Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
963,207 1,145,832 896,500 913,083 930,170
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
963,207 1,145,832 896,500 913,083 930,170
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
884,730 520,762 864,334 882,525 901,140
ސެޓްފިކެޓް ފީ
60,000 0 0 0 0
ފޮތް ފާސްކުރުމުގެ ފީ
10,140 0 0 0 0
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
262,510 75,908 78,185 80,531 82,947
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
177,110 123,461 167,859 172,895 178,082
އެމްބިއުލާންސް ފީ
19,935 1,235 32,816 33,144 33,475
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
5,671 360 367 375 382
އެކްސް-ރޭ ފީ
16,290 7,037 7,178 7,322 7,468
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
14,930 5,511 5,566 5,622 5,678
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
3,690 170 0 0 0
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
2,680 400 0 0 0
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
185,690 131,520 132,835 134,163 135,505
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
67,843 12,618 12,743 13,125 13,519
ސްކޭން ފީ
3,260 4,980 5,080 5,181 5,285
ފިޒިއޮތެރަޕީ ދިނުމަށް ނަގާ ފީ
140 1,353 1,407 1,463 1,521
އައިޑީ ކާޑު ހެއްދުން
0 0 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
54,841 156,209 420,298 428,704 437,278
ޖޫރިމަނާ
78,201 33,837 32,166 30,558 29,030
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
78,201 33,837 32,166 30,558 29,030
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
276 591,233 0 0 0
ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ
0 591,233 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
276 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024