Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންMinistry of Health
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
Ministry of Health
1,630,804,240 2,008,548,738 2,076,143,292 2,233,327,948 2,125,681,491
Executive and Corporate Services
171,668,682 429,005,687 577,998,037 687,826,579 453,196,714
Executive Support & Public Relations
77,098,067 12,886,123 13,706,378 13,837,822 13,921,557
Executive Support
12,114,008 12,023,973 12,141,486 12,265,930 12,342,595
Ministers Office and Senior Executive
12,114,008 12,023,973 12,141,486 12,265,930 12,342,595
Ministers Office and Senior Executive
12,114,008 12,023,973 12,141,486 12,265,930 12,342,595
Executive Secretariat
45,669 0 0 0 0
Executive Secretariat
45,669 0 0 0 0
Executive Secretariat
45,669 0 0 0 0
Administration
52,948,413 0 700,000 707,000 714,070
General Administration
50,891,427 0 700,000 707,000 714,070
General Administration
50,891,427 0 700,000 707,000 714,070
General Procurement
972,945 0 0 0 0
General Procurement
972,945 0 0 0 0
Legal Affairs
1,083,056 0 0 0 0
Legal Affairs
1,083,056 0 0 0 0
Media & Public Relation
985 0 0 0 0
Media & Public Relation
985 0 0 0 0
Accounting & Finance
2,728,195 0 0 0 0
Payment & Revenue
2,233,549 0 0 0 0
Payment & Revenue
2,233,549 0 0 0 0
Budgeting Planning & Monitoring
494,646 0 0 0 0
Budgeting Planning & Monitoring
494,646 0 0 0 0
Human Resource
9,256,450 0 0 0 0
Training & Development
724,648 0 0 0 0
Training & Development
724,648 0 0 0 0
Foreign Recruitment
5,890,230 0 0 0 0
Foreign Recruitment
5,890,230 0 0 0 0
Payroll & Performance Management
1,469,893 0 0 0 0
Payroll & Performance Management
1,469,893 0 0 0 0
Local Recruitment
1,171,679 0 0 0 0
Local Recruitment
1,171,679 0 0 0 0
Internal Audit
0 0 0 0 0
Internal Audit
0 0 0 0 0
Internal Audit
0 0 0 0 0
Legal Affairs
5,332 0 0 0 0
Legal Affairs
5,332 0 0 0 0
Legal Affairs
5,332 0 0 0 0
Public Relations, Media & Coordination
0 862,150 864,892 864,892 864,892
Public Relations, Media & Coordination
0 862,150 864,892 864,892 864,892
Public Relations, Media & Coordination
0 862,150 864,892 864,892 864,892
Administration
94,532,334 317,983,315 321,833,107 426,530,785 186,669,573
Administration & Support Services
267,017 49,159,328 62,500,518 55,968,355 56,709,941
Administration & Support Services
267,017 49,159,328 62,500,518 55,968,355 56,709,941
Administration & Support Services
267,017 49,159,328 62,500,518 55,968,355 56,709,941
Infrastructure Development & Maintenance
94,265,317 268,823,987 259,332,589 370,562,430 129,959,632
Infrastructure Development & Maintenance
94,265,317 268,823,987 259,332,589 370,562,430 129,959,632
Upgrading of Hospital - R.Ungoofaaru
5,460,702 381,673 0 0 0
Tertiary Hospital -GDh.Thinadhoo
12,124,272 309,402 0 0 0
Upgr. Health Centre & Lab -GDh.Madaveli
1,984,153 524,718 2,868,723 1,749,061 1,982,684
Upgrading Health Centre - S.Hulhudhoo
434,642 2,318,088 0 0 0
Ext. of N. Atoll Hospital - N. Manadhoo
833,471 0 0 0 0
Purch. Lab Equipment. - ADh.Dhigurah
929,981 214,415 1,796,211 580,000 140,000
Upgrading of Tertiary Hospital - Kulhudhuffushi
8,026,444 14,659,277 0 0 0
Health Centre Extension - HDh.Makunudhoo
143,100 0 3,571,562 7,191,955 1,438,391
Health Centre New Building - Sh.Kandithemu
213,253 55 4,003,255 7,725,825 1,545,165
Health Centre Extension - N.Maafaru
143,100 2,908,212 4,266,858 5,774,531 1,154,906
Health Centre Extension - R.Hulhudhuffaaru
504,791 1,316,329 1,550,188 165,000 0
Health Centre New Building - R.Inguraidhoo
190,800 11,706,196 3,708,374 3,966,794 793,359
Health Centre New Building - K.Gaafaru
0 0 151,714 423,000 132,000
Health Centre New Building - K.Guraidhoo
0 0 3,503,539 4,596,986 919,397
Health Centre Extension - AA.Ukulhas
0 12,939,812 2,355,076 4,681,885 936,377
Health Centre New Building - AA.Thoddoo
148,400 0 3,327,043 5,077,944 1,015,589
Health Centre New Building - F.Feeali
198,800 670,772 4,159,541 8,329,898 1,665,980
Health Centre New Building - Th.Kandoodhoo
856,155 875,424 1,554,892 3,567,232 0
Health Centre Building - Th.Kinbidhoo
185,161 2,221,640 1,710,539 3,400,701 680,140
Upgrading Health Centre (Laboratory) - L.Maamendhoo
1,420,248 168,990 0 0 0
Upgrading Health Centre (Laboratory) - GA.Nilandhoo
0 2,789,189 4,091,386 2,494,518 1,622,964
Upgrading Health Centre - GA.Maamendhoo
721,933 3,225,068 197,347 0 0
Health Centre Extension - GA.Dhehvadhoo
0 2,299,171 442,841 432,000 0
Health Centre Extension - GDh.Fiyoari
1,220,783 1,016,929 3,775,665 1,997,173 199,717
Health Centre New Building - S.Hulhumeedhoo
0 121,700 401,837 588,000 1,604,966
Health Centre New Building - Sh.Goidhoo
116,600 942 3,293,587 11,473,335 4,035,926
Health Centre Building - GA.Nilandhoo
0 6,132,801 902,083 350,000 110,000
Health Centre Extension - HA.Vashafaru
151,580 2,360,738 0 0 0
Health Centre Upgrade & Boundary Wall - Th.Thimarafushi
715,126 1,794,709 483,844 147,500 0
Upgrading Health Centre (Boundary Wall) - HDh.Finey
0 994,644 0 0 0
Upgrading of Sh.Atoll Hospital
0 106,334 1,550,188 750,000 125,000
Upgrading of Health Centre - HA.Kelaa
106,000 14,292,659 4,431,135 4,712,943 2,479,984
Const. ER and 10 Consulation Room
0 174,948 1,878,218 3,500,000 1,632,966
Health Centre New Building - N.Holhudhoo
0 1,183,788 3,486,522 1,820,883 182,088
Extension of Health Centre - R.Maakurathu
1,164,128 2,357,636 0 0 0
Estab. Of Lab in Health Centre - R.Angolhitheemu
3,572,989 655,666 0 0 0
Upgrading Health Centre - R.Meedhoo
0 6,005 4,488,334 9,892,076 1,648,679
Construction of E.M.S Call Centre - Hulhumale
0 0 328,317 480,420 120,105
Construction Of Portico And Garage For Health Centres
483,590 12,190,130 1,550,188 1,800,000 125,000
DH.Atoll Hospital New Building - DH.Kudahuvadhoo
1,149,106 0 369,034 540,000 135,000
Establishing Zone 2 Management Office With Warehouse
0 48,120 369,034 540,000 135,000
Establishing Zone 3 Management Centre - AA.Ukulhas
0 170,000 2,855,076 9,701,480 2,394,343
GA.Atoll Hospital New Building - GA.Villingili
0 4,815,295 1,550,188 1,500,000 125,000
Health Centre Extension - AA.Mathiveri
681,607 2,787,149 4,192,292 2,251,191 675,357
Health Centre Extension - B.Kendhoo
1,535,513 1,282,677 3,754,195 1,984,083 198,408
Health Centre Extension - F.Magoodhoo
0 3,879,682 159,155 0 0
Health Centre Extension - GA.Gemanafushi
593,726 3,219,347 3,745,999 1,979,086 197,909
Health Centre Extension - LH.Olhuvelifushi
0 4,778,042 4,064,699 2,478,247 1,122,433
Health Centre Extension - M.Dhiggaru
2,570,802 1,717,761 0 0 0
Health Centre Extension - N.Fohdhoo
0 167 3,583,910 5,361,936 1,047,187
Health Centre Extension - N.Kudafari
33,458 0 3,045,256 12,377,952 10,122,533
Health Centre Extension - N.Landhoo
4,074,829 40,100 0 0 0
Health Centre Extension - SH.Feevah
552,930 0 3,522,963 1,843,101 184,310
Health Centre Extension - SH.Feydhoo
2,720,150 38,445 0 0 0
Health Centre Extension - Sh.Foakaidhoo
0 4,867,577 0 0 0
Health Centre Extension - Sh.Lhaimagu
1,250,425 2,533,839 0 0 0
Health Centre New Building - M.Naalaafushi
0 360,080 346,892 620,000 160,000
Health Centre New Building - V.Keyodhoo
0 0 577,084 320,000 1,563,520
Hospital New Building - AA.Rasdhoo
567,397 0 8,326,800 18,204,126 9,117,163
Hospital New Building - ADh.Maamingili
0 0 3,522,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - Fuvahmulah
2,635,384 4,054,194 6,916,303 1,391,790 0
Hospital New Building - HA.Dhidhoo
0 295 303,428 444,000 111,000
Hospital New Building - HA.Hoarafushi
0 12,860,488 5,798,094 7,568,847 1,045,986
Hospital New Building - HA.Ihavandhoo
107,854 754 3,321,305 7,514,952 1,502,990
Hospital New Building - HDh.Hanimaadhoo
0 0 3,522,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - K.Thulusdhoo
0 0 3,522,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - LH.Hinnavaru
34,950 0 4,206,986 8,842,868 1,768,574
Hospital New Building - N.Kendhikulhudhoo
15,900 154 3,994,683 5,191,967 2,989,937
Hospital New Building - N.Velidhoo
0 0 3,522,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - R.Alifushi
0 0 4,394,700 2,187,084 2,262,521
Hospital New Building - Sh.Funadhoo
1,850,670 21,400,663 3,846,386 6,932,343 1,386,469
Hospital New Building - Sh.Milandhoo
0 0 3,022,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - TH.Vilufushi
0 23,500 3,522,908 5,853,176 1,652,706
Hospital New Building - V.Felidhoo
0 0 3,522,908 5,853,176 1,652,706
N.Atoll Hospital New Building - N.Manadhoo
573,744 783,448 8,749,177 7,646,459 5,329,292
Regional Hospital Extension - M.Muli
305,765 0 0 0 0
Regional Hospital New Building - GDh.Thinadhoo
0 4,765,132 14,365,680 38,880,000 0
Upgrading F.Atoll Hospital - F.Nilandhoo
290,516 2,942,878 918,676 135,000 227,768
Upgrading Health Centre - Adh.Omadhoo
0 0 137,363 423,000 132,000
Upgrading Health Centre - K.Kaashidhoo
2,502,573 2,231,654 1,000,000 1,200,000 240,000
Upgrading Health Centre - SH.Maroshi
3,531,044 155,180 0 0 0
Upgrading Health Centre - SH.Narudhoo
1,377,154 2,848,021 0 0 0
Upgrading Health Centre - TH.Guraidhoo
0 1,350,000 475,644 232,000 0
Upgrading Health Centre (Boundary Wall) - HA.Filladhoo
110,849 0 0 0 0
Upgrading Health Centre (Boundary Wall) - M.Madduvvari
0 1,818,637 4,471,666 2,421,525 726,458
Upgrading Health Centre (Laboratory) - SH.Noomara
684,691 839,902 565,852 172,500 0
New Hospital Building - GDh.Gahdhoo
0 34,613,441 5,372,890 7,046,036 420,000
Extension of Health Centre - N.Miladhoo
504,718 1,070,399 2,759,378 1,682,393 504,718
Upgrading Health Centre - HA.Utheem
3,911,634 0 0 0 0
Extension of Health Centre - N.Henbadhoo
1,243,892 1,406,047 4,023,339 2,453,030 1,610,518
Upgrading Health Centre - N.Maalhendhoo
993,422 3,286,134 190,886 0 0
Upgrading Health Centre (Boundary Wall) - V.Rakeedhoo
0 946,804 0 0 0
Upgrading Health Centre - HA.Molhadhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 240,000
Extension of Health Centre - AA.Maalhos
1,228,112 2,584,262 160,994 0 0
Extension of Health Centre - SH.Maaungoodhoo
0 84,339 2,997,410 8,528,431 0
Upgrading Health Centre (Laboratory) - GA.Maamendhoo
0 2,803,572 197,347 0 0
Upgrading Health Centre - TH.Dhiyamingili
0 661,000 526,488 513,600 0
New Hospital building of ADH. Atoll Hospital
0 0 278,826 423,000 132,000
Extension of Mulee Regional Hospital
0 1,944,105 6,197,570 5,332,095 6,933,619
ADH. Omadhoo New Health Center Building
0 38 127,112 423,000 132,000
Extension of Lh. Kurendhoo Health Center
0 1,983,355 4,093,978 2,191,249 219,125
Extension of K. Himmafushi Health Center
0 1,058,335 528,949 161,250 0
Extension of K. Maafushi Health Center
0 0 984,090 540,000 135,000
Extension and Boundary wall of AA. Himandhoo Health Center
0 0 697,064 425,000 0
Extension of ADH. Hanyaameedhoo Health Center
0 0 369,034 540,000 135,000
Extension and Accommodation of V. Fulidhoo Health Center
0 0 311,629 456,000 114,000
Extension of DH. Maaenboodhoo Health Center
0 1,773,206 615,056 187,500 0
Health Centre extension building (lab room) - ADh.Fenfushi
0 100,000 451,041 423,000 1,589,966
Health Centre boundary Wall const. - Dh.Rin'budhoo
0 80,000 381,335 520,000 130,000
Health Centre upgrading - Dh.Meedhoo
0 0 1,200,000 1,320,000 102,000
Health Centre estab. - Th.Buruni
0 0 1,706,003 175,000 0
Atoll Hospital Extension - B.Eydhafushi
4,207,477 59,656 1,098,901 520,000 132,000
Health Centre Extension - HDh.Vaikaradhoo
2,708,613 591,546 159,849 0 0
Health Centre Extension - B.Thulhaadhoo
21,200 20,340,181 4,415,683 6,410,843 1,282,169
WHO Funded Projects- Min of Health
181,683 2,948,009 0 0 0
Upgrading Health Centre - Adh.Dhangethi
3,444,320 248,922 204,084 0 0
Estab. Of Dhamanaveshi - HDh. Kulhudhuffushi
4,019,007 0 2,855,371 4,553,175 910,635
Infrastructure Development & Maintenance
0 709,395 510,399 510,399 510,399
Health Centre New Building - R. Rasnaadhoo
0 0 5,000,000 11,000,000 17,500,000
Estab. New Health Centre - GDh. Rathafandhoo
0 0 1,000,000 4,500,000 3,000,000
Estab. New Health Centre - GDh. Vaadhoo
0 0 1,000,000 4,500,000 3,000,000
Estab. New Health Centre - L. Hithadhoo
0 0 1,000,000 2,000,000 1,750,000
Ext. of Health Centre - R. Innamaadhoo
0 0 1,000,000 1,000,000 875,000
Upgrading Health Centre - Gdh. Nadella
0 0 1,000,000 1,200,000 300,000
Estab. New Health Centre - R. Vaadhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 420,000
Estab. New Health Centre - L. Maavah
0 0 1,000,000 1,200,000 420,000
Develop Laboratory - L. Kunahandhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 100,000
Develop Laboratory - GDh. Hoadehdhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 100,000
Health Center Extension - HA.Muraidhoo
0 0 1,000,000 2,500,000 1,500,000
Upgrading of Health Center - L. Kunahandhoo
0 0 2,000,000 3,000,000 3,000,000
Accounting & Finance
38,281 2,561,974 3,069,129 3,069,819 3,070,529
Accounting & Finance
38,281 2,561,974 3,069,129 3,069,819 3,070,529
Accounting & Finance
38,281 2,561,974 3,069,129 3,069,819 3,070,529
Covid19 Emergency Response - APDR Fund 1
38,281 0 0 0 0
Accounting & Finance
0 2,561,974 3,069,129 3,069,819 3,070,529
Human Resources
0 16,134,885 15,644,149 15,657,915 15,671,839
Foreign Recruitment
0 10,311,738 10,360,633 10,371,031 10,381,487
Foreign Recruitment
0 10,311,738 10,360,633 10,371,031 10,381,487
Foreign Recruitment
0 10,311,738 10,360,633 10,371,031 10,381,487
HR Planning, Personnel Management & Local recruitment
0 5,823,147 5,283,516 5,286,884 5,290,352
HR Planning, Personnel Management & Local recruitment
0 5,823,147 5,283,516 5,286,884 5,290,352
HR Planning, Personnel Management & Local recruitment
0 5,823,147 5,283,516 5,286,884 5,290,352
Internal Audit
0 44,286 1,330,500 1,330,500 1,330,500
Internal Audit
0 44,286 1,330,500 1,330,500 1,330,500
Internal Audit
0 44,286 1,330,500 1,330,500 1,330,500
Internal Audit
0 44,286 1,330,500 1,330,500 1,330,500
Legal Affairs (Drafting/Case Handling)
0 2,289,097 9,647,263 9,656,568 9,665,917
Legal Affairs (Drafting/Case Handling)
0 2,289,097 9,647,263 9,656,568 9,665,917
Legal Affairs (Drafting/Case Handling)
0 2,289,097 9,647,263 9,656,568 9,665,917
Legal Affairs (Drafting/Case Handling)
0 2,289,097 9,647,263 9,656,568 9,665,917
Procurement
0 64,698,747 192,048,945 196,884,699 201,864,661
Procurement Management
0 3,256,990 6,088,318 6,093,140 6,098,014
Procurement Management
0 3,256,990 6,088,318 6,093,140 6,098,014
Procurement Management
0 3,256,990 6,088,318 6,093,140 6,098,014
Stock Management
0 61,441,757 185,960,627 190,791,559 195,766,647
Stock Management
0 61,441,757 185,960,627 190,791,559 195,766,647
Stock Management
0 61,441,757 185,960,627 190,791,559 195,766,647
Information Technology Division
0 12,407,260 20,718,566 20,858,471 21,002,138
Information Technology Division
0 12,407,260 20,718,566 20,858,471 21,002,138
Information Technology Division
0 12,407,260 20,718,566 20,858,471 21,002,138
Information Technology Division
0 12,407,260 20,718,566 20,858,471 21,002,138
Governance
1,117,552 2,395,948 2,869,978 2,888,763 2,891,069
Policy Implementation and Monitoring
1,117,552 2,395,948 2,869,978 2,888,763 2,891,069
Policy Implementation, Monitoring & International Relations
599,223 2,395,948 2,869,978 2,888,763 2,891,069
Policy Implementation, Monitoring & International Relations
599,223 2,395,948 2,869,978 2,888,763 2,891,069
Policy Implementation, Monitoring & International Relations
599,223 2,395,948 2,869,978 2,888,763 2,891,069
International Health
518,329 0 0 0 0
International Health
518,329 0 0 0 0
International Health
518,329 0 0 0 0
Health/Medical & Emergency Infrastructure
49,300,489 57,348,410 8,885,960 8,889,536 8,893,206
Emergency Medical Services
49,300,489 57,348,410 8,885,960 8,889,536 8,893,206
Infrastructure Development & Maintenance
41,174,935 49,478,119 0 0 0
Infrastructure Development & Maintenance
41,174,935 49,478,119 0 0 0
Health Centre Extension - HA.Maarandhoo
386,170 140,096 0 0 0
Health Centre Extension - HA.Filladhoo
1,510,374 158,229 0 0 0
Upgr. Health Centre (Store, Garage & Laundary) - R.Vaadhoo
2,196,709 53,762 0 0 0
Health Centre Extension - AA.Feridhoo
317,103 54,300 0 0 0
Health Centre Extension - M.Mulah
2,345,116 75,482 0 0 0
Tertiary Hospital Building - L.Gan
4,792,400 0 0 0 0
Dev. of New Tertiary Hospital - R.Ungoofaaru
24,746,124 6,944,279 0 0 0
Dev. of New Tertiary Hospital - L.Gan
605,563 41,744,485 0 0 0
Upgrading Of Hospital - ADh.Mahibadhoo
0 0 0 0 0
Upgrading Health Centre - Adh.Mandhoo
1,511,393 192,869 0 0 0
Construction of emergency medical service centre
2,193,218 114,617 0 0 0
Infrastructure Development & Maintenance
570,765 0 0 0 0
Emergency Medical Services Management
108,459 7,870,291 8,885,960 8,889,536 8,893,206
Emergency Medical Services Management
108,459 7,870,291 8,885,960 8,889,536 8,893,206
Emergency Medical Services Management
108,459 7,870,291 8,885,960 8,889,536 8,893,206
Medical Ambulance Services
8,017,095 0 0 0 0
Medical Ambulance Services
8,017,095 0 0 0 0
Medical Ambulance Services
8,017,095 0 0 0 0
Health Services Delivery
937,315,640 1,236,502,492 1,316,632,208 1,375,521,570 1,504,856,011
Regional & Atoll Health Services Division
3,081,257 2,785,952 3,095,970 3,099,029 3,102,178
Health Services Management & Development
2,892,036 2,028,114 2,262,068 2,265,127 2,268,276
Health Services Management & Development
2,892,036 2,028,114 2,262,068 2,265,127 2,268,276
Health Services Management & Development
2,892,036 2,028,114 2,262,068 2,265,127 2,268,276
Biomedical Engineering
189,221 757,838 833,902 833,902 833,902
Biomedical Engineering
189,221 757,838 833,902 833,902 833,902
Biomedical Engineering
189,221 757,838 833,902 833,902 833,902
Hospitals & Health Centers
934,257,713 25,000 0 0 0
Regional Hospitals
26,905,325 0 0 0 0
Regional Hospitals
26,905,325 0 0 0 0
Regional Hospitals
26,905,325 0 0 0 0
Atoll Hospitals
396,661,006 0 0 0 0
Atoll Hospitals
396,661,006 0 0 0 0
Atoll Hospitals
396,661,006 0 0 0 0
Health Centers
510,691,382 25,000 0 0 0
Health Centers
510,691,382 25,000 0 0 0
Health Centers
510,691,382 25,000 0 0 0
HA Atoll Hospital & Health Centers
0 131,319,135 138,676,414 142,273,800 157,982,684
HA Atoll Hospital
0 68,289,160 57,284,400 57,839,965 58,412,135
HA Atoll Hospital
0 68,289,160 57,284,400 57,839,965 58,412,135
HA Atoll Hospital
0 68,289,160 57,284,400 57,839,965 58,412,135
HA Hoarafushi HC
0 10,016,421 14,716,093 14,747,942 14,780,743
HA Hoarafushi HC
0 10,016,421 14,716,093 14,747,942 14,780,743
HA Hoarafushi HC
0 10,016,421 14,716,093 14,747,942 14,780,743
HA Aaminaadhiyoo HC
0 11,435,804 11,950,978 11,970,011 11,989,614
HA Aaminaadhiyoo HC
0 11,435,804 11,950,978 11,970,011 11,989,614
HA Aaminaadhiyoo HC
0 11,435,804 11,950,978 11,970,011 11,989,614
HA Kela HC
0 7,484,018 7,764,368 7,779,097 7,794,255
HA Kela HC
0 7,484,018 7,764,368 7,779,097 7,794,255
HA Kela HC
0 7,484,018 7,764,368 7,779,097 7,794,255
HA Baarashu HC
0 5,783,574 6,381,357 6,399,533 6,418,248
HA Baarashu HC
0 5,783,574 6,381,357 6,399,533 6,418,248
HA Baarashu HC
0 5,783,574 6,381,357 6,399,533 6,418,248
HA Thuraakunu HC
0 3,082,977 3,503,279 3,516,136 3,529,379
HA Thuraakunu HC
0 3,082,977 3,503,279 3,516,136 3,529,379
HA Thuraakunu HC
0 3,082,977 3,503,279 3,516,136 3,529,379
HA Uligamu HC
0 3,247,104 10,998,555 13,474,952 30,641,328
HA Uligamu HC
0 3,247,104 10,998,555 13,474,952 30,641,328
HA Uligamu HC
0 3,247,104 3,717,423 3,727,008 3,736,877
Health Centre New Building - HA. Uligamu
0 0 7,281,132 9,747,944 26,904,451
HA Molhadhoo HC
0 1,975,613 2,152,270 2,158,392 2,164,692
HA Molhadhoo HC
0 1,975,613 2,152,270 2,158,392 2,164,692
HA Molhadhoo HC
0 1,975,613 2,152,270 2,158,392 2,164,692
HA Vashafaru HC
0 2,841,000 3,136,565 3,149,241 3,162,297
HA Vashafaru HC
0 2,841,000 3,136,565 3,149,241 3,162,297
HA Vashafaru HC
0 2,841,000 3,136,565 3,149,241 3,162,297
HA Filladhoo HC
0 3,598,321 3,578,117 3,590,532 3,603,318
HA Filladhoo HC
0 3,598,321 3,578,117 3,590,532 3,603,318
HA Filladhoo HC
0 3,598,321 3,578,117 3,590,532 3,603,318
HA Maarandhoo HC
0 3,678,833 5,056,327 5,271,345 4,186,809
HA Maarandhoo HC
0 3,678,833 5,056,327 5,271,345 4,186,809
HA Maarandhoo HC
0 3,678,833 4,056,327 4,071,345 4,086,809
Develop Laboratory - HA. Maarandhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 100,000
HA Thakandhoo HC
0 3,994,226 4,601,870 4,610,438 4,619,256
HA Thakandhoo HC
0 3,994,226 4,601,870 4,610,438 4,619,256
HA Thakandhoo HC
0 3,994,226 4,601,870 4,610,438 4,619,256
HA Muraidhoo HC
0 3,234,006 4,728,669 4,935,216 3,841,958
HA Muraidhoo HC
0 3,234,006 4,728,669 4,935,216 3,841,958
HA Muraidhoo HC
0 3,234,006 3,728,669 3,735,216 3,741,958
Develop Laboratory - HA. Muraidhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 100,000
HA Utheem HC
0 2,658,078 2,823,566 2,831,000 2,838,652
HA Utheem HC
0 2,658,078 2,823,566 2,831,000 2,838,652
HA Utheem HC
0 2,658,078 2,823,566 2,831,000 2,838,652
Sh Atoll Hospital & Health Centers
0 122,081,882 130,362,555 134,181,499 148,870,249
Sh Atoll Hospital
0 55,205,711 53,536,875 53,812,106 54,095,553
Sh Atoll Hospital
0 55,205,711 53,536,875 53,812,106 54,095,553
Sh Atoll Hospital
0 55,205,711 53,536,875 53,812,106 54,095,553
Sh Komandoo HC
0 7,785,534 6,986,786 7,011,116 7,036,170
Sh Komandoo HC
0 7,785,534 6,986,786 7,011,116 7,036,170
Sh Komandoo HC
0 7,785,534 6,986,786 7,011,116 7,036,170
Sh Milandhoo HC
0 11,979,143 11,114,868 11,141,564 11,169,052
Sh Milandhoo HC
0 11,979,143 11,114,868 11,141,564 11,169,052
Sh Milandhoo HC
0 11,979,143 11,114,868 11,141,564 11,169,052
Sh Feydhoo HC
0 4,015,995 11,095,942 13,580,417 30,755,107
Sh Feydhoo HC
0 4,015,995 11,095,942 13,580,417 30,755,107
Sh Feydhoo HC
0 4,015,995 3,814,810 3,832,473 3,850,656
Health Centre New Building - SH. Feydhoo
0 0 7,281,132 9,747,944 26,904,451
Sh Kanditheem HC
0 8,888,156 9,007,417 8,973,332 8,994,868
Sh Kanditheem HC
0 8,888,156 9,007,417 8,973,332 8,994,868
Sh Kanditheem HC
0 8,888,156 9,007,417 8,973,332 8,994,868
Sh Foakaidhoo HC
0 8,466,788 8,660,695 8,885,137 8,130,309
Sh Foakaidhoo HC
0 8,466,788 8,660,695 8,885,137 8,130,309
Sh Foakaidhoo HC
0 8,466,788 7,660,695 7,685,137 7,710,309
Upgrading Health Centre - Sh. Foakaidhoo
0 0 1,000,000 1,200,000 420,000
Sh Noomaraa HC
0 2,370,916 2,532,108 2,540,466 2,549,070
Sh Noomaraa HC
0 2,370,916 2,532,108 2,540,466 2,549,070
Sh Noomaraa HC
0 2,370,916 2,532,108 2,540,466 2,549,070
Sh Goidhoo HC
0 2,781,144 3,758,355 3,767,773 3,652,467
Sh Goidhoo HC
0 2,781,144 3,758,355 3,767,773 3,652,467
Sh Goidhoo HC
0 2,781,144 2,758,355 2,767,773 2,777,467
Upgrading Health Centre - B Goidhoo
0 0 1,000,000 1,000,000 875,000
Sh Feevah HC
0 3,616,564 3,694,556 3,709,584 3,725,054
Sh Feevah HC
0 3,616,564 3,694,556 3,709,584 3,725,054
Sh Feevah HC
0 3,616,564 3,694,556 3,709,584 3,725,054
Sh Bilehfahi HC
0 3,308,402 3,747,723 3,760,287 3,773,221
Sh Bilehfahi HC
0 3,308,402 3,747,723 3,760,287 3,773,221
Sh Bilehfahi HC
0 3,308,402 3,747,723 3,760,287 3,773,221
Sh Narudhoo HC
0 2,838,020 3,771,102 4,108,141 3,941,315
Sh Narudhoo HC
0 2,838,020 3,771,102 4,108,141 3,941,315
Sh Narudhoo HC
0 2,838,020 2,771,102 2,708,141 2,716,315
Estab. New Health Centre - N. Narudhoo
0 0 1,000,000 1,400,000 1,225,000
Sh Maroshi HC
0 3,506,405 4,365,667 4,577,486 3,489,653
Sh Maroshi HC
0 3,506,405 4,365,667 4,577,486 3,489,653
Sh Maroshi HC
0 3,506,405 3,365,667 3,377,486 3,389,653
Develop Laboratory - Sh. Maroshi
0 0 1,000,000 1,200,000 100,000
Sh Lhaimagu HC
0 3,199,451 3,795,313 4,005,600 3,236,187
Sh Lhaimagu HC
0 3,199,451 3,795,313 4,005,600 3,236,187
Sh Lhaimagu HC
0 3,199,451 2,795,313 2,805,600 2,816,187
Estab. New Health Centre - Sh. Lhaimagu
0 0 1,000,000 1,200,000 420,000
Sh Maaugoodhoo HC
0 4,119,653 4,295,148 4,308,490 4,322,223
Sh Maaugoodhoo HC
0 4,119,653 4,295,148 4,308,490 4,322,223
Sh Maaugoodhoo HC
0 4,119,653 4,295,148 4,308,490 4,322,223