މުޅިބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު
ރުފިޔާ އިން
2020
2021
2022
2023
2024
އެކްޗުއަލް
ރިވައިޒްކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ލަފާކުރި
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
30,156,529,875
37,167,687,519
36,999,280,550
41,094,407,263
-
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
20,307,427,751
24,295,105,866
24,823,266,565
25,813,607,765
-
މުސާރައާއި އުޖޫރަ
4,378,028,672
4,611,342,212
5,443,925,742
5,707,358,384
-
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް
3,827,817,251
4,028,158,031
4,322,610,247
4,330,045,287
-
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
1,563,062,698
1,643,789,260
1,664,508,354
1,706,515,528
-
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު
140,666,995
202,878,511
203,035,904
208,801,390
-
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
640,861,949
733,199,785
693,897,942
725,659,271
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,620,321,898
2,434,085,446
2,330,005,527
2,351,899,015
-
ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު
1,124,471,993
1,632,799,881
1,260,443,282
1,113,625,171
-
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
459,089,472
521,545,957
690,090,475
665,287,850
-
މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު
215,138,003
382,014,272
348,368,270
354,312,533
-
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
1,603,859,134
2,686,988,842
2,915,223,862
3,307,099,185
-
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް
4,547,914,262
5,194,532,811
4,846,940,360
5,238,661,053
-
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ
186,195,424
223,770,858
104,216,600
104,343,098
-
ނުލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި އުނިކުރާ ފައިސާ
-
-
-
-
-
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
9,849,102,124
12,872,581,653
12,176,013,985
15,280,799,498
-
ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު
27,194,710
165,000
22,541,327
28,316,514
-
ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ
-
-
1,300,000,000
1,000,000,000
-
ޓްރާންސްފަރ
-
-
-
-
-
ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން
2,126,803,990
1,157,807,683
1,833,292,328
2,953,401,271
-
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން
2,664,389,990
4,071,383,497
4,497,118,954
4,806,007,247
-
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު
388,835,914
578,972,491
552,219,364
486,169,978
-
އުޅަނދުފަހަރު
28,524,159
53,567,157
104,443,124
79,504,284
-
ޕަބްލިކް ކުންފުނިތަކުގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް
2,200,357,689
2,136,158,872
868,653,498
858,529,440
-
އެހެނިހެން އިންވެސްޓްމެންޓް
209,866,269
246,989,802
35,732,690
27,698,863
-
އިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު
-
300,051
269,000
277,070
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
-
-
-
-
-
ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
-
-
-
2,336,130,000
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ
439,818,438
659,035,100
370,639,700
939,173,831
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - އެތެރޭގެ އެހެނިހެން
-
-
-
-
-
ދިގުމުއްދަތުގެ ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ
753,310,965
3,760,400,000
2,491,104,000
1,665,591,000
-
ލޯނު ދޫކުރުން - އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް
1,010,000,000
207,802,000
100,000,000
100,000,000
-
ލޯނު ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް
-
-
-
-
-
ޖުމްލަ ބަޖެޓް
ބިލިއަން ރުފިޔާ އިން
2022 ވަނަ އަހަރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް