Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
611,697,345 1,249,434,460 1,061,590,999 1,176,377,108 612,178,017
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
27,673,291 25,510,520 35,027,805 34,107,962 34,437,221
އެގްޒްކްޓިވް އެންޑް ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް
27,673,291 25,510,520 35,027,805 34,107,962 34,437,221
Ministers Office and Senior Executive
12,668,337 10,820,040 10,026,120 10,026,120 10,026,120
Ministers Office and Senior Executive
12,668,337 10,820,040 10,026,120 10,026,120 10,026,120
Ministers Office and Senior Executive
12,668,337 10,820,040 10,026,120 10,026,120 10,026,120
Administration Section
800,945 2,490,586 3,639,852 3,645,852 3,652,032
General Administration Unit
800,945 2,062,305 2,906,983 2,912,983 2,919,163
General Administration Unit
800,945 2,062,305 2,906,983 2,912,983 2,919,163
Logistic & Resource Management Unit
0 428,281 732,869 732,869 732,869
Logistic & Resource Management Unit
0 428,281 732,869 732,869 732,869
Corporate Services
7,553,721 7,139,503 12,605,940 11,680,097 12,003,176
Corporate Services
7,553,721 7,139,503 12,605,940 11,680,097 12,003,176
Corporate Services
7,553,721 7,139,503 12,605,940 11,680,097 12,003,176
Finance and Accounts
1,339,372 935,890 1,407,893 1,407,893 1,407,893
Finance
1,339,372 654,216 951,613 951,613 951,613
Finance
1,339,372 654,216 951,613 951,613 951,613
Account
0 281,674 456,280 456,280 456,280
Account
0 281,674 456,280 456,280 456,280
Human Resources
1,825,313 1,030,718 1,371,802 1,371,802 1,371,802
Human Resources
1,825,313 1,030,718 1,371,802 1,371,802 1,371,802
Human Resources
1,825,313 1,030,718 1,371,802 1,371,802 1,371,802
Information Communication Technology Section
577,421 628,742 1,872,785 1,872,785 1,872,785
Information Communication Technology Section
577,421 628,742 1,872,785 1,872,785 1,872,785
Information Communication Technology Section
577,421 628,742 1,872,785 1,872,785 1,872,785
Procurement
578,915 806,269 1,301,867 1,301,867 1,301,867
Procurement
578,915 806,269 1,301,867 1,301,867 1,301,867
Procurement
578,915 806,269 1,301,867 1,301,867 1,301,867
Monitoring & Evaluation
1,364,159 364,537 872,248 872,248 872,248
Monitoring & Evaluation
1,364,159 364,537 872,248 872,248 872,248
Monitoring & Evaluation
1,364,159 364,537 872,248 872,248 872,248
Legal
693,434 705,527 820,556 820,556 820,556
Legal
693,434 705,527 820,556 820,556 820,556
Legal
693,434 705,527 820,556 820,556 820,556
Public Relations
271,674 95,564 368,331 368,331 368,331
Public Relations
271,674 95,564 368,331 368,331 368,331
Public Relations
271,674 95,564 368,331 368,331 368,331
Internal Audit
0 493,144 740,411 740,411 740,411
Internal Audit
0 493,144 740,411 740,411 740,411
Internal Audit
0 493,144 740,411 740,411 740,411
ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
29,528,413 18,822,351 20,541,133 13,508,548 12,026,486
އެޑެޕްޓޭޝަން އެންޑް ރެސިއަންސް
4,509,047 13,328,758 2,916,623 2,923,788 2,931,168
National Adaptation Planning & implementation
775,935 1,113,469 1,753,983 1,761,148 1,768,528
National Adaptation Planning & implementation
775,935 1,113,469 1,753,983 1,761,148 1,768,528
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
0 216,000 630,247 630,247 630,247
ލ.ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
270,300 256,485 0 0 0
National Adaptation Planning & implementation
505,635 640,984 1,123,736 1,130,901 1,138,281
Vulnerability and Risk Reduction
3,733,112 12,215,289 1,162,640 1,162,640 1,162,640
Vulnerability and Risk Reduction
3,733,112 12,215,289 1,162,640 1,162,640 1,162,640
އިންކްރީސިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ތުރޫ އެން އިންޓަގްރޭޓެޑް ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
ކްލައިމެޓް ވަލްނަރަބިލިޓީ އެންޑް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
3,663,745 12,083,247 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Vulnerability and Risk Reduction
69,367 132,042 162,640 162,640 162,640
ލޯ އެމިޝަން ޑެވެލޮޕްމަންޓް
904,981 109,740 8,609,740 1,609,740 109,740
Green Technology Unit
374,645 109,740 8,609,740 1,609,740 109,740
Green Technology Unit
374,645 109,740 8,609,740 1,609,740 109,740
Green Technology Unit
374,645 109,740 8,609,740 1,609,740 109,740
Carbon Market Unit
530,336 0 0 0 0
Carbon Market Unit
530,336 0 0 0 0
ސީ.ޑީ.އެމް ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
Carbon Market Unit
530,336 0 0 0 0
Greenhouse Gas Inventory
0 0 160,840 160,840 160,840
Greenhouse Gas Inventory
0 0 160,840 160,840 160,840
Greenhouse Gas Inventory
0 0 160,840 160,840 160,840
Greenhouse Gas Inventory
0 0 160,840 160,840 160,840
މޮނީޓަރިންގ، ރިޕޯޓިންގ އެންޑް ވެރިފިކޭޝަން
2,371,485 3,316,157 6,185,619 6,135,619 6,135,619
NDC Implementation
150,962 277,186 688,662 688,662 688,662
NDC Implementation
150,962 277,186 688,662 688,662 688,662
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެކްޓް
0 0 0 0 0
NDC Implementation
150,962 277,186 688,662 688,662 688,662
Climate Change Reporting
2,220,523 3,038,971 5,496,957 5,446,957 5,446,957
Climate Change Reporting
2,220,523 3,038,971 5,496,957 5,446,957 5,446,957
އައި.ކެޓް މަޝްރޫއު
301,119 122,320 668,715 668,715 668,715
ކެޕޭސިޓީ ސްޓްރެންތެނިންގ ފޮރ އިމްޕްރޫވްޑް ޓްރާންޕޭރަންސީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް
201,463 1,072,125 3,810,797 3,810,797 3,810,797
ޓެކްނޮލޮޖީ ނީޑްސް އެސެސްމަންޓް ފޮރ ދަ މޯލްޑިވްސް
679,465 475,933 500,000 500,000 500,000
ޕްރިޕަރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިނިޝަލް ބީ.ޓީ.އާރު ޓު ދަ ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.ސީ
0 200,693 200,000 150,000 150,000
މޯލްޑިވްސް ކްލައިމެޓް އޮބްސަރވޭޓަރީ - ހަނިމާދޫ
0 0 0 0 0
ސެކަންޑް ނެޝަނަލް ކޮމިއުނިކޭޝަން ރިޕޯޓް
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
488,629 677,491 300,000 300,000 300,000
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
549,847 490,409 17,445 17,445 17,445
Climate Finance
0 174,463 178,091 178,091 178,091
International Climate Fund
0 174,463 178,091 178,091 178,091
International Climate Fund
0 174,463 178,091 178,091 178,091
International Climate Fund
0 174,463 178,091 178,091 178,091
ކްލައިމެޓް ރިސާރޗް ނެގޯސިއޭޝަން އައުޓްރީޗް
21,742,900 1,893,233 2,490,220 2,500,470 2,511,028
Climate Research
17,394,643 1,075,142 2,117,705 2,117,705 2,117,705
Climate Research
17,394,643 1,075,142 2,117,705 2,117,705 2,117,705
ޕްރޮޓެކްޓިންގ ސީ ލެވެލް ރައިޒް - ފްރޮމް އައިސް ޝީޓްސް ޓު ލޯކަލް އިމްޕްލިކޭޝަންސް
0 5,616 446,801 446,801 446,801
އިމްޕެކްޓް ޓު ސީ ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
0 0 0 0 0
ސްޓްރެންގތެނިންގ ލޯ ކާބަން އައިލަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް
17,372,048 970,523 1,424,389 1,424,389 1,424,389
Climate Research
22,595 99,003 246,515 246,515 246,515
Negotiation and Outreach
4,348,257 818,091 372,515 382,765 393,323
Negotiation and Outreach
4,348,257 818,091 372,515 382,765 393,323
ރެސިލިއެންޓް އައިލަންޑް ޕްލޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
0 0 0 0 0
Negotiation and Outreach
4,348,257 818,091 372,515 382,765 393,323
މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް
27,322,895 30,695,507 36,990,395 35,934,876 36,303,681
މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
6,208,102 9,855,809 14,319,333 13,257,334 13,626,139
Operations
4,765,628 7,603,681 9,734,054 9,495,704 9,580,004
Met Administration
3,164,284 5,378,740 6,814,824 6,571,940 6,639,216
Met Administration
3,164,284 5,378,740 6,814,824 6,571,940 6,639,216
Human Resource Management
183,719 178,563 380,377 380,377 380,377
Human Resource Management
183,719 178,563 380,377 380,377 380,377
Finance
409,416 428,616 530,049 530,049 530,049
Finance
409,416 428,616 530,049 530,049 530,049
Cordination & Foreign Relation
821,284 1,350,207 1,646,850 1,651,384 1,668,408
Cordination & Foreign Relation
821,284 1,350,207 1,646,850 1,651,384 1,668,408
Procurement
126,113 183,668 361,954 361,954 361,954
Procurement
126,113 183,668 361,954 361,954 361,954
Building Maintanance
60,812 83,887 0 0 0
Building Maintanance
60,812 83,887 0 0 0
Engineering Support Service
1,442,474 2,252,128 4,585,279 3,761,630 4,046,135
Engineering
155,382 2,700 396,560 396,560 396,560
Engineering
155,382 2,700 396,560 396,560 396,560
ICT
1,287,092 2,249,428 4,188,719 3,365,070 3,649,575
ICT
1,287,092 2,249,428 4,188,719 3,365,070 3,649,575
Meterological Trainining Inst
0 0 0 0 0
Meterological Std & Training
0 0 0 0 0
Meterological Std & Training
0 0 0 0 0
ކްލައިމެޓް ސަރވިސް
659,537 665,578 660,960 660,960 660,960
Research Application
659,537 665,578 660,960 660,960 660,960
Cimate Application
659,537 665,578 660,960 660,960 660,960
Cimate Application
659,537 665,578 660,960 660,960 660,960
ވެދަރ ސަރވިސް
20,455,256 20,174,120 22,010,102 22,016,582 22,016,582
Public Weather Service
2,547,172 2,462,329 3,415,152 3,415,152 3,415,152
Meterological Watch Office
2,547,172 2,462,329 3,415,152 3,415,152 3,415,152
Meterological Watch Office
2,547,172 2,462,329 3,415,152 3,415,152 3,415,152
Meterological Observations
17,908,084 17,711,791 18,594,950 18,601,430 18,601,430
Hanimaadhoo Met Observatory
3,281,673 3,219,695 3,653,055 3,653,055 3,653,055
Hanimaadhoo Met Observatory
3,281,673 3,219,695 3,653,055 3,653,055 3,653,055
Hulhule Observatory
5,629,323 5,632,206 5,557,390 5,563,870 5,563,870
Hulhule Observatory
5,629,323 5,632,206 5,557,390 5,563,870 5,563,870
Kadhdhoo Met Observatory
2,092,050 2,284,964 2,380,392 2,380,392 2,380,392
Kadhdhoo Met Observatory
2,092,050 2,284,964 2,380,392 2,380,392 2,380,392
Kaadehdhoo Met Observatory
1,895,644 1,894,683 1,916,538 1,916,538 1,916,538
Kaadehdhoo Met Observatory
1,895,644 1,894,683 1,916,538 1,916,538 1,916,538
Gan Met Observatory
5,009,394 4,680,243 5,087,575 5,087,575 5,087,575
Gan Met Observatory
5,009,394 4,680,243 5,087,575 5,087,575 5,087,575
އެންވަޔަރަންމަންޓް
20,582,116 49,852,982 48,605,831 30,829,218 32,198,284
ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިލޭޝަންސް
1,297,837 22,441,216 24,413,943 6,648,372 6,809,023
Environ. Policy & Multi-Lateral Environ. Agreements Section
259,304 1,485,004 2,262,272 2,262,272 2,262,272
Environment Policy Unit
259,304 1,172,530 570,102 570,102 570,102
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން
0 440,000 0 0 0
Environment Policy Unit
259,304 732,530 570,102 570,102 570,102
Multilateral Environmental Agreement Unit
0 312,474 1,058,712 1,058,712 1,058,712
Multilateral Environmental Agreement Unit
0 312,474 1,058,712 1,058,712 1,058,712
Maldives Green Fund Secretariat Unit
0 0 633,458 633,458 633,458
Maldives Green Fund Secretariat Unit
0 0 633,458 633,458 633,458
Environment Management Section
1,038,533 19,673,978 18,850,025 928,696 936,023
Air Quality Management Unit
1,038,533 19,528,914 18,341,854 420,525 427,852
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް
0 18,644,118 17,928,443 0 0
ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު
157,201 176,960 0 0 0
Air Quality Management Unit
881,332 707,836 413,411 420,525 427,852
National Ozone Unit
0 145,064 158,440 158,440 158,440
National Ozone Unit
0 145,064 158,440 158,440 158,440
Chemical Management Unit
0 0 349,731 349,731 349,731
Chemical Management Unit
0 0 349,731 349,731 349,731
Coastal Zone Management Section
0 319,848 1,019,783 1,039,885 1,060,589
Coastal Zone Assessment Unit
0 0 830,892 850,994 871,698
Coastal Zone Assessment Unit
0 0 830,892 850,994 871,698
Coastal Zone Mangement Unit
0 319,848 188,891 188,891 188,891
Coastal Zone Mangement Unit
0 319,848 188,891 188,891 188,891
Knowledge Management Research and Assessment Section
0 962,386 2,281,863 2,417,519 2,550,139
Surveying and Research Unit
0 295,809 440,566 440,566 440,566
Surveying and Research Unit
0 295,809 440,566 440,566 440,566
Environ. Information System & State of the Environment Unit
0 443,584 426,836 429,149 431,532
Environ. Information System & State of the Environment Unit
0 443,584 426,836 429,149 431,532
Communication Education and Public Awareness Unit
0 222,993 1,414,461 1,547,804 1,678,041
Communication Education and Public Awareness Unit
0 222,993 1,414,461 1,547,804 1,678,041
އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް އެސެސްމަންޓް
16,663,853 25,091,081 22,521,254 22,510,212 23,718,627
Biodiversity
11,161,544 20,204,564 16,915,678 17,079,181 18,230,589
Biodiversity Assessment
11,161,544 14,983,993 12,975,197 13,156,391 13,343,021
ކިގަލި އެމެންޑްމަންޓް އެނޭބްލިންގ އެކްޓިވިޓީޒް
34,916 0 0 0 0
އެލިމިނޭޓިންގ ޕީ.އޯ.ޕީސް ތްރޫ ސައުންޑް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް
4,005,531 4,194,478 3,439,843 3,439,843 3,439,843
އެންދެރި ޕްރޮޖެކްޓް
2,630,143 6,390,050 6,000,000 6,180,000 6,365,400
Preparation of Kigali HFC Implementation Plan
0 0 0 0 0
އޯޒޯން ނެޓްވޯކް މީޓިންގ 2023
0 430,360 136,817 136,817 136,817
އޯޒޯން ޕްރޮޖެކްޓް
1,058,857 1,664,784 2,388,537 2,388,537 2,388,537
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް މިނަމަޓާ އިނީޝަލް އެސެސްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
23,345 0 0 0 0
މުނިސިޕަލް އެންޑް ހަޒާޑަސް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖެމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސްޓޮކްހޯލމް ކޮންވެންޝަން
148,676 0 0 0 0
ސ.ހުޅުމީދޫ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
2,323,125 1,040,760 0 0 0
Biodiversity Assessment
888,999 389,541 217,897 219,091 220,321
ޖީ.އީ.އެފް - 7 އައިލަންޑްސް
47,952 874,020 792,103 792,103 792,103
Biodiversity Conservation Unit
0 5,220,571 3,940,481 3,922,790 4,887,568
އެޓޮލް އިކޯ ސިސްޓަމް ކޮންޒަވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
Biodiversity Conservation Unit
0 5,220,571 3,940,481 3,922,790 4,887,568
Protected Areas
5,502,309 4,886,517 4,858,043 4,683,498 4,740,505
Protected Areas Designation
5,502,309 4,432,175 3,453,131 3,494,131 3,532,131
ޔޫ.އެން.ސީ.ސީ.ޑީ 2018 ނެޝަނަލް ރިޕޯޓިންގ ޕްރޮސެސް
0 0 0 0 0
އިންޓެގްރޭޓެޑް، ސަސްޓެއިނެބަލް އަދި ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް
686,151 2,438,491 2,500,000 2,550,000 2,600,000
ސަޕޯޓު ޓު ދަ ޕްރިޕަރޭޝަން އޮފް ދަ ފޯތު ނޭޝަނަލް ބަޔޯސޭފްޓީ ރިޕޯޓްސް ޓު ދަ ކާޓަހެނާ ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ބަޔޯސޭފްޓީ
22,994 0 0 0 0
އެންހޭންސިންގ ނެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
0 0 0 0 0
ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމްތައް
529,487 6,427 336,444 336,444 336,444
Protected Areas Designation
4,263,677 1,987,257 616,687 607,687 595,687
Protected Areas Management
0 454,342 1,404,912 1,189,367 1,208,374
Protected Areas Management
0 454,342 1,404,912 1,189,367 1,208,374
National Parks
0 0 747,533 747,533 747,533
South Ari Marine Park
0 0 747,533 747,533 747,533
South Ari Marine Park
0 0 747,533 747,533 747,533
ކޮންޒަވޭޝަން ފަންޑް
1,117,632 827,162 0 0 0
Maldives Green Fund
0 0 0 0 0
Maldives Green Fund
0 0 0 0 0
Maldives Green Fund
0 0 0 0 0
B.Atoll Conservation Fund
1,117,632 827,162 0 0 0
B.Atoll Conservation Fund
1,117,632 827,162 0 0 0
B.Atoll Conservation Fund
1,117,632 827,162 0 0 0
ބ.އަތޮޅު ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް
1,502,794 1,493,523 1,670,634 1,670,634 1,670,634
Technical Unit
1,502,794 620,862 1,670,634 1,670,634 1,670,634
Conservation Sub - Unit
1,502,794 469,171 1,670,634 1,670,634 1,670,634
Conservation Sub - Unit
1,502,794 469,171 1,670,634 1,670,634 1,670,634
Learning Awareness and Research Sub-Unit
0 151,691 0 0 0
Learning Awareness and Research Sub-Unit
0 151,691 0 0 0
Corporate Unit
0 872,661 0 0 0
Administrative & Finance
0 872,661 0 0 0
Administrative & Finance
0 872,661 0 0 0
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕޮލިއުޝަން ކޮންޓްރޯލް
269,197,769 526,966,383 572,135,890 663,758,022 418,386,759
ޕޮލިސީ އެންޑް ޕްލޭނިންގ
422,408 969,314 1,012,885 1,012,885 1,012,885
Information Education And Communication Unit
205,652 520,799 495,863 495,863 495,863
Information Education And Communication Unit
205,652 520,799 495,863 495,863 495,863
Information Education And Communication Unit
205,652 520,799 495,863 495,863 495,863
Monitoring And Evaluation (Waste) Unit
0 306,545 338,931 338,931 338,931
Monitoring And Evaluation (Waste) Unit
0 306,545 338,931 338,931 338,931
Monitoring And Evaluation (Waste) Unit
0 306,545 338,931 338,931 338,931
Policy and Strategic Planning
216,756 141,970 178,091 178,091 178,091
Policy and Strategic Planning
216,756 141,970 178,091 178,091 178,091
Policy and Strategic Planning
216,756 141,970 178,091 178,091 178,091
ރިސާޗް ޑެވެލޮޕްމަންޓް
268,775,361 494,992,036 518,838,569 644,275,752 410,731,195
Technology Assessment And Development
30,951,466 18,431,708 18,178,091 18,178,091 18,178,091
Technology Assessment And Development
30,951,466 18,431,708 18,178,091 18,178,091 18,178,091
Technology Assessment And Development
30,951,466 18,431,708 18,178,091 18,178,091 18,178,091
Pollution Control And Prevention
237,649,185 476,560,328 500,660,478 626,097,661 392,553,104
Pollution Control And Prevention
237,649,185 476,560,328 500,660,478 626,097,661 392,553,104
ހދ.ކުނބުރުދޫ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ސަޕޯޓް
0 0 0 0 0
ވޯޓަރ ރިސޯސަސް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
0 0 0 0 0
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
352,265 294,000 11,534,359 21,663,388 320,000
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
23,110,307 29,626,448 47,902,040 43,800,757 11,659,879
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
21,061,379 66,172,836 5,485,482 5,120,000 189,000
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)
93,280 298,337 3,524,000 3,680,000 720,000
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
150,000 280,000 1,994,800 5,120,000 189,000
ގދ.ތިނަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
12,856,937 15,834,187 1,617,971 404,493 0
ހއ.ބާރަށު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
0 840,000 1,260,000 1,344,000 268,800
ހދ.ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
1,705,909 1,141,780 0 0 0
އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ
15,865,294 37,825,001 7,385,744 16,116,542 3,556,642
ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން
0 2,688,000 571,536 453,600 145,000
ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2
0 3,001,600 926,000 2,100,000 230,000
ށ.ފުނަދޫ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ގާއިމުކުރުން
0 588,000 529,200 396,900 147,000
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
0 7,471,464 17,495,574 6,388,200 164,500
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތައް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 2,621,829 779,906 1,768,495 178,600
ނ.ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
0 350,000 0 0 0
ޅ.ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 453,371 2,074,000 2,500,000 1,088,500
ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 453,371 112,416 126,468 25,294
ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 453,371 0 0 0
ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 453,371 295,092 105,390 169,000
ބ.ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 338,291 744,240 507,435 254,000
ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 453,371 0 0 0
ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
0 453,371 0 0 0
ހއ.ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
0 999,600 0 0 0
ހއ.ކެލާ ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
0 1,211,448 0 0 0
ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
0 794,176 825,000 2,450,000 176,000
ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
162,374,337 191,116,846 267,283,786 357,980,717 336,078,002
އަރީނާ ކޮންވާޓިން ވޭސްޓް ޓު އެނާޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން އައްޑޫ
0 24,197,914 61,879,574 45,244,904 17,492,365
ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
0 1,310,186 557,156 884,375 187,000
ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 2,801,415 595,651 2,363,695 170,000
ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޓްމަންޓް ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 3,049,159 648,327 2,572,730 165,000
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2
0 3,767,251 0 0 0
ޒޯން 3 ގެ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 14,956,720 7,916,016 17,829,280 2,858,990
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖް ކުރާ ސައިޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން - ރ.ވަންދޫ
0 7,692,628 1,090,430 5,769,471 125,000
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކަލެކްޝަން ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 11,496,600 7,891,800 10,000,000 4,200,000
ގދ.ތިނަދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 4,500,000 920,751 1,542,705 178,000
މ.ދިއްގަރު ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 2,949,075 2,786,876 4,718,520 943,704
ފ.ފީއަލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 2,949,075 6,096,776 5,302,620 943,704
ތ.ހިރިލަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 2,949,075 4,050,623 3,268,725 145,000
ގއ.ކޮލަމާފުށި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 2,380,000 1,735,600 2,980,800 621,000
ގއ މާމެންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 2,380,000 1,430,005 3,676,200 765,875
ވަންދޫ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީގެ މަގުތައް ހެދުން
0 2,060,000 1,695,330 4,000,000 187,000
ދ.ބަނޑިދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 3,023,029 3,280,135 1,658,100 198,000
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,631,575 592,948 2,174,143 153,000
ގއ.ދާންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,631,575 1,694,138 2,032,965 423,534
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,631,575 1,129,425 1,355,310 282,356
ގއ.ވިލިނގިލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,416,666 1,915,000 4,600,001 958,334
ގދ.ރަތަފަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,190,000 567,000 2,310,000 100,260
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
ހދ. ކުނބުރުދޫ އަދި ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖްކުރާ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް
0 978,663 3,875,352 6,027,413 1,205,483
ގދ.ނަޑެއްލާ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
ގއ.ނިލަންދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 933,334 541,800 3,569,000 103,870
ގދ.ފިޔޯރީ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 933,334 1,305,999 2,407,999 501,667
ގދ.މަޑަވެލި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,020,000 1,984,000 3,312,000 690,000
ގއ.ކޮނޑޭ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
ގއ.ދެއްވަދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 924,525 1,665,500 1,998,600 416,375
ގއ.ގެމަނަފުށި ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
ގދ.ވާދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
ގދ.ގައްދޫ ކުންޏާއި ވަސީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 875,000 1,665,500 1,998,600 416,375
Pollution Control And Prevention
79,477 342,885 480,120 480,120 480,120
Waste Management Technology
174,710 0 0 0 0
Waste Management Technology
174,710 0 0 0 0
Waste Management Technology
174,710 0 0 0 0
Project Development And Implementation
0 31,005,033 52,284,436 18,469,385 6,642,679
Project Development And Implementation
0 31,005,033 52,284,436 18,469,385 6,642,679
Project Development And Implementation
0 31,005,033 52,284,436 18,469,385 6,642,679
Project Development And Implementation
0 31,005,033 1,380,979 1,410,979 1,441,879
ހއ.ވަށަފަރު ކުނި މެނޭޖްކްރާ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން
0 0 1,233,600 7,401,600 3,700,800
ދ.މީދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 3,644,080 799,920 0
ތ.ވިލުފުށި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 3,732,960 711,040 0
ތ.ވޭމަންޑޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 3,777,400 666,600 0
ފ.ބިލެތްދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 3,309,900 584,100 0
ދ.ހުޅުދެލި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 3,309,900 584,100 0
މ.މަޑުއްވަރީ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,808,960 535,040 0
މ.ނާލާފުށި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
މ.ރަތްމަންދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
މ.ވޭވަށު ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
ފ.ދަރަނބޫދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
ތ.ދިޔަމިގިލި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
ތ.ކަނޑޫދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
ތ.ގާދިއްފުށީ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,842,400 501,600 0
ށ.ފުނަދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 2,677,500 472,500 0
އދ.ދިއްދޫ ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 1,867,898 132,220 0
އދ.ދިގުރަށު ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 1,867,898 132,220 0
އއ.މަތިވެރި ކުންޏާއި ވަޞީލަތްތައް މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 1,276,561 27,866 0
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ މަށި ކުޅީގެ ހައިޑްރޯގްރަފީ ރަނގަޅުކުރުން
0 0 1,000,000 500,000 500,000
ރ. އަލިފުށި ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
0 0 500,000 1,000,000 1,000,000