Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ސްޕޯޓްސް، ފިޓްނަސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން
407,137,544 469,686,106 472,459,807 541,176,841 458,407,755
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް, ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްލޭނިންގ
247,719,614 250,530,855 348,791,495 415,435,048 329,808,136
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް
51,514,690 54,013,475 59,964,681 60,497,222 59,581,183
Ministers Office, Senior Executive & Secretariat
22,705,470 22,717,519 22,488,192 22,488,192 22,488,192
Ministers Office, Senior Executive & Secretariat
22,705,470 22,717,519 22,488,192 22,488,192 22,488,192
Ministers Office, Senior Executive & Secretariat
22,705,470 22,717,519 22,488,192 22,488,192 22,488,192
Permanent Secretary
28,809,220 31,295,956 37,476,489 38,009,030 37,092,991
Procurement
922,376 866,928 1,031,456 1,031,456 1,031,456
Procurement
922,376 866,928 1,031,456 1,031,456 1,031,456
Human Resources
1,550,281 1,980,560 2,275,868 2,282,260 2,291,146
Human Resources
1,550,281 1,980,560 2,275,868 2,282,260 2,291,146
Finance
805,732 1,020,269 1,178,565 1,178,565 1,178,565
Finance
805,732 1,020,269 1,178,565 1,178,565 1,178,565
IT
4,022,295 3,526,357 3,035,213 3,063,213 1,654,781
IT
4,022,295 3,526,357 3,035,213 3,063,213 1,654,781
Legal
303,395 428,097 551,250 551,250 551,250
Legal
303,395 428,097 551,250 551,250 551,250
General Administration
20,422,904 22,561,959 28,484,406 28,982,555 29,466,062
General Administration
20,422,904 22,561,959 28,484,406 28,982,555 29,466,062
Executive Support & Front Office
782,237 911,786 919,731 919,731 919,731
Executive Support & Front Office
782,237 911,786 919,731 919,731 919,731
މަޝްރޫއުތައް ހިންގުން
195,739,949 195,997,444 288,106,829 354,217,841 269,506,968
Project Implementation
195,592,098 195,840,783 287,950,619 354,061,631 269,350,758
Project Implementation
195,592,098 195,840,783 287,950,619 354,061,631 269,350,758
މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
9,642,027 0 1,394,128 340,000 70,000
ކ.ހުރާ ކޭމްޕްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން
489,144 671,080 130,524 0 0
މާލެ ހެންވޭރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
799,500 320,385 246,023 600,000 200,000
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,070,626 0 0 0 0
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
2,118,765 2,169,578 4,900,323 9,141,294 13,343,782
ހއ.އުލިގަމު ފުޓްބޯޅަދަނޑު ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު
360,400 0 0 0 0
ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
0 0 328,030 500,000 123,000
ދ.މާއެނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
0 1,025,272 64,677 0 0
އއ.ރަސްދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
780,003 526,132 1,478,599 1,286,144 257,572
ތ.އޮމަދޫ ފުޓްސެލްދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 238,100 0 0 0
މ.މުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
1,024,080 1,187,871 384,893 234,669 23,467
ހއ.އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
2,758,887 2,589,696 195,577 47,697 40,690
ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 313,679 76,500 191,250
ރ.މަޑުއްވަރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 1,861,817 864,000 157,500
ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން (އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު)
0 0 2,214,236 194,500 19,450
ފ.މަގޫދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 313,679 76,500 191,250
ދ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 144,993 353,610 35,361
ލ.ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
39,700 825 0 0 0
ލ.ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 313,679 76,500 191,250
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
559,788 1,389,681 162,001 39,509 70,500
ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
177,020 1,847,152 172,400 42,045 70,500
ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 108,250 880,000 66,000
ގއ.މާމެންދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 30,000 113,170 165,600 16,560
ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
35,573 0 164,015 260,000 100,000
ތ.ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
644,994 0 295,227 2,425,528 491,564
އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 164,015 500,000 400,000
އއ.ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
725,328 1,189,463 198,274 48,355 40,690
ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
932,743 0 1,812,210 845,853 140,975
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
975,194 0 295,227 225,000 180,000
ށ.މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 84 284,402 104,040 17,340
ހއ.ބާރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
746,486 0 470,619 172,162 473,918
ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
0 0 0 0 0
ގދ.ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
208,903 628,230 114,546 279,354 27,935
ދ.ބަނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 326,570 1,560,199 570,752 1,200,439
ގއ.ވިލިނގިލި ސްވިމިންގ ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
0 77 344,432 126,000 280,000
ލ.މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 10,000 287,026 105,000 17,500
ދ.މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 109 313,679 76,500 191,250
އއ.މާޅޮހު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
688,544 1,950,432 188,219 45,903 40,690
ހދ.ކުމުންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 700,965 1,135,071 276,821 70,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ގދ.ތިނަދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
0 4,580 215,270 262,500 78,750
މާލެގައި ޔޫތު އިނޮވޭޝަން ލެބް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 105,544 858,000 64,350
ޅ.ނައިފަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,521 287,026 105,000 0
ގއ.ގެމަނަފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
0 1,928,411 182,924 44,612 70,500
އދ.ދިގުރަށު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 2,371,978 271,626 3,500,000 700,000
ތ.ކަނޑޫދޫ ޔޫތު އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރ ތަރައްގީކުރުން
0 0 295,227 225,000 180,000
ހދ.ހަނިމާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 82,008 130,000 50,000
ރ.ކިނޮޅަސް ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 164,015 260,000 100,000
އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 400,000 1,148,090 419,994 2,172,940
ލ.ފޮނަދޫ ޔޫތު ސެންޓަރ ތަރައްގީކުރުން
0 10,300 1,956,284 898,558 149,760
ގއ.ކޮލަމާފުށި ޔޫތު ސެންޓަރ ތަރައްގީކުރުން
0 0 149,310 54,621 3,815,037
ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯ ޔޫތު ސެންޓަރ ތަރައްގީކުރުން
0 0 263,244 160,500 48,150
އދ.މާމިގިލީ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
0 0 1,148,090 419,994 2,572,940
ތ.އޮމަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
0 669,530 583,757 105,000 70,000
ށ.ފީވަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 1,759,517 826,577 137,763
ށ.ބިލެތްފަހި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 33,938 295,227 225,000 180,000
ރ.ފައިނު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 237,822 87,000 634,456
އއ.މަތިވެރި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 5,000 1,435,113 524,993 1,533,968
ފ.ދަރަނބޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 2,403 313,679 153,000 191,250
ލ.ގަން ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 348,532 2,125,000 425,000
ނ.ޅޮހީ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 164,015 260,000 100,000
ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 164,015 260,000 100,000
ނ.ހޮޅުދޫ ޒުވާނުންގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ގާއިމުކުރުން
0 0 196,818 1,200,000 240,000
ސ.މަރަދޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ތަރައްގީކުރުން
0 0 380,000 0 0
ހދ.މަކުނުދޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 41,004 20,000 25,000
ޅ.ހިންނަވަރު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 229,621 112,000 140,000
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 229,621 112,000 140,000
އއ.މާޅޮހު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 8,217 131,212 40,000 80,000
މ.ދިއްގަރު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 11,825 200,918 122,500 36,750
ހދ.ކުމުންދޫ ޓާރފް ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 426,467 1,282,362 995,090 284,311
ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު އިންޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 643,759 157,000 40,690
ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,313,764 150,852 0 0 0
ރ.މީދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 17,479 93,280 0 0
ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
273,849 0 0 0 0
އދ.ފެންފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,378,326 958,783 124,651 0 0
މ.ދިއްގަރު ފުޓްސަލް ދަނޑުދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 0 287,026 350,000 163,000
ސ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
0 0 317,369 116,100 0
ސ.ފޭދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,898,387 1,503,738 174,376 0 0
ހދ.ފިނޭ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 4,878 132,852 194,400 19,440
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
3,365,174 1,473,298 40,708 0 0
ހއ.މާރަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
0 105,769 369,034 540,000 810,000
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން
0 0 0 0 0
ހދ.ކުރިނބީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 0 261,399 625,000 125,000
ހދ.ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
709,992 718,404 680,968 166,074 40,690
ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 2,039,862 165,402 0 0
ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓު ހަރުކުރުން
0 395,198 108,031 0 0
ސ.މަރަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
2,504,706 1,484,394 90,208 0 0
ތ.ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
644,908 243,906 579,329 141,287 70,000
ތ.ވިލުފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 222,766 60,895 0 0
ތ.ވިލުފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓު ހަރުކުރުން
0 0 246,023 625,000 125,000
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ދަނޑު ޓާރފަށް ބަދަލުކުރުން
0 0 0 0 0
ފުވައްމުލައް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ސްވިމިންގ ޕޫލް ތަރައްގީކުރުން
500,000 76,546 2,271,714 180,000 115,000
ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
12 ރަށެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ތަރައްގީކުރުން
0 90,869 205,019 75,000 0
ފ.ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ގާއިމުކުރުން
0 1,228,811 1,825,835 278,303 0
ގއ.ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
369,608 0 0 0 0
ރ.ދުވާފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
393,584 1,154,412 107,590 0 0
ނ.މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
204,952 0 0 0 0
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
851,359 0 0 0 0
ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ރޮސްޓްރޮމް ގާއިމުކުރުން
0 0 132,852 194,400 19,440
ހއ.ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 183,568 0 0 0
ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
5,129,024 1,370,468 0 0 0
ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ރޮސްޓްރަމް އަދި ޗޭންޖިންގ ރޫމް
0 0 262,424 421,000 210,000
ނ.ވެލިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,257,366 925,843 102,509 0 0
އދ.މާމިގިލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
207,756 3,071,069 482,204 856,000 125,000
ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
347,222 0 0 0 0
މ.ދިއްގަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 0 362,932 170,000 120,000
ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,036,412 1,031,330 0 0 0
ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,342,715 2,311,596 107,590 0 0
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
67,204 1,068,391 279,523 190,000 115,000
ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 0 1,477,526 1,285,770 257,385
ހދ.ހަނިމާދޫ ފަތާ ސަރަހައްދު ގާއިމުކުރުން
0 0 423,422 154,896 45,396
ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
351,007 554,880 176,315 0 0
ހދ.ނޮޅިވަރަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 748,307 345,252 320,000 178,000
ހދ.ނޮޅިވަރަމު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 406,086 105,721 0 0
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
4,807,337 457,179 157,372 23,987 0
ށ.މިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
6,169,785 2,308,758 194,672 0 0
ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
4,777,550 3,363,321 572,899 87,324 0
ނ.ހޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
4,442,419 507,473 104,041 0 0
ނ.ކުޑަފަރީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
914,307 2,143,077 124,651 0 0
ނ.މަނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
50,000 0 0 0 0
ނ.މިލަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
713,953 1,417,467 86,615 0 0
ބ.ތުޅާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
4,847,495 1,192,717 753,777 584,917 167,119
ކ.މާފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
274,404 1,593,425 75,011 0 0
އއ.ތޮއްޑޫ ވޮލީކޯޓް ތަރައްޤިކުރުން
0 0 143,513 0 0
އދ.ކުނބުރުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
287,968 0 487,945 210,000 100,000
ވ.ކެޔޮދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
3,271,678 158,928 106,610 720,000 120,000
މ.ނާލާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
19,504 7,579 0 0 0
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
2,449,256 1,021,912 0 0 0
ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި ގާއިމުކުރުން
0 0 86,108 126,000 12,600
ފ.ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 980,234 1,946,817 372,956 0
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,425,709 33,336 43,054 0 0
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ރޮސްޓްރަމް، ޗޭންޖިންގ ރޫމް އަދި ލައިޓް ހަރުކުރުން
0 73 141,155 206,550 20,655
ތ.ކަނޑޫދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 0 246,023 625,000 125,000
ތ.ކިނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
493,453 0 307,528 450,000 225,000
ތ.ކިނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
94,340 0 0 0 0
ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 444,844 319,829 468,000 234,000
ތ.ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,565,074 0 0 0 0
ތ.ތިމަރަފުށި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 409,386 1,169,903 178,323 0
ލ.މާމެންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
709,436 1,137,021 1,482,197 1,287,397 1,157,699
ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
1,388,349 0 107,590 0 0
ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 0 113,662 0 0
ގދ.ތިނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
5,810,472 2,021,879 192,347 810,000 125,000
ގދ.ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
291,250 30,000 0 0 0
ސ.ހިތަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,817,996 1,290,000 118,911 0 0
ސ.ހިތަދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ގާއިމުކުރުން
0 8,546 141,155 206,550 20,655
ސ.ހިތަދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް
0 0 271,855 650,000 130,000
ސ.ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
411,002 1,602,586 0 0 0
ސ.ހުޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 374,914 102,486 0 0
ސ.ފޭދޫ ސްޓޭޑިއަމް ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްއާއެކު ތަރައްގީކުރުން
2,608,404 0 0 0 0
ށ.ފުނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
1,369,345 1,863,587 135,120 0 0
ކ.ތުލުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ނ.މާޅެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ހދ.ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 0 0 0 0
ގއ.ދާންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
674,031 1,128,156 2,842,536 990,340 495,170
ފުވައްމުލަކުގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކްއެއް ގާއިމުކުރުން
0 0 5,900,323 9,141,294 13,343,782
ހދ.ކުމުންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
55,027 0 0 0 0
ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
1,254,227 1,631,368 0 0 0
ނ.މަނަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން
1,419,681 578,637 15,315 0 0
މާލެ ގަލޮޅު ފުޓްސަލް ދަނޑު ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
2,780,293 0 282,926 414,000 207,000
ގއ.ދެއްވަދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު
1,429,175 3 176,845 160,000 120,000
ނ.މާފަރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
21,300 745,934 118,911 0 0
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ގާއިކުރުން
166,405 0 0 0 0
ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން
362,885 1,068,391 0 0 0
ހއ.ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް
0 0 0 0 0
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
1,025,341 129,935 0 0 0
ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
0 0 0 0 0
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން
1,654,379 135,463 0 0 0
ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން
1,341,723 0 0 0 0
އއ.އުކުޅަސް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ލައިޓް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
1,541,229 629,991 66,832 0 0
އއ.މާޅޮހު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ވިނަ އިންދާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުން
0 637,539 118,911 0 0
މ.ވޭވަށް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
0 466,026 972,996 148,309 0
މ.މުލަކު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
727,646 1,473,656 1,800,429 293,074 0
ދ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުން
1,111,240 0 0 0 0
ހއ.ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 304,157 0 0 0
ށ.ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ށ.ކަނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
125,000 0 0 0 0
ނ.ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ނ.ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ނ.ކުޑަފަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ރ.އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ރ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ރ.ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ބ.ގޮއިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ކ.ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
95,000 625,192 0 0 0
ދ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
150,718 0 0 0 0
މ.ވޭވަށު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 185,900 266,524 65,000 40,690
ފ.ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
44,076 0 0 0 0
ތ.ހިރިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
19,504 0 0 0 0
ތ.ކަނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 99,598 0 0 0
ލ.މުންޑޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 168,576 0 0 0
ލ.ކަލައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
1,214,505 0 660,161 161,000 70,000
ގއ.ކޮލަމާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 111,300 0 0 0
ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
19,504 0 0 0 0
ގދ.ހޯނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
0 45,000 0 0 0
މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން
678,360 0 0 0 0
އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
2,151,439 4,719,360 157,822 0 0
އއ.ބޮޑުފޮޅުދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ލައިޓު ޖެހުން
0 0 150,689 315,000 147,000
ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
607,741 2,936,009 452,264 165,447 120,000
ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
0 0 4,900,323 9,141,294 13,343,782
ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
0 3,222,400 1,106,700 7,012,051 0
ނެޝަނަލް ނެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން
0 0 4,900,323 9,141,294 13,343,782
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް
0 0 1,950,162 7,512,745 13,343,782
ސ.ހިތަދޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 4,900,323 9,141,294 13,343,782
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 1,717,000 2,792,448 0
ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
0 0 4,900,323 9,141,294 13,343,782
މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން
2,334,647 111,470 0 0 0
ށ.ކަނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
3,156,605 1,228,024 1,230,113 750,000 250,000
ރ.ވާދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
421,863 1,678,714 101,424 0 0
ކ.ކާށިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
3,012,567 2,214,126 69,316 0 0
ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
3,866,591 617,242 0 0 0
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 280,343 86,600 21,120 70,000
ބ.ގޮއިދޫ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
0 1,383,367 59,709 0 0
ހއ.ބާރަށު ފުޓްސަލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން
0 0 0 0 0
ހއ.ބާރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
0 0 188,207 450,000 90,000
ތ.މަޑިފުށި ބޮޑު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
648,264 3,933,568 883,863 685,862 195,960
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
127,200 0 293,167 190,000 115,000
ސ.ފޭދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
33 1,638,063 204,371 0 0
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 3,901 68,124 0 0
ތ.ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,152,646 0 0 0
ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,328,910 0 0 0
ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,329,120 0 0 0
ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,174,394 0 0 0
ފ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,329,120 68,124 0 0
މ.ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
1,940 1,152,646 59,078 0 0
ވ.ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
30,000 190,302 376,434 57,378 0
ވ.ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 810,042 319,829 850,000 120,000
ކ.ތުލުސްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
1,080,055 67,504 0 0 0
ޅ.ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
762,225 388,301 0 0 0
ބ.ގޮއިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
762,225 514,541 138,593 0 0
ބ.ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,256,475 103,329 0 0
މ.މުލަކު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 0 746,269 260,000 130,000
ށ.ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 0 733,769 255,645 127,823
ލ.ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,152,646 0 0 0
ހދ.ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
762,225 497,622 93,489 0 0
ހއ.ދިއްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 183,695 50,194 0 0
ސ.މީދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
696,506 0 0 0 0
ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
44,096 507,483 0 0 0
ގދ.ވާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
283,436 0 0 0 0
ގދ.ގައްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
0 0 97,677 860,000 125,000
ލ..މާބައިދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
0 0 147,614 216,000 21,600
ކ.ތުލުސްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
0 549,720 0 0 0
ރ.ރަސްމާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
265,000 0 0 0 0
ނ.ޅޮހި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން
237,000 0 124,651 0 0
ހއ.މުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އެޅުން
2,592,938 2,476,563 198,620 0 0
ރ.އަލިފުށި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން
0 0 246,023 2,500,000 500,000
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
2,839,336 0 0 0 0
ހއ.ދިއްދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
0 978,153 176,840 0 0
ފ.މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 5,044 68,124 0 0
އއ.ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން
2,227,434 3,870,221 188,385 0 0
އއ.ހިމަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން
0 0 1,086,386 378,497 189,248
ގއ.ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
0 0 960,000 960,000 1,920,000
ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
0 1,329,120 0 0 0
ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ގާއިމުކުރުން
500,000 3,901 1,144,432 625,000 102,000
ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓްސަލް ދަނޑު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
724,392 0 93,489 0 0
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
2,099,241 4,187,069 35,343 0 0
އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން
0 0 117,886 575,000 115,000