Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންMaldives Media Council
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
Maldives Media Council
5,286,640 4,947,868 5,259,460 5,259,460 5,259,460
Corporate Services
3,411,957 3,597,585 3,721,024 3,721,024 3,721,024
Corporate Services
3,411,957 3,597,585 3,721,024 3,721,024 3,721,024
Finance
622,497 590,830 587,882 587,882 587,882
Finance
622,497 590,830 587,882 587,882 587,882
Finance
622,497 590,830 587,882 587,882 587,882
Human Resources & Administration
2,789,460 3,006,755 3,133,142 3,133,142 3,133,142
Human Resources & Administration
2,789,460 3,006,755 3,133,142 3,133,142 3,133,142
Human Resources & Administration
2,789,460 3,006,755 3,133,142 3,133,142 3,133,142
Media Services
1,572,312 1,110,667 1,180,047 1,180,047 1,180,047
Events & Registration
1,233,065 892,661 883,189 883,189 883,189
Events & Registration
1,233,065 892,661 883,189 883,189 883,189
Events & Registration
1,233,065 892,661 883,189 883,189 883,189
Events & Registration
1,233,065 892,661 883,189 883,189 883,189
Planning & Development
339,247 218,006 296,858 296,858 296,858
Planning & Development
339,247 218,006 296,858 296,858 296,858
Planning & Development
339,247 218,006 296,858 296,858 296,858
Planning & Development
339,247 218,006 296,858 296,858 296,858
Legal Services
302,371 239,616 358,389 358,389 358,389
Monitoring
0 0 116,200 116,200 116,200
Monitoring
0 0 116,200 116,200 116,200
Monitoring
0 0 116,200 116,200 116,200
Monitoring
0 0 116,200 116,200 116,200
Complaints
302,371 239,616 242,189 242,189 242,189
Complaints
302,371 239,616 242,189 242,189 242,189
Complaints
302,371 239,616 242,189 242,189 242,189
Complaints
302,371 239,616 242,189 242,189 242,189

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންMaldives Media Council

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024