Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ދަމަނަވެށި
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
236,231 42,200 130,785 134,463 138,245
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
236,231 42,200 130,785 134,463 138,245
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
235,760 41,946 130,785 134,463 138,245
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
45,905 32,721 33,703 34,714 35,755
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
0 0 0 0 0
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
139,985 85 72,490 74,665 76,905
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
49,870 9,140 24,592 25,084 25,585
ޖޫރިމަނާ
471 254 0 0 0
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
471 254 0 0 0
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ދަމަނަވެށި

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024