Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
0 0 0 0 0
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
0 0 0 0 0
ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް، ކެންޓީނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ފީ
0 0 0 0 0
ސެޓްފިކެޓް ފީ
0 0 0 0 0
ސަރވޭކުރުމުގެ ފީ
0 0 0 0 0
އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ
0 0 0 0 0
ނަން ބަދަލުކުރުމަށް ކުރުމުގެ ފީ އަށް ލިބޭ
0 0 0 0 0
ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ
0 0 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024