މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2021
2022
2023
2024
2025
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
37,145,084,501
42,847,161,850
42,840,801,398
46,849,143,754
45,434,127,395
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
24,036,506,501
27,894,520,925
28,636,819,511
30,663,150,014
32,316,459,127
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,625,520,870
4,882,742,383
5,942,094,164
7,352,873,224
8,603,314,420
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ
4,018,145,344
4,281,158,333
5,326,208,345
6,739,819,799
7,992,441,306
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
607,375,526
601,584,050
615,885,819
613,053,425
610,873,114
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
4,055,940,767
4,491,646,776
5,085,377,948
5,080,793,106
5,078,017,190
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ
-
-
-
-
-
މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް
39,479,431
43,339,019
49,399,897
49,399,897
49,399,897
ފަންނީ އެލަވަންސް
201,258,436
100,629,601
41,182,223
41,182,223
41,182,223
ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް
112,523,232
120,888,125
127,394,409
127,394,409
127,394,409
ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް
122,160,638
124,124,514
137,696,931
137,400,431
137,400,431
މެޑިކަލް އެލަވަންސް
106,897
647,040
603,401
603,401
603,401
ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް
-
-
-
-
-
މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް
701,807
184,202
958,986
958,986
958,986
މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް
87,735,641
99,607,957
109,493,684
109,493,684
109,493,684
މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާއިން ދޭ ކޮއްތު އެލަވަންސް
165,056,480
166,994,650
192,607,307
192,607,307
192,607,307
އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް
31,998,828
30,577,589
35,237,002
35,237,002
35,237,002
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ އ.
114,386,766
109,035,982
121,932,140
121,932,140
121,932,140
އަމިއްލަރަށްނޫން ރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީދޭ ދ.އ
19,228,938
24,062,139
31,295,074
31,295,074
31,295,074
ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް
475,649,626
500,804,494
544,914,868
544,914,868
544,914,868
ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް
63,054,719
59,954,809
91,617,784
91,617,784
91,617,784
އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުންކުރާ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ
175,886,317
80,549,167
325,067
325,067
325,067
އަހަރީޗުއްޓީން ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ
20,921,138
33,089,622
34,682,452
34,682,452
34,682,452
ޔުނިފޯރމް އެލަވަންސް
24,058,785
26,676,738
32,866,696
32,866,696
32,866,696
ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް
3,433,138
4,131,092
5,344,747
5,344,747
5,344,747
ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް
8,980,378
25,882,101
25,509,600
25,509,600
25,509,600
ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް
22,927,755
23,433,837
34,597,348
34,597,348
34,597,348
ހާރޑްޝިޕް އެލަވަންސް
1,935,355
1,996,094
3,175,460
3,175,460
3,175,460
އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން މަނާކުރާ އެލަވަންސް
525,102,768
590,487,662
690,007,677
690,007,677
690,007,677
ފޯން އެލަވަންސް
31,277,448
33,980,643
37,622,584
37,582,684
37,582,684
ރިސްކް އެލަވަންސް
140,363,425
141,090,647
170,596,036
170,576,569
170,576,569
ހެދުން އެލަވަންސް
2,290,752
2,219,053
2,788,940
2,788,940
2,788,940
ސަރވިސް އެލަވަންސް
1,450,339,612
1,359,376,075
1,457,846,906
1,453,926,547
1,451,150,631
ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށްދޭ އެލަވަންސް
-
9,520
-
-
-
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު
3,088,206
3,144,437
1,739,950
1,739,950
1,739,950
ސްކޮލަރޝިޕް،ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ
722,199
1,604,744
708,960
708,960
708,960
ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް
131,285,208
133,335,279
144,467,437
144,467,437
144,467,437
ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް
34,278,380
32,382,491
40,875,938
40,875,938
40,875,938
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ
45,708,464
66,002,995
81,664,857
81,664,857
81,664,857
މިނިމަމް ވޭޖް އެލަވަންސް
-
125,613,618
120,884,840
120,576,224
120,576,224
އެޓެންޑަންސް ބެނެފިޓް
-
133,568,447
263,443,030
263,443,030
263,443,030
ޖޮބް އެލަވަންސް
-
292,222,393
451,895,717
451,895,717
451,895,717
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,649,853,382
1,745,153,558
1,858,597,272
1,947,659,123
2,037,174,225
ބޭސިކް ޕެންޝަންގެ ފައިސާ
1,160,934,170
1,213,514,518
1,255,044,611
1,328,497,367
1,398,766,506
ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ
7,811,213
8,052,079
8,000,000
8,000,000
8,000,000
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށްދޭ އިނާޔަތު ފައިސާ
34,985,404
40,648,792
41,131,756
48,905,503
55,414,653
މުސްކުޅިކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށްދޭފައިސާ
211,183,994
225,915,578
262,771,880
271,151,730
284,073,441
ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ދައްކާ ފައިސާ
234,938,601
257,022,591
291,649,025
291,104,523
290,919,625
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
183,197,156
219,779,610
210,200,474
212,747,452
208,160,303
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
29,695,888
31,494,919
38,243,790
39,096,480
38,308,332
ރާއްޖޭގެއެތެރޭގައި އެއްގަމުމަގުންކުރާ ދަތުރުޚަރަދު
9,322,218
15,280,846
9,138,628
8,837,300
8,375,673
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެމަގުންކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
41,962,379
42,288,233
41,194,969
41,168,450
40,725,461
ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު
62,401,304
85,788,338
76,220,136
78,540,964
75,015,019
ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު
30,698,154
39,944,495
39,413,309
39,049,234
39,571,202
އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު
9,117,213
4,982,779
5,989,642
6,055,024
6,164,616
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
680,726,041
717,264,990
788,017,388
815,737,433
824,936,217
ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން އޮފީހަށް ހޯދާތަކެތި
59,932,072
67,937,206
76,843,813
77,641,162
77,136,834
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި
14,430,443
16,930,778
15,799,349
15,852,518
16,177,270
ފިއުލް އަދި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި
129,382,096
164,149,042
164,606,920
169,218,443
174,552,040
އޮފީހުގައި އުޅޭވަގުތު ދޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި
346,847,057
338,701,024
383,453,370
401,961,794
408,448,583
އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި
9,446,126
10,083,989
12,694,769
12,750,252
12,772,849
ސްޕެއަރ ޕާރޓް ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
18,269,920
18,176,639
22,537,240
21,997,221
22,181,791
ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި
31,425,430
37,333,864
44,424,384
45,974,178
47,306,656
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި
19,394,893
27,050,638
29,708,510
30,136,752
30,713,662
ހިފާގެންގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
5,495,920
2,308,051
3,232,877
3,125,701
3,193,431
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި
869,777
871,774
1,403,572
1,469,068
1,503,540
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް
6,173,905
4,807,218
7,803,452
7,431,473
7,497,939
ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ އަގު
39,058,402
28,914,767
25,509,132
28,178,871
23,451,622
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,258,549,045
2,242,338,158
2,589,926,760
2,570,547,445
2,580,102,318
ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ގެ ޚަރަދު
83,312,810
50,538,652
47,111,678
49,231,342
49,960,613
އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު
496,887,908
475,470,544
610,909,219
641,141,863
662,184,241
ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
114,197,698
94,151,422
121,491,681
125,105,932
126,357,313
ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު
154,691,577
197,701,681
204,607,679
207,640,793
210,031,053
ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި
191,849,014
178,087,835
206,425,806
202,897,277
204,506,547
ތަކެތީގެ ކުލި
1,234,643
2,558,015
1,380,453
1,705,551
1,425,154
ތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
78,332,217
102,558,502
99,521,195
104,549,208
106,700,330
އޮފީސްޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
47,338,154
56,015,158
66,199,981
66,641,625
67,373,539
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު
1,110,139
1,590,206
1,393,097
1,396,545
1,506,520
އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު،އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް
9,154,423
11,794,546
7,003,611
6,520,346
6,111,501
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު
28,079,355
21,242,520
18,672,636
19,269,496
19,727,592
ޖަލްސާ/ސެމިނަރ ފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
15,672,741
29,642,015
32,003,296
25,455,008
24,572,069
ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުން
38,249,603
52,035,043
24,805,227
21,703,270
22,552,843
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
101,246,603
67,064,384
72,195,839
72,102,672
64,960,758
އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު
26,207,789
30,436,392
31,290,706
33,481,660
33,417,235
ކޮންސަލްޓެންސީ/ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
141,540,862
190,273,234
187,657,543
164,647,370
163,760,602
މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީއަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު
16,058,909
20,316,294
15,018,150
15,167,426
15,562,362
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ،ވޯކްޕާމިޓްފީ،އައި.ޑީ.
28,677,954
24,438,464
26,154,578
26,856,567
27,121,005
އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ
8,795,134
17,306,502
12,359,136
11,826,270
11,920,196
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު
67,432,689
50,391,529
65,628,472
60,401,787
56,876,335
ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު
254,379
320,979
420,822
443,299
448,452
ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކުރުން
185,185,504
189,290,727
178,694,433
180,598,309
185,857,916
އެކިއެކި ފެއަރތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދު
177,974,819
132,487,503
164,805,255
164,751,159
164,919,421
ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
41,076,607
24,402,459
28,916,242
28,972,412
29,033,156
އިންޝޫރަންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާކުރުން
36,972,275
46,454,758
48,581,346
48,628,411
48,825,356
އޮފީސް ހިންގުމުގެ އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
167,015,239
175,768,794
210,845,954
194,253,776
178,965,952
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާއި ފީ
-
-
105,832,725
95,158,071
95,424,257
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
1,538,519,334
1,288,277,560
1,137,468,740
1,162,576,279
1,164,687,691
މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
1,413,636,188
1,164,015,102
1,014,987,693
1,036,568,521
1,037,331,982
އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް
12,428,871
14,552,973
15,458,743
18,103,601
18,917,050
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ކާންދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި
94,759,992
87,582,700
86,577,180
87,117,769
87,493,694
ބަންދުކުރެވޭ މީހުނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި
14,006,351
19,326,787
16,498,623
16,767,526
16,845,592
އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް
3,687,932
2,799,998
3,946,501
4,018,862
4,099,373
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
567,381,494
423,183,905
391,011,746
391,060,033
402,131,328
ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ
531,515,825
359,247,546
314,510,498
323,782,634
333,310,134
ބޭރުގައި ހިންގާ ކުރު ކޯސްތަކާއި ސްޓަޑީ ޓުއަރ
6,101,646
13,289,532
10,153,666
10,646,124
10,996,597
ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު
6,134,028
14,305,169
12,038,793
11,158,346
11,702,839
ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސް
3,658,686
3,620,994
5,286,097
4,133,004
4,229,023
ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު
17,052,762
25,974,655
41,553,745
33,268,144
33,601,055
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ޓްރެއިނިންގ
2,918,547
6,746,009
7,468,947
8,071,781
8,291,680
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
310,319,277
313,589,347
487,628,199
388,493,184
372,188,793
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތައް
7,998,033
9,466,105
4,472,267
3,924,955
3,920,735
މަރާމާތުކުރުން - މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތްތައް
124,327,990
135,452,906
253,107,451
183,557,403
183,226,254
މަރާމާތުކުރުން - މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
350,274
1,623,243
12,207,932
12,630,424
12,808,541
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަރާމާތުކުރުން - މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
4,176,748
788,618
2,346,660
2,373,560
2,401,267
މަރާމާތުކުރުން - ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
46,649,623
6,949,302
22,237,598
30,692,089
12,821,804
މަރާމާތުކުރުން - ކަރަންޓް ވިއުގަ
6,031,314
6,317,110
18,236,295
10,645,214
10,731,470
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
3,688,231
2,625,945
3,028,112
3,412,979
3,421,861
މަރާމާތުކުރުން - ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
3,098,565
3,395,480
6,305,723
6,981,362
7,070,456
މަރާމާތުކުރުން - މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
28,732,595
55,040,551
53,060,804
48,923,351
49,407,752
މަރާމާތުކުރުން - ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
316,634
933,815
1,286,315
1,179,680
1,183,167
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންފްރާ.
11,286,810
10,798,733
3,412,700
1,579,834
1,665,699
މަރާމާތުކުރުން - ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
21,751,996
19,275,508
11,584,586
11,550,373
11,317,814
މަރާމާތުކުރުން - އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
9,946,473
7,210,936
12,539,503
10,623,085
10,698,804
މަރާމާތުކުރުން - އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
385,268
743,857
925,199
967,339
992,767
މަރާމާތުކުރުން - އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
18,113,246
21,155,077
31,155,308
26,229,539
26,735,347
މަރާމާތުކުރުން - ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
23,465,477
31,809,661
51,721,746
33,221,997
33,785,055
މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
2,500
-
-
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
2,104,465,542
3,234,442,793
3,436,848,337
3,828,268,965
4,081,423,913
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކަށް
155,493,043
143,400,000
144,833,273
142,923,714
140,965,700
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
9,580,796
17,900,000
10,908,000
1,313,000
303,000
ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު-ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
984,389,572
1,360,777,168
1,515,954,905
1,732,916,768
1,814,159,552
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ޓީ-ބިލް ތަކުގެ ޑިސްކައުންޓް
955,002,131
1,712,365,625
1,765,152,159
1,951,115,483
2,125,995,661
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
5,832,197,578
8,281,440,890
6,608,448,483
6,811,180,378
6,863,094,129
ތަކެތި/ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
99,864,039
5,707,755
-
-
-
ނިކަމެތިންގެ ޢާންމުޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށްދޭ ފައިސާ
4,397,365
3,170,860
19,097,637
21,192,031
22,187,950
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ
230,395,738
217,560,407
265,813,483
278,879,427
288,113,832
ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމު
10,778,454
11,288,022
13,518,400
14,360,084
14,636,544
ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ފައިސާއިން ދޭ އެހީ
5,046,717
10,599,568
10,638,700
16,638,700
16,638,700
ރާއްޖޭގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
74,931
1,005,850
135,920
136,050
136,185
ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ މެމްބަރޝިޕް ފީ
40,659,855
52,958,794
58,536,490
57,953,501
53,336,414
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ
-
-
-
-
-
އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތަކަށްދޭ އެހީ
110,226,100
110,367,750
112,372,021
115,786,723
117,429,404
ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށް ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް ދޭ އެހީ
5,983,616
2,290,468
6,100,000
6,100,000
6,100,000
ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
735,584,965
951,276,009
762,892,462
787,775,600
793,389,473
ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
40,638,551
-
20,000,000
25,000,000
25,000,000
ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ
238,938,310
314,110,227
331,141,775
345,758,050
358,675,953
އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ
62,627,000
65,693,800
71,305,920
74,701,440
78,436,512
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
60,179,848
85,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ
146,037,978
177,788,986
120,000,000
80,000,000
70,000,000
ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންގެ އެހީ
2,454,000
2,992,703
3,142,339
3,291,974
3,456,572
ސިއްޚީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ
1,562,442,931
1,637,635,573
1,045,000,000
958,140,000
996,920,000
ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
223,174,000
245,284,318
341,338,534
446,892,750
461,459,071
މަސްވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
250,000,000
150,000,000
50,000,000
ދަނޑުވެރިންނަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީޒް
-
-
-
-
-
ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ
20,674,635
27,469,766
22,000,000
22,000,000
22,000,000
ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ
1,404,986,257
1,617,370,128
1,824,301,742
2,091,910,342
2,221,801,330
ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް
20,112,329
27,650,000
36,382,500
36,115,000
38,930,000
އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އެހީ
91,141,024
121,989,802
69,995,719
85,829,382
86,099,344
ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ
-
26,400,000
33,000,000
33,000,000
33,000,000
ފިއުލް ސަބްސިޑީ
460,323,693
2,320,417,949
588,170,044
546,338,141
439,147,009
ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ
255,455,242
51,747,958
43,002,268
-
-
ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ
-
193,664,197
300,562,529
373,381,183
446,199,836
ނަރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ސަބްސިޑީ
-
-
180,000,000
180,000,000
180,000,000
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ޓޫރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
އިމްޕޯޓް ޑިއުޓިގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
229,836,015
54,660,955
101,200,000
101,213,392
101,228,600
ސަރުކާރަށްވީ/ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން
203,094,503
39,267,287
100,000,000
100,000,000
100,000,000
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖެއްސުން
18,552,212
600,920
1,200,000
1,213,392
1,228,600
އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
8,189,300
14,740,988
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ މުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އެސެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުން
-
-
-
-
-
ލޮސް - އެސެޓް އިމްޕެއަރމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ގެއްލުން
-
51,760
-
-
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ރައިޓްއޯފް - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން ރައިޓްއޯފް
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
13,108,578,000
14,952,640,925
14,203,981,887
16,185,993,740
13,117,668,268
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
75,398,177
14,374,906
47,341,902
46,428,626
39,001,238
މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް
66,697,132
4,097,762
912,172
912,172
912,172
ބޭރުގެއެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
5,192,138
-
34,885,426
34,885,426
28,785,426
ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު
3,508,907
10,277,144
11,544,304
10,631,028
9,303,640
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,731,956,570
1,916,728,325
2,000,422,476
ބަޖެޓެޑް ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްރޮވިޝަން
-
-
1,731,956,570
1,916,728,325
2,000,422,476
ބަޖެޓް ޕްރޮވިޝަން (ބަކެޓް)
-
-
-
-
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ސީ.އާރު.އެފް ކޮންޓްރިބިއުޝަން- ޓްރަސްޓް ފަންޑް
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
1,451,632,749
2,107,269,960
3,126,465,361
3,949,027,890
1,242,664,420
ބިން
358,340,468
378,454,506
1,012,114,557
1,544,208,794
168,075,294
މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
338,618,203
541,519,486
744,496,562
1,133,368,625
613,417,326
މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
754,674,078
1,187,295,968
1,369,854,242
1,271,450,471
461,171,800
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
3,911,567,296
6,851,398,153
5,425,821,412
6,328,154,180
3,802,702,992
މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
745,171,488
2,414,621,652
1,271,164,770
2,131,988,489
866,128,496
ވައިގެ ބަނދަރު
768,883,409
799,128,423
921,864,416
622,558,759
79,421,431
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
661,336,416
1,018,433,734
703,102,958
735,397,213
1,886,494,946
ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
1,053,183,797
1,179,599,149
657,117,635
877,716,462
355,126,427
ކަރަންޓް ވިއުގަ
1,831,909
191,768,982
286,456,436
218,106,922
64,193,099
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް
681,160,277
1,247,846,213
1,586,115,197
1,742,386,335
551,338,593
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
582,903,777
408,148,664
527,991,253
453,971,047
409,555,779
ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
35,613,841
30,975,914
57,192,957
56,357,765
49,409,510
މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
238,788,195
146,305,790
188,148,741
176,695,228
132,774,155
ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
4,026,425
2,015,795
315,000
-
-
އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް
2,101,566
5,089,827
5,808,855
5,080,560
5,120,357
ރެފަރެންސް ފޮތް
116,037
1,186,433
1,003,220
1,128,214
1,300,430
މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
13,060,687
10,170,812
20,673,003
16,874,137
18,231,599
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
75,971,098
77,427,264
73,290,340
54,267,625
62,274,521
އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ
141,720,337
124,334,387
174,449,123
136,942,167
133,743,824
އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
71,505,591
10,642,442
6,860,014
6,375,351
6,451,383
އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ
-
-
250,000
250,000
250,000
އުޅަނދުފަހަރު
81,989,023
55,908,862
84,397,226
69,184,560
69,711,596
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
47,092,984
36,646,363
73,599,529
62,106,408
62,517,865
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
34,896,039
18,962,499
10,197,697
6,778,152
6,893,731
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
300,000
600,000
300,000
300,000
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
2,511,364,361
2,050,117,829
764,031,968
525,111,945
434,031,968
ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާތަންތަނުގެ ޙިއްޞާ
-
-
-
-
-
ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ކެޕިޓަލް
2,511,364,361
2,050,117,829
764,031,968
525,111,945
434,031,968
ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް
-
-
-
-
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
237,907,048
100,216,838
21,427,102
9,776,683
2,864,715
ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް
12,185,377
25,216,838
21,427,102
9,776,683
2,864,715
ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް
225,721,671
75,000,000
-
-
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
227,768
269,000
2,828,950
50,000
809,050
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ބިން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު- އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
-
-
-
-
-
ފަޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ވެހިކިއުލަރ އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު-އެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ރެފަރެންސް ފޮތް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އައި.ޓީ.އާއި ގުޅޭ ހާރޑްވެއަރ
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެހެނިހެން އިކްއިޕްމަންޓް
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު-އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު -ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވައިގެ ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަރަންޓް ވިއުގަ
-
-
-
-
-
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ އެހެނިހެން އިންފްރާ. އެސެޓް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް
-
-
-
-
-
ގެނެވޭ ބަދަލު-މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް
227,768
269,000
2,828,950
50,000
809,050
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައ
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
199,982,303
314,176,418
339,147,496
704,436,689
703,294,005
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
121,592,547
254,909,644
275,942,100
639,335,131
636,239,400
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
78,389,756
59,266,774
63,205,396
65,101,558
67,054,605
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-އިންސްކްރައިބްޑް ސްޓޮކް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތައް
-
-
-
-
-
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ޑޮމެސްޓިކް)
-
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
3,847,803,498
2,440,569,679
1,761,945,000
1,910,516,000
4,133,324,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ
417,274,363
355,100,000
410,060,000
429,048,000
584,790,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް
407,657,303
339,500,000
443,188,000
492,072,000
549,541,000
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
2,946,693,450
-
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
76,178,382
851,669,679
908,697,000
989,396,000
2,998,993,000
ދމލ. އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ބޮންޑު (ފޮރިން)
-
894,300,000
-
-
-
ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ބރ.އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
-
-
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
207,802,000
610,190,616
370,627,647
272,607,795
279,286,029
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް
197,802,000
52,326,370
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް
10,000,000
167,146,118
266,124,073
272,607,795
279,286,029
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް
-
390,718,128
104,503,574
-
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2023 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް