Approved Budget

ބަޖެޓް 2024

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ރުފިޔާއިން
  2022
އެކްޗުއަލް
2023
ރިވައިޒްކުރި
2024
ބަޖެޓްކުރި
2025
ބަޖެޓްކުރި
2026
ބަޖެޓްކުރި
ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ
1,238,324 1,913,529 1,050,904 1,073,955 1,097,649
ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
1,238,324 1,913,529 1,050,904 1,073,955 1,097,649
އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ
1,153,995 912,946 1,040,045 1,063,639 1,087,849
ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ ފީ
328,820 248,273 255,721 263,393 271,295
މެޑިކަލް ޗެކަޕް ހެދުމަށް ނަގާ ފީ
246,990 154,987 234,089 241,112 248,345
އެމްބިއުލާންސް ފީ
32,475 34,839 53,458 53,993 54,533
ހޮސްޕިޓަލް ވޯރޑް ފީ
25,336 15,954 16,273 16,599 16,931
އެކްސް-ރޭ ފީ
48,520 38,860 39,637 40,430 41,238
ދަތުގެ ފަރުވާތަކަށް ނަގާ އަގު
18,565 2,371 2,395 2,418 2,443
އީ.ސީ.ޖީ ފީ
11,540 12,029 12,390 12,762 13,145
އޮޕަރޭޓް ކުރުމުގެ ފީ
20,570 27,222 27,494 27,769 28,047
ލެބޯޓްރީ ޓެސްޓުތަކުގެ އަގު
267,445 217,786 219,963 222,163 224,385
ހެލްތު ރެކޯޑު ދޫކުރުމަށް ނަގާ ފީ
0 25,845 0 0 0
އިންޖެކްޝަންއާއި ބޭސް އެޅުމުގެ އަގު
63,623 79,449 80,236 82,643 85,122
ސްކޭން ފީ
20,230 28,620 29,192 29,776 30,372
ވިއްސުމަށް ނަގާ ފީ
0 993 0 0 0
އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ
69,881 25,718 69,197 70,581 71,993
ޖޫރިމަނާ
83,788 11,423 10,859 10,316 9,800
މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ
83,788 11,423 10,859 10,316 9,800
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ
541 989,160 0 0 0
ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ
541 989,160 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ
0 0 0 0 0
ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0
ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
0 0 0 0 0

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ - ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ރުފިޔާ ޑައިނެމިކް ސްކޭލްއިން

ކޮޕީރައިޓް © 2024