Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,358,239 798,631 354,806 342,521 331,084
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
1,340,716 765,297 320,805 307,840 295,710
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
5,761 30,963 5,411 5,682 5,966
ސެޓްފިކެޓް ފީ
1,580 1,435 0 0 0
ފޯމް ޕްރިންޓް ކުރުމަށް ނަގާ ފީ
68 0 0 0 0
ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ
2,791 5,153 5,411 5,682 5,966
ސްކޫލް ފީ
0 0 0 0 0
އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ
0 24,365 0 0 0
އިމްތިޙާނު ޕޭޕަރު އަލުން ބެލުމަށް ނެގޭ ފީ
5 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
1,317 10 0 0 0
ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
14,984 43,014 43,590 43,944 44,441
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި
7,774 41,609 42,025 42,445 42,870
ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި
2,195 0 0 0 0
އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ
5,015 1,405 1,565 1,499 1,571
ޖޫރިމަނާ
250,249 291,273 271,804 258,214 245,303
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
250,174 285,919 271,804 258,214 245,303
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
75 5,354 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
1,069,722 400,047 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
0 4,690 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
1,067,515 388,737 0 0 0
ސަރުކާރުގެ މުދަލަކަށްވާ ގެއްލުމަކަށް ލިބޭ ބަދަލު
2,207 6,620 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
17,523 33,334 34,001 34,681 35,374
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
17,523 33,334 34,001 34,681 35,374
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
17,523 33,334 34,001 34,681 35,374

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024