2020 ގެ ބަޖެޓު ޚަރަދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި

މި ބައިގައި ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ހިނގާފައިވާ، އަދި ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލެވެ. މިގޮތުން، އެކި ބައިތަކަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބާއި (ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން) މުޅި

ބަޖެޓު ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިފައިވާ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު (އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން) ހިމެނިފައިވާއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ އާންމު ބަޖެޓާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްސީލުވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
އަދަދުތައް ޑޮލަރުން
ދިވެހި ރުފިޔާއިން
2020
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
މުޅިޖުމްލަ
28,165,331,601
30,459,828,300
42,749,485,445
42,657,215,356
37,871,314,865
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
18,268,036,272
20,833,803,974
22,780,239,696
23,179,522,130
22,337,870,621
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު
7,676,837,915
8,267,020,364
8,705,858,916
8,705,858,916
8,716,068,336
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,278,431,779
4,597,291,752
4,707,802,139
4,707,802,139
4,713,687,551
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,398,406,136
3,669,728,612
3,998,056,777
3,998,056,777
4,002,380,785
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,502,477,454
1,539,147,413
1,562,162,636
1,562,162,636
1,562,420,690
ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
519,303,770
979,984,973
1,006,434,686
1,006,434,686
1,006,434,686
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
559,288,657
101,493,371
8,032,665
8,032,665
8,032,665
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ
26,706,189
24,872,738
64,074,744
64,074,744
64,074,744
ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ
177,386,143
197,724,074
243,702,583
243,702,583
243,702,583
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ
219,792,695
235,072,257
239,917,958
239,917,958
240,176,012
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
175,524,876
216,731,833
235,362,499
239,756,939
237,804,551
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
30,230,482
38,653,867
46,710,997
47,317,083
45,839,422
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
2,904,985
3,729,450
7,669,518
7,948,846
8,122,226
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު
31,042,656
42,464,604
54,951,125
54,638,576
52,839,769
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
68,562,550
92,809,397
78,389,609
80,779,546
85,216,772
ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
27,441,021
31,378,066
40,777,571
42,000,874
39,589,904
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
15,343,182
7,696,449
6,863,679
7,072,014
6,196,458
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
621,272,475
702,138,784
739,861,166
760,475,966
725,789,996
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި
65,631,245
73,316,369
76,855,735
79,105,985
76,931,218
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
13,217,291
14,837,958
18,900,874
17,936,190
18,622,209
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
125,192,778
131,055,649
136,488,016
140,576,511
132,568,991
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
329,008,337
346,937,500
368,085,579
379,180,657
359,840,190
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
9,539,547
13,531,984
15,520,423
15,985,779
15,105,051
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް
15,665,499
25,413,252
25,020,973
25,770,951
24,294,036
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
25,388,310
43,911,932
40,186,201
41,391,788
39,015,728
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
14,271,690
19,980,277
22,007,512
22,665,140
21,390,109
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް
1,012,704
2,706,965
4,140,931
4,265,930
4,009,639
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
693,264
1,319,224
2,906,501
2,993,702
2,821,843
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް
3,606,129
7,001,773
13,236,709
13,635,353
12,829,815
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
18,045,681
22,125,901
16,511,712
16,967,980
18,361,167
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,793,088,443
2,105,317,230
2,185,702,586
2,218,939,010
2,299,131,810
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް
71,837,758
74,781,468
72,029,011
74,146,076
70,504,900
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
448,227,372
595,894,338
469,594,957
483,119,235
456,984,601
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު
102,997,598
104,353,135
94,678,776
97,498,696
92,536,243
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
111,788,117
125,759,537
137,947,368
142,063,130
137,374,683
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
88,526,434
122,336,748
132,731,049
136,446,392
131,114,729
ތަކެތީގެ ކުލި
684,984
1,115,482
1,615,927
1,657,026
1,652,707
ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
86,217,123
92,630,424
84,377,328
86,881,649
81,945,948
އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ
60,665,235
58,254,234
50,079,048
51,557,826
48,747,117
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
1,485,997
2,004,423
2,665,951
2,742,313
2,594,197
އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު
4,476,923
6,256,111
12,448,966
12,794,113
13,212,877
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
15,290,091
12,739,824
12,598,880
12,988,803
12,657,047
ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
33,484,645
33,793,601
36,294,396
37,111,403
37,543,924
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
48,781,198
30,915,133
38,919,956
39,843,536
37,449,376
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
54,351,179
73,079,596
159,020,503
156,290,087
156,261,352
ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު
30,887,720
33,832,840
35,569,680
36,634,377
34,536,000
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ
61,943,773
147,383,871
178,998,779
165,577,230
186,171,928
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
18,492,661
22,080,905
18,345,356
18,877,591
18,788,228
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް
16,593,988
19,732,725
20,300,503
20,909,521
19,709,224
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް
6,812,398
11,346,583
11,634,490
11,983,531
11,295,620
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
71,259,652
77,150,400
74,809,603
77,000,395
78,166,557
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
204,893
301,271
569,775
588,400
551,820
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
95,043,116
102,335,030
92,630,300
95,409,211
89,932,330
ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު
51,450,295
119,917,016
179,042,696
179,213,135
167,501,373
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
29,745,804
20,140,270
16,853,475
17,002,833
16,708,469
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން
35,121,600
45,425,952
46,000,160
47,278,715
45,158,850
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
246,717,889
171,756,313
205,945,653
213,323,786
350,031,710
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
702,749,863
1,036,112,581
919,551,368
940,664,033
897,859,742
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
587,287,182
897,525,151
788,327,741
805,430,713
770,740,162
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
14,953,203
16,100,869
18,440,247
19,068,667
17,618,920
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
81,076,832
106,418,775
88,423,973
91,076,693
85,848,517
ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް
12,851,916
13,205,594
15,099,378
15,549,360
14,662,503
އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
6,580,730
2,862,192
9,260,029
9,538,600
8,989,640
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
523,145,644
610,076,457
930,018,753
945,651,414
905,700,078
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
467,058,706
517,599,023
771,395,774
772,040,800
773,598,689
ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު
10,761,972
17,782,919
24,515,262
25,100,093
25,540,082
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު
11,740,938
15,000,970
18,601,049
15,902,383
18,888,682
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ
1,056,886
4,834,846
28,377,645
28,604,979
13,956,935
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
19,260,620
46,413,855
72,474,415
88,675,855
60,529,493
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު
13,266,522
8,444,844
14,654,608
15,327,304
13,186,197
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
220,230,835
487,840,042
401,256,908
408,850,573
410,170,993
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
14,693,594
25,113,831
7,667,863
5,467,351
6,756,371
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން
103,605,932
279,239,489
146,511,994
149,493,955
169,578,519
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން
2,542,001
3,675,990
4,880,899
4,718,326
4,794,475
ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން
-
200,000
813,700
838,111
790,000
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން
55,392
4,991,200
2,482,300
2,556,770
2,410,000
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން
8,768,563
14,323,850
20,292,554
20,899,108
19,853,692
ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން
4,415,610
10,297,086
19,710,572
20,301,173
19,212,205
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
1,324,624
22,774,872
13,174,137
13,269,364
5,081,686
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން
1,999,707
3,923,650
8,039,371
8,289,013
7,797,816
މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން
24,601,141
34,006,667
49,964,441
51,463,154
48,570,086
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
825,123
4,781,278
1,071,355
1,105,036
1,038,791
ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން
868,955
6,104,781
9,375,809
9,657,088
9,102,727
ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
14,559,052
20,656,687
24,038,283
24,754,335
23,643,090
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން
1,609,387
6,491,600
12,634,819
13,013,139
12,617,543
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން
82,186
1,555,562
2,925,995
3,020,323
2,834,996
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން
12,215,322
20,374,470
35,115,894
36,166,981
34,775,431
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން
28,064,246
29,329,029
42,556,922
43,837,346
41,313,565
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,440,256,927
1,646,814,384
2,132,677,325
2,169,218,639
1,843,741,722
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ
172,060,788
147,037,836
143,399,280
141,508,628
145,643,417
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
18,184,150
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,600,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ
505,167,037
630,754,480
1,112,571,237
1,146,048,436
825,975,870
ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ
744,844,952
867,422,068
875,306,808
880,461,575
870,522,435
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
3,488,463,511
3,168,910,378
4,864,625,457
5,124,717,059
4,636,083,594
ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
572,318,483
597,111,493
445,026,430
445,026,430
445,026,430
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
35,389
52,000
92,700
95,481
90,000
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
131,906,783
207,987,829
178,425,039
184,070,257
172,915,119
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ
10,532,522
13,367,069
12,993,521
13,341,630
12,155,550
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
5,744,086
12,190,169
19,197,843
23,155,178
3,716,352
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
3,675,848
88,065
90,707
85,500
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ
28,353,482
32,251,597
42,741,904
43,857,062
41,659,226
އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
81,767,485
93,235,281
105,814,666
108,402,345
101,077,252
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ
46,660,081
55,933,207
3,090,000
3,182,700
3,000,000
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
283,852,971
324,840,788
350,000,000
350,000,000
350,000,000
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
311,233,431
258,627,181
254,319,382
254,328,963
254,310,080
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
51,457,875
50,109,000
55,100,880
56,753,906
53,496,000
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
45,118,942
41,000,000
41,200,000
42,436,000
40,000,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
28,466,756
57,960,000
66,950,000
68,958,500
65,000,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ
2,386,000
2,500,000
2,632,680
2,711,660
2,556,000
ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,590,955,384
1,001,800,000
979,280,205
1,008,658,611
950,757,481
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
176,682,000
198,006,000
222,405,840
229,078,015
215,928,000
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
21,099,756
21,996,998
20,600,000
21,218,000
20,000,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
31,390,172
-
1,767,292,765
1,963,691,870
1,615,011,054
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ހިދުމަތް
-
6,000,000
37,080,000
38,192,400
36,000,000
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
68,501,913
190,265,918
260,293,537
267,467,344
253,299,550
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
123,988,329
1,053,694,508
103,162,082
103,226,945
103,099,109
ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
2,570,879
986,572,740
100,000,000
100,000,000
100,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
15,164,417
56,077,680
2,156,932
2,221,640
2,094,109
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
6,129,735
11,000,000
5,150
5,305
5,000
ސަރުކާރުގެ ބިންވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
-
1,000,000
1,000,000
1,000,000
އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ
100,123,298
44,088
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,897,295,329
9,626,024,326
19,969,245,749
19,477,693,226
15,533,444,244
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
60,259,374
2,339,603
52,439,008
52,476,122
51,890,181
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު
7,547,933
101,294
1,918,137
1,918,137
1,218,137
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
45,599,079
982,317
49,130,737
49,130,737
49,130,739
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
7,112,362
1,255,992
1,390,134
1,427,248
1,541,305
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,702,515,502
1,746,114,594
1,574,332,748
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,424,967,969
1,827,905,490
4,433,783,186
4,030,108,773
4,595,407,075
ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން
130,746,470
912,874,057
1,617,696,651
1,627,015,511
1,971,898,154
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
112,739,456
246,049,860
816,635,556
1,346,675,990
974,849,853
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
1,181,482,043
668,981,573
1,999,450,979
1,056,417,272
1,648,659,068
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
5,265,080,030
4,179,441,747
9,198,827,505
5,908,055,327
5,859,348,138
މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
936,298,337
296,888,417
1,701,889,082
2,052,319,723
1,011,205,981
ވައިގެ ބަނދަރު
2,443,988,578
1,655,001,060
2,281,671,836
999,370,661
1,020,668,422
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
499,756,455
527,208,618
2,131,213,138
661,236,450
1,361,812,951
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
731,979,676
843,331,733
2,065,952,138
1,003,399,588
1,280,267,370
ކަރަންޓް ވިއުގަ
8,846
251,437,811
21,185,546
-
275,821,500
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
653,048,138
605,574,108
996,915,765
1,191,728,905
909,571,914
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
554,996,501
689,515,130
628,600,394
642,021,476
633,407,798
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް
25,684,536
61,347,384
64,242,969
65,849,453
63,404,061
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް
169,216,655
226,066,095
201,219,114
204,728,551
200,724,633
ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް
1,466,255
1,532,676
-
-
-
އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)
23,991,864
19,035,252
8,742,592
9,003,971
8,488,967
ރިފަރެންސް ފޮތް
99,677
2,742,819
21,584,964
21,662,164
12,171,284
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
54,941,768
62,520,009
18,163,082
18,684,254
17,492,869
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ
34,949,008
46,582,511
83,007,284
84,340,273
103,820,277
އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ
193,702,540
167,505,102
162,624,457
162,967,713
159,975,256
އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް
37,046,772
18,632,434
24,341,331
27,907,783
19,360,742
އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި
11,557,519
76,153,710
32,954,235
33,697,613
36,837,509
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
2,319,428
7,397,138
10,616,416
12,834,908
10,807,200
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
1,057,600
297,052
280,000
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
20,479
-
46,350
47,741
45,000
އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު
518,810,493
1,088,979,796
885,387,310
885,387,310
885,387,310
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ
-
66,500,000
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ
507,993,699
1,000,859,112
864,114,458
864,114,458
864,114,458
ހިއްސާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
550,000
-
-
-
-
ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު
10,266,794
21,620,684
21,272,852
21,272,852
21,272,852
ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން
1,632,221,976
1,375,628,818
3,017,692,844
6,163,529,624
1,883,670,994
ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން
-
247,631,800
343,400,000
343,400,000
343,400,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް
474,243,778
76,937,631
817,306,572
83,229,131
351,247,994
ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
51,730,571
55,502,387
57,165,000
58,879,950
55,500,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް
267,020,709
318,554,000
558,733,272
707,507,543
332,795,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
523,959,317
348,349,000
510,959,000
388,244,000
417,534,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
90,555,023
91,304,000
-
-
15,251,000
ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
224,712,578
237,350,000
730,129,000
4,582,269,000
367,943,000
ލޯން ދޫކުރުން
440,958,986
462,213,742
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ
176,519,544
372,213,742
-
-
-
ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
53,082,857
90,000,000
50,000,000
50,000,000
50,000,000
ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
211,356,585
-
-
-
-