Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންMaldives Immigration
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
Maldives Immigration
108,412,950 185,311,533 173,630,113 175,800,000 175,600,000
ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް އަދި އޯގަނައިޒޭޝަނަލް ރިފޯމް
46,430,878 54,682,968 63,777,194 64,050,086 62,127,586
ކޯޕަރޭޓް ހިދުމަތްތައް
27,118,435 23,182,897 26,365,133 26,548,153 26,225,653
Senior Executive & Secretariat
976,700 978,200 1,328,610 1,328,610 1,328,610
Senior Executive & Secretariat
976,700 978,200 1,328,610 1,328,610 1,328,610
Senior Executive & Secretariat
976,700 978,200 1,328,610 1,328,610 1,328,610
Finance
1,112,640 1,498,613 1,605,016 1,605,016 1,605,016
Finance
865,868 918,083 999,776 999,776 999,776
Finance
865,868 918,083 999,776 999,776 999,776
Budget
246,772 580,530 605,240 605,240 605,240
Budget
246,772 580,530 605,240 605,240 605,240
Central Administration Section
25,029,095 19,935,416 22,538,151 22,721,171 22,398,671
Administration Unit
1,477,591 15,711,572 16,772,005 16,757,005 16,757,005
Administration Unit
1,477,591 15,711,572 16,772,005 16,757,005 16,757,005
Call Center
687,289 0 0 0 0
Call Center
687,289 0 0 0 0
Inventory & Stock Unit
765,915 1,245,793 1,437,392 1,635,412 1,312,912
Inventory & Stock Unit
765,915 1,245,793 1,437,392 1,635,412 1,312,912
Transport & Logistic Service Unit
403,410 612,538 1,324,149 1,324,149 1,324,149
Transport & Logistic Service Unit
403,410 612,538 1,324,149 1,324,149 1,324,149
Support Service Unit
14,380,859 281,829 311,888 311,888 311,888
Support Service Unit
14,380,859 281,829 311,888 311,888 311,888
Procurement
1,004,508 0 0 0 0
Procurement
1,004,508 0 0 0 0
Maintenance Unit
6,309,523 93,206 89,000 89,000 89,000
Maintenance Unit
6,309,523 93,206 89,000 89,000 89,000
Uniform Unit
0 1,990,478 2,603,717 2,603,717 2,603,717
Uniform Unit
0 1,990,478 2,603,717 2,603,717 2,603,717
Procurement Section
0 770,668 893,356 893,356 893,356
Tender & Project Unit
0 264,934 407,809 407,809 407,809
Tender & Project Unit
0 264,934 407,809 407,809 407,809
Administration Unit
0 20,213 42,500 42,500 42,500
Administration Unit
0 20,213 42,500 42,500 42,500
Operations Unit
0 485,521 443,047 443,047 443,047
Operations Unit
0 485,521 443,047 443,047 443,047
ކޮންޓްރޯލަރ ޖެނެރަލްގެ ބިއުރޯ
8,871,162 6,395,963 5,013,693 5,483,580 3,783,580
Media & Public Relations Section
2,928,865 2,469,862 2,396,995 2,396,995 2,396,995
Media Unit
1,606,753 274,524 179,263 179,263 179,263
Media Unit
1,606,753 274,524 179,263 179,263 179,263
Public Relations Unit
1,322,112 1,499,422 1,428,927 1,428,927 1,428,927
Public Relations Unit
1,322,112 1,499,422 1,428,927 1,428,927 1,428,927
Call Center Unit
0 695,916 788,805 788,805 788,805
Call Center Unit
0 695,916 788,805 788,805 788,805
Professional Standards
1,646,349 0 0 0 0
Uniform Unit
1,543,749 0 0 0 0
Uniform Unit
1,543,749 0 0 0 0
Service Standards & Compliance
102,600 0 0 0 0
Service Standards & Compliance
102,600 0 0 0 0
Controllers Bureau
2,302,696 1,076,202 1,190,195 1,190,195 1,190,195
Controllers Secretariat
421,652 365,044 764,362 764,362 764,362
Controllers Secretariat
421,652 365,044 764,362 764,362 764,362
Administration Unit
1,881,044 711,158 425,833 425,833 425,833
Administration Unit
1,881,044 711,158 425,833 425,833 425,833
Policy & Planning
1,993,252 2,849,899 1,426,503 1,896,390 196,390
Planning Unit
1,993,252 2,849,899 1,426,503 1,896,390 196,390
ސ.ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް
1,602,643 2,518,989 1,230,113 1,700,000 0
Planning Unit
390,609 330,910 196,390 196,390 196,390
އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުން
3,708,079 6,198,824 17,024,742 17,024,742 17,024,742
Human Resources & Training Section
3,708,079 6,089,286 17,024,742 17,024,742 17,024,742
Human Resource Unit
1,695,568 5,036,381 16,206,491 16,206,491 16,206,491
Human Resource Unit
1,695,568 5,036,381 16,206,491 16,206,491 16,206,491
Training & Development Unit
2,012,511 1,052,905 818,251 818,251 818,251
Training & Development Unit
2,012,511 1,052,905 818,251 818,251 818,251
Staff Welfare and CSR Unit
0 0 0 0 0
Staff Welfare and CSR Unit
0 0 0 0 0
Professional Standards
0 109,538 0 0 0
Statistics Section
0 109,538 0 0 0
Statistics Section
0 109,538 0 0 0
މައުލޫމާތު، މުވާސަލާތު އަދި ޓެކްނޮލޮޖީ
6,733,202 18,905,284 15,373,626 14,993,611 15,093,611
Operations Section
3,066,610 7,891,312 11,517,958 11,137,943 11,237,943
Administration Unit
3,066,610 7,891,312 11,517,958 11,137,943 11,237,943
Administration Unit
3,066,610 7,891,312 11,517,958 11,137,943 11,237,943
Research & Development Section
1,013,145 9,012,562 2,220,000 2,220,000 2,220,000
Network & Security Unit
0 7,420,312 444,000 444,000 444,000
Network & Security Unit
0 7,420,312 444,000 444,000 444,000
Software Development Unit
1,013,145 1,592,250 1,776,000 1,776,000 1,776,000
Software Development Unit
1,013,145 1,592,250 1,776,000 1,776,000 1,776,000
Infrastructure Section
2,653,447 2,001,410 1,635,668 1,635,668 1,635,668
Network Administration Unit
2,653,447 2,001,410 1,635,668 1,635,668 1,635,668
Network Administration Unit
2,653,447 2,001,410 1,635,668 1,635,668 1,635,668
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް
11,032,932 56,003,348 38,474,268 39,027,968 39,027,968
ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ހިދުމަތްތައް
6,350,167 7,928,653 8,078,904 8,076,404 8,076,404
Regional Offices
6,350,167 7,928,653 8,078,904 8,076,404 8,076,404
Addu City - Hithadhoo Immigration
3,599,154 3,683,149 4,281,285 4,281,285 4,281,285
Addu City - Hithadhoo Immigration
3,599,154 3,683,149 4,281,285 4,281,285 4,281,285
Fuvahmulah City - Fuvahmulah Immigration
450,292 761,017 760,471 760,471 760,471
Fuvahmulah City - Fuvahmulah Immigration
450,292 761,017 760,471 760,471 760,471
Kulhudhuffushi City - Kulhudhuffushi Immigration
830,603 1,025,305 975,469 975,469 975,469
Kulhudhuffushi City - Kulhudhuffushi Immigration
830,603 1,025,305 975,469 975,469 975,469
Ha. Uligan - Uligan Immigration
348,056 344,741 361,869 361,869 361,869
Ha. Uligan - Uligan Immigration
348,056 344,741 361,869 361,869 361,869
Ha. Dhihdhoo - Dhihdhoo Immigration
228,322 475,095 382,126 379,626 379,626
Ha. Dhihdhoo - Dhihdhoo Immigration
228,322 475,095 382,126 379,626 379,626
Hdh. Hanimaadhoo - Hanimaadhoo Immigration
631,445 494,830 520,216 520,216 520,216
Hdh. Hanimaadhoo - Hanimaadhoo Immigration
631,445 494,830 520,216 520,216 520,216
N. Maafaru - Maafaru Immigration
262,295 849,309 773,468 773,468 773,468
N. Maafaru - Maafaru Immigration
262,295 849,309 773,468 773,468 773,468
GDh.Thinadhoo Immigration
0 295,207 24,000 24,000 24,000
GDh.Thinadhoo Immigration
0 295,207 24,000 24,000 24,000
ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ހިދުމަތްތައް
4,682,765 48,074,695 30,395,364 30,951,564 30,951,564
Document processing Section
4,656,381 48,074,695 30,395,364 30,951,564 30,951,564
Administration Unit
728,489 44,164,275 26,176,744 26,732,944 26,732,944
Administration Unit
728,489 44,164,275 26,176,744 26,732,944 26,732,944
Online Application Unit
0 455,492 397,186 397,186 397,186
Online Application Unit
0 455,492 397,186 397,186 397,186
Enrolment & Data Entry Unit
707,101 1,639,400 1,885,459 1,885,459 1,885,459
Enrolment & Data Entry Unit
707,101 1,639,400 1,885,459 1,885,459 1,885,459
Passport and Card Printing Unit
791,036 664,949 672,146 672,146 672,146
Passport and Card Printing Unit
791,036 664,949 672,146 672,146 672,146
Passport Issuing Unit
2,429,755 1,150,579 1,263,829 1,263,829 1,263,829
Passport Issuing Unit
2,429,755 1,150,579 1,263,829 1,263,829 1,263,829
Embassies & Consulates
26,384 0 0 0 0
Bangladesh
26,384 0 0 0 0
Bangladesh
26,384 0 0 0 0
ބޯޑަރު ކޮންޓްރޯލްކުރުން
31,210,789 32,511,608 34,654,474 35,164,414 35,629,474
އެއާޕޯޓް
26,406,065 27,179,077 29,564,282 30,074,222 30,539,282
Administration
6,820,818 5,362,395 5,786,850 6,296,790 6,761,850
Administration
6,820,818 5,362,395 5,786,850 6,296,790 6,761,850
Administration
6,820,818 5,362,395 5,786,850 6,296,790 6,761,850
Business Visa
931,469 425,104 448,185 448,185 448,185
Business Visa
931,469 425,104 448,185 448,185 448,185
Business Visa
931,469 425,104 448,185 448,185 448,185
Airport Operations
18,653,778 21,391,578 23,329,247 23,329,247 23,329,247
Batch A
3,162,487 5,143,730 8,390,362 8,390,362 8,390,362
Batch A
3,162,487 5,143,730 8,390,362 8,390,362 8,390,362
Batch B
3,333,197 2,993,807 2,687,850 2,687,850 2,687,850
Batch B
3,333,197 2,993,807 2,687,850 2,687,850 2,687,850
Batch C
2,714,303 3,989,837 3,467,978 3,467,978 3,467,978
Batch C
2,714,303 3,989,837 3,467,978 3,467,978 3,467,978
Batch D
3,066,646 2,884,372 2,734,111 2,734,111 2,734,111
Batch D
3,066,646 2,884,372 2,734,111 2,734,111 2,734,111
Batch E
3,259,886 3,156,325 2,627,283 2,627,283 2,627,283
Batch E
3,259,886 3,156,325 2,627,283 2,627,283 2,627,283
Batch F
3,117,259 3,223,507 3,421,663 3,421,663 3,421,663
Batch F
3,117,259 3,223,507 3,421,663 3,421,663 3,421,663
VIP & CIP
0 0 0 0 0
VIP & CIP
0 0 0 0 0
ސީޕޯޓް
2,462,436 2,714,959 2,260,498 2,260,498 2,260,498
Administration
791,434 824,728 669,591 669,591 669,591
Administration
791,434 824,728 669,591 669,591 669,591
Administration
791,434 824,728 669,591 669,591 669,591
Shift A
727,049 650,948 562,910 562,910 562,910
Shift A
727,049 650,948 562,910 562,910 562,910
Shift A
727,049 650,948 562,910 562,910 562,910
Shift B
943,953 1,239,283 1,027,997 1,027,997 1,027,997
Shift B
943,953 1,239,283 1,027,997 1,027,997 1,027,997
Shift B
943,953 1,239,283 1,027,997 1,027,997 1,027,997
ތަހުގީގް، އިންޓެލިޖަންސް އަދި ގާނޫނީ ކަންކަން
2,342,288 2,617,572 2,829,694 2,829,694 2,829,694
Intelligence & Risk Management Section
1,111,142 1,324,871 1,278,231 1,278,231 1,278,231
Document Examination Unit
491,566 549,513 543,677 543,677 543,677
Document Examination Unit
491,566 549,513 543,677 543,677 543,677
Risk Management Unit
390,088 775,358 734,554 734,554 734,554
Risk Management Unit
390,088 775,358 734,554 734,554 734,554
Counter Terrorism Unit
229,488 0 0 0 0
Counter Terrorism Unit
229,488 0 0 0 0
Anti-Human Trafficking & People Smuggling
59,178 16,214 0 0 0
Anti-Human Trafficking
59,178 16,214 0 0 0
Anti-Human Trafficking
59,178 16,214 0 0 0
Legal Affairs
816,323 893,482 1,177,064 1,177,064 1,177,064
Legal Unit
816,323 893,482 1,177,064 1,177,064 1,177,064
Legal Unit
816,323 893,482 1,177,064 1,177,064 1,177,064
Investigation
355,645 383,005 374,399 374,399 374,399
Investigation Unit
355,645 383,005 374,399 374,399 374,399
Investigation Unit
355,645 383,005 374,399 374,399 374,399
މައިގްރޭޝަން މެނޭޖްކުރުން
19,738,351 42,113,609 36,724,177 37,557,532 38,814,972
ވިސާ
11,891,237 30,907,339 23,417,233 23,755,588 25,013,028
Work Visa Section
11,891,237 30,907,339 23,417,233 23,755,588 25,013,028
Administration Unit
9,090,035 28,093,611 20,437,078 20,775,433 22,032,873
Administration Unit
9,090,035 28,093,611 20,437,078 20,775,433 22,032,873
Approval Unit
1,131,719 1,518,054 1,679,122 1,679,122 1,679,122
Approval Unit
1,131,719 1,518,054 1,679,122 1,679,122 1,679,122
Collection Unit
348,138 555,923 491,813 491,813 491,813
Collection Unit
348,138 555,923 491,813 491,813 491,813
Printing Unit
660,419 197,873 222,915 222,915 222,915
Printing Unit
660,419 197,873 222,915 222,915 222,915
Issuing Unit
660,926 541,878 586,305 586,305 586,305
Issuing Unit
660,926 541,878 586,305 586,305 586,305
ޕަރމިޓް ސެކްޝަން
1,241,245 1,328,961 1,360,927 1,360,927 1,360,927
Permit Section
1,241,245 1,328,961 1,360,927 1,360,927 1,360,927
Application and Issuing Unit
507,228 540,621 632,380 632,380 632,380
Application and Issuing Unit
507,228 540,621 632,380 632,380 632,380
Printing Unit
351,520 657,378 728,547 728,547 728,547
Printing Unit
351,520 657,378 728,547 728,547 728,547
Approval Unit
382,497 130,962 0 0 0
Approval Unit
382,497 130,962 0 0 0
އެކްސްޕެޓްރިއެޓް މޮނިޓަރކުރުމާއި ރިޕެޓްރިއޭޓްކުރުން
6,605,869 9,877,309 11,946,017 12,441,017 12,441,017
Monitoring & Inspection Section
1,340,180 374,055 552,277 552,277 552,277
Monitoring & Inspection Section
1,340,180 374,055 552,277 552,277 552,277
Monitoring & Inspection Section
1,340,180 374,055 552,277 552,277 552,277
Investigation Section
963,188 435,800 640,452 640,452 640,452
Investigation Section
963,188 435,800 640,452 640,452 640,452
Investigation Section
963,188 435,800 640,452 640,452 640,452
Detention Section
3,106,014 7,383,222 9,018,327 9,513,327 9,513,327
Detention Section
3,106,014 7,383,222 9,018,327 9,513,327 9,513,327
Detention Section
3,106,014 7,383,222 9,018,327 9,513,327 9,513,327
Repatriation Section
580,275 501,960 604,454 604,454 604,454
Repatriation Section
580,275 501,960 604,454 604,454 604,454
Repatriation Section
580,275 501,960 604,454 604,454 604,454
Administration
616,212 1,182,272 1,130,507 1,130,507 1,130,507
Administration
616,212 1,182,272 1,130,507 1,130,507 1,130,507
Administration
616,212 1,182,272 1,130,507 1,130,507 1,130,507

ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓް އޯގަނައިޒޭޝަންMaldives Immigration

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024