ޖުމްލަ ބަޖެޓް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2019
2020
2021
2022
2023
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,540,813,124
1,708,053,046
2,468,364,965
2,715,639,517
2,580,479,115
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
159,444,660
145,643,417
143,399,280
141,508,628
139,570,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
1,812,349
17,903,562
2,300,000
2,600,000
2,800,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
624,492,615
724,203,870
1,319,852,428
1,511,750,273
1,503,401,471
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
755,063,500
820,302,197
1,002,813,257
1,059,780,616
934,707,644
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2021 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް