
87,888,056
87,888,056
87,666,056
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
156,103,616
169,280,776
155,075,498
155,075,498
155,075,498
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
28,325,291
28,360,262
29,963,343
29,963,343
29,963,343
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
97,757,419
108,814,282
112,253,788
112,253,788
112,253,788
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
17,668,298
18,957,281
20,345,718
20,345,718
20,345,718
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
440,196,342
444,772,040
480,948,897
480,948,897
480,793,497
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
64,466,700
60,198,184
62,904,817
62,904,817
62,904,817
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
831,861
78,695,231
624,856
624,856
624,856
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
8,573,864
8,051,052
-
-
-
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
21,179,709
22,569,149
24,331,549
24,331,549
24,331,549
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
5,218,955
3,611,879
2,878,740
2,878,740
2,878,740
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
9,488,826
7,918,854
11,261,412
11,261,412
11,261,412
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
23,412,450
23,132,166
29,230,502
29,230,502
29,230,502
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
1,998,591
1,977,982
2,311,300
2,311,300
2,311,300
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
474,200,160
505,724,318
536,789,607
536,789,607
536,789,607
ފޯން އެލަވަންސް
29,185,775
28,907,205
32,005,543
32,005,543
31,977,943
ރިސްކް އެލަވަންސް
134,885,989
132,039,938
160,231,750
160,231,750
160,231,750
ހެދުން އެލަވަންސް
2,220,896
2,764,233
2,254,986
2,254,986
2,254,986
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,372,367,063
1,422,645,789
1,453,237,857
1,448,358,262
1,448,180,662
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
441,220
-
24,000
24,000
24,000
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
6,196,859
4,967,968
2,110,542
2,110,542
2,110,542
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
-
-
60,240
60,240
60,240
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
163,642,282
132,666,653
139,454,218
139,454,218
139,454,218
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
26,139,436
30,553,435
37,391,850
37,391,850
37,391,850
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
61,414,223
58,668,239
66,724,402
66,724,402
66,724,402
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,540,759,131
1,555,656,529
1,592,519,386
1,670,225,844
1,772,086,699
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
978,467,464
1,101,208,701
1,008,807,704
1,036,553,444
1,069,476,456
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
101,974,059
8,456,179
8,621,200
8,621,200
8,621,200
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
35,980,305
23,819,073
74,284,319
67,416,798
94,582,523
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
187,695,986
197,548,382
249,826,921
289,865,888
329,777,151
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
236,641,317
224,624,194
250,979,242
267,768,514
269,629,369
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
231,347,878
156,155,831
172,283,442
168,373,097
166,865,184
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
45,859,723
38,330,391
35,298,483
32,718,459
32,822,986
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
2,955,940
4,967,981
7,453,794
7,054,282
6,378,157
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
36,577,331
70,656,984
38,983,762
35,813,310
35,987,944
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
99,679,223
11,828,811
50,294,696
51,242,255
48,993,271
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
39,341,848
25,696,377
34,065,875
35,172,351
36,119,213
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
6,933,813
4,675,287
6,186,832
6,372,440
6,563,613
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
637,270,347
668,366,876
611,750,264
599,872,878
613,803,651
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
69,049,207
51,564,343
66,467,873
64,846,818
66,397,153
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
8,684,156
9,887,233
15,489,675
14,194,409
14,602,494
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
120,967,231
133,838,291
128,771,657
125,210,445
127,914,713
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
331,893,120
361,263,102
308,802,222
307,033,298
314,318,079
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
10,765,531
10,346,693
9,329,003
9,266,255
9,544,131
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
17,858,597
15,657,441
17,490,005
17,705,405
18,236,277
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
35,201,542
22,285,808
22,920,362
23,607,973
24,316,214
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
16,052,994
25,569,302
20,410,445
19,276,832
19,826,622
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
1,866,455
2,216,455
1,815,686
1,868,959
1,923,834
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
689,577
600,161
1,022,378
1,053,052
1,084,650
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
5,054,645
8,667,464
4,595,554
4,733,420
4,875,431
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
19,187,292
26,470,583
14,635,404
11,076,012
10,764,053
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,930,549,077
1,916,156,546
2,383,859,578
2,127,292,591
2,089,762,585
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
64,092,838
67,714,800
68,726,175
67,458,267
69,736,022
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
600,392,483
391,658,529
427,811,178
433,891,548
446,361,992
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
116,028,571
103,709,827
82,665,150
82,375,262
84,677,200
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
128,735,312
138,266,427
134,226,363
137,779,710
141,900,381
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
103,121,730
357,122,360
167,675,302
177,633,538
172,671,078
ތަކެތީގެ ކުލި
728,491
1,750,257
1,208,788
1,169,418
1,204,504
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
85,470,136
81,984,734
88,206,999
90,824,712
93,520,953
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
65,400,693
56,862,788
43,098,861
42,795,862
44,029,613
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
1,432,764
1,974,925
1,820,875
1,873,030
1,929,212
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
5,879,852
9,539,483
8,217,104
7,454,854
7,678,201
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
13,724,048
12,295,819
10,228,509
10,261,258
10,569,007
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
36,129,285
10,682,896
20,143,762
22,514,577
20,433,262
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
34,686,328
10,315,624
24,065,346
25,684,655
24,717,303
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
55,746,352
37,849,081
278,192,833
126,575,754
151,084,321
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
34,807,257
16,654,164
21,441,122
22,084,372
22,746,901
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
88,368,428
156,537,561
190,047,135
177,432,223
180,115,643
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
25,836,132
5,168,284
16,804,212
13,684,145
14,092,265
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
17,113,938
19,775,206
14,646,690
15,082,230
15,534,699
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
10,323,238
11,802,684
10,089,907
10,392,603
10,704,388
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
55,319,715
53,383,283
70,514,219
61,190,808
63,021,435
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
285,853
541,335
521,764
537,417
553,531
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
147,836,480
95,024,810
84,306,316
86,835,505
89,440,572
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
9,224,982
83,670,532
211,926,667
180,672,061
174,894,724
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
18,183,957
19,988,414
16,208,839
16,339,768
16,474,630
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
38,923,272
43,778,247
43,291,552
43,976,842
45,194,603
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
172,756,942
128,104,476
347,773,910
270,772,172
186,476,145
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
973,823,399
1,618,048,389
1,098,252,931
968,689,362
996,901,594
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
852,706,732
1,472,112,545
981,504,071
848,619,781
874,914,036
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
13,797,536
16,994,028
13,743,666
14,157,692
14,585,060
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
87,910,952
104,104,888
87,800,568
90,319,413
91,342,247
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
16,469,954
17,650,581
12,603,326
12,981,426
13,370,869
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
2,938,225
7,186,347
2,601,300
2,611,050
2,689,382
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
564,178,568
406,965,389
630,836,439
642,309,177
653,705,996
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
492,917,324
380,157,125
552,223,382
578,674,897
607,593,640
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
17,883,231
2,663,473
3,562,571
3,671,449
3,783,444
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
18,396,119
3,453,395
23,780,850
23,217,132
10,054,562
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
1,529,529
2,165,939
7,058,176
7,127,292
7,199,475
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
25,095,962
16,114,448
38,240,788
23,833,615
19,271,036
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
8,356,403
2,411,009
5,970,672
5,784,792
5,803,839
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
408,400,594
276,856,418
259,418,998
286,857,018
279,569,137
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
13,494,824
24,831,238
6,811,728
7,082,901
7,271,192
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
235,815,513
124,468,454
84,566,434
88,407,856
90,199,218
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
2,554,783
1,838,531
20,672,606
20,739,867
20,813,854
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
68,317
60,000
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
3,987,599
4,419,786
803,742
884,117
972,529
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
18,749,653
8,904,692
5,205,207
5,723,436
6,293,409
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
10,188,177
6,612,627
6,568,443
6,668,288
7,327,912
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
20,442,044
6,663,175
4,444,755
2,895,481
3,185,030
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
4,093,264
2,729,814
3,307,971
3,624,570
3,972,701
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
28,935,076
20,405,917
29,018,765
31,124,435
33,688,993
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
3,779,689
602,386
3,798,642
8,437,772
4,454,945
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
6,380,902
9,332,443
10,656,138
11,720,352
12,890,945
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
13,940,644
11,028,832
11,784,353
12,962,790
14,259,069
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
4,740,859
5,582,041
8,878,647
9,701,512
10,661,665
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
469,009
970,400
452,363
497,599
547,360
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
15,230,724
14,307,322
23,544,880
33,149,587
28,162,711
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
25,529,517
34,098,760
38,904,324
43,236,455
34,867,604
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,540,813,124
1,708,053,046
2,468,364,965
2,715,639,517
2,580,479,115
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
159,444,660
145,643,417
143,399,280
141,508,628
139,570,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
1,812,349
17,903,562
2,300,000
2,600,000
2,800,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
624,492,615
724,203,870
1,319,852,428
1,511,750,273
1,503,401,471
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
755,063,500
820,302,197
1,002,813,257
1,059,780,616
934,707,644
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,760,309,132
4,338,244,152
3,904,182,316
3,915,773,650
4,212,854,540
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
491,687,476
173,949,765
95,124,400
1,191,864
1,263,376
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
113,004
2,566,133
3,000,000
3,300,000
3,630,000
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
211,675,358
185,421,048
143,137,407
144,340,322
146,246,819
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
12,860,968
7,657,857
7,040,814
7,291,160
7,852,871
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
14,227,942
189,793,337
19,374,018
16,318,538
10,292,401
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
3,190,393
85,500
37,508
250,500
1,500,500
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
32,095,553
42,442,535
46,942,365
51,143,720
54,847,249
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
13,802,874
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
131,566,242
101,087,612
94,429,452
103,006,877
97,336,517
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
47,561,311
8,775,680
3,000,000
3,000,000
3,000,000
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
468,498,920
624,568,718
427,703,657
427,703,657
427,703,657
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
-
21,000,000
-
-
-
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
321,042,252
338,102,726
365,635,637
365,325,500
365,341,775
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
48,877,000
56,496,000
60,000,000
60,627,420
63,658,791
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
54,762,617
38,045,803
40,000,000
30,000,000
30,000,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
50,184,051
63,915,000
70,000,000
75,000,000
75,000,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
2,362,500
2,556,000
2,855,000
2,992,703
3,142,338
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,313,499,690
950,757,481
717,757,627
741,189,346
787,176,887
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
195,856,000
215,928,000
250,000,000
278,084,318
291,988,533
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
21,247,326
19,966,814
21,000,000
21,000,000
21,000,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
126,253,284
942,842,070
1,281,474,431
1,326,678,336
1,562,129,202
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
3,165,107
31,608,867
33,000,000
34,650,000
36,382,500
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
209,582,138
156,874,332
192,670,000
192,679,389
193,361,124
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
-
30,000,000
30,000,000
30,000,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
-
-
-
-
-
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
-
150,000,000
-
-
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
1,490,269,999
93,929,042
100,200,000
100,233,000
100,272,800
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
1,428,734,896
91,077,396
100,000,000
100,000,000
100,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
49,530,176
2,719,909
200,000
233,000
272,800
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
11,987,287
131,737
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
17,640
-
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
-
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް